• Sonuç bulunamadı

İlkel Toplumdan Uygar Topluma. İletişim ve Uygarlık. Prof. Dr. Necdet EKİNCİ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "İlkel Toplumdan Uygar Topluma. İletişim ve Uygarlık. Prof. Dr. Necdet EKİNCİ"

Copied!
6
0
0

Tam metin

(1)

İlkel Toplumdan Uygar Topluma

İletişim ve Uygarlık

Prof. Dr. Necdet EKİNCİ

(2)

Prof. Dr. Necdet EKİNCİ İlkel Toplumdan Uygar Topluma

İLETİŞİM VE UYGARLIK ISBN 978-605-241-710-2 DOI 10.14527/9786052417102 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

© 2019, PEGEM AKADEMİ

Bu kitabın basım, yayım ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. A.Ş.'ye aittir.

Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri, kapak tasarımı; mekanik, elektro- nik, fotokopi, manyetik kayıt ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz. Bu ki- tap T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır. Okuyucularımızın bandrolü olma- yan kitaplar hakkında yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları satın almamasını diliyoruz.

Pegem Akademi Yayıncılık, 1998 yılından bugüne uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten uluslararası akademik bir yayınevidir. Yayımladığı kitaplar; Yükseköğretim Kurulunca ta- nınan yükseköğretim kurumlarının kataloglarında yer almaktadır. Dünyadaki en büyük çevri- miçi kamu erişim kataloğu olan WorldCat ve ayrıca Türkiye'de kurulan Turcademy.com ve Pegemindeks.net tarafından yayınları taranmaktadır, indekslenmektedir. Aynı alanda fark- lı yazarlara ait 1000’in üzerinde yayını bulunmaktadır. Pegem Akademi Yayınları ile ilgili detaylı bilgilere http://pegem.net adresinden ulaşılabilmektedir.

1. Baskı: Mayıs 2019, Ankara Yayın-Proje: Şehriban Türlüdür Dizgi-Grafik Tasarım: Tuğba Kaplan

Kapak Tasarımı: Pegem Akademi

Baskı: Ay-bay Kırtasiye İnşaat Gıda Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi Çetinemeç Bulvarı 1314.Cadde No:37A-B

0312 472 58 55 Yayıncı Sertifika No: 36306 Matbaa Sertifika No: 33365

İletişim

Karanfil 2 Sokak No: 45 Kızılay / ANKARA Yayınevi: 0312 430 67 50 - 430 67 51 Dağıtım: 0312 434 54 24 - 434 54 08 Hazırlık Kursları: 0312 419 05 60

İnternet: www.pegem.net E-ileti: pegem@pegem.net WhatsApp Hattı: 0538 594 92 40

(3)

İÇİNDEKİLER

Ön Söz ... v

BAŞLARKEN İLETİŞİM, TARİH, UYGARLIK VE KÜLTÜR I. İletişim Gerçeği ... 1

II. Uygarlık ve Kültür ... 2

III. Tarih, İletişim ve Düşünce ... 17

IV. İletişim ve Uygarlık ... 20

1. BÖLÜM İNSANIMSI YARATIKLARDAN İNSANA UYGARLIK VE İLETİŞİM I. İnsanımsı Türlerin Yaşam Tarzları ve Evrimi ... 25

II. Homo Sapiens’in “Bilişsel Devrimi” ... 32

III. Klandan-Kabileye İlk Siyasal Örgütlenme: Kamusal İktidar ... 47

IV. Neolotik Dönem: Tarım Devrimi ... 54

V. Ataerkil Kölecilik ... 58

VI. Uygarlığa İlk Adım: Kent Devrimi ... 60

VII. Yazı, Matematik Siyasal Yapı ve Egemen İdeoloji... 68

VIII. Devlet, Mit/Söylence ve Egemen İdeoloji ... 74

IX. Toplumsal İletişim ve Sözlü Kültür... 79

X. İlk Kamusal Alanlar ... 84

XI. Doğu Tipi Kölecilik ... 86

XII. Arkaik Dönem/ Batı Tipi/Klasik Kölecilik ... 91

XIII. Mezopotamya ve Mısır’ın Antik Yunan ve Roma Uygarlıklarına Etkileri ... 103

2. BÖLÜM ANTİK YUNAN VE ROMA’DA UYGARLIK VE İLETİŞİM KANALLARI I. Antik Yunan Uygarlığına Genel Bir Bakış... 111

II. Antik Yunan’da Siyasal ve Toplumsal Yapı ve Özellikleri ...120

III. Yurttaşlık Bilincinin Oluşumunda Kutsal ve Kamusal Alanlar ...138

IV. Antik Yunan Sitesinde Kamusal ve Özel Alan Ayırımı ... 145

V. Antik Yunan Sitelerinde Kamuoyu...148

(4)

viii

İletişim ve Uygarlık

VI. Antik Roma’da Kamuoyu ...156

VII. Antik Yunan’dan Siyasal Yaşama Bir Armağan: Demokrasi ...161

VIII. Retorik ve Propaganda...163

IX. Antik Roma’da İletişim ve Propaganda ...188

X. Antik Yunan ve Roma’da Haberlerin Bilgi ve Düşüncenin Dolaşımı ...203

XI. Antik Yunan’da Düşünce ...212

XII. Antik Roma’da Düşünce ...237

SONUÇ YERİNE ROMA İMPARATORLUĞU’NUN ÇÖKÜŞÜ VE HIRİSTİYANLIK 1. Hıristiyanlık Düşüncesi ve Roma Siyasal Sistemi ...253

2. Roma İmparatorluğu’nun Çöküşü ...259

Kaynakça ...263

(5)

KAYNAKÇA

Abadan Nermin: Halk Efharı, Mefhumu ve Tesir Sahaları; Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınlırı, Ankara 1956.

Abbott Frank. Frost. ,: A History and Description of Roman Political Institutions; Ginn and Campany, Publishers, Boston,1901.

Achard Guy: La Communication à Rome; Realia, Les Belles Lettres, Paris 1991

Açık Tansu: Retorik Kuramının Doğuşu; Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Anka- ra,1989.

Adkins Lesley Adkin: Handbook to Life in Ancient Rome; Oxford University Press, Oxford, 1998.

Ağaogulları Mehmet Ali: Kent Devletinden İmparatorluğa; İmge Kitabevi, Ankara,1994.

Ağaoğlu Mehmet Ali: Kent Devletinden İmparatorluğa; 5. Baskı, İmge kitabevi, Ankara, 2006.

Aiskhülos: Zincire Vurulmuş Prometheus; Çeviren, Furkan Akdemir, Mitos Boyut Yayınları, İstanbul,2009.

Aiskhülos: Oresteia; Çeviren, Yılmaz Onay, Mitos Boyut Yayınları, İstanbul,2010.

Akad Mehmet: Genel Kamu Hukuku; Filiz Kitabevi, İstanbul, 1993.

Akgül Tülay Yıldız: “Bir İdeoloji Taşıyıcısı Olarak Mit ve Tregedya”; Yedi: Sanat ve Tasarım Dergisi, Sayı: 11-1.16, Kış 2014.

Akoun Andre et des autres auteurs: La Philosophie Des Sciences Sociales; Hachete Litterature, Paris, 1976.

Aktüre Sevgi: Anadolu’da Bronz Çağı Kentleri; Tarih Vakfı YurtYayınları, İstanbul, 1994.

Allen Danielle S.: Platon Neden Yazdı; Çeviren, Ayşe Batur, İletişim Yayınları, İstanbul, 2011.

Anadolu Medeniyetleri; C.2, Yunan, Roma, Bizans. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul, 1983.

Anadolu Uygarlıkları; C.2, Görsel Yayınları, İstanbul, 1982

Andreau Jean, Virlouvet Catherine, sous la direction de, L’Information et la mer dans le monde antique, Paris, Rome, EFR, 2002.

Arden R. Kings “Civilization” dans A Dictionnary of the Social Sciences, publié sous la direction de Julius Gould et William L. Kolb, New York, The Free Press of Glencoe, 1964

Ardent Hannah: İnsanlık Durumu; Çeviren, Bahadır Sina Şener, İletişim Yayınları, İstanbul, 1994.

Ardent Hannah: Geçmişle Gelecek Arasında; Çeviren, Bahadır Sina Şener, İletişim Yayınları, İstanbul,1996.

Arıkan Yılmaz: Uygulamalı Tiyatro Eğitimi; Arıkan Yayınları, İstanbul, 1996.

Arıkan Yılmaz: Açıklamalı Tiyatro Sözlüğü ve Klavuzu; Pozitif Yayınları, 2011.

Aristophanes: Kuşlar-Bulutlar; Çeviren, Furkan Akderin, Mitos Boyut Yayınları, İstanbul, 2010.

Aristophanes: Kurbağalar; çeviren. Nevzat Hatko, MEB Dünya Edebiyatından Tercümeler, Yu- nan Klasikleri: 67, Ankara, 1946

Aristotales: Retorik; Beşinci Baskı, Çeviren Mehmet H. Doğan, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2001.

Aristotales: Nikomakhas’a Etik; Çeviren, Saffet Babur, Ayraç Yayınları, Ankara, 1998.

Aristotales: Politika. Çeviren. Mete Tuncay, Remzi Kitabevi İstanbul 1975.

(6)

266

İletişim ve Uygarlık

Daniélou Jean: Philon d’Alexandrie; Fayard, Paris, 1958.

Dinçkol Bihterin: “Yönetilenlerin Öz Yönetimi-Kamuoyu” İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:5, Sayı: 10, Güz 2006/2, İstanbul, 2006.

Doğan İlyas: Sivil Toplum Anlayışı ve Siyasal Sistemler; Barış Platin Kitapevi, Ankara, 2009.

Dorion, Luis Andre: Sokrates; Çeviren, M.Nedim Demirtaş, Dost yayınları, Ankara, 2005.

Dönmez Ali: “Thales ve Mezopotamya Bilimi Çerçevesinde Bilim Teorisindeki Metodolojik Dönüşümler, Thales’ten Günümüze Arkhe Arayışı” Dünya Matematik Tarihi Ansiklopedisi, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, İstanbul, 1980.

Yardımcı, Alper Bilgehan (2016). Milet Okulu Doğa Filozofları Bağlamında Tanrının İmkânı, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(43), 1329-1333.

Duiker William and Spielvogel Jackson: World History; Previous Editions Wadsworth, 2007.

Dumont Jean-Paul: Éléments d’Histoire de la Philosophie Antique ; Nathan Université, 1993.

Dupont Florace.: Le Théâtre Romain; Armand Collins, Paris, 2012.

Durant Will: The Story of Civilization; Volume III: Caesar and Christ. Simon and Schuster, 1944

Durkheim Emile « Note sur la notion de Civilisation », L’année sociologique, 12, 1909-1912.

Duvarger Maurice: Politikaya Giriş; Çeviren Samih Tiryakioğlu, Varlık Yayınları,İstanbul, 1964.

Ebestein William: Siyasi Felsefenin Büyük Düşünürleri; Çeviren İsmet Özel, Şule Yayınevi, İstanbul, 1996.

Ebenstein William: Siyasal Felsefenin Büyük Düşünürleri; Şule Yayınları, İstanbul, 2001.

Eliade Mircea: Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi; Cilt, I Çeviren, Ali Berktay, Kabalcı ya- yınları. İstanbul, 2007.

Ellul Jacques: Histoire de La Propaganda; Que Sais-Je? Presses Üniversitaires De France, Pa- ris,1976.

Ergin Gürkan: Anadolu’da Roma Hakimiyeti: İsyanlar, Tepkiler ve Huzursuzluklar. Asia Eyaleti’nin Kuruluşundan (MÖ 129) Iustinianus Döneminin Sonuna Kadar (MS 565);

(Doktora Tezi), İstanbul, 2009,

Ergin Gürkan : Anadolu’da Roma Hakimiyeti: Direniş ve Düzen; Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2013.

Eroğlu Nazmi: “Eski Yunan Medeniyeti, Doğu ve Batı”; Köprü, Üç Aylık Fikir Dergisi, Sayı:81, Kış, 2003.

Erol Ayşe F.: “Arkaik Dönem Atina’sında Kölelik Sistemi”; GaziÜniversitesi, Gazi Eğitim Fa- kültesi Dergisi, Cilt : 27, Sayı: 1, 2007.

Ertop Kıvanç, Yetkin Çetin: Sosyo Ekonomik Temelleriyle Siyasal Düşünce Tarihi: CiltI, Say Yayınları, İstanbul,1985.

Eyüboğlu İsmet Zeki: Anadolu Miteolojisi; Toplumsal Dönüşüm Yayınları, İstanbul 1998.

Ferry Jean Marc: “Les Transformations de la Publicité politique”,; Hermès, No : 4, Paris, 1989 Freeman Charles: Mısır, Yunan ve Roma: Antik Akdeniz Uygarlıkları; Dost Yayınları, İstan-

bul, 2013

French Roger & Frank Greenaway : Science in the Early Roman Empire: Pliny the Elder, his Sources and Influence. Croom Helm.1986

Finley Moses :Dirigeants et Dirigés”, En Démocratie Antique Et Démocratie Modern;, Paris, Payot, 1976.

Finley M. I.: Slavery in the Classical Antiquity; William Heffer and Sons, Ltd., Cambridge, 1960.

Fisher N. R. E.: Slavery in Ancient Greece, Classical World Series, Bristol, 1993

Referanslar

Benzer Belgeler

“ Sosyal bilgiler dersinde söz almak ve derse katılmak hoĢuma gidiyor, sosyal bilgiler dersinin çok önemli ve yararlı bir ders olduğuna inanıyorum, sosyal

Öğrencilerin sınıf seviyelerine göre kopya çekmeye ilişkin görüşlerinde ise 6.sınıftaki öğrencilerin kopya çekme oranının az olduğu, 11. sınıfa kadar

Yerel İtalik kültürler, Yunan ve Etrüsk kültürlerinin sanat öğeleri ile zenginleşen Cumhuriyet Dönemi heykeltıraşisini, Roma sanatı için bir devrim

(“Vak’atü’l-Harre fî Ahdi Yezid b. Muaviye”, Mecelletü Külliyeti’l-Adâb,, Riyad 1986) Ancak hemen belirtelim ki el-Ukaylî’nin bu makalesi büyük oranda

Karışık desenler, sosyal bilimlerde, özellikle de eğitim ve psikolojide sıklıkla kullanılan bir faktöryel desendir. Karışık desenlerin özel bir türü olarak

(Seyahatten iki gün önce başla ve seyahatten sonra 4 hafta devam edilir). <8 y çocuklarda ve

‘Uluslar Topluluğu’ olmayıp, bütün dünyaya yayılmış bir ulusun, Birleşik Krallık’ın varisiydi. Yayılma ve sömürge- leştirme siyasi yapıyı genişletmedi,

Gazi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olduktan sonra bir hocasının tavsiyesi üzerine Ankara Üniversitesi Psikoloji bölümüne devam etti ve mezun

Seçilmiş Projeksiyonlar MERCATOR Parametreleri: Dilim orta Meridyeni Standart paralel Dairesi Ekvator üzerindeki ölçek... Bu özellik

10 1.2.5.6.ve 10 Federal Temyiz Mahkemeleri bu tür durumlarda küçük suçlardan dolayı hapisha- ne veya tutukevine alınan kişilerin çıplak beden aramasına tabi tutulması

Büyük parti ve seri imalatta son yıllarda kamalı mil azdırma usulünün yerine, kamalı mil planyası, kamalı sıyırma ve makaralar, kremayerler veya çok makaralı kafalarla

[r]

• PCR temelli nükleik asit saptama testleri, HIV-1 ile temastan bir-iki hafta

Radikal kötülüğün gerçekte ne olduğunu bilmiyorum ama şu olguyla bir şekilde ilgisi varmış gibi geliyor bana: İnsanları insanlar olarak gereksiz kılmak (onları

“Hem felsefi gelenekte hem de özel olarak politik düşünce tarihinde, Platon ve Aristoteles’in milattan önce 4.yüzyılda yaşadıkları siyasi olarak çökmekte

 Piaget bu dönemi diğer dönemlerden farklı olarak bir çocuğun yapabildikleri ile değil, zihinsel.

 Bu çabaları sonucunda başarı duygusu gelişerek kendine karşı olumlu bir.

• Dışa Bağımlı Evre (Ahlaki Gerçekçilik) (6 – 11 yaş): Çocuk bu dönemde kuralların ve ilişkilerin sorgulanamaz olduğunu düşünmekte ve otoritenin görüşünü

 Bitişiklik (koşullu uy+ koşulsuz uy- yarım saniye)  Habercilik (koşullu uyaranı belirten uyarıcı).  Pekiştirme (tepkilerin

Unsupported metals are less useful for high temperature hydrogenation reactions due to the low surface coverage of atomic hydrogen, a result of molecular desorption after

Yöntemler: Psoriasis Takip Sistemi (PSORTAKSİS), Kayseri Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (KSUAM) Dermatoloji Kliniği tarafından hazırlanmış ve KSUAM Bilgi