5- 10- 4- 3- 9- 8- 7- 2- 6- 1-

Tam metin

(1)

ADI:

SOYADI:

2019-2020 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ASLANLI ORTAOKULU T.C. İNKILÂP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ

8.SINIF I.DÖNEM II. YAZILI SORULARI

SINIFI: 8/

NO:

1- Mondros Ateşkes Antlaşması’nda, “Osmanlı ordusunun elinde bulunan silah, cephane, araç ve gereç İtilaf Devletlerine teslim edilecektir.” Maddesi yer almıştır.

Bu maddenin aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulabilir?

A) Silahlanma yarışını bitirmek B) Yapılacak işgalleri kolaylaştırmak C) Osmanlı Devletine yardım etmek D) Azınlık isyanlarını önlemek

2- • Trakya-Paşaeli Cemiyeti, Edirne ve çevresini;

• İzmir Müdafaa-i Hukuk-u Osmaniye Cemiyeti, İzmir ve çevresini;

• Vilâyat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti de doğu illerimizi işgal etmek isteyen düşmana karşı

kurulmuşlardır.

Bu bilgilerden yola çıkarak, sözü edilen cemiyetler hakkında çıkarılabilecek ortak özellik, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tek merkezden yönetildikleri B) Bölgesel amaçlı kuruldukları

C) Yunanlılara karşı oluşturuldukları D) İstanbul Hükümetincedesteklendikleri

3- Yukarıdaki şemada özellikleri verilen cephe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Batı Cephesi B)Güney Cephesi C) Doğu Cephesi D)Suriye Cephesi 4- Doğu cephesinde Türk ordusu Ermenilere karşı zafer kazanmış ve Ermenilerle TBMM arasında Gümrü Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma ile;

 TBMM ilk siyasi başarısını kazandı.

 Ermeniler işgal ettikleri yerlerden geri çekildi.

 Ermeniler doğu Anadolu’ya yönelik toprak isteklerinden vazgeçti.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Ermeniler, TBMM’yi tanımıştır.

B) TBMM’nin uluslar arası alanda İtibarı artmıştır.

C) Ermeniler amaçlarını gerçekleştirmiştir.

D) Ermenilere karşı üstünlük sağlanmıştır.

5- I.İnönü savaşından sonra ulusal ve uluslararası birçok gelişme yaşanmıştır.

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi ulusal bir gelişmedir?

A) İstiklal Marşı’nın kabul edilmesi

B) Rusya ile Moskova Antlaşması’nın imzalanması C) Londra Konferansı’nın toplanması

D) Afganistan ile dostluk antlaşmasının imzalanması

TBMM;

-I.İnönü zaferinden sonra Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşmasını;

- Sakarya Meydan Savaşı sonrasında Fransa ile Ankara Antlaşması’nı,

- Büyük Taarruz zaferinden sonra Mudanya Ateşkesi’ni imzalamıştır.

6- Bu bilgilerden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) TBMM tam bağımsızlığı sağlamıştır.

B) İtilaf Devletleri tarihi emellerinden vazgeçtiler.

C) Sovyet Rusya TBMM’yi tanıyan ilk devlet olmuş.

D) Askeri başarıları diplomatik başarılar izlemiştir.

7-

Samsun’dan Havza’ya geçen Mustafa Kemal Paşa, burada yayımladığı bir genelge ile halktan, İstanbul’daki işgal komutanlıklarına ve hükümet çevrelerine işgalleri kınayan protesto telgrafları çekmelerini istemiştir.

Mustafa Kemal Paşa’nın bu yolla, aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir?

A) TBMM’nin açılmasını B) Milli bilincin uyandırılmasını C) Padişahın Anadolu’ya geçmesini

D) İstanbul’da yeni bir hükümetin kurulmasını

8-

Erzurum ve Sivas kongrelerinde güçlü bir devletin koruması altına girilmesi anlamına gelen manda ve himaye sistemi reddedilmiştir.

Bu tutum Türk halkının aşağıdakilerden hangisini benimsediğine kanıt olarak gösterilebilir?

A) Milli Bağımsızlık B) Milli Egemenlik C) Uluslar arası denklik D) Demokrasi 9- Tekâlif-i Milliye emirlerinin içerdiği bazı maddeler şunlardır:

*Her aile ordunun ihtiyaçlarının karşılanması için çamaşır, çorap ve çarık verecektir

*Teknik elemanlar ordunun hizmetine girecek

*Halkın elindeki silah ve cephaneler yetkililere teslim edilecek

*Öküz ve at arabalarının yüzde onu ordunun hizmetine verilecek

Bu maddeler ile Mustafa Kemal Paşa daha çok aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

A) Ordunun ihtiyaçlarını sağlayarak savaş gücünü artırmayı B) Askeri sanayinin temellerini atmak

C) Milli egemenliği güçlendirmek

D) TBMM’ye karşı çıkabilecek isyanların önüne geçmeyi 10-Kurtuluş Savaşı’nın hazırlıkları sırasında:

Ona “ordu yok” dediler “Kurulur” dedi.

“Para yok” dediler. “Bulunur” dedi.

“Düşman çok” dediler. “Yenilir” dedi.

Yukarıdaki diyalogda Mustafa Kemal’in hangi özelliğinin vurgulandığı söylenebilir?

A) Acıma gücünü kontrol edebildiği

B) Çok cepheli fikir ve hareket adamı olduğu C) Ümitsizliğe yer vermediği

D) İleri görüşlü olduğu

(2)

11- Sivas Kongresinde alınan kararlar doğrultusunda, mili cemiyetler birleştirilmiş, Temsil Kurulunun yetkileri bütün vatanı kapsayacak hale getirilmiş, Milli mücadelenin yayın organı olmak üzere İrade-i Milliye gazetesi çıkarılmaya başlanmıştır.

Bu uygulamalar aşağıdakilerden hangisine yönelik değildir?

A)İstanbul Hükümetiyle işbirliğini arttırmak B)Milli Mücadelenin tek merkezden yönetilmesine C)Milli Mücadele lehine kamuoyu oluşturulmasına D)Milli birlik ve beraberliğin sağlanmasına

12-

Kütahya-Eskişehir Savaşları’nın devam ettiği sırada Ankara'da bir Maarif Kongresi düzenlenmiş, Mustafa Kemal Paşa kongreye katılarak bir konuşma yapmıştır Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A) Okul sayısının azaldığının B) Eğitime önem verildiğinin

C) Cephe de savaşların kazanıldığının

D) Milletvekillerinin birçoğunun öğretmen olduğunun

13-Almanya, Osmanlı Devleti’nin I.Dünya Savaşı’na kendi yanında girmesini istemiştir. Hangisi Almanya’nın Osmanlı Devletini kendi yanında istemesinin nedenlerinden değildir?

A) İtilaf Devletlerine karşı yeni cepheler açılması B) Osmanlı Devleti’nin ekonomik gücü

C) İngiltere’nin sömürgelerine giden yolların kapatılması D) Osmanlı halifesinin nüfuzundan yararlanma

14- Kuva-yı Milliye’nin bazı özellikleri şunlardır:

*Askerlik disiplininden yoksundurlar.

*Düşmanı yurttan atacak güçten yoksundurlar.

*İhtiyaçlarını bazen halka zor kullanarak karşılamışlardır.

Kuva-yı Milliye birliklerinin yukarıdaki özellikleri aşağıdakilerden hangisini zorunlu kılmıştır?

A) Düzenli ordunun kurulmasını B) TBMM’nin açılışının hızlandırılmasını C) Kuva-yı Milliye komutanlarının değiştirilmesini D) Rusya ile Moskova antlaşmasının imzalanmasını

15-Atatürk’ün doğduğu ve çocukluğunun geçirdiği şehir olan Selanik’te Türklerle birlikte Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi ve Ermeniler gibi milletler birlikte yaşamaktaydı.

Selanik şehrindeki bu çok uluslu yapının aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenemez?

A) Zengin bir kültürel yapının oluşmasına

B) Milliyetçilik akımının yoğun olarak görülmesine C) İnanç birliğinin sağlanmasına

D) Atatürk’ün fikir hayatının zenginleşmesine

https://www.kavramaca.com

16- Erzurum kongresinde alınan karalardan hangisi daha sonraki yıllarda Türk halkının ülke yönetimine katılacağını gösterir?

A) Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür

B) Hükümetin dağılması halinde savunmaya geçilecektir.

C) Kuvay-ı milliye’yi etkin, milli iradeyi hâkim kılmak esastır.

D) Manda ve himaye kabul edilemez.

17-Kafkas Cephesine tamamen karla örtülü, yüksek, dağlık ve yolsuz bir arazide, kış donanımından yoksun birliklerle yapılan Sarıkamış Harekatı ağır kayıplarla sonuçlanmıştır.

Bu bilgilere göre Sarıkamış Harekatının başarısız olması aşağıdakilerden hangisine bağlanamaz?

A)İklim koşullarına

B)Coğrafi yapının elverişsizliğine C)Askeri donanım eksikliğine

D)Osmanlıların birçok cephede savaşmasına

18-*Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasının gecikmesi * Hıyanet-i vataniye kanunu çıkartıldı ve İstiklal Mahkemeleri’nin kurulması

*İşgalcilerin Anadolu'da ilerlemesinin kolaylaşması Yukarıdaki olaylar aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

A) Misak-ı Milli'nin ilanının B) İzmir'in işgalinin

C) TBMM'ne karşı çıkarılan iç ayaklanmaların D) İstanbul'un resmen işgalinin

19- “Milli ve ekonomik gelişmemizi mümkün kılmak amacıyla siyasi, adli, mali gelişmemize engel olan kapitülasyonlar kaldırılmalıdır.”

Misak-ı Milli’de yer alan bu hüküm ile aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmek istendiği savunulabilir?

A) Azınlık haklarını B) Milli egemenliği C) Ekonomik bağımsızlığı D) Askeri başarıları

20- Antep savunması esnasında ekmek sıkıntısı son haddini bulmuştu. Zerdali çekirdekleri bir süre suda bekletilerek acısı alınıyor, öğütülüp ekmek yapılıyor ve cephedeki askerlere gönderiliyordu. Sokaklardaki kedi ve köpekler dahi açtı.

Özdemir Bey “Açız, açız” diye inleyen kadınlar ve çocuklara yardım edememenin sancısıyla kıvranıyordu.

Antep halkının Milli Mücadele’deki tutumu aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Bahtiyarlık B) Özveri C) Vefakârlık D) Mandacılık

NOT: Her soru 5 puandır.

Başarılar dilerim.

Yasin GÖKÇE Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Şekil

Updating...

Benzer konular :