• Sonuç bulunamadı

Turizm konuları ve Yıldız Sarayı

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Turizm konuları ve Yıldız Sarayı"

Copied!
2
0
0

Tam metin

(1)

ARALIK 1962 7

Turizm Konulan ve Yıldız Sarayı

İstanbul — Yıldız Sarayı

Un Pavillon du Palais de Yildiz

Yıldız tepelerinde ilk kasrı III. Selim validesi Mihri Şah Valde Sultan için yaptırtmıştı. Bunu II. Mahmud, daha sonra Abdülmecid’in vaüdesi Bezm-i Âlem Valde Sultanın yaptırdıkları kasır­ lar takip etmektedir.

Burada II. Mahmud’un inşa ettirdiği Yıldız isimli kasırdan sonra, Malta, Çadır Köşkleri ve Abdülâziz zamanında da büyük Mabeyin daire­ si yaptırılmıştı.

Fakat Yıldız Sarayımn memleketteki ve dünyadaki şöhreti II. Abdülhamid’in burasını resmî ikametgâh haline getirmesiyle başlamış­ tır.

Bu suretle Yıldız Sarayı Istanbulda Osmanlı hükümdarlarının dördüncü ve son resmî ika­ metgâhları olmuştur.

II. Abdülharnid, 7 Nisan 1877 günü Dolma- bahçe Sarayından Yıldıza resmen nakletmiş, 31 Mart vakasından sonra bu sarayda hal’edilmiş, selefi ve biraderi V. Mehmet Reşat Yıldızda ve­ fat etmiş, sen Osmanlı hükümdarı VI. Mehmet Vahidettin de 17 Kasım 1922 de Yıldız Sarayını ve memleketi terketmişti.

II. Abdülharnid, Yıldız’ı resmî ikametgâh ola­ rak seçtikten sonra, orada müteaddit yeni bina­ lar yaptırmış, geniş bir harem kadrosuyla, şeh­

zadeler ve sultanlarla bu sarayda 33 sene yaşa­ mıştır.

Yıldızda, büyük bir kütüphane, müze, ma­ rangozhane, imalâthaneler, çini fabrikası, tiyat­ ro, tenezzüh havuzu, hayvanat bahçesi, muhte­ lif parklar mevcut bulunuyordu.

Halkla ve şehir ile irtibatını kesmiş bulunan hükümdar, dışarıda görülecek yapılacak bütün şeyleri burada toplamış ve her türlü ihtilâttan uzak olarak kendi maiyeti ile bir şehri andıran bu sarayda yaşamıştı.

Yıldız Sarayı da, diğer Osmanlı Sarayları gi­ bi muhtelif avluları ihtiva ediyor ve Mabeyin merasim daireleri, Harem kısımları ayrı ayrı av­ lularda kâin bulunuyordu.

Geçen asrın hemen hemen bütün Avrupa hükümdarları, birçok prens ve resmî zevat bu sarayda II. Abdülharnid ye seleflerini ziyaret etmişler, burada misafir olarak kalmışlardı.

Yıldız Sarayı bunlar ve diğer sebeplerle yerli ve yabancı turistlerin alâkasını, tecessüsünü çe­ ken bir yerdir.

Bir defa II. Abdülharnid gibi çok dikkate şayan bir şahsiyetin kaldığı, yaşadığı daireleri, onlar etrafında alınan emniyet tedbirlerini gö­ rebilmek bir çok kimsenin merakım giderir.

(2)

8 TÜRKİYE TURÎNG ve OTOMOBİL KURUMU

Sonra Harem dairesi ve burasının teşkilâtı da ayrı bir merak konusudur.

Mabeyin dairesi resmî kabullerin yapıldığı, AvrupalI hükümdarların karşılandığı bir bina­ dır. Şâle ve Merasim köşklemde ise bir çok ya­ bancı hükümdar misafir edilmiş, burada muhte­ lif merasimler ve ziyafetler tertip olunmuştur. Yine Mabeyin dairesinde Saltanat Şûrası toplanmış, küçük Mabeyin dairesinde II. Abdül- hamid’e hal’ kararı tebliğ olunmuş ve son Os­ manlI hükümdarı da burada bulunan yatak oda­ sını bir sabah saatinde terketmişti.

Bütün bu binalar tarih Ve müzecilik bakımın­ dan ele alınmalı, merak uyandıran vak’alar o günkü hatıralar arasında hayallerde canlandı­ rılmalı ve turistler bu geniş binalar manzumesi içinde geçen asrın dikkate şayan saray hayatını görebilmelidir.

Fakat meselelere ne Yıldız Sarayında, ne de başka tarihî yerlerimizde bu zaviyeden hiç bir vakit bakılmamıştır. Küçük Mabeyin dairesinde II. Abdülhamid’e hal’ kararının tebliğ olunduğu odanın eşyaları toplanıp muhtelif yerlere dağı­ tılmıştır. Bir kaç sene evvel o gün burada serili bulunan büyük halıyı Dolmabahçe saraymda bir depoda görmüştük.

Yabancı hükümdarların misafir edildikleri Şâle ve Merasim Kasırları ise yirmi sene kadar evvel bütün eşyaları alınıp, hatıraları dağıtıla­ rak modem eşya ile tefriş edilmiş ve beynelmilel konferanslara tahsis olunmuştu.

Yine burada bulunan Almanya İmparatoruy. la, împaratoriçesinin yatak odaları asri maroken iskemleleri bir çay salonu haline getirilmiş ve iki tarihî şahsiyetin yatakları da diğer eşyalar­ la beraber Dolmabahçe sarayında depolara naklolunmuştu.

AvrupalI hükümdarların ikametleri itibariyle Yıldız Sarayına karşı bazı Garp milletlerinin alâkaları vardır. Onlara ait hatıraları dağıtmak tarih ve müzecilik bakımından kötü bir hareket olmuştur.

Bugün Teknik Okula terkedilmiş olan Harem dairelerinin mimarî karakterlerinin tamamen değiştirilip müteaddit okul binalariyle donatıl­ ması da buranm tarihî havasını tamamen boz­ muştur. İstanbulda okul yapılacak bu kadar ge­ niş saha mevcut iken Teknik Okulu buraya sok­ mak ve Yıldız Sarayının hüviyetini değiştirmek hatalı bir hareket olmuştur.

Bilhassa hâlen Okulun galiba yatakhanesi ola­ rak kullanılan ilk ve tarihî Yüdız kasrının bo­

zulmaması, mimarî aslının değiştirilmemesi en büyük temennimizdir.

Yıldız Sarayının başta büyük Mabeyin ol­ mak üzere bazı kısımlarının herhangi bir devlet dairesi yerine Harb Akademilerine tahsis edil­ mesi, binaların hayatlarının idamesi ve bakım­ ları itibariyle isabetli olmuştur.

Bilhassa uzun yıllar Akademi kumandalığın- da bulunan rahmetli Orgeneral Ali Fuat Erdem’- in Yıldız Sarayının muhafazasına ve bakımma karşı gösterdiği itina her vakit şükranla anılma­ ya değer bir mükemmeliyetteydi.

Vaktiyle buradan alman bütün eşyayı yer­ lerine iade ederek Yıldız Sarayını bir müze hali­ ne getirmek ve dünyanyın Kızü Sultan diye an­ dığı, dikkate şayan bir hükümdarın buradaki hayatını canlandırabilmek tarih ve müzecilik va­ zifelerimiz arasındadır sanırım.

Yıldız Sarayının bu şekilde turizm kaynakla­ rımızdan biri olacağına da şüphe yoktur.

Eski binalar, hatıralar arasında, lokantalar, istirahat yerleri ve türlü eğlencelerin de ihya edilmesiyle burası pek cazip ve hareketü bir ha­ le getirilebilir. Fakat buradaki hayatı bilen ve binalann kimlere ait olduğunu, içlerinde geçen hayatı söyliyebilecek kaç kişi kalmıştır.

Tarihe, hatıralara karşı duyduğumuz kayıt­ sızlık Yıldız Sarayını da bir meçhul yapmıştır.

Halûk Y. ŞEHSUVAROĞLU ı < 1 ] ] ( 1 ] I ] < i <

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Gerçekten de yazdığı şerh ve hâşiyeler ilmî titizliğini ortaya koyduğu gibi Arapça, Farsça ve Türkçe olarak üç dilde şiir yazması da onun edebî

Tarihsel olarak, Batı Balkanlar halkları arasında en yaygın olan çatışmalar, özellikle &#34;insanların karışıklığı yüzünden açık etnik sınırların

Anket sonuçlarına göre tüketicilerin fast food tüketim sıklıkları, daha çok tercih ettikleri zaman, üniversite dönemlerinin tüketimleri üzerindeki etkileri, tercih

Elde edilen bulgularda öğrencilerin birlikte çalışmayı ders çalışma ve oyun oynama için bir araya gelme biçiminde algıladıkları, birlikte çalışma etkinliklerinin

“Güneş benzeri yıldızların %30’unun çevresinde yörüngesi yıldıza yakın, süper Dünyalar ya da Neptün benzeri gezegenler olduğu görüşü çok dikkate değer. Bu çok

Xe-L (hafif ksenon izotoplarınca zengin) çok miktarlarda serbest nötronların bulunduğu ortamlarda; Xe-H (ağır ksenon izotoplarınca zengin) nötron- larla çok kısa

Beylerbeyi ile Çengelköy arasında olan ve bir süre önce şüpheli bir şekilde yanan Hasip Paşa yalısını X IX ’ ncı yüzyılın başlarında, vakıf gelirleri

Araştırmanın, pandemi sürecinde ara verilen geleneksel (yüz yüze) eğitime bir alternatif olarak yapılandırılan uzaktan acil eğitim modelinin olumlu-olumsuz

Ek ders kitabı alma konusunda 4 öğretmen kısmen destek aldığını, 3 öğretmen hiç destek almadığını, biri ise ek materyal aldırmanın yasak olduğunu belirtmiştir..

Survey shows the healthcare providers in hospital are significant with dialysis information for the standardization after they try to adapt the dialysis quality management

In conclusion, the present study demonstrated that baicalein induces hydroxyl radical formation via 12-LOX and induces semiquinone radical formation via PGHS-peroxidase in

Collectively, academic workload, emotional exhaustion, cynicism, and reduced academic efficacy accounted for 20% variance in major change intention, 13% of variance in

The pro-oxidant activities of baicalein, morin, myricetin, quercetin, and rutin were examined in various cell-containing systems including human platelets, rat vascular smooth

7 A and B, transfection of an antisense, but not sense, HO-1 oligonucleotides in RAW264.7 cells significantly reduced HO-1 protein expression induced by BE in accordance with

On histopathological examination of the left testicles, we ob- served Grade 2 testicular damage in one of the rats in the control group and Grade 3 testicular damage in one of the

TMS uygulamaları sonrasında yapılan Sözel bellek süreçleri test puanları ilk testlerle kıyaslandığında A hasta grubunda anlamlı farklılık saptanmamış, B

職涯講座~國際級專業彩妝師 Penny 主講「打造 24hr 專業形象講座」 學務處生涯發展與就業服務 組本學期職涯講座「打造 24hr 專業形象講座」於 2011 年

Risk factors for unfavourable postoperative outcome in patients with Crohn’s disease undergoing right hemicolectomy or ileocaecal resection.. An international audit by ESCP

“En flafl›rt›c› bulgulardan biri, yaklafl›k 20 milyon nokta mutasyonunun (DNA’n›n, tafl›d›¤› bazla tan›mlanan belirli bir nükleotid biriminin yerine, baflka

Arada bir B mezonu kendili¤inden, çok büyük kütleli iki parçac›¤a bozunuyor: maddenin en temel bileflenleri olan kuarklar›n alt› çeflidinden en a¤›r› olan bir “üst”

(.XXİ,, Harbiyedc bazı evler, Sultanahmet’te Tapu ve Kadastro Binası (1908), Sirkecide Me- sadet Hanı, Karaköy Denizyolları Acentesi, Fa­ tih Tayyare Şehitleri

“Tedbir kararı”, 6284 sayılı Kanun kapsamında, şiddet mağduru ve şiddet uygulayan hakkında hâkim, mülkî amir veya kolluk tara- fından, talep veya ihbar üzerine

(10) Bu yönerge ile kapsanan hukukçuların, özellikle kendi Ana Üye devletinin hukuku, topluluk hukuku, uluslararası hukuk ve ev sahibi üye devlet hukuku