• Sonuç bulunamadı

117. Element: Tennessine Haberler Buzul Çağı Avcıları Avrupa Ormanlarını Tahrip Etmiş

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "117. Element: Tennessine Haberler Buzul Çağı Avcıları Avrupa Ormanlarını Tahrip Etmiş"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Bilim ve Teknik Ocak 2017

Buzul Çağı

Avcıları Avrupa

Ormanlarını

Tahrip Etmiş

Mahir E. Ocak

Bir grup araştırmacının yaptığı çalışmalar son Buzul Çağı sırasında Avrupa ormanlarının avcılar tarafından tahrip edildiğine işaret ediyor. Prof. Dr. Jed Kaplan ve arkadaşlarının yaptığı araştırmanın sonuçları PLoS One’da yayımlandı.

Göl ve bataklık tortullarında çok eski zamanlardan kalmış polenler ve bitki kalıntıları üzerinde yapılan analizler geçmişte Avrupa’daki bitkilerin açık bozkırlarda büyüdüğünü gösteriyor. Ancak sekiz farklı senaryo kullanılarak yapılan bilgisayar benzetimlerine göreyse doğal koşullar altında Avrupa’nın çok daha ormanlık arazilere sahip olması lazım. Araştırmacılar deneysel ve kuramsal bulgular arasındaki farkın kaynağının insanlar olduğunu düşünüyor. Muhtemelen Avrupa ormanları yaklaşık 20.000 sene önceki Buzul Çağı sırasında bu bölgede

yaşayan avcı topluluklar tarafından tahrip edildi. Bir ihtimal insanların yenilebilir bitkileri toplamak ve daha kolay avlanmak için ormanları kasten yakmış olması. İkinci bir ihtimalse orman yangınlarının avcıların dikkatsizliğinden kaynaklanması. n

117. Element:

Tennessine

Mahir E. Ocak

Periyodik tabloya bir element daha eklendi. Atomlarının çekirdeğinde 117 proton bulunan elemente tennessine adı verildi. Element periyodik tabloda Ts simgesiyle yer alacak.

Bilim insanları 117 atom numaralı elementi keşfettiklerini ilk olarak 2010 yılında açıklamışlardı. Bu keşif Uluslararası Saf ve Uygulamalı Kimya Birliği ile Uluslararası Saf ve Uygulamalı Fizik Birliği tarafından 30 Aralık 2015’te onaylandıktan sonra başlayan isim

Haberler

(2)

verme süreci yakın zamanlarda tamamlandı. Elemente tennessine adı verilmesinin nedeni, Tennessee eyaletindeki (ABD) Oak Ridge

Ulusal Laboratuvarı’nda, Vanderbilt Üniversitesi’nde ve Tennessee Üniversitesi’nde çalışan araştırmacıların keşfe yaptığı önemli katkılar. Tennessine ve doğada bu-lunmayan diğer çok ağır elementler çekirdek tepkimeleriyle laboratuvar ortamında sentezlenebili-yor. Araştırmacılar tennessineyi sentezlemek için kalsiyum-48 atom-larıyla berkelyum-249 atomlarını yaklaşık altı ay boyunca bombardımana tutmuş. Sonuçta

altı adet tennessine atomunun oluştuğu göz-lemlenmiş. n

Reflü İlaçları

Felç Riskini

Artırıyor

Özlem Ak

Yaygın olarak kullanılan reflü ilaçları ile

demans, böbrek ve kalp problemleri arasında bir bağlantı olup olmadığı hâlihazırda araştırılıyor. Bu listeye yeni bir sağlık sorunu

daha eklenmek üzere. Danimarka’daki yaklaşık 250.000 tıp kaydı

incelendi ve reflü tedavisi için kullanılan ilaçlarla felç arasında da bir ilişki olabileceği sonucuna varıldı. Kopenhag’daki Danimarka Kalp Vakfı’ndan araştırmacılar 1997-2012 yılları arasında reflü şikâyetiyle mide endoskopisi yaptıran

hastaları inceledi. Çalışmada hastaların yaklaşık 9500’ünün beyindeki bir damarın kan pıhtısıyla tıkanması sonucu ortaya çıkan iskemik inme yaşadığı tespit edildi.

Amerikan Kalp Derne-ği’nin 15 Kasım 2016’da yapılan yıllık

toplantısında bir reflü ilacı türü olan proton pompası baskılayıcıları alan hastalarda felç riskinin %21 daha yüksek olduğu açıklandı. İlacı en düşük dozda (alınan ilaca bağlı olarak günde 10-20 mg) alan kişiler yüksek risk taşımıyor. Ancak ilaç en yüksek dozlarda alındığında risk artıyor. Örneğin Prevacid günde 60 mg’dan fazla alındığından risk %30 artıyor, Protonix adı verilen ilaç günde 80

mg’dan fazla alınırsa risk %94 artıyor. Prilosec ve Nexium içinse felç riski bu aralığın altında. Proton pompası baskıla-yıcı ilaçlar 1980’lerde piyasaya çıktığında hem reçeteli hem de reçetesiz alınabiliyordu. Araştırma ekibinden Thomas Sehested pahalı olmasına rağmen proton pompası baskılayıcı ilaçların kullanımının gün geçtikçe arttığını belirtiyor

ve ekliyor: “İnsanlar genellikle bu ilaçları ye-terli sebep olmadan uzun bir süre kullanıyor”. Sehested hastaların bu ilaçları kullanmaları gerekip gerekmediğini öğrenmek için mutlaka doktorlarına danışmalarını öneriyor. n

2016 TÜBİTAK

Ödüllerini

Kazananlar

Açıklandı

Özlem Ak Geleneksel

TÜBİTAK Bilim, Özel ve Teşvik Ödülleri TÜBİTAK Bilim Kurulu’nun

değerlendirme çalışmaları sonucunda belirlendi. 2016 yılında

Referanslar

Benzer Belgeler

Koruma çabalarına dahil olanlar ise bu deneyimden ders alınması gerektiğini ve sayıca azalan türlerin eski sağlıklarına kavuşması için çalışan programlara daha fazla

Tar ım Bakanı Önder Sennaroğlu, soruları yanıtlarken, dünyada yem ve süt fiyatlarının serbest piyasa koşullarında olu ştuğunu, Kıbrıs´taki sistemin artık terk

Öğretim Üyesi, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Anabilim Dalı Başkanı, Bölüm Başkanı ve Dekana

 Bölüm ders dağılımını öğretim elemanları arasında dengeli şekilde yapar bölüm başkanına önerir..  Ana Bilim Dalları, Bölüm, Dekanlık ve Enstitü

Bizim çalışmamızda da reflü skoru ≥ 7 olan bebekler reflü açısından anlamlı kabul edilmiş ve Konjenital kalp hastalığı tanısı olan hastalar için bu oran %26,6;

Onlar, karasal örtü buzulları, buzul domları, küçük örtü veya takke buzulları ve vadi buzullarından.. oluşan

Döküntü Örtülü Buzul Kaya Buzulu.. Recessional moraine

Cumhurba şkanı Sezer, Türk Petrol Yasası'nı, 2,4,19 ve geçici 1'inci maddelerinin 'ulusal çıkarlara aykırı olduğunu' belirterek, Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında