• Sonuç bulunamadı

Türk kadınlarında boyun çevresi ile vücut yağ miktarı arasındaki ilişki

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Türk kadınlarında boyun çevresi ile vücut yağ miktarı arasındaki ilişki"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Abstract:The relationship between neck circumference and body fat ratio in Turkish women. The aim of the study is determine the relationship between neck circumference (NC) and body fat mass in Turkish women. Study group is composed of 1861 women with various body mass index, (body mass index 14-58 kg/m2). To find the optimal relationship between NC and body mass index (BMI), the receiver output curve (ROC) analysis for NC against two levels of BMI (25 and 30 kg/m2) was

performed. Correlation analysis indicated a significant association between NC and BMI (r: 0.6998, p

< 0.001) in total cases. NC that is equal or greater than 32 and 35 cm, were the best cutoff levels for determining the women with BMI >= 25.0 and >= 30.0 kg/m2 using the ROC analysis, respectively. It is concluded that NC measurement is a simple and time-saving screening measure and can be used to identify overweight and obese women. Women that her NC is equal or greater 32 cm are to be considered overweight and is equal or greater 35 cm are to be considered obesity.

Referanslar

Benzer Belgeler

19. yüzyıl Osmanlı savunma harcamaları ile ilgili veriler kullanılabilir durumda elde bulunan toplam 48 bütçeden tek tek bu bütçelerdeki harcama kalemleri taranmak suretiyle

Bu nedenle Bayburt tüfleri, Üst Kretase yaşlı riyodasit-dasit bileşimli volkanitler ve Eosen yaşlı kalkalkalen volkanitlerle nadir toprak element içerikleri

Literatürde astım, ekzema ve rinit gibi allerjik reaksiyonlar ile birlikte görülen hastalar rapor edilmiştir.. 3,4 Histolojik incelemelerde

Therefore the book contains ideas concerning some philosophical and biological aspects of human society development, which are based on the processes of ecosphere regeneration, and

Determining coronary artery calcification level by using coronary artery calcium (CAC) scores is an im- portant parameter in for diagnosing cardiovascular risk

Zavahi- rin boşluğunu herkesten iyi anlamak lâ - zım gelen büyük üstad daima onun sar - hoşluğu içinde yaşamaktan zevk alırdı.. Huzurunda saatlerce kalır

Elde edilen veriler “Ölüm ötesi hayat inanc› ile dinî e¤itim düzeyi aras›nda pozitif bir iliflki vard›r.. Dinî e¤itim düzeyi yüksek olan ergen- lerde ölüm ötesi

olmayan: BMI değeri 30 kg/m 2 nin altında olanlar, *** risk bulunan: BMI PPV: Pozitif kestirim değeri (positive predictive value), NPV: Negatif kesti-.. 0.009 (SE)

In another study where 128 patients with AL amyloidosis were examined with respect to the relationship between malnutrition and survival, the investigators reported that

In this study, demographic information was recorded, the physical activity was measured with the Eurofit battery; body fat content, muscle weight, protein content, body fluid ratio

Children affected by obesity have significantly lower self- esteem than children with normal weight, and families have an important role in the development of body image and

In the correlation analysis between the anthropometric values and proprioceptive sensory values in the study groups, no significant relationship was found between the

Introduction: To investigate the relationship between body mass index (BMI) and the severity of obstructive sleep apnea (OSA) and to determine the BMI cut-off values

Både män och kvinnor i länet har en statistiskt säkerställd högre andel med fetma och övervikt eller fetma jämfört med riksgenomsnittet.. 60 procent av män i länet har

The anthropometric pelvic measurements which are intercrestal diameter (IC), interspinous diameter (IS), intertrochanteric diameter (IT), intertuberous diameter (ITb),

The results of the present study are as follows: in this case of using weight to determine the dose of levothyroxine in patients who re- ceived surgery for benign causes, the dose

Our aim was to investigate the relationship of body mass index (BMI) and IR with left venticular mass index (LVMI) in obese and nonobese, normotensive, nondiabetic women.. Methods:

Bulgular: Diabetus mellitus, hipertansiyon, hiperlipidemi’si olan, tüm olgularda beden kitle indeksi ile bel çevresi ve kalça çevresi arasında istatistiksel olarak anlamlı

This paper examines the impact of public perception of earthquake risk on Istanbul's housing market by investigating the spatial distribution of the average house values and

Conclusion: Normal weight, overweight and obese women with term pregnancy have similar maternal and fetal blood flow parameters.. Obese women should be informed about the risks

» Yavaş gelişen türlerde veya yaşlı bitkilerde gelişme zayıf olduğu için birkaç yılda bir saksı değiştirilir. » Saksı değişim zamanı sağlıklı

Araştırmacılara yönelik olarak elde edilen sonuçlar incelendiğinde Hervas- Oliver ve diğerleri (2014: 873) inovasyon, teknolojik yetenekler ve stratejik esneklik

Sol ventrikül kitle indeksi artışındaki cinsiyet farklılığını araştırmak için gruplar arasında ayrı ayrı yapılan korelasyon analizlerinde kadın hastalarda