(1)1 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ISTANBUL İstanbul

Tam metin

(1)

1

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ISTANBUL

İstanbul. 21.01.2008 Sayı: 1385

TÜRKİYE

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

İlgi: Vergi Usul Kanunun Sirküleri -31

İlgide belirtilen VUK 31 numaralı sirkülerde “5362 Sayılı Kanuna göre kurulan meslek odalarının ve birliklerinin, işletme hesabı esasına göre defter tutan üyelerine ait beyanname, bildirim ve eklerini elektronik ortamda göndermeleri uygun görülmüştür.”

İfadesi ile İşletme defterini kendisi tutan esnafın aylık, üç aylık ve yıllık Beyannamelerini bağlı oldukları esnaf odasınca yollanılması yetkisinin Esnaf odalarına verilmesinin mesleğimizin ifasında bir engel olduğu düşüncesindeyiz.

Bilindiği üzere Basit Usulde vergilendirilen mükelleflerin kayıtları Esnaf odalarında Meslek mensuplarımızın gözetimi veya denetimi çerçevesinde 1999 yılından beri sürdürülmektedir.

Ancak; Defterini kendi tutan veya hukuka aykırı olarak Esnaf odasınca tutulan mükelleflerin beyannamelerinin elektronik ortamda aracılık yapılarak gönderilmesi usulünün getirilmesi meslek mensuplarına karşı yaratılmış bir haksız rekabettir.

Vergi mükelleflerinin beyannamelerinin elektronik ortamda yollanılmasını düzenleyen 340 numaralı VUK genel tebliği ve ilgili sirküler ile düzenlenmiş olup, 2004 yılından beri başarı ile uygulanmaktadır. Bu başarının arkasında meslek mensuplarımızın çabaları ve iyi niyetleri yadsınamaz derecede büyüktür.

Bizler meslek odaları olarak vergi idaresine her konuda yardımcı olmuş mükellefler ile idare arasında köprü görevini 1990 yılında beri başarı ile yürüttüğüz kanaatindeyiz.

31 Numaralı VUK sirkülerinde bahsedilen mükelleflerin E-beyannamelerinin yollanılmasında sembolik ücret alınacağını makamlarınıza ifade edilmiş ve makamlarınız uygun görüş ile 2008 yılına ilişkin ücret tarifesi 29.12.2007 tarih ve 26741 sayılı Resmi Gazetede yayımlamıştır. Söz konusu tarifenin ilgili bölümü aşağıda gösterilmiştir.

(2)

2 TABLO II

1.

GRUP 2.

GRUP 3.

GRUP 4.

GRUP C. Vergi Usul Kanunu mükerrer 227/4

nolu tebliğ hükümleri dışında kalan ve defter tutturup beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmayan vergi mükelleflerine ilişkin 340 nolu tebliğde belirtilen 4 nolu Aracılık sözleşmesine göre e-beyanname ile gönderilecek beyannamelerin gönderme ücreti

YTL YTL YTL YTL

a) Aylık KDV E-Beyannameleri 10 10 10 10

b) 3 Aylık Muhtasar E-Beyannameleri 10 10 10 10

c) Geçici E-Beyannameler 10 10 10 10

d) Yıllık E-Beyannameler 15 15 15 15

Yukarıdaki ücret tarifesinde de görüldüğü gibi ücretlendirme de 4 gruba ayrılan illerde hiçbir ayrıma gereksinim duyulmadan ülkemizin tüm yörelerinde aynı tarife uygulanmaktadır.

Uygulamanın Sirküler doğrultusunda yapılması halinde; İşletme defterini meslek mensubumuza tutturan esnaflar kayıt dışına taşınarak belgesiz, ehliyetsiz kişilerce defter tutma fiili gerçekleşecektir. Dolayısıyla meslek mensuplarımız madden ve manen zarar görecekler ve bu fiillere bağlı olarak Vergi kayıp ve kaçakları oluşacaktır.

Öte yandan Gelir İdaresi Başkanlığının Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı (Esnaf Ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü) yazmış olduğu 26.01.2006 tarih ve B.07.1.GİB.0.31/3133-1-004211 sayılı yazda özetle “….Bu açıklamalara göre, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler; yukarıda belirtilen Kanun ve "4 Sıra No'lu Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ" hükümleri uyarınca meslek mensubu olan serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlerce defterlerini tutturmak zorundadırlar.

Ayrıca, basit usulde vergilendirilen mükellefler; belgelerinin kayıtlarını, bağlı bulundukları meslek odalarının oluşturdukları bürolarda, 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirler haricinde 3. şahıslara tutturma imkanına sahip değillerdir..”Görüşleri olmasına rağmen böyle bir sirkünün yayımlanmasının hukuka aykırı olduğu kanaatindeyiz.

(3)

3

Başkanlığınızın, konuyu Maliye Bakanlığı Gelir idaresi Başkanlığına iletmesi ve sorunun çözüme kavuşturulması yönünde tavır almasını arzulamaktayız.

Yapılacak görüşmelerden somut sonuç alınamaması halinde, İşleme konu olan 31 Numaralı VUK Sirkülerinin iptali için gerekli hukuki sürecin vakit geçirilmeden sağlanması talebimizi bilgilerinize arz ederim

Saygılarımla, Yahya Arıkan Başkan

(4)

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :