• Sonuç bulunamadı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından"

Copied!
12
0
0
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)
(2)

 Veteriner tıbbi ürünlerin üretimi için 5996 Sayılı Veteriner

Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 12 inci maddesinin 1 inci fıkrasının 2 inci bendi gereği

Gıda

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından

izin alınması zorunludur.

 Ancak aynı Kanun maddesinde yer alan 7 inci bentte

belirtildiği üzere veteriner biyolojik ürünlerin dışındaki veteriner tıbbi ürünlerin Sağlık Bakanlığından izinli

(3)

 Türkiye’de veteriner tıbbi ürün endüstrisi, bu ürünlerin geliştirilmesi, üretimi ve kontrolünde yüksek Kalite

Yönetim standartlarını muhafaza etmektedir.

 Pazarlama izni sistemi, tüm veteriner tıbbi ürünlerin Bakanlık tarafından değerlendirilmesi yoluyla, güncel güvenlik, kalite ve etkinlik gerekliliklerine uygunluğun temin edilmesini sağlar.

(4)

 Pazarlama İzni sistemi, ülkemiz piyasasına girmesine izin verilen tüm ürünlerin, sadece faaliyetleri düzenli olarak Bakanlık tarafından Kalite Risk Yönetimi ilkeleri

kullanılarak denetlenen izinli üreticiler tarafından üretilmesini/ithal edilmesini sağlar.

 Ürünlerin Türkiye içinde veya dışında satılıp satılmadığına bakılmaksızın, Türkiye içinde faaliyet gösteren tüm

veteriner tıbbi ürün üreticileri için üretim izni alınması gerekmektedir.

(5)

Bakanlık tarafından veteriner tıbbi ürünler için İyi

Üretim Uygulamaları (GMP) ilkelerini ve kılavuzunu

belirleyen Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında

Yönetmelik 24.12.2011 tarih ve 28152 Sayılı Resmi

Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu Kılavuz, veteriner tıbbi ürünler için üretim izni

başvurularının değerlendirilmesinde kullanılmakta ve

veteriner tıbbi ürün üreticilerinin denetlenmesine

(6)

 Veteriner ilaç müstahzarları, imalatçı/ithalatçı firma çıkışını takiben ecza depoları aracılığında perakende satış yerleri olan veteriner hekim muayenehaneleri, özel hayvan hastaneleri ve eczaneler aracılığında satılması gerekir.

(7)

Veteriner Hekimler’e 1995’den itibaren veteriner ilaç satma hakkı verilmiştir.

(8)

 Veteriner sağlık ürünleri; besi hayvancılığında yarattığı önemli verimlilik artışı ve evcil hayvanların yaşam

kaliteleri ve süreleri üzerinde sağladığı olumlu katkılar açısından vazgeçilmezdir.

(9)

 Veteriner ilaç ve aşıları tarımsal gelirlerin içerisinde çok önemli bir yer tutmasının yanı sıra insanlar için yaşamsal olan et, süt ve yumurta gibi hayvansal

(10)

 Veteriner müstahzar; hayvanlarda hastalıkları tedavi

etmek, hastalıklardan korumak, tanı koymak, fizyolojik fonksiyonları düzeltmek veya değiştirmek amacıyla

hayvanlarda kullanılan, uygulanan kimyasal veya biyolojik etkin madde(ler) ve yardımcı maddelerin

farmasötik teknolojiye göre oluşturulmuş kombinasyonu olarak tanımlanır.

(11)

 Veteriner ilaçları, beşeri ilaçların geliştirilmesinde ve

hazırlanmasında kullanılan benzer teknik ve metotların kullanılması ile öngörülen iyi imalat uygulamaları

(GMP) ve iyi laboratuar uygulamaları (GLP) ile

emniyetli, etkin ve kaliteli bir üretim sağlayacak şekilde hazırlanır.

(12)

 Veteriner ilaçlar, beşeri ilaçlar için gerekli tüm

düzenlemeleri içermekle birlikte özellikle besin olarak tüketilen hayvanlar için insan gıda sağlığı ve çevre

üzerine olabilecek etkileri de gözlem altına alınmalıdır.

 Kullanılan etkin madde ve yardımcı maddelere ait kalıntıların hayvan dokusunda, sütte, yumurtada biriken miktarının hayvan kesiminden önce insan sağlığı açısından problem yaratmayacak düzeyde olması istenmektedir.

Referanslar

Benzer Belgeler

Kalite kontrol ve proses izleme elemanları Son Kontrol Talimatına ve Kontrol Planına göre yapılan kontroller sırasında tespit edilen uygun olmayan ürünler için, Kalite

a) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunacak kuruluşlar ve kuruluşlarda istihdam edilen tarım danışmanları Yönetmelik, bu Tebliğ ve Uygulama Esaslarında belirlenen görevleri

USİAD’ın çözüm ortaklığıyla düzenlenen Süleymaniye Tarım ve Gıda Endüstrisi fuarında ikinci tarafa verilecek (………....…) nolu stant(lar) için

Herhangi bir kayıp veya hasar durumunda, ikinci taraf birinci tarafa her sandalye için 25 dolar ve her masa için 50 dolar ödeyecektir.. Stantlarda müzik yayını yapmak için

Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Projesinin temel amacı; toprağı koruyarak birim alandan minimum  masrafla  maksimum  verim  almaktır.  Tarım 

İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; hayvanların kimliklendirilmesi,

a) Proje kapsamında yer alan makine alımına ilişkin süt sağım ünitesi ve/veya soğutma tankı yeni, kullanılmamış, TSE veya CE belgeli, Bakanlıkça deney

a) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların il/ilçe müdürlüğünde oluşturulan komisyonlar ve Başkanlıkça yapılacak inceleme ve denetimler sonrası bu

müdürlüğüne bildirirler. ç) Yetkili bitki koruma ofisleri, bünyelerinde istihdam ettikleri reçete yazma ve/veya profesyonel uygulayıcıya ait güncel SGK bildirgeleri

ç) İthal bitki koruma ürününün üretim yerinin değişmesi halinde, yeni üretim yerinde söz konusu bitki koruma ürününün üretildiğini ve hangi firma tarafından

a) Piyasa denetimi esnasında alınan numunelerin analizi sonucunda, gübrenin ilgili teknik düzenlemeye veya standartlara uygun olmadığının tespiti halinde, deney ve muayene

a) Piyasa denetimi esnasında alınan numunelerin analizi sonucunda, gübrenin ilgili teknik düzenlemeye veya standartlara uygun olmadığının tespiti halinde, deney ve muayene

MADDE 50 – (1) Yetkili otorite tarafından; temizlik, dezenfeksiyon ve avian influenza virüsünün elimine edilmesi için aşağıdaki önlemler alınır. a) Avian

1) Sadece ilave şekersiz olarak üretilen meyve nektarlarında şeker yerine tamamen, düşük enerjili olarak üretilen meyve nektarlarında ise şeker yerine kısmen, 30/6/2013 tarihli

• Çeltikte zararlı olan yabancı otların yayılışları; sulama, sel suları ve hasat sonrası hayvan otlamalarıyla olduğu gibi bulaşık tohum ve yanmamış çiftlik

Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinde Entegre Mücadele, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Zirai Mücadele Araştırma

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, ithale mani zararlı organizmaların belirlenmesi ile bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin Türkiye Gümrük Bölgesine giriş ve

(2) Tarımsal danıĢmanlık hizmeti sunan kiĢi ve kuruluĢların il/ilçe müdürlüğünde oluĢturulan komisyonlar ve BaĢkanlıkça yapılacak inceleme ve denetimler sonrası bu

Çalışmada istatistiki olarak anlamlı çıkan bir diğer değişken olan çalışılan kurumun niteliğine bakıldı- ğında, şu anda mobbinge maruz kalanlar arasında en

2009 yılında yayınlanan bildirgenin veteriner hekimlerin konu ile ilgili düşüncelerinde ne kadar etkili olduğu net bir şekilde bilinmemekle birlikte, veteriner hekimlerin

Kavramsal sanat hareketleri ve Beuys, Vostell, Higgins, Miss gibi sanatçıların çalıĢmaları tezin ikinci bölümünde yer verilmiĢ, mimari alanda yansımaları

Dolayısıyla şimdi, bundan senelerce önce hem Ankara'da hem İstanbul'da sahnelenen Ferhad ile Şirin'in. "Türkiye'de ilk

çünkü tüm dünyada tarım terminolojisi ve tarım bilimi hayvancılık faaliyetini, tarım kavramının içerisinde ele