Val av ordförande och vice ordförande till politisk samverkansberedning för hälsa, vård, omsorg och skola

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2020-12-09 Sida 1 (1)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-1073 0.2

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Kristina Yacoub Larsson

Val av ordförande och vice ordförande till politisk samverkansberedning för hälsa, vård, omsorg och skola

Dnr 1654-2020

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att utse Linda Frohm (M) till ordförande och Ken- neth Backgård (SJVP) till vice ordförande i politisk samverkansberedning för hälsa, vård, omsorg och skola år 2021.

Sammanfattning

Regionstyrelsen har att utse ordförande och vice ordförande i politisk sam- verkansberedning för hälsa, vård, omsorg och skola.

Politisk samverkansberedning för hälsa, vård, omsorg och skola har 2020- 11-12 föreslagit att Linda Frohm (M) väljs till ordförande och att Kenneth Backgård (SJVP) väljs till vice ordförande i politisk samverkansberedning för år 2021.

Ärendet

Ordförandeskap och sekreterarskap för politisk samverkansberedning för hälsa, vård, omsorg och skola övergår från Norrbottens kommuner till Reg- ion Norrbotten år 2021. Vid beredningens sammanträde 2020-11-12 före- slogs att Linda Frohm (M) väljs till ordförande och att Kenneth Backgård (SJVP) väljs till vice ordförande i politisk samverkansberedning för år 2021.

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.

Protokollsutdrag skickas till:

Politisk samverkansberedning för hälsa, vård, omsorg och skola Norrbottens kommuner

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :