Återrapportering av regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören 2018-10- 03

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2018-10-03 Sida 1 (1)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-468 0.1

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Henrik Berg Henrik Berg

Återrapportering av regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören 2018-10- 03

Dnr 3366-2018

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

I Regionstyrelsens plan framgår bland annat styrelsens uppdrag till regiondi- rektören. Styrelsen kan också ge regiondirektören uppdrag kopplade till sty- relsens behandling av olika ärenden. För att ge styrelsen en aktuell och lö- pande information om de åtgärder som vidtagits med anledning av olika uppdrag finns en återkommande punkt vid varje sammanträde med region- styrelsen, där aktuella uppdrag redovisas. Uppdragen och vidtagna åtgärder redovisas i en sammanställd bilaga. Där framgår även vart uppdragen kom- mer ifrån.

Återrapporteringen delges styrelsen, som kan lägga informationen till hand- lingarna eller ge regiondirektören kompletterande uppdrag, alternativt efter- fråga ytterligare information vid behov.

Bilagor:

Återrapportering av regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören 2018-10- 03

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :