• Sonuç bulunamadı

BÜYÜĞÜM AZİZ BERKER. Mediha YURTTABlR

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "BÜYÜĞÜM AZİZ BERKER. Mediha YURTTABlR"

Copied!
5
0
0

Tam metin

(1)

BÜYÜĞÜM AZİZ BERKER

Mediha YURTTABlR

30 Haziran 1939 tarihinde Türkiye Kütüphanelerinin sorumluluğu kendisine verilen Aziz Berker, 30 Haziran 1964 de bu hizmette 25. yılını doldurmuş bulun­

maktadır.

Bir görevde araya , fasıla vermeden 25 . yıl çalışabilmenin bu memleketin kültü­

rünene çok şey kazandırdığım inceleyecek olursak, Aziz Berker’in Türkiye’ye her yönü ile modern kütüphaneciliği getirdiğini bu alanda Türkiye imkânları dahilin­ de hiç bir boşluk bırakmadığını görürüz.

Türkiyemizin, batı anlamına göre ve kütüphane ihtiyaç 've kavramına göğnü- müzce istediğimiz gibi henüz ulaşılmış olmadığı açık bir gerçektir. Buna rağmen Türkiye Kütüphaneleri, bu gün halk'a olsun ve her kademedeki öğrenim kuram­

larına olsun kitap ve kütüphane ihtiyacını duyurtacak bir seviyeye yükselmiştir.

insan denilen yaratığın ne dökülürse ne konulursa şekil alacağı bir pota ol­ madığı öğrenilmiştir. Kişisel kabiliyet ve istidatlara göre bir eğitim ve öğretimin bu gün herkes tarafından kabul edildiği bir gerçektir. Bilhassa ilk ve orta öğre­

nimde bu gerçeğe imkân ve şartlarımızı zorlayarak yönelmemiz artık kaçınılmaz bir hale gelmiştir.

Aziz Berker, 25 yıllık kütüphanecilik hayatında bu gerçeğe inanarak elinden geldiği nisbette hizmet etmiştir.

îşte Çocuk Kütüphaneleri, işte Halk Kütüphaneleri, işte Okul Kütüphaneleri, işte Meslek îare Servisleri, işte Sabit ve Seyyar îare Servisleri, işte her türlü ilmi araştırmalara elverişli İstanbul Beyazıt Devlet Kütüphanesi ve• Oryantalizm ala­

nında emsalsiz bir inceleme ve araştırma merkezi durumuna getirilen İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi, ömürlerin harcandığı müesseselerdendir.

Aziz Berker, Dünya Kütüphaneciliğinin, bilgi ve tekniği üzerinde derin ve ge­

niş bilgiye sahiptir. Bütün bu bilgi ve teknik karşısında kendisine daima şu soru­

yu sorardı: .

Evet ya biz neyiz, bu bilgiler karşısında biz neler yapabiliriz, maddi ve ma­ nevi gücümüzün yeterliği nedir?

Türkiye Çocuk Kütüphanelerinin kendisine özgü orijinalitesi, halkı okutmak yetiştirmek için yaptığı ve yaptırdığı denemeler ve aldığı neticeler bu gün Türki­ ye Kütüphanelerinde bu memlekete göre tatbik olunan teknik Jıu sorunun getir­

diği neticeler olmuştur.

(2)

Aziz Berker, bütün çalışmalarında gerçeklere dayanmıştır. • İstanbul Beyazıt Devlet Kütüphanesi 15. asrın imaret manzumesnıde kurulmuştur. Bir harabe, cid­ di bir ilim ve kültür müessesesi yapılmıştır. Bu gun Devlet Kütüphanemizin var­

dığı modern kütüphanecilik merhale ve seviyesi, Avrupa’daki ileri emsallerinden daha az değerde değüdir. İstanbul Beyazıt Devlet Kütüphanesi bütün kolleksiyon- larını istifadeye koyabilme mutluluğuna varmış bir kütüphanemizdir. Binasının esasında bir imaret' oluşu, modern bir kütüphane olarak kurulmasına ve işletil­ mesine mâni olamamıştır.

Eski bir imaret binasının modern bir kütüphane haline getirilebilmesi, Süley- maniye medreselerinin şarkiyatla ilgili moatın oır kütüphane olması ancak ideal sahibi insanların inanışına dayanır.

80.000 in üzerinde yazma kolleksiyoınan ile Suleymaniye Kütüphanesi, mikro­

film ve fotokopi ve kitap patoloji servisleriyle KoneKsıy umarının kendine mahsus İlmîözelliği içinde orijinal bir tasnif sistemi tatbik olunarak muhtevasını eksiksiz olarak dünya ilminin istifadesine koyabilme bahtiyarlığına erişebilmiştir. Dünya­ da hiç bir kütüphane şarkiyat konusunda Süleymaniye Kütüphanesinin sahip ol­ duğu ilim ve sanat hizmetlerine yan aşabilme niteliğinde değildir.

Aziz Berker, Halk Kütüphaneciliğinde insan yükseltmenin tek çaresini kita­

ba bağlamıştır. O, halkın kütüphane yoluyla yükseltilmesinde sosyal ve ekonomik bütün ihtiyaçlarını dikkate almayı ve halk kütüphanelerini bu esasa göre geliş­ tirmeyi esas bilmiştir. O, insan ruhunun, insan yaşayışının bir çok ihtiyaçlarının halk kütüphanelerinde giderilebileceğine inanmıştır.

Aziz Berker, Türkiye Kütüphaneciliği işleyişine, tekniğine, idaresine ait muh­

telif yönetmelikler ve enstriksiyonlar hazırlamış ve bastırmıştır. İsmet Parmak- sızoğlu ile birlikte Yazıma ve Eski Basma Kitaplarının Tasnif ve Fişleme Kılavu- zu’nu Dewey esasına göre meydana getirmiştir. Bu kılavuzun tasnif şeması tama- miyle orijinal bir kıymettedir. Onun içindirki kılavuzun Mısır'da Arapça’ya çevri­

lerek bastırılmasına teşebbüs edildiği bir gerçektir.

Aziz Berker, aynı zamanda bir Türk psikologudur. Halkım Kütüphane ihti­ yaçlarına yöneltmeyi başarmış bir insandır.

Memleketimizde Kütüphanelerin yayılmasının sadece bir devlet işi olmayıp, bir halk işi de olduğuna inanmaktadır. Kütüphanelerin Türkiye yüzeyine yayılma­

sı böylesine anlayışın bir eseridir. Her yerde Halk, artık kütüphane ihtiyacını duymuştur. Bu gün Türkiyemizde Kütüphane yapmak ve kurmak için 75 Derne­

ğin faaliyette bulunduğunu, Çorum, Tekirdağ ve Ceyhan’da istifadeye açılan ve Akhisar’da, Kozan’da, Akşehir’de ve Bolvadin’de yapılmakta olan Halk Kütüpha­ neleri binalan, halkın eseridir. Ayrıca devlet tarafından, Urfa, Maraş, Gümüşha­

ne, Trabzon ve Adıyaman’da yapılmakta olan modern halk kütüphaneleri binala­

rı, 1965 yılında istifadeye konulmuş olacaktır.

Aziz Berker, 25 yıl içinde halk’a işte böylesine bir kütüphane ihtiyacını aşı­ lamıştır.

Aziz Berker’in başarılarının en önemlisi, kütüphanelerimizi medrese menşeli­

lerden kurtararak Üniversiteve Lise menşeli modern ilim zihniyetinde bir kadro­

ya kavuşturmasıdır. Onları, bu 25 yıl içinde kütüphanecilik kurs ve seminerlerine tâbi tutmuş ve bir kısmını da Avrupa, Amerika ve orta şark kütüphanelerinde

(3)

BÜYÜĞÜM AZİZ BERKER 15

tetkiklere yollamıştır. Böylece yurdun her köşesinde değerli ve idealist eleman­

ların kütüphaneler 'örgütüne kazandırmış bulunmaktadır.

Aziz Berker’in, ömürlerini kütüphanelerine veren personeli ile Türkiye Kütüp­ haneciliğinin bu günkü merhalesinde her türlü başarıyı, bu idealist meslektaşla­

rının gayret ve faaliyetleriyle sağlıyabildiği bir hakikattir.

Aziz Berker, Türkiye Kütüphanelerine hizmeti, varlığının mânasına bağlamış­ tır. O, inanç sahibi bir insandır. Nitekim bu inancı ile Kütüphaneciliği pasif bir meslek■ bir geri hizmet konusu telâkki eden zihniyeti yıkmış bulunmaktadır. . Bu günkü kütüphanelerin onun yetiştirici ellerinde 'eğitim savaşımızın ön cephe ku­

rumlan haline gelmiştir.

Aziz Berker’in bu yılmaz ve tükenmez çalışmalarını yakından veya uzaktan izleyen bazı profesörlerin O’nun hakkında yazdıkları yazılardan bazı pasajlarıkay­

detmeden geçemiyeceğim.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - ■Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik kürsü­

sü Profesörü Sayın Arthur M. Mc. Anolly. 15.5.1964 tarihli ' mektubunda:

... Sizi aynı zamanda, Türkiye’de Kütüphanecilik hizmetlerinin yerleşmesinde gösterdiğiniz büyük başarıdan dolayı da tebrik etmek isterim.

Bilhassa halk’ı kuracakları kütüphanelerin masraflarının büyük kısmını kar­

şılamaya ikna ederek yaptığınız örnek önderliğinizi, halk kütüphanelerinde sizin gayret ve anlayışınızla gelişmiş bulunan eğitim ve kültür faaliyetlerini ve yönettiğiniz kütüphanelerin çoğaltılması programına ait tecrübelerinizi özel bir ilgi ile dinledim. Başarılarınızın büyük kısmı da şüphesiz kişiliğini­

ze, başkalarını da teşvik eden meslek aşkınıza, insanlığınıza ve özellikle çok çalışmanıza bağlıdır. Milletinizin size minnet borcu büyüktür... ■ Türkiye Kütüphanelerinde tetkikler yapmak üzere memleketimize gönderilen Amerika Kentucky Üniversite Kütüphanesi Müdürü Dr. Lawrence S. Thompson, incelemelerinin neticelerini bir raporla Millî Eğitim Bakanlığına bildirmişti. Bu raporunda kütüphanelerimiz ile Aziz Berker hakkında belirttiği notlardan bazı kısımları:

... Hakikaten, son on yıl içerisinde kütüphanelerin kaydettiği, iler­

lemeyi gözden geçirince insan öyle ' bir huzur duyuyor ki, başarılarının ihti­ yaçlarını gölgede bırakmasına adeta göz yumacağı geliyor Beyazıt ve Süley- maniye Kütüphanelerinin «evvel ve sonra» fotoğraflarına bir göz atmanızı bilhassahepinize tavsiye ederim. O zaman, bu büyük değişmeyi sağlamış olan Ankara ve İstanbul’daki şahsiyetlerin, Türk Devletinin kütüphane .hizmetleri için tahsis • edebileceği meblâğı ne kadar vukufla kullanabileceğine kanaat ge­

tirmiş olursunuz.

Yine aynı raporda:

... İşte Türkiye için gelişmesini arzu ' ettiğim bu çeşit bir programdır.

Aziz Berker idaresinde kuvvetli bir kütüphane idareniz var ki gelecek nesil­

ler bunun kıymetini daha çok takdir edeceklerdir. Bu idarenin programlarım ve arzularını ve destekliyecek elle tutulur mali yardımı kendisinden esirgeme­ melisiniz...,

(4)

Dr. Lawrence S. Thompson’un 21 Mart 1952 yılında Aziz Berker’e hitaben yolladığı mektubun metnini aynen arzediyorum.

My dear Aziz Bey: 21 March 19S2

But I am goingto thank you specifivally not so much for what you have do- inhand even as I dictate this letter). It was awonderful experience to have been withyou andyour colleagues these last threemonths.

But I am going to thank you şpecifivaUy not so muchfor what you have do ne for me but for what you have done for Turkish Libraries. I have seen your accomplis hments with my own eyes. If Mustafa Kemal was Atatürk you should be Ata - Kütüphanecileri.

Sincerely,

Lawrence S. Thompson Director of Libraries

UNIVERSITY OF KENTUCKY

Bu mektubun tercümesi Azizim Aziz Bey,

Size teşekküre borçlu olduğum çok şey var (hattâ tesadüfen şu mektubu yazdırırken, elimde teşbihim bulunuyor); şu son bir kaç ay sizinle ve meslekdaş- lanmzlaberaber olmak harukulâde bir tecrübe idi.

Fakat size olan daha ziyade bana yaptıklarınız için değil, fakat Türk Kütüp­

hanelerine olan hizmetlerinizden dolayı teşekkür edeceğim. Sizin başarılarınızı bizzat gözümle gördüm. Eğer Mustafa■ Kemal Ata-Türk ise sizin de Ata-Kütüp- hanecileri olmanız gerekirdi.

Saygılarımla.

Lawrence S. Thompson

Aziz Berkerin Eserleri:

1 —Mora ihtilâlitarihçesi 2 — Türkiye ve ilköğretim 3— Türkiye Okullar Klavuzu

4 — ÇocukKütüphaneleri Yönetmeliği

5 — Çocuk Kütüphaneleri YönetmeliğiTadilleriyle2. baskı 6 — Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği

7 — Meslekiare Servisleri Yönetmeliği 8 — Halk iareServisi Yönetmeliği

9 — Yazma ve Eski Basmakitapların tasnifve işleme klavuzu (ismet armaksızoğlu ilebirlikte)

10 — Dewey Esasına uygun«İslâmi ilimler tasnif şeması»

(ismet Parmaksızöğlu ile'birlikte) 11 — Tarih - Coğrafya YazmalarKatoloğu 12 — Yazma Divanlar Katoloğu

(5)

BÜYÜĞÜM AZİZ BERKER 17 Bu iki katologunilmi sevk ve idaresini ve redaksiyonunu ve neşirprogra­

mını bizzat yapmıştır.

13 —* Muhtelif makaleler

14 — Kitap Kataloglama Kuralları.

Aziz Berkerin özellikleri: Siportif faaliyetlerle çok ilgilenir,

Sosyal ilimler, Tarih ve Edebiyat eserlerine karşı fazla ilgi duyar, Evinde özel bir kütüphanesi vardır.

Din ve Tasavvuf konularına ayrı bir ilgi duyar,

Mevlâna’ya, Hacı Bektaş-ı Veli’ye, Hacı Bayram-ı Veli’ye karşı derin bir saygısı vardır.

Güzel Sanatlara merakı çoktur,

Atatürk’e büyük bağlılığıve derin hayranlığı vardır,

O’nun ülkülerine daima, genç kalmış bir heyecanla bağlıdır, Hür ' düşüncelidir,

Korkusuz ve mücadelecidir,

Politika dışındakalmayaçok önem vermiştir.

Tabiatıçok sever,

Evlidir. 3 çocuğu,4 torunu vardır, Dürüst biridarecidir,

Kütüphaneciler O’nu «Baba» olarak anar ve öyle ararlar.

Referanslar

Benzer Belgeler

14.Kravitz HM, Kelly J: Special section on mentally ill offenders an outpatient psychiatry program for offenders with mental disor- ders found not guilty by reason of

Yukarıda da ifade edildiği gibi, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun kapsamı İş Kanununa göre çok daha geniş tutulduğundan (m.2/2) İş Kanunu kapsamında yer almayan

Eğer kumarın, ahlâka, kamu düzenine ve/veya emredici hukuk kuralına aykırı ol- duğu sonucuna ulaşılabilirse, de lege ferenda kumar ve bahisten doğan borçların

O gün için Aydınlıkçılar bölgenin yeni bir döneme girdiği tahlili üzerinden Türkiye ve komşu ülkelerdeki her biri parçalı Kürt siyasal hareketinin kendi

NCCTG N9831 çalışmasında ise HER2 pozitif, nod pozitif ya da nod negatif, tümör çapı >1 cm ve ER/PR negatif veya tümör çapı >2 cm ve ER negatif/PR pozitif

Beyazıt Devlet Kütüphanesi, eski yazı yazma ve basma, yabancı dilde çeşitli kitapların yanında, 2527 sayılı Basma, yazı ve Resimleri Derleme Kanunu gereği

“Nükleer Silahlanmanın ABD DıĢ Politikasına Etkileri: Ronald Reagan Dönemi (1981-1989)” baĢlıklı bu çalıĢmada öncelikli olarak nükleer enerjinin keĢfi ve

Bu çalışmada Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) ve Down sendromu olan bireylerin yemek yeme sırasında izlenmesi ve ebeveynlerden alınan bilgiler doğrultusunda beslenme

Bu eğilimin temel amacı öğretmenlere yapacakları görevlerin gerektirdiği mesleki davranışları kazandırmak, öğretmenin niteliğini yükselterek verimli ve

Şehri dolaşan bir kırlangıç gibi Yorgun argın metrolarda Bu şiire bir rüzgâr çarpsa Gözlerin ışıldayacak biliyorum. Bu da geçer Bu

• Halk kütüphanesi hareketi…halk kütüphanesi sayısı artıyor….Carnegie Vakfı halk kütüphanesi binaları yaptırıyor…kütüphanelerin

(Association for Library and Information Science Education / ALISE) • 1960 ve 1970 yılları arasında kütüphanecilik eğitimi özellikle ekonomi.. alanında artan yayın ve

Çünkü kütüphane biliminin inceleme nesnesi, sosyal bir fenomen olan kütüphanedir ve kütüphane bilimi bu nedenle bir sosyal bilim kategorisidir…Bir bilimin inceleme

• Özet olarak modernite, düşünsel olarak Aydınlanma Çağı'na, politik olarak Fransız Devrimi'ne ve ekonomik olarak da Sanayi Devrimi'ne bağlıdır.... • Kültürel olarak

konserim gerçekten çok büyük ilgi gördü ve şansımı bir anda değiştirdi. Konser­ den sonra geçen hafta Londra'dan

(2, 6, 10) Baş boyun orijinli olgularda medulla spinalis ya da ekleri yerine genellikle kranyum tutulumu- nun nedeni olarak, yayılım mekanizmasının he- matojen olmaktan daha

Bugün hamur işinden tuzlu olarak börekçilerdeki yağlı börek, kuru poğaça ve hamur işi satanlarda suböre- ği, açma denilen bir nevi yağlı çörek ve baklava

Kronik karaciğer hastalığının ülkemizde önde gelen nedeni kronik hepatit B virusu (HBV) infeksiyonu olup, bu hasta grubunun HAV serolojilerinin tespit edilerek duyar- lı

Radikal cerrahi operasyon uygulanan (Resim 4) hastaların ise biri tip 1, ikisi tip 3, üçü tip 5, altısı ise multipl tip olarak değerlendirildi; yedi hastada preoperatif

Trigliserid/yüksek dansiteli lipoprotein kolesterol (Tg/HDL-k) oranının takipte KVH gelişen ve KVH risk skorları yüksek olan olgularda daha yüksek olduğu bulundu.. Birinci

Çalışmamızın amacı, 1 Ocak 2013-31 Aralık 2017 tarihleri arasında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Tıp Fa- kültesi Hastanesi’nde, İYİ ön tanısı

ÜSİ alt tanıları, ÜSİ tek- rarlama zamanı, infeksiyonun kazanıldığı yer (toplum kökenli veya sağlık bakımıyla ilişkili), hasta yaşı, cinsiyet, malignite,

Çalma sırasında  PLAY/ENTER düğmesine bir saniyeden fazla basın.. “ “ görüntülenecek ve seçili mesaj tekrar