MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI

Tam metin

(1)

MÜSTAK‹L SANAY‹C‹ VE ‹fiADAMLARI DERNE⁄‹

Sütlüce Mah. ‹mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo¤lu-‹STANBUL Tel: 0212 222 04 06 Faks: 0212 210 50 82 www.musiad.org.tr E-posta: musiad@musiad.org.tr

MÜS‹AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö⁄RENC‹ STAJ

PROGRAMI

(2)

‹Ç‹NDEK‹LER

Proje’den Program’a ... 03

Fikir Nas›l Olufltu? ...04

Amaç ...09

Uygulama ...10

‹flletmelerin Görüflleri ...11

Ö¤rencilerin Görüflleri ...16

(3)

03

P R O J E ’ D E N P R O G R A M ’ A

‹slam Konferans› Teflkilat›na Üye Ülkelerden Türkiye’ye e¤itim için gelen misafir ö¤rencilerin ‹slam Konferans› Teflkilat›

Mesleki E¤itim Program› çerçevesinde yaz aylar› boyunca MÜS‹AD’a üye iflletmelerde 2- 4 hafta boyunca staj görerek mesleki tecrübe edinmesini amaçlayan uluslararas›

bir mesleki e¤itim de¤iflim projesidir.

Projenin temel amac›, Türkiye’de ö¤renim gören ‹KT Üyesi Ülkelere mensup misafir ö¤rencilerin de¤iflik nedenlerle Türkiye’de staj yapmalar›n›n önündeki engelleri kald›rarak mesleki tecrübe edinmelerini sa¤lamak ve ‹KT Üyesi Ülkelerin ortak ifl pazar›na nitelikli ifl gücü kazand›rmakt›r.

Projeye kat›lan ö¤renciler ifl ortamlar›yla ilgili bilgi ve tecrübe kazanacaklar, sahalar›nda ifl tecrübesi ve giriflim becerisi edineceklerdir.

Bununla birlikte staj süresince kat›l›mc›

ö¤renciler ile iflletmeler aras›nda oluflan ba¤lar›n iflletmeler aç›s›ndan uluslararas›

pazarlara aç›lmada bir katk›s› olaca¤›

beklenmektedir.

Projenin sosyal ve kültürel etkileri göz önüne al›nd›¤›nda bunun ‹slam Konferans›

Teflkilat›na Üye Ülkeler aras›nda oluflan uluslararas› ifl kültürüne ciddi katk›lar sa¤lamas› ve daha s›k› iflbirli¤i ve ortakl›klara zemin haz›rlamas› da önemli getirilerinden birisi olacakt›r.

MÜS‹AD-SESRIC Uluslararas› Ö¤renci Staj Program›

(4)

MÜS‹AD-SESRIC Uluslararas› Ö¤renci Staj Program›

04

Pilot projenin 2010 y›l› yaz›nda baflar›l› bir flekilde uygulanmas›yla birlikte proje, MÜS‹AD' ›n her y›l düzenledi¤i Uluslararas›

‹fl Forumu çat›s› alt›nda uluslararas› model bir e¤itim program›na dönüflmüfl olup ‹KT Üyesi Ülkelerde benzer giriflimlere kaynakl›k etmesi beklenmektedir.

F‹K‹R NASIL OLUfiTU?

Mesleki e¤itim ve ö¤retim, ekonomik dönüflümün h›zla gerçekleflti¤i günümüz bilgi ça¤›nda önemli bir kalk›nma arac›

olarak ön plana ç›kmaktad›r. ‹flgücü piyasas›n›n ihtiyaçlar› do¤rultusunda yeni beceri ve yeterliliklerin elde edilmesinde, ilave ifl olanaklar›n›n oluflturulmas›nda ve ulusal ekonomik kalk›nmada mesleki e¤itim ve ö¤retim önemli bir rol oynamaktad›r.

Mesleki e¤itim ve ö¤retim programlar›na k a t › l a n l a r g e l e c e k t e k i r o l l e r i v e sorumluluklar› do¤rultusunda yeni kabiliyetler kazanmakta ve bunlar› gelifltir- mektedirler. Bu da sadece istihdam art›fl›n›

sa¤lamakla kalmaz ayn› zamanda çeflitli kalk›nma projelerinin uygulanmas›n› da kolaylaflt›r›r. ‹flgücü hareketlili¤i, uyum yetene¤i ve verimlili¤in ayr›lmaz bir parças›

olan mesleki e¤itim ve ö¤retim, firmalar›n rekabet gücünün artmas›na ve iflgücü piyasas›ndaki dengesizliklerin giderilmesine de katk› sa¤lamaktad›r.

“Teknik ‹flbirli¤i ve ‹nsan Kaynaklar›n›

Gelifltirmek" konusu, 1994 y›l›nda Fas’›n

(5)
(6)

Kazablanka flehrinde icra edilen Yedinci

‹slam Zirvesi Konferans› taraf›ndan kabul edilen ‹KT Üyesi Ülkeler aras› Ekonomik ve Ticari ‹flbirli¤ini Güçlendirmeye Yönelik

‹KT Strateji ve Eylem Plan›’nda on iflbirli¤i alan›ndan biri olarak alt› önemle çizilmifltir.

Aral›k 2005’de Mekke’de toplanan Üçüncü Ola¤anüstü ‹slam Zirvesi Konferans› da ortaklafla kabul etti¤i 21. Yüzy›lda Müslüman Toplumun Karfl›laflt›¤› Zorluklar› Gidermeye Yönelik ‹KT On Y›ll›k Eylem Program›’nda üye ülkeler aras› mevcut iflbirli¤ini daha fazla gelifltirmek için Müslüman dünyan›n tabii, iktisadi ve befleri kaynaklar›ndan en uygun düzeyde yararlanmas›na ortak vurgu yapm›flt›r.

Yukar›da geliflmeler do¤rultusunda ‹KT Mesleki E¤itim Program›’n› gelifltirme fikri ilk olarak 2007 y›l›nda ‹slam Konferans›

Teflkilat› Ekonomik ve Ticari ‹flbirli¤i Daimi Komitesi’nin (‹SEDAK) 23. Oturumunda SESRIC* taraf›ndan ortaya at›lm›fl ve memnuniyetle karfl›lanm›flt›r. Program›n uygulama çerçevesi 24. ‹SEDAK Oturumunda kabul edilmifl ve benzer mesleki e¤itim programlar›n› da içine alarak üye ülkeler yarar›na ortak bir ‹KT platformu olmas› da öngörülmüfltür.

24. ‹SEDAK Oturumunun ald›¤› karar do¤rultusunda üye ülkeler, program›n üst düzey organ› olan ‹zleme ve Dan›flma Komitesine üye olmak üzere kendi Ulusal Odak Noktalar›n› tayin etmifllerdir. Program›n Yürütme Organ› s›fat›n› tafl›yan SESRIC ile

06

* ‹slam Ülkeleri ‹statistik ve Ekonomik ve Sosyal Arafl- t›rma ve E€itim Merkezi

MÜS‹AD-SESRIC Uluslararas› Ö¤renci Staj Program›

(7)

07 birlikte ‹slam Kalk›nma Bankas›, ‹slam Ticaret ve Sanayi Odas›, Uluslararas›

Teknoloji Üniversitesi ve ‹slam Konferans›

Diyalog ve ‹flbirli¤i Gençlik Forumu da an›lan komiteye üyedirler. ‹zleme ve Dan›flma Komitesi ilk toplant›s›n› 13 May›s 2009’da ‹zmir’de düzenlemifl, böylelikle program›n uygulama süreci bafllam›flt›r.

Program›n resmi aç›l›fl› Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaflkan› ve ‹SEDAK Baflkan› Say›n Abdullah Gül taraf›ndan 9 Kas›m 2009’da

‹stanbul’da gerçeklefltirilen ‹SEDAK Ekonomi Zirvesi’nde üye ülkelerin devlet ve hükümet baflkanlar›n›n ifltirak etti¤i bir seremoni ile yap›larak tüm dünyaya duyurulmufl ve böylelikle iki y›l sürecek olan pilot dönem hayata geçmifltir. Söz konusu zirvede Say›n Cumhurbaflkan› program›n ‹KT Üyesi Ülkelerin kalk›nma hedefleri ve insan kaynaklar›n›n geliflimi bak›m›ndan önemine de¤inmifl, aktif kat›l›m ve destek konusunda gerek ‹slam Ülkelerine gerekse de di¤er

‹KT organlar› ile birlikte ‹slam Kalk›nma

MÜS‹AD-SESRIC Uluslararas› Ö¤renci Staj Program›

(8)
(9)

09 B a n k a s › ' n a ç a ¤ r › d a b u l u n m u fl t u r . Bu geliflmeler ›fl›¤›nda, Türkiye’de ö¤renim gören ‹KT Üyesi Ülkere mensup üniversite ö¤rencilerinin iflletmelerde staj yapma imkanlar›n›n kolaylaflt›r›lmas› düflüncesinden hareketle ‹KT Meslek E¤itim Program›

çerçevesinde SESRIC ve MÜS‹AD aras›nda ortaklafla olarak Uluslararas› Ö¤renci Staj Program› haz›rlanm›flt›r.

AMAÇ

OIC-ISIP Uluslararas› Ö¤renci Staj Program›n›n bafll›ca befl amac› vard›r:

1. ‹flletmelerde ifle yerleflmeleri art›rmak için ‹KT Üyesi Ülkelerde mesleki e¤itim ve ö¤retim alan›nda de¤iflim programlar›

uygulamak;

2. ‹KT Üyesi Ülkelerin mesleki e¤itim sistemlerinin niteli¤ini ve yenilikçilik kapasitesini artt›rmak ve yenilikçi uygulamalar›n ülkeler aras› aktar›m›n›

sa¤lamak;

3. ‹KT Üyesi Ülkelerde bulunan e¤itim kurulufllar›, iflletmeler, sosyal paydafllar ve di¤er ilgili kurumlar aras›ndaki iflbirli¤i hacmini ve niteli¤ini artt›rmak;

4. Örgün yada yayg›n yollardan elde edilenler de içinde olmak üzere ‹KT Üyesi Ülkelerde kalifikasyon ve yeterliliklerin fleffafl›¤›n› ve tan›n›rl›¤›n›

yayg›nlaflt›rmak;

MÜS‹AD-SESRIC Uluslararas› Ö¤renci Staj Program›

(10)

10

5. Yenilikçi bilgi ve iletiflim teknolojilerine dayanan içerik, hizmet, e¤itim ve pedagojiler ile hayat boyu ö¤renim u y g u l a m a l a r › n › n g e l i fl t i r i l m e s i n i desteklemek

OIC-ISIP Uluslararas› Ö¤renci Staj Program›, üye ülkelerin sektörlere özgü konularda uzmanlaflmalar› için bir f›rsat oluflturarak kalk›nma, üretim ve ihracat potansiyellerinin harekete geçmesi için gerekli olan insani kapasitenin gelifltirilmesini sa¤layacakt›r.

Bu ba¤lamda mesleki e¤itimlerimiz, daha fazla katma de¤er etkisi oluflturmak, ‹KT Üyesi Ülkelerde hizmet alan›nda daha fazla pazar açmak ve hizmet sektöründeki olumlu beklentileri art›rmak amac›yla yerli kaynaklar›n daha verimli flekilde kullan›lmas›

üzerinde odaklanabilir.

Bu ayn› zamanda mesleki e¤itim ve ö¤retim programlar›nda bireylerin potansiyel sektörlerde çal›flabilmelerine yard›mc› olacak bilgiyi elde etme gereksinimlerini karfl›lamada göz önünde bulundurulmas› gereken engellerin ve zorluklar›n tespit edilmesine de yard›mc› olacakt›r.

UYGULAMA

2010 y›l›nda SESRIC – MÜS‹AD – BAB-I ÂLEM ortakl›¤›nda Türkiye’de; farkl›

alanlardan ve farkl› ülkelerden 14 stajyer ile MÜS‹AD iflletmelerinde uygulanmaya bafllanm›flt›r.

MÜS‹AD-SESRIC Uluslararas› Ö¤renci Staj Program›

(11)

11 Staj›n› tamamlayan ö¤rencilere Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaflkan› ve ‹SEDAK Baflkan› Say›n Abdullah Gül taraf›ndan 6 Ekim 2010’da ‹stanbul’da gerçeklefltirilen 14. Uluslararas› ‹fl Forum’unda (IBF) törenle sertifikalar›n› vermifl ve staj imkan› tan›yan iflletmelere teflekkür etmifltir.

2011 y›l› itibari ile SESRIC ve MÜS‹AD, ‹KT Üyesi Ülkelere di¤er ülkelerden gelmifl ö¤rencilerin staj yapmalar›na olanak sa¤layarak projeyi uluslararas› boyuta tafl›m›flt›r.

‹fiLETMELER‹N GÖRÜfiLER‹NDEN SEÇMELER

Salim Çam PROGROUP

Bu projenin flirketimize ve Türkiye’ye sa¤lam›fl oldu¤u katk›dan dolay› tekrar tekrar proje sahiplerini kutluyorum. Proje, ülkeler aras›ndaki iflbirli¤inin oluflmas›nda ciddi anlamda bir katk› sa¤lam›flt›r. Bir kültür al›flveriflinin gerçekleflmesine vesile olmufltur.

olmufltur.

MÜS‹AD-SESRIC Uluslararas› Ö¤renci Staj Program›

(12)

12

Prof. Dr. Solmaz Ayarslan BERLITZ D‹L MERKEZ‹

Yurtd›fl›nda ülkemize okumaya gelmifl olan gençlerin bir Türk firmas›n› ve çal›flma flartlar›n› ö¤renme imkan› verdi¤i için her fleyden önce MÜS‹AD ve SESRIC’e müteflekkirim.

Mehmet fiafi Y›ld›z

PM PREST‹J MÜHEND‹SL‹K

Türk uyruklu ö¤renciler staj konusunda herhangi bir problem yaflam›yorlar. Çok rahatl›kla bulabiliyorlar. Ama yabanc›

uyruklu ö¤renciler staj konusunda maalesef s›k›nt› çekebiliyorlar. Dil problemlerinden dolay› veya baflka bir problemden dolay›.

Projenin bu konuda ciddi bir katk›

sa¤lad›¤›n› düflünüyorum.

Dr. Hakan Bahad›r

BETA SA⁄LIK H‹ZMETLER‹

Bu projenin çok baflar›l› oldu¤unu düflünüyorum. Projenin ilk defa ‹slam Konferans› Teflkilat›yla Türkiye’de özellikle de MÜS‹AD’la yap›lmas› çok çok güzel. Bu projenin devaml› olmas›, her sene yap›lmas›

g e r e k l i o l d u ¤ u n u d ü fl ü n ü y o r u m .

MÜS‹AD-SESRIC Uluslararas› Ö¤renci Staj Program›

(13)
(14)

Sadettin Ulup›nar

ASÇ‹T / KKS MÜHEND‹SL‹K

Bizim dil anlam›nda ulaflamayaca¤›m›z ülkelerdeki müflterilere ulaflm›fl olduk.

Onlarla kontak kurulmas› aflamas›

tamamland›. Ve ihracat›m›z›n da en az %10- 15 civar›nda artt›r›lmas›na bir katk›

sa¤layaca¤›n› düflünüyoruz.

Harun Karabey

DENGE YAPI (STORROL)

‹lk defa yurtd›fl›ndan bir ö¤renciyi stajyer olarak ald›k. Firmam›za en büyük katk›s›

yurtd›fl›ndan bir ö¤rencinin firmam›zda çal›flanlarla olan diyalogu oldu. Ayr›ca ö¤rencinin ülkesine ait bilgilerinden istifade ettik.

Global dünyada ülkemizin ihracat›n›

artt›rmak için yapt›¤› çal›flmalar içerisinde bu tür etkinliklerin çok faydal› olaca¤›n›

14

MÜS‹AD-SESRIC Uluslararas› Ö¤renci Staj Program›

(15)

15 düflünüyorum. Özellikle ihracat yapan ve yapmak isteyen firmalar bu tür ö¤rencileri bünyesine alarak o ülkelerdeki temas›n›

artt›rabilir ve mezun olduklar›nda bu gençler ülkemizdeki bu flirketleri bu firmalar› kendi ülkelerinde temsil etmek için çal›flabilirler.

Böylece ülkeleraras› ticaretin daha da artaca¤›n› düflünüyorum.

Selahattin Esim ES‹M YAZILIM

Bu projenin firmam›za katt›¤› en önemli fley yurtd›fl›ndan gelen arkadafllar›n tekrar ülkelerine döndüklerinde bizim bir elçimiz gibi çal›flmalar›. Bu çok güzel bir proje, kesinlikle devam etmesi gerekir. Bu projeye katk›s› olan herkese teflekkür ediyorum.

MÜS‹AD-SESRIC Uluslararas› Ö¤renci Staj Program›

(16)

16

Ö⁄RENC‹LER‹N

GÖRÜfiLER‹NDEN SEÇMELER

Ferdi Morina

Kosova (‹stanbul Üniversitesi D›fl Ticaret ve AB ‹liflkileri)

Staj›m› Berflan Tekstil firmas›nda yapt›m.

Piyasa araflt›rmalar› hakk›nda bilgiler edindim. Ekonomik entegrasyon süreçlerini gözlemleme f›rsat›m oldu. Staj›m› D›fl Ticaret departman›nda yap›nca ülkemle Türkiye aras›ndaki ticaret hacmi ve iflbirli¤i f›rsatlar›n›

görme imkan›m oldu.

Amr Al-Shakhsi - Yemen (‹stanbul T e k n i k Ü n i v e r s i t e s i B i l g i s a y a r Mühendisli¤i)

Yabanc› bir ö¤renci olarak staj yeri bulma konusunda zorluk yafl›yorduk. Bu proje sayesinde benim aramama bile gerek kalmadan staj yapma teklifi gelmesi çok hofluma. Bunu bize sa¤layan ‹KT – MÜS‹AD – Bab-› Âlem ve staj yapt›¤›m Denge Yap›’ya çok teflekkür ediyorum.

Albertus P›nondan Sitanggang

Endonezya (‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Bölümü)

MEGEM Akademi’de 2 ay boyunca staj yapt›m. Staj yaparken fonksiyonel e¤itimlerle ilgili kendi ülkemde ve baflka ülkelerde neler yap›laca¤›n› görmüfl oldum.

MÜS‹AD-SESRIC Uluslararas› Ö¤renci Staj Program›

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :