• Sonuç bulunamadı

T.C. AMASYA VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü ( Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "T.C. AMASYA VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü ( Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu)"

Copied!
12
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

T.C.

AMASYA VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü

( Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu)

SIRA

NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA

SÜRESİ (EN GEÇ)

1

Yeni Kayıt (Faturalı) Araçlardan İstenen

Belgeler

1-Fatura ve faturayı düzenleyen bayiinin yetki belgesi.

2-Uygunluk Belgesi

3-Zorunlu mali mesuliyet sigortası 4-ÖTV ödeme belgesi aslı

5-Vatandaşlık numarası

6-Tescil ve Trafik belgesi ((Trafik Tescil Şube veya Bürosundan) 7-Şoförler Odasından yeni kayıt dosyası

NOT: Fatura kesim tarihiden itibaren 3 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır.

Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;

a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti, b) İmza sirküleri ibraz edilecektir.

Aynı Gün İçinde

Tamamlanmamış Kamyonet cinsi araçlar ile resmi ve

engelli araçların tescil işlemleri Yeni

kayıtta istenen belgelere tabidir.

ASBİS’den Tescili Yapılacak Araçlar:

Araç Tescil ve Sürücü Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Online Olarak Yapılması Projesi (ASBİS) kapsamında, yeni kayıt tescili yapılacak araçlar

konusundaki talimatlar www.asbis.com.tr. adresi “yeni araç-duyurular” bölümünde yayımlanmaktadır.

ÖTV’si eksik ödenen lüks araçların tescil işlemleri sırasında vergi açığının tespiti ve önlenmesi amacıyla, bu kapsamda yer alan paralel ithalatçılar tarafından ithalatı gerçekleştirilen lüks araçların tescil işlemleri esnasında;

Gümrük Beyannamesi ve sahiplik belgesi suretleri (fatura veya noter satış senedi) alınarak dosyasında muhafaza edilecektir. İthal işlemini yapan firmanın başka bir firmaya satış yaptığı durumlarda, ithal işlemini yapan firmadan başlamak üzere tescili yapılacak kişiye düzenlenen faturaya kadar arada düzenlenmiş fatura suretleri

alınacaktır.

Gümrük Beyannamesindeki yer alan bilgiler ile uygunluk belgesindeki ve araca ait diğer belgelerdeki bilgilerin uygun olup olmadığı,

Uygunluk belgesinde yer alan araca ait bilgiler ile ÖTV Ödeme Belgesindeki bilgilerin

Aynı Gün İçinde

(2)

uygun olup olmadığı,

Uygunluk belgesinde yer alan aracın cinsi, teknik özellikleri, motor ve şasi numarasının faturada yer alan bilgiler ile uygun olup olmadığı,

Araç faturasında belirtilen ÖTV tutarı ile ÖTV Ödeme Belgesindeki tutarın aynı olup olmadığı kontrol edilecektir.

Paralel ithal yoluyla getirilen araçların tescil işlemlerinde elektronik ortamda düzenlenmiş ÖTV Ödeme Belgeleri kabul edilecektir.

Eksik ÖTV ödendiğinden şüphe edilen araçlar ilgili vergi dairesi veya mal müdürlükleri ile yazışma yapılarak doğruluğu teyit edilecektir.

Araca ait orijinal uygunluk belgesinin (yabancı dilde düzenlenen) aslı ve Türkçe çevirisi incelendikten sonra tescil dosyasında muhafaza edilecektir.

2

Yeni Kayıt (Gümrük Trafik

Şahadetnameli) Araçlardan İstenilen

Belgeler

1-Gümrük Trafik Şahadetnamesi 2-Uygunluk belgesi

3-Zorunlu mali mesuliyet sigortası 4-ÖTV Ödeme Belgesi aslı

5-Vatandaşlık numarası

6-Tescil ve Trafik Belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan) 7-Şoförler Odasından yeni kayıt dosyası

NOT: Şahadetname tarihiden itibaren 3 ay içerisinde tescil ettirme zorunluluğu bulunmaktadır.

Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;

a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti, b) İmza sirküleri ibraz edilecektir.

Aynı Gün İçinde

3 Devir İşlemlerinde İstenilen Belgeler

Resmi araçların satış veya devirleri ait oldukları kurum veya kuruluşların tabi oldukları mevzuata göre; diğer araçların her çeşit satış ve devirleri ise, satış veya devri

yapılacak araçtan dolayı motorlu taşıtlar vergisi, gecikme faizi, gecikme zammı, vergi cezası ve trafik idari para cezası ile 5539 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre verilen idari para cezaları ile geçiş ücreti borcu bulunmadığının tespit edilmesi ve taşıt üzerinde satış ve/veya devri kısıtlayıcı herhangi bir tedbir veya kayıt bulunmaması halinde, araç sahibi adına düzenlenmiş araç tescil belgesi veya tescile ilişin geçici belge esas alınarak, bu belgelerin zayi olduğunun anlaşılması halinde ise trafik tescil kayıtları esas alınarak noterler tarafından yapılır. Noterler tarafından yapılmayan her çeşit satış ve devirler geçersizdir.

Noterde satış veya devir işlemi sırasında, plaka değişikliğinin mümkün olabildiği durumlarda, alıcının plaka değişikliği yapılmasını talep edip etmediği hususunda noter tarafından beyanı alınır ve bu beyan elektronik sistem üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü’ne iletilir.

Aynı Gün İçinde

(3)

Bu kapsamda;

Alıcı aracın mevcut plakası ile tescilini beyan etmiş ise, plaka değişikliği yapılmaksızın noterce işlemler sonuçlandırılır, araç tescil belgesi noterin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşunca düzenlenerek alıcılarına elden veya posta yoluyla teslim edilir.

Alıcı aracın yerleşim yeri adresinin bağlı bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşunda tescilini beyan etmiş ise, aracın tescil işlemi araç sahiplerinin, kanuni temsilcilerinin, vekillerinin veya kamu kurum veya kuruluşları ile tüzel kişiliklerince yetkilendirilen kişilerin; kimlik belgeleri, şoförler odasından alınmış bir adet araç tescil dosyası ve usulüne uygun olarak doldurulmuş iki adet Ek-1 müracaat ve işlem formu ile birlikte satış veya devir tarihinden itibaren bir ay içerisinde yerleşim yeri adreslerinin bağlı bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşuna müracaat etmeleri suretiyle yapılır.

Tescil işlemi sırasında, trafikten çekme işlemleri hariç olmak üzere, aracın zorunlu mali sorumluluk sigortası ve geçerli muayenesinin bulunması zorunludur.

Bu durumda, araç tescil ve trafik belgesi ilgilinin trafik tescil kuruluşuna müracaatına müteakip basılır. Müracaat sırasında aracın önceki plakası alınarak kullanılmayacak şekilde iptal edilir ve araca yeni bir plaka numarası tahsis edilir.

Adına tescilli aracı olup ta, herhangi bir satış veya devir işlemi yapılmaksızın yerleşim yeri adresi değişenler, talep etmeleri ve adres değişikliğini takip eden bir ay içerisinde, şoförler odasından alınmış bir adet araç tescil dosyası ve usulüne uygun olarak

doldurulmuş iki adet Ek-1 müracaat ve işlem formu ile birlikte yerleşim yeri adreslerinin bağlı bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşuna müracaat etmeleri halinde, aracın tescil kayıtları ve plakaları değiştirilir. Bu işlemler sırasında, trafikten çekme işlemleri hariç olmak üzere, aracın zorunlu mali sorumluluk sigortası ve geçerli muayenesinin bulunması zorunludur.

Araç tescil belgelerinin elden teslim edilmesi

Noter tarafından tanzim edilen tescile ilişkin geçici belge düzenleme tarihinden itibaren 15 gün içerisinde araç sahibi veya vekilince müracaat edilmesi durumunda, daha önce dökümü alınmış olan araç tescil belgesi teslim edilir

Araç tescil belgelerinin posta yoluyla gönderilmesi

Ayrıca, satış esnasında araç tescil belgesinin posta ile alıcının adresine gönderilmesi yönünde şerh düşülen kayıtlar, araç tescil bilgisayar programının “Noter Satışından Ruhsat Döküm” bölümündeki “Döküm Listesi (Normal)” isimli ekranda sistem tarafından otomatik olarak listelenecektir. Bu ekrandan listelenecek olan araç satış

(4)

bilgilerinden hareketle, satış tarihi itibariyle 15 gün beklenilmeksizin araç tescil belgelerinin dökümü alınarak ilgililerin adreslerine gönderilir.

Satış esnasında araç tescil belgesinin elden teslim alınacağı beyan edilmesine rağmen 15 gün içerisinde elden teslim alınmadığı durumlarda ise, belgeler posta ile araç sahibinin adresine gönderilir.

Plaka değişikliği işlemleri

Haciz, müsadere, zapt, buluntu, trafikten men gibi nedenlerle, icra müdürlükleri, vergi dairesi müdürlükleri, mili emlak müdürlükleri ile diğer yetkili kamu kurum ve

kuruluşlarca satışı yapılan araçlar ile 01.05.2010 tarihinden önce noter satış senedi ile satışı yapılan ve alıcının yerleşim yeri adresinin dışındaki bir tescil kuruluşunda kayıtlı araçları alan kişilerin, yerleşim yeri adresinin bulunduğu trafik tescil kuruluşuna

müracaatları halinde, isteğe bağlı olarak mevcut tescil plakası üzerinden veya trafik tescil kuruluşunun tescil plaka numarasına tescil işlemi yapılır. Alıcı kişi tarafından yerleşim yeri adresinin bağlı bulunduğu trafik tescil kuruluşunun plakasına tescil ettirme talebinde bulunulması halinde, araç tescil dosyası, usulüne uygun olarak doldurulmuş iki adet Ek-1 formu, araç tescil ve motorlu araç trafik belgesinin ibrazı halinde, yeni bir tescil plaka numarası verilmek suretiyle tescil işlemi yapılır. Bu işlemler sırasında, trafikten çekme işlemleri hariç olmak üzere, aracın zorunlu mali sorumluluk sigortası ve geçerli muayenesinin bulunması zorunludur.

15 gün içerisinde elden teslim alınmayan araç tescil belgeleri;

15 gün içerisinde elden teslim alınmayan araç tescil belgeleri, 16 ncı gün (16 ncı gün tatil gününe rastlıyor ise ilk mesai gününden bir sonraki gün) gönderi ücreti teslimat sırasında araç sahibi tarafından ödenmek üzere, araç sahibinin ikamet adresine (Talimatın 11/b maddesinde belirtilen adresler) PTT aracılığı ile (APS) olarak gönderilir.

Belgeler, PTT görevlisince araç sahibine veya araç sahibi ile aynı adreste yaşayan eşi, reşit çocukları, babası veya annesine teslim edilir. Bu kişilerden hiç birinin adreste bulunmaması halinde, PTT görevlisince kapıya not bırakılarak bir sonraki gün tekrar adrese gidilir, yine adreste kimse bulunamamış ise, 10 gün süreyle ilgili PTT

şubesinde bekletilir. 10 gün içerisinde buradan da teslim alınmaması halinde, ilgili trafik tescil kuruluşuna PTT tarafından iade edilir, araç sahibi veya vekili tarafından buradan elden teslim alınabilir

(5)

4

ENGELLİLER ADINA TESCİL EDİLECEK ARAÇLARA İLİŞKİN

İŞLEMLER

İthaline izin verilen veya ülkemizde imal edilen engellilere ait özel tertibatlı araçlar ile sakatlık derecesi % 90 ve üzerinde olan engelliler adına tescil edilecek özel tertibatı olmayan araçlara üzerinde engellilere mahsus işaret bulunan plakalardan verilir.

Bizzat araç sahibi tarafından kullanılma zorunluluğu bulunmayan, sakatlık derecesi % 90 ve üzeri olan kişiler adına tescil edilmiş araçları, engelli kişinin kanuni mümessili ile üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından (1.derece: Kendisinin ve eşinin;

çocukları, annesi, babası, 2. derece: Kendisinin ve eşinin; torunları, büyükannesi, büyükbabası, kardeşi, 3. derece: Kendisinin ve eşinin; kardeşlerinin çocukları (yeğen), amcası, halası, dayısı, teyzesi) bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılabilmesi mümkün olduğundan, bahse konu araçların yukarıda belirtilen kişilerce kullanılabilmesi mümkün olup, araçların araç tescil belgelerine sadece yönetmelikte belirtilen ibareler yazılır. Bu araçları kullanabilecek kişilerin adları motorlu araç tescil belgesine yazılmaz.

Talep halinde, trafik tescil kuruluşları tarafından engellilerin araçları için ayrılmış park yerlerinden istifade etmeleri amacıyla, engellilere örneği (Ek: 47)'de gösterilen park kartı verilir. Park kartlarının verilmesi, kullanılması ve iptaline dair usul ve esaslar Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir." hükmü yer almaktadır. Yönetmeliğin 53 üncü maddesi kapsamında adına tescil edilmiş aracı bulunan veya "H" sınıfı sürücü belgesi olan özürlüler ile gazilerin trafik denetleme şube müdürlüklerine/büro amirliklerine müracaatı halinde, kendilerine Yönetmeliğin Ek-47 deki örneğine uygun "Engelliler İçin Park Kartı" bastırılmak veya bilgisayar ortamında düzenlenmek suretiyle verilecektir.

Engelliler için park kartların geçerlilik süresi üç yıl olup bu sürenin sonunda müracaat halinde aynı sürelerle yenilenecektir. Engelliler için park kartlarının amacı dışında ve hak sahipleri haricinde kullanıldığının tespiti halinde, kullananlar hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun 47/1-d maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır.

Aynı Gün İçinde

5 Nakil Olan Araçlarda İstenen Belgeler

1-Noter satış senedi 2-Vergi ilişik kesme belgesi 3-Tescilli olduğu il veya ilçeden sakınca yoktur yazısı (gerek görülürse e-posta ile yazışma yapılmaktadır.) 4-Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Alıcı adına) 5-Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri ile plakalar 6-Vatandaşlık numarası 7-Yeni Tescil ve Trafik Belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan) 8-Şoförler Odasından Nakil Dosyası. NOT: Noterden satış sırasında alıcı tarafından plaka değişikliği talep edilmesine rağmen, bir aylık süre geçtikten sonra tescil için alıcının yerleşim yeri adresinin bulunduğu trafik tescil kuruluşuna müracaat edilmesi halinde, plaka değişikliği yapılmadan aracın mevcut plakası üzerinden yerleşim yeri adresinin bulunduğu trafik tescil kuruluşunca alıcı adına tescil işlemi yapılacaktır. Haciz, müsadere, zapt, buluntu, trafikten men gibi nedenlerle, icra müdürlükleri, vergi dairesi müdürlükleri, milli emlak müdürlükleri ile

Aynı Gün İçinde

(6)

diğer yetkili kamu kurum ve kuruluşlarca satışı yapılan araçlar ile 01.05.2010

tarihinden önce noter satış senedi ile satışı yapılan ve alıcının yerleşim yeri adresinin dışındaki bir tescil kuruluşunda kayıtlı araçları alan kişilerin, yerleşim yeri adresinin bulunduğu trafik tescil kuruluşuna müracaatları halinde, isteğe bağlı olarak mevcut tescil plakası üzerinden veya işlem yapılan trafik tescil kuruluşunun tescil plaka

numarasına tescil işlemi yapılacaktır. Alıcı kişi tarafından yerleşim yeri adresinin bağlı bulunduğu trafik tescil kuruluşunun plakasına tescil ettirme talebinde bulunulması halinde, araç tescil dosyası, usulüne uygun olarak doldurulmuş iki adet Ek-1 formu, araç tescil ve motorlu araç trafik belgesinin ibrazı halinde, yeni bir tescil plaka

numarası verilmek suretiyle tescil işlemi yapılacaktır. Bu işlemler sırasında, trafikten çekme işlemleri hariç olmak üzere, aracın zorunlu mali sorumluluk sigortası ve geçerli muayenesinin bulunması zorunludur.

6

İcra Kanalı İle Satılan Araçların Tescil

İşlemleri

1-İcra Müdürlüğü, vergi dairesi gibi kuruluşlarca düzenlenen satış yazısı 2-Zorunlu mali mesuliyet sigortası

3-Muayenesi süresi bitmiş ise muayenesi yaptırılacaktır 4-İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)

5-İcra satışını yapan kurum satış yazısını ilgili trafik şubesine gönderdikten sonra tescil işlemi yapılacak, 1 ay içerisinde tescil yapılmaması halinde yeni alıcı adına resen tescil işlemi yapılmaktadır.

NOT: Tescilsiz araçların üç ay, tescilli araçların bir ay içerisinde ilgili trafik kuruluşuna tescil edilme zorunluluğu vardır.

Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;

a)Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti, b)İmza sirküleri ibraz edilecektir.

Aynı Gün İçinde

7

Veraset İntikali Yoluyla Yapılacak İşlemlerde İstenen

Belgeler

1-Veraset İlamı (ilgili mahkemeden)

2-Veraset intikali yönünden borcu yoktur belgesi (ilgili vergi dairesinden) 3-Vergi Dairesinden ilişik kesme belgesi

4-Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Varis/Varisler adına) 5-Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri

6-Vatandaşlık numarası

7-Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.

8-2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) 9-Varislerin kendisi veya kanuni vekilleri müracaat edeceklerdir.

Aynı Gün İçinde

8

Yabancı Uyruklu Kişiler Adına Araç

Tescili

1-Araç tescil işlemleri sırasında Türk Vatandaşlarından istenilen belgeler yabancılardan da istenir.

2-Yabancı uyrukluların araçları MA-MZ grubu plakaya tescil edilir. Aynı Gün İçinde

(7)

9

Yabancı Uyruklu Kişiler Adına Tescilli Araçların Yurdumuzu

Terk İşlemi

1-MA-MZ grubu plakalar ile diplomatlara ve NATO'ya tahsis edilen araçlara işlem yapılır.

2-Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) 3-Araca ait plakalar

4-Araca ait tescil ve trafik belgeleri 5-Dilekçe

6-Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi (NATO personeli ve diplomatlar hariç)

Aynı Gün İçinde

10

Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişilerin Ülkemizden İkinci El

Araç Alımı

Gerçek veya tüzel kişilik adına tescilli bir aracın yurt dışına çıkarılmak istenmesi halinde;

1- Yabancı a)Dilekçe

b)Vergi ilişiğinin kesildiğine dair ilişik kesme belgesi c)Tescil ve Trafik belgeleri

d)Plakalar

Not:Belge ve plakaları geri alınan araca yurt dışında da geçerli mali sorumluluk sigortası ibraz edilmesi kaydıyla

(D) Geçici Trafik Belge ve Plakaları verilir.

2- Yabancı gerçek veya tüzel kişilere noterlerce satışı yapılan 2. el bir aracın yabancı gerçek veya tüzel kişiler tarafından Ülkemizde tescil ettirilmeden yut dışına çıkarılmak istenmesi halinde;

a)Dilekçe

b)Noter satış senedi c)Tescil ve trafik belgeleri d)Plakalar

e)İlişik kesme belgesi (vergi dairesinden) f)Yurt dışında geçerli mali sorumluluk sigortası

Aynı Gün İçinde

11

Ünvan Değişikliği - Ad , Soyad Değişikliği

1-Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan) 2-İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) 3-Dilekçe

4-Kayıtlı olduğu nüfus idaresinden vukuatlı nüfus örneği 5-Mahkeme kararı veya evlenme cüzdanı (Şahıslar için) 6-Ticaret Sicil Kayıt Sureti ve imza sirküleri (Şirketler için)

Aynı Gün İçinde

12 Araçlarda Lpg Dönüşümü

1-Fatura

2-Montaj Tespit Raporu

3-İmalat Yeterlilik belgesi Aynı Gün İçinde

(8)

4-Karayolu Uygunluk Belgesi

5-Karayolları Muayene İstasyonundan muayenesi yaptırılacak 6-Dilekçe

7-İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) 8-Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek

9-Aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.

13 Araçlarda Renk Değişikliği

1-Boya değişikliği ile ilgili düzenlenen fatura

2-İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) 3-Dilekçe

5- Muayene İstasyonu'nda renk tespiti yaptırılacak.

Aynı Gün İçinde

14 Motor Veya Şase Değişimi

1-Motor satış senedi, gümrük Şahadetnamesi veya fatura ile satın alınan motor bloğunun girişi ile ilgili son sahibi arasındaki satışa esas belgeler. 2-Garanti kapsamında değiştirilen motor bloğu için fatura ve bu motor bloğunun garanti

kapsamında değiştirildiğine dair firmanın yazısı. 3-Teknik belge-plan proje 4-İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) 5-Eski trafik tescil ve trafik

belgeleri6-Karayolları fenni muayene istasyonunca tespit yaptırılır.

Aynı Gün İçinde

15 Araçlar Üzerine Yazı Ve Logo İşlenmesi

Araç işleticisinin ticari ad ve ünvanı ile işletmeci kuruluşun tanıtımına yönelik reklam mahiyetindeki yazı ve resimleri, aracın yan karoseri üzerinde bulunabilir. Otobüs ve minibüslerin arkalarına sadece işleticinin ticari ad ve ünvanı yazılabilir.

Aracın muayene istasyonundan tespiti yaptırılacaktır.

Gerek işleticilerin kiralama yoluyla edindikleri araçlara yazı veya reklam logosu yazdırılmak istenmesi durumunda ibraz edilen kira sözleşmelerinde, gerekse üretici veya ithalatçı firmaların yazı veya reklam logosunun bayi, yetkili servis veya dağıtıcı şirketler adına tescilli araçlara yazdırılmak istenmesi durumunda, üretici veya ithalatçı firmalar ile bayi, yetkili servis veya dağıtıcı şirketler arasında yapılan sözleşmelerin noterde yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.

Aynı Gün İçinde

16 Belge Yenileme (Yıpranma)

1-Yıpranan Tescil ve Trafik Belgelerinin yenisi alınacak (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)

2-Bir adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) 3-Dilekçe

4-Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.

5-Yıpranan belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.

Aynı Gün İçinde

17 Ad Ve/Veya Soyad 1-Araç faturalı ise, faturalı araçlar için uygulanan tescil işlemi uygulanır. Aynı Gün İçinde

(9)

Veya Ticari Unvanlı Plaka Tescil İşlemleri

2-Araç tescilli ise dilekçe ile müracaat edilir.

3-Araç başka bir tescil kuruluşundan nakil geliyor ise, nakil araçlar için yapılan tescil işlemi uygulanır.

4-Ad, soyad veya ticari unvanlı plakanın harcının ödendiğine dair makbuz.

5-Yıllık vergisi tescil tarihinden itibaren yıllık sürenin sona erdiği günden başlamak üzere (30) gün içinde plaka vergisini ödemeyenler hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

18

Tescil Belgesi Ve Trafik Belgesi İle

Plaka Zayii

1-Bir adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) 2-Dilekçe

3-Trafik Belgesi zayi olmuş ise karayolları muayene istasyonundan muayenesi yaptırılacaktır.

Not:Zayi edilen belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da

müracaat edilebilir.

Aynı Gün İçinde

19 Trafikten Çekme İşlemi

1-Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan) 2-İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) 3-Dilekçe

4-Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi 5-Plakalar getirilecek

6-Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek.

Aynı Gün İçinde

20 Hurdaya Ayırma İşlemi

1-Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan) 2-İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) 3-Dilekçe

4-Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi 5-Plakalar getirilecek

6-Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek

7-Hurdaya ayrılan araçlar onarımla yenilenseler bile yeniden tescil edilemezler.

Aynı Gün İçinde

21 Çalınan Araçlar İle İlgili İşlemler

1-Çalındığı tarihten itibaren 1 ay geçmiş olması şartıyla, araç sahibinin istemesi halinde, savcılık veya mahalli zabıtadan alınan, çalınma olayına ait belgenin eklendiği dilekçe alınır ve trafik kuruluşunca tescil kaydı silinerek vergi dairesine bilgi verilir.

2-Araçla birlikte araca ait belgelerde çalınmış ise sahibine isteği halinde aracın kayıtlarına çalınmıştır şerhi konulduğuna dair yazı verilir.

Aynı Gün İçinde

22

Çalıntı Araç Bulunduğu Zaman Yapılacak İşlemler

1-Karakoldan alınacak teslim tutanağı birlikte, Oto Hırsızlık Büro Amirliğinden aracın bulunduğuna dair belge

2-Dilekçe

Aynı Gün İçinde

(10)

3-Karayolları muayene istasyonundan muayenesi yaptırılacaktır.

23

Ticariden Gayri Ticariye Veya Gayri

Ticariden Ticariye Çevirme

1-Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan) 2-İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) 3-Dilekçe

4-Ticariye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği

5-Gayri Ticariye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği

Aynı Gün İçinde

24 A) Geçici Trafik Belge Ve Plakaları

“A” Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi; prototip veya yol testi yapılacak araçlar için imalatçı veya ithalatçı firmalara, otomotiv konusunda araştırma yapan araştırma kurum veya kuruluşları veya teknik hizmetler kuruluşlarına; fabrika, depo, gümrük satış yeri, teşhir yeri ve benzeri gibi yerler arasında sürülecek araçlar ile gösterisi yapılacak araçlar için imalatçı veya ithalatçı firmalara, bu firmaların yetki verdiği araç satıcılığı yapan bayilere bir yıl süre ile bayinin faaliyet gösterdiği yerin trafik kuruluşunca verilir.

Prototip veya yol testi için kullanılacak araçlara “T”, fabrika, depo, gümrük satış yeri, teşhir yeri ve benzeri gibi yerler arasında sürülecek araçlar ile gösterisi yapılacak araçlara “G” harf grubu bulunan plakalardan verilecektir.

“A” Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi için müracaat sırasında;

1-Her türlü hukuki ve mali sorumluluğu kabul ettiklerini belirten dilekçe,

2-Her araç için cinslerine göre plakaya bağlı olarak yaptırılmış zorunlu mali sorumluluk sigortası,

3-Harç makbuzu,

4-Prototip veya tip onayı olmayan, yol testi yapılacak imal, ithal ve ihraç araçlar için tanıtım numaralarından bağımsız olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınmış izin belgesi (tip onayı olması halinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığında izin şartı aranmaz), 5-İthal araçlar için garanti belgesi,

6-İki adet geçici trafik belgesi, ibraz edilir.

Aynı Gün İçinde

25 (B) Geçici Trafik Belgesi

Tescili yapılmamış veya tescil ve trafik belgesi işlemleri tamamlanmamış araçlara verilir. 30 gün süre ile geçerlidir.1-Dilekçe 2-Zorunlu mali mesuliyet sigortası 3-ÖTV ödeme belgesi aslı 4-Harç makbuzu 5-Aracın faturası-trafik şahadetnamesi-noter satış senedi

Aynı Gün İçinde

26

Sürücü Belgesi Müracaatında İstenen

Belgeler

1) Sürücü Belgesi Dosyası, 2) Kimlik Belgesi,

3) Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikası, 4) Sürücü Olur Sağlık Raporu, 5) Öğrenim Belgesi,

6) Harç Makbuzu,

7) 2 adet fotoğraf,

(11)

8) Kan Grubunu belirtir belge veya yazılı beyan, 9) Sürücü Belgesi kart ücreti 119 TL

27

Yabancı Sürücü Belgelerinin Ülkemiz

Sürücü Belgesine Dönüştürülmesi

(TEBDİL)

1) Yabancı sürücü belgesinin aslı ve fotokopisi,

2) KKTC sürücü belgeleri hariç, noter veya konsolosluk onaylı Türkçe tercüme, 3) Sürücü belgesi dosyası,

4) Kimlik belgesi,

5) Sürücü olur sağlık raporu, 6) Harç makbuzu,

7) 2 adet fotoğraf,

8) Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan 9) Sürücü Belgesi kart ücreti 119 TL

Tebdil İşlemleri Genel Hükümler

1) Yabancı ülke sürücü belgeleri ülkemiz sürücü belgesi karşılığı ile tebdil edilir, 2) Doğruluğundan şüphe edilenler ile ülkemiz karşılığı tespit edilemeyen yabancı sürücü belgeleri hakkında, il valiliklerince sürücü belgesinin verildiği ülkedeki dış temsilciliğimiz aracılığı ile doğrudan yazışma yapıldıktan sonra alınan cevaba göre hareket edilir.

3) Yabancı sürücü belgelerinin tebdil işlemlerinde sürücü belgesinin sahteliğinin tespit edilmesi durumunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bilgi verilir.

4) Geçici olarak verilen yabancı sürücü belgeleri ile uluslararası sürücü belgelerinin tebdil işlemi yapılmaz.

5) Süreli olarak verilmiş olan yabancı sürücü belgelerinin süreleri dolmuş olsa bile sürelerine itibar edilmeyerek sürücü belgesinin tebdili yapılır.

6) Ülkemiz sürücü belgesi ile yabancı ülkelerde tebdil edilerek alınan sürücü belgeleri tekrar tebdil edilmez. Müracaat halinde önceki sürücü belgeleri dosyasında mevcut ise iade edilir, mevcut değil ise yeniden düzenlenerek verilir. Yurt dışında farklı bir sınıf sürücü belgesi alınmış ise ülkemiz sürücü belgesine fark işlemi yapılır.

7) Tercümelerinde “Hususi”, “Özel” veya “Operatör” sınıf olduğu belirtilen yabancı sürücü belgeleri “B” sınıfı ile tebdil edilir. Diğer sınıflar tercümelerine göre karşılığı veya dengi olan ülkemiz sürücü belgeleri ile tebdil edilir.

8) Yabancı ülkelerden alınmış sürücü belgeleri ülkemiz sürücü belgesine tebdil edildikten sonra fark işlemleri yapılır.

9) Yabancılara verilen ülkemiz sürücü belgeleri üzerine “Ticari Araç Kullanamaz” şerhi düşülür.

10) Suudi Arabistan ve Çin Halk Cumhuriyeti sürücü belgeleri hariç, doğruluğunun teyidi için yapılan yazışmalarda sürücü belgesinin asılları zorunlu olmadıkça dış

Aynı Gün İçinde

(12)

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri:

İsim :Mehmet ARTUNAY İsim : İrfan DEMİRÖZ

Unvan :İl Emniyet Müdürü Unvan : Vali Yardımcısı

Adres :İl Emniyet Müdürlüğü. Adres : Amasya Valiliği

Tel :0358 218 50 05 Tel : 0358 218 10 33

Faks :0358 218 19 96 Faks : 0358 218 11 33

E-Posta :Amasyabis@Egm.gov.tr. E-Posta :Amasya@icisleri.gov.tr.

temsilciliklerimize gönderilmez, okunaklı bir fotokopisi alınarak belgenin aslı sahibine iade edilir.

11) Yabancı sürücü belgesinin aslını ibraz edemeyenlerden, sahibi olduğu sürücü belgesi ile ilgili yazılı beyanları ve kimlik bilgilerine göre müracaatları alınır, dış temsilciliğimiz ile yapılacak yazışma sonucuna göre işlem yapılır.

12) Yabancı sürücü belgelerinin ülkemiz sürücü belgesine tebdili için dış temsilciliklerimize yapılan müracaatlara göre ülkemiz sürücü belgesi verilmez.

28

Kayıp Sürücü Belgesinin Yeniden

Çıkartılması

1-Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe.

2-Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (2 Adet.)

3-Kaybolan sürücü belgesinde mevcut değil ise, kan grubu belgesi.

4-Üç (3) adet fotoğraf

5-Sürücü belgesi kart ücreti 119 TL

Aynı Gün İçinde

29

Yıpranma Veya Kimlik Değişikliğinden

Dolayı Sürücü Belgesi Değişimi

1-Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe.

2-Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (2 Adet.)

3-Daha önceki belgesinde mevcut değil ise, kan grubu belgesi 4-Üç (3) adet fotoğraf

5-Eski Sürücü belgesi.

6-Kimlik değişikliği var ise değişikliği belirtir belge, (Evlenme cüzdanı fotokopisi, Mahkeme kararı veya vukuatlı nüfus kayıt örneği gibi)

7-Sürücü belgesi kart ücreti 119 TL

Aynı Gün İçinde

Referanslar

Benzer Belgeler

Özel güvenlik izni için yapılacak ilk başvuru, birim yöneticisi veya birim yetkilisi tarafından fiziki olarak Valiliklere yapılacaktır. Yapılacak ilk başvurudan sonra

1- Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan) 2- İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) 3- Dilekçe. 4- Kayıtlı olduğu nüfus

c) 1 Adet Güvenlik Araştırması ve Arşiv Araştırması Formu: (Daktilo veya bilgisayarla kısaltma yapılmadan doldurulacak, Resim belgeye yapıştırıcı ile yapıştırılacak.

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine

İki adet Araç tescil müracaat formu (Ek-1), (Şoförler Cemiyetinden) 3. Ticariye çevirmek için bağlı olduğu Vergi Dairesinden kayıt örneği.. 6. Gayri Ticariye çevirmek

1-Araç sahibi veya kanuni temsilcisinin müracaatı 2-İki adet araç Trafik Tescil ve Müracaat işlem formu 3-Vergi Dairesinden ilişik kesme belgesi. 4-Eski trafik, tescil belgeleri

01.Trafik Tescil Büro Amirliğine hitaben yazılmış dilekçe, 02.Nüfus cüzdanı veya pasaport aslı ve fotokopisi (1) adet 03.Daha önceki belgesinde mevcut değil ise, kan

 Alıcı aracın yerleşim yeri adresinin bağlı bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşunda tescilini beyan etmiş ise, aracın tescil işlemi araç sahiplerinin, kanuni