• Sonuç bulunamadı

Şekil 1. Takım Şeması

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Şekil 1. Takım Şeması"

Copied!
11
0
0

Tam metin

(1)
(2)

İçindekiler 1.Takım Şeması

2.Proje Mevcut Durum Değerlendirmesi 3.Algoritmalar ve Yazılım Mimarisi

o Algoritmalar o Yazılım Mimarisi 4.Özgünlük

5.Sonuçlar ve İnceleme 6.Kaynakça

1. Takım Şeması

Şekil 1. Takım Şeması

2. Proje Mevcut Durum Değerlendirmesi

Ön tasarım raporunda uygulanması planlanan konseptler ve mimariler genel hatlarıyla araştırılmış ve uygulanmaya başlanmıştır. Kritik tasarım raporunda ise oluşturulan modeller eğitilerek birbirleri arasındaki başarı farkları karşılaştırılmış ve performansa göre nihai kullanılacak modeller gerekçeleriyle seçilmiştir.

Ön tasarım raporunda bildirilen algoritmalardan YoloV3, YoloV3-SPP, YoloV4, YoloV4-Tiny, SSD ve Faster RCNN algoritmaları kullanılmış ve karşılaştırılmıştır.

(3)

YoloV4: Bahsedilen ilk algoritmalardan biri olan YoloV4 algoritması, kullanılarak nesne tanımlama işlemlerinde çift tanıma(duplicate detection) sorunu meydana geldi. Sorun eşik değerleri(threshold) değiştirilerek bir nebze düzenlense de YoloV4 algoritması diğer

algoritmaların gerisinde kalmıştır. Bu sebepten dolayı ön tasarım raporunda bulunan YoloV4 algoritması denenmiş fakat nihai model için seçilmemiştir.

Yolo V4-Tiny: Büyük nesnelerin tespiti konusunda oldukça başarılı ve hızlı olan Yolo V4- Tiny algoritması, iniş alanları için kullanılmıştır. Kusursuza yakın başarı oranı elde edilen bu algoritma sayesinde modelin başarı oranı oldukça artmıştır. Ön tasarımda da bahsedilen Yolo V4-Tiny algoritması, nihai modelde kullanılmıştır.

YoloV3: Diğer bir eğitim için kullanılan Yolo algoritması ise YoloV3 algoritmasıdır. Bu algoritma kullanılarak eğitilen modelin tahminlerinde ise araçların doğruluk oranları diğer algoritmalara göre daha düşük kalmıştır ve insan tespiti konusunda “false pozitif” durumları sıklıkla karşılaşılmış haliyle modelin genel doğruluk oranını düşürmüştür. Bu sebepten dolayı ön tasarım raporunda bulunan YoloV3 algoritması denenmiş fakat nihai model için

seçilmemiştir.

YoloV3-SPP: Ön tasarım raporunda bahsedilmeyen fakat araştırmalar sonucunda nesne tespiti konularında sıklıkla kullanılan bir diğer algoritma ise YoloV3-SPP algoritmasıdır. Bu algoritma kullanılarak yapılan eğitim diğer algoritmalara göre oldukça hızlı ve özellikle uzaktan çekilmiş küçük boyutlu nesnelerin tespiti konusunda diğer algoritmalara göre oldukça başarılıdır. Bu sebepten dolayı YoloV3-SPP algoritması, iniş alanlarına göre boyut olarak küçük kalan insan ve taşıt nesnelerinin tespiti için nihai modelde kullanılmıştır.

SSD: Araştırılan makalelerde sıklıkla karşılaşılan SSD algoritması ile model eğitilmiştir.

Model, küçük nesnelerin tespitinde çok başarılı olmamasına rağmen oldukça hızlı sonuçlar üretmiştir fakat yarışma esnasında her takıma sunulacak zaman diğer algoritmalar için de yeterli olacağından doğruluk ön planda tutulmuş ve SSD algoritması nihai modelde kullanılmamıştır.

Faster RCNN: Kullanılan bir diğer algoritma ise Faster RCNN algoritmasıdır. Eğitilen model, insan ve araç nesnelerinin tespitinde oldukça başarılı bir sonuç vermesine rağmen yarışmada sunulan, görüntü tespiti başına süre(fps) konusunda oldukça yavaş kalmış ve gereksinimleri karşılamamıştır. Bu sebepten dolayı nihai projede Faster RCNN algoritması kullanılmamıştır.

(4)

Ön tasarım raporundan bu yana, veri arttırma konusunda kaynak arttırılmasına devam edilmiştir. İnsan ve çeşitli taşıt verileri, literatür taramasında da ifade edildiği gibi elde edilen açık kaynaklı drone çekimlerinden oluşan Visdrone, Standford, CarPark ve DOTA gibi veri setleri ile desteklenmiştir. İniş alanları için kullanılacak görüntüler ise Photoshop ve Unity yazılım programları ile sentetik veri oluşturulmaya devam edilmiştir.

Ön tasarımda raporunda tek model kullanılacağı öngörülmüştü fakat çeşitli denemeler ile elde edilen sonuçlarda birden fazla modelin bir arada kullanılmasıyla daha başarılı

sonuçlar elde edilmiştir. Kullanılan iki farklı modelin ilki, insan ve taşıt gibi iniş alanlarına göre daha küçük boyutlarda olan nesnelerin tespiti konusunda başarılı olan YoloV3-SPP algoritmasıdır. Diğer kullanılan model ise iniş alanları gibi daha büyük nesneleri tanımasında oldukça başarılı olan YoloV4-Tiny algoritmasıdır. Bu iki algoritma da bir arada çalışarak tüm nesneleri tespit etmekte ve iniş için uygunluk konusunda başarılı bir şekilde karar

vermektedir.

Modellerin eğitiminde belirtilen donanıma ek olarak Google Colab Pro servisi kiralanarak bütün takım tarafından modellerin farklı şekillerde paralel olarak eğitilmesini sağlanmıştır. Böylece gerek zaman gerekse hız konusunda kazanım elde edilmiştir.

3. Algoritmalar ve Yazılım Mimarisi 3.1. Algoritmalar

YOLOv4-tiny algoritması YOLOv4 algoritmasının sıkıştırılmış versiyonu olup daha az işlem gücüne sahip makinelerde eğitim yapmak üzere tasarlanmıştır. Model ağırlıkları yaklaşık 16-20 megabayt aralığındadır. Bu özellikleri sayesinde YOLOv4-tiny, büyük nesneleri tanıma konusunda en hızlı nesne algılama modellerinden biri haline gelir. İniş alanları görüntü üzerinde diğer nesnelere oranla daha büyük şekilde gözükmektedir. Bu sebeplerden dolayı iniş alanı uygunluk tespiti için YoloV4-tiny algoritması kullanılacaktır.

YOLOv4-tiny, YOLOv4 algoritmasından farklı olarak yüksek hızlı çalışması için bazı değişikliklere ihtiyaç duyar. Öncelikle CSP omurgasındaki(backbone) evrişim katmanlarının sayısı, önceden eğitilmiş 29 evrişim katmanıyla sıkıştırılır. Ayrıca, YOLO katmanlarının sayısı üç yerine ikiye düşürülmüştür. Bu şekilde modelin sadece büyük nesnelere odaklanması sağlanmıştır.

YOLOv3 algoritması günümüzde en popüler tespit algoritmalarından biridir. Hız ve doğruluk açısından diğer tespit algoritmalarına göre büyük avantajlara sahiptir.

(5)

Modelde kullanılan YOLOv3-SPP algoritması ise YOLOv3 algoritmasının geliştirilmiş halidir.

Şekil 2. YoloV3-SPP

YOLOv3 algoritmasına göre ek olarak SPP katmanı eklenmiş halidir. Bu katman ise esas olarak farklı havuzlama işlemlerinden oluşmaktadır. Model eğitilirken verilen

görüntülerin boyutları aynı olmak zorundadır. Gerçek hayatta ise görüntülerin boyutları ve özellikleri çeşitlidir. Haliyle, YOLOv3 algoritması, çeşitli görüntülerle modeli ileri yönlü besleyemez. Buna probleme çözüm olarak YOLOv3 algoritması çeşitli resimleri deforme eder veya kırpma işlemleri uygular. Bu işlemler de görüntüye ait özelliklerinin bir kısmının yok olmasına sebep olacağından nihai durumu olumsuz yönde etkileyebilir.

Şekil 3. SPP Kırpma.

YOLOv3-SPP algoritmasının seçilmesinin asıl sebebi; SPP katmanının, YOLOv3 algoritmasının kırpma işlemlerinden kaçınarak bozulmaları önlemesi ve görüntünün evrişimli sinir ağı tarafından tekrarlanan özellik çıkarımı sorununu gidermesidir. Böylece çerçeveleme işleminde hız büyük ölçüde iyileşir ve hesaplama maliyetinden tasarruf edilir. Bu işlemleri yapmayı sağlayan SPP modülü, çekirdek boyutları 1x1, 5×5, 9×9 ve 13×13 olan maksimum havuzlama olan dört paralel daldan oluşur. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, yazar, YOLOv3-SPP'yi elde etmek için SPP modülünü her algılama kafasının önündeki 5. ve 6.

evrişim katmanı arasına entegre eder. Özellik Haritası, SPP modülü tarafından bir araya toplandıktan sonra, özellik haritası yeniden oluşturulur ve sonraki tek katmanlı algılama ağına gönderilir.

(6)

Şekil 4. SPP Modülü

Sonuç olarak yarışmada ortaya konulan problemin çözümü için yarışma şartnamesinde belirtilen zaman ve doğruluk kriterlerine uygun olarak, insan ve araç nesnelerinin tespiti için YoloV3-SPP algoritması ve iniş alanlarının uygunluğunun tespiti için YoloV4-tiny

algoritması kullanılmıştır.

3.2. Yazılım Mimarisi

Şekil 5. Mimari

İlk olarak çeşitli kaynaklardan elde edilen insan ve taşıt içeren nesneleri bir araya getirerek veri toplama işlemi yapıldı. Toplanan verilere bakılarak uygunluk durumlarının

(7)

belirlenmesi için veri incelemesi yapıldı. Ardından incelenen veriler görselleştirilerek ekranda görüntülenmesi sağlandı. Görüntülenen veriler ayıklanarak, modele katkı sağlamayan veriler veri setinden çıkarıldı. Elde edilen harmanlanmış verilerin sayısandaki dengeyi sağlamak için veri ekleme ve çıkarma işlemleri yapılarak veri seti şekillendirildi. Hazırlanan veri seti ön işleme tabi tutularak kullanılacak modellere uygun hale getirildi. Öncelikle verilerin boyutlarının modellere uygun hale getirilerek yeniden boyutlandırılması yapıldı. Modeller için eğitilecek veri setinin döndürme, şekil değiştirme, ışıklandırma, eğme gibi birçok değişikliklerle veri sayısı artırıldı. Normalizasyon işlemi ile resimler arasındaki piksel

yoğunluğu temele dayandırılarak verilerin arasındaki fark en aza indirildi. Etiketleme yaparak modellerin eğitimi için kullanılacak resimlerin içerisindeki sınıflar seçildi. Verilerin

modellere verilmesi için eğitim ve test verisi olacak şekilde ayrılması yapıldı. Böylece

modellerin test için kullanacağı veriler eğitimin içinde olmayacağı için ezberleme söz konusu olmayacaktır. Eğitim Verisi, modellerin eğitilmesi için, doğrulama verisi, modellerin test sonucunun değerlendirilmesi için, test verisi ise modelin test edilmesinde kullanılan verilerdir.

Kullanılan Modeller, takım tarafından oluşturulan algoritmalar kullanılarak geliştirilecek ve yarışmada kullanılacak modellerdir. Bu modellerin ağırlıklarının saklanması ile modeller tekrar eğitime ihtiyaç duymadan kullanılmıştır. Eğitilmiş modeller, eğitim için kullanılan veri seti sonucunda ağırlıklarının ayarlanarak model oluşturulmasıdır. Test veri seti ile eğitilmiş modellerin test edilmesi ve gerçek verilerle karşılaştırılarak modellerin puanlandırılması ile modeller değerlendirilmiştir. Bu puanlandırma IoU, mAP, F1 score ile elde edilen metrik değerlerinin sonuçları ile yapılmıştır. Eğitim için kişisel bilgisayarlar ile birlikte Google Colab PRO servisi de kullanılmış olup docker içinde tensorflow, keras ve pytorch gibi açık kaynaklı kütüphaneler içeren hazır modeller üzerinden testler yapılmıştır. Tensorflow derin öğrenme projelerinde kullanılan, esnek yapısı ile bir veya birden fazla CPU ve GPU

kullanarak hesaplama yapabilmeyi sağlayan bir kütüphanedir. Keras, Tensorflow üzerinde çalışabilen Python ile yazılmış bir sinir ağı API'ıdır.

4. Özgünlük

İniş alanları için verilerin olmamasından dolayı photoshop ve unity gibi çeşitli yazılım araçları kullanılarak sentetik veriler üretilmiştir. Bu sentetik veri üretimi esnasında UAİ iniş uygun, UAİ iniş uygun değil, UAP iniş uygun ve UAP iniş uygun değil adında 4 adet etiket oluşturulmuştur. Böylece model uygunluğu ve uygun olmaması durumunu daha iyi

kavramıştır.

(8)

Sentetik üretilen iniş alanları için Yolo V4 tiny algoritması ile, iniş alanına göre çok daha küçük nesneler olan taşıt ve insan tespitleri için ise Yolo V3 Spp algoritmaları

kullanılarak birden fazla algoritma ile çalışma imkanı bulunmuş ve boyuta göre farklı tespit yeteneklerine sahip algoritmalar kullanılarak modeller eğitilmiştir.

Mish aktivasyon fonksiyonu ile 2000 yineleme yapılarak elde edilen sonuçların karşılaştırılarak en iyi sonucun modelde kullanılması sağlanmıştır. Mish aktivasyonu nihai modele göre daha doğru sonuçlar çıkarmasına rağmen yavaştır. Devam eden iyileştirmeler sonucuna göre mish aktivasyon fonksiyonu, nihai modelde kullanma durumu söz konusu olabilir. Mevcut sonuçlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 1. YoloV3-SPP aktivasyon karşılaştırması

Algoritma YoloV3-SPP Aktivasyon Mish Leaky

Precision 0.86 0.80

Recall 0.89 0.86

F1-score 0.87 0.82

maP 0.91 0.72

IoU 0.72 0.62

FN 29 55

FP 86 112

TP 783 731

Ağaç arkasında bulunan insanlar, köprü altında kalan araçlar gibi bilgi eksikliğine sahip olan nesnelerin tespitinde iyileştirme sağlamak adına “image occlusion” veri arttırma yöntemlerinden olan random erasing ve grid mask işlemleriyle veriler çeşitlendirilmiştir.

Çekilen görüntülerde farklı yüksekliklerde farklı boyuttaki nesnelerin tanınması gerektiğinden veri setine mümkün olduğunca küçük nesnelerin bulunması önem taşımaktadır.

Bu sebeple mosaic veri arttırma yöntemi kullanılarak birden fazla görüntüyü belli oranlarda küçülterek tek bir görüntü elde edilmiştir. Böylece elde edilen görüntülerle veri setini zenginleştirilmiştir. Bu işlem sayesinde küçük nesneler, model tarafından kolayca tespit edilmesi sağlanmıştır.

(9)

Modelin çalışma esnasında ortaya çıkabilen “false pozitif ve true negatif” gibi istenmeyen durumların en aza indirgenmesi için eğitim veri setinin %3’ü, arka plan görüntülerinden oluşturulması sağlanmıştır.

Taşıt sayılabilecek nesneler arasında büyük farklar olmasından dolayı tüm taşıtları tek bir sınıf olarak etiketlenmesi yerine nesneleri ayrı olarak etiketlenmesi ve elde edilen tahmin sonuçlarına göre tek bir sınıf olan “taşıt” olarak servere iletilmesi sağlanmıştır. Böylece hatalı sonuç çıkarma işleminin önüne geçilmiştir.

Yarışma esnasında serverden alınan görüntünün belirli zaman içerisinde tahmin edilmesi ve sonuçlarının tekrardan yarışmada sunulan servera iletilmesi gerekmektedir. Bunu simüle etmek için Dijital ocean bulut ortamında kiraladığımız Ubuntu işletim sistemine sahip olan bilgisayara NoSQL veri tabanı olan Mongo DB kurduk. Bu veritabanında sakladığımız görüntüleri sorgulayarak tespit işlemlerini yaptık ve elde edilen sonuçları json formatı olarak veritabanımıza geri gönderdik. Bu işlemler sonucunda modelimizin belirtilen yarışma süresi içinde işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğini ispatladık. Google Colab Pro servisi kiralanarak bütün takım tarafından modellerin farklı şekillerde paralel olarak eğitilmesini sağlanmıştır

5. Sonuçlar ve İnceleme

Ön tasarım raporunda belirtilen Yolo V4-Tiny algoritması, iniş alanları tespiti için yarışmada kullanılmıştır. Ön tasarım raporunda yer almayan fakat sonrasında denemeler sonucunda küçük nesnelerin tespiti konusunda başarılı olan Yolo V3-SPP algoritması da yarışma da kullanılacaktır. Diğer algoritmalar ise başarı oranı ve/veya hızı az olduğu için kullanılmamıştır.

Eğitilen nihai model, Teknofest tarafından verilen video ve şartnamede yer alan kurallara göre elde edilmiş görüntülerle test edilmiştir. Test sonucunda elde edilen değerler tablo ile ifade edilmiş ve örnek görseller eklenmiştir.

Tablo 2.YoloV3-SPP ve YoloV4-tiny değerlendirilmesi

YoloV3-SPP YoloV4-tiny Presicion 0.86 0.88

Recall 0.89 0.94

F1-score 0.87 0.90

maP 0.91 0.95

IoU 0.72 0.75

(10)

FN 29 12

FP 86 50

TP 783 575

Şekil 6. Sonuç örneği

Şekil 7’de gösterildiği gibi iniş alanları ve nesneler başarılı bir şekilde tespit edilmiştir.

Ek olarak havanın açık olmayan durumlarında veya oldukça kalabalık mekanlardan alınan görüntülerle de model eğitilmiş ve zor şartlar altında dahi doğru bir şekilde karar verebilmesi sağlanmıştır. Kapalı hava görüntülerine filtre ile renk değişiklikleriyle alanların belirginleştirilmesi, yırtık veya farklı harfler bulunduran iniş alanları ile test etme

aşamalarında oldukça fazla sorunlar yaşandı fakat işlemler otomatize eden scriptlerle çözümlenmiştir.

6. Kaynakça

Google. Google Colabs, https://colab.research.google.com/

Visdrone Dataset, http://aiskyeye.com/

https://www.programmersought.com/article/76745459653/

https://towardsdatascience.com/data-augmentation-in-yolov4-c16bd22b2617 https://www.researchgate.net/publication/340883401_YOLOv4_Optimal_Speed _ https://arxiv.org/abs/1512.02325

(11)

https://www.researchgate.net/publication/346201758_Deep_learningbased_object_detection _in_low-altitude_UAV_datasets_A_survey

https://arxiv.org/abs/1708.02002

https://arxiv.org/abs/1506.01497

http://www.aiotlab.org/teaching/dl_app/slides/3_intro_to_keras.pdf

http://aiskyeye.com/ https://captain-whu.github.io/DOTA/dataset.html

https://github.com/dongfang-steven-yang/vci-dataset-citr

https://cvat.org/

https://cvgl.stanford.edu/projects/uav_data/?source=post_page

Referanslar

Benzer Belgeler

Maske tespiti, sosyal mesafe ve kalabalık analizi için oluşturulan tümleşik yazılıma ait gerçek zamanlı olarak elde edilen sonuçlar.. Sosyal mesafe analizi için önceden

Önemli: Arama sırasında antenler nesnenin titreşimlerini direkt bir çizgide alırsa antenler bu pozisyonda siz hareketinize devam etseniz bile dururlar (Lock – in Reaction).

Tasarlanan sistemde YOLO-v4 algoritması kullanılarak baskılı devre kartlarının üzerindeki devre elemanlarının pinlerinin lehimleme problemlerinin tespiti için Lehimsiz

 Projeden etkilenen kişiler tarafından yapılan şikâyetlerin takip edilip edilmediği ve gerektiğinde bu şikâyetler için uygun düzeltici eylemlerin uygulanıp

Sonra sol ve sağ altdizilere aynı ayrıştırma yöntemini, altdiziler tek terimli birer diziye indirgenene kadar uygular ve sıralama işlemi biter.. Algoritma

Bu tür tehlikeden kaçınmak için aşağıdaki direktiflere riayet edin!. Bağlantı kablosu veya fiş hasarlı, cihaz düzgün çalışmıyor, hasar görmüş veya bozulmuş ise

Görevler doğrultusunda İHA’ya otonom uçuş yeteneğini kazandırmak için uçuş kontrol kartı olarak Pixhawk 2.4.8, takım tarafından geliştirilen

Psikoteknik Değerlendirme Sistemi (PDS) güvenli personel için gerekli olan davranışsal, temel bilişsel , psiko-motor beceri ve özellikleri, bilgisayar ortamında nesnel

While the fascination that Borges’s ‘Aleph’ holds for cyberpunk writers and new media theoreticians already justifies it being considered as a fully fledged virtual object in its

In this study, object detection was performed on aerial images using YOLOv2 and YOLOv3 methods. The DOTA dataset, consisting of aerial photographs and containing

GÖKYÜZÜ MAVİ KALDI ÜÇ ANADOLU EFSANESİ HUYÜKTEKİ NAR AĞACI İNCE MEMED 1 İNCE MEMED 2 BİNBOĞALAR EFSANESİ ÇAKIRCALI EFE SARI SICAK YAŞAR KEMAL

Araştırmaya katılan katılımcıların ilişki tarzı uyumu puanı ortalamalarının evlilik uyum ve çocukluk çağı travma ölçeği ve ölçeklerin alt boyut puanlarının çocuk

Onun .içindir ki Atatürk’ün, doğumundan vefatına kadar ha­ yatını saran bütün hâdiseleri tek kitapta toplayan büyük bir esere ihtiyacımız vardır.

Sabit devir sayısı gereken yerlerde senkron makine motor olarak kullanılır.Senkron motor yapı olarak senkron alternatörden hiçbir farkı yoktur.Nasıl ki;D.A dinamosu D.A

Bu çalışmadaki amaç X-ışını görüntülerinden omuz implantlarını YoloV3 (You Only Look Once) nesne tespit algoritması ve önceden eğitilmiş son teknoloji

42B T HE V IRTUAL A LEPH AND THE A VATAR 31B While the fascination that Borges’s ‘Aleph’ holds for cyberpunk writers and new media theoreticians already justifies it

Coronary arteriography was performed and demonstrated a discrete giant (15 mm in diameter) aneurysm arising from tiny left atrial branch of the circumflex artery (Fig.. The

• Coat Coil alüminyum kenet çatı ve yan cephe kaplamaları.. • Thermowood Finlandiya Çamı ön, arka ve yan

Uyarı: Önemli Ürün Bilgileri Kılavuzu'nu okumadan bilgisayarınızı açmayın veya onarmaya çalışmayın.. Donanımı değiştirmeden önce bu notları

Department of Physics, Simon Fraser University, Burnaby BC, Canada 153 SLAC National Accelerator Laboratory, Stanford CA, United States of

Bu çalışma 2014-2018 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans Tezi olarak

Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava çağrılır.” Denildiği için yazılı sınavı kazanan adayın, sözlü sınava çağırılan

M HP’li Ulaştırma Bakanı Enis Ö ksüz, “Nâzım H ikm et’e iadei itibar­ dan yana olm adıkları” gerekçesiyle imza atmazken MHP İstanbul Millet­ vekili M ehm