• Sonuç bulunamadı

K Şairin Ayağı

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "K Şairin Ayağı"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

67

K

oskoca şairin ayağını ezdiler, dedi çocuk. Şairin ayağı ezilse halk nasıl izin verirdi buna?! Tanımıyorlar mıydı? Hem şairin ayağı acır mıydı bakalım?

Bu manzara, beni başka sahillere götürmekle kalmıyor, zihnimin kıyı- larında çırpınan gelgitin dehşetiyle yıkanan istiridyeleri aralıyordu. Bir ço- cuğun, kendi kurmaca dünyası neyse, tüm dünya tam da bundan ibaretti.

Ana babalarının pencerelerinden görüyorlardı hayatı. O pencerede kim par- lıyorsa kıymetli, kim sönmüşse ciğeri beş para etmezin biriydi çocuk için.

Ebeveynlerinin gözleriyle çizilen bu kahramanların unvanları; bazen popü- ler bir şarkıcı, sinema sanatçısı kimi zaman usta bir tiyatrocu ya da bir yazar şeklinde envaitürlü biçimde farklılaşabiliyordu.

Sonra bilhassa ilkokul öğretmenlerimizin araladığı pencereyi keşfedi- yorduk. Onun bize deliler gibi anlattığı ya da Nazım’ın şiirindeki gibi “Yirmi dört saat Marks / Yirmi dört saat Lenin” dercesine anlattığı fotoğraf yere düş- müşse -gözlerimiz dolu dolu- eğilip alıyor, bir ekmek gibi “nimettendir, kut- saldır” diyerek öpüp başımıza koyabiliyorduk. Ne masumdu çocuk olmak…

Çocukluğu boş bir çuval sanıp tıka basa çöplüklerini atan büyüklerimiz de oluyordu; hayatta yakalayamadıklarının hıncını evlatlarından çıkaranlar;

mükemmeliyetçiliklerinin tesiriyle çocuklarının başarılarını kendi başarıla- rı sayarlarken başarısızlıkları hâlinde, kendi kibirlerinin pençelerinde ölerek mutluluğu yakalamaya çalışan büyüklerimiz… Ben yemedim o yesin, ben giymedim o giysin diyerek yavrucuklarını semirten ve bazen yaprağından utanan meyveler yetiştiren büyüklerimiz. Evlatlarını ilahlaştırıp putlarının gölgesinde güven arayan abidlerimiz.

Şairin Ayağı

Sıddıka Zeynep BOZKUŞ

Türk Dili Haziran 2018 Yıl: 68 Sayı: 798

(2)

Şairin Ayağı

68 Türk Dili

Vapurun düdüğüyle irkildim. Kaybolup düşmüş olduğum kıyılardan bir toplumun çocukluğunu da elinden tutup getirmişim. Bu bir hikâye olur, bu bir roman olur, bu bir şiir olur demiştim.

Deniz köpürmekteydi, kalemim mavi yazıyordu. / Simitler martı peşin- deydi. / İnsanlar ekmek peşindeydiler. /Galata’dan oltalar sarkıyordu / ağzı kalabalık caddeler boşanıyordu Karaköy’e / misinalarda umutlar / umutlarda misinalar sallanıyordu / balıklar ekmek peşindeydi ve de /insanlar balık. Şai- rin ağzı köpük köpük, gözlerinde okyanuslar devriliyor anakaralara.

Daldıkça, hazineleri eşeler gibi bakan meraklı gözlerinden seyrediyo- rum şiiri, sözü, özü. Yine o açık apaydın pencereden geliyor çocuğun yem- yeşil sesi:

“Koskoca şairin ayağına bastılar.” diyor çocuk. Bütün bu cümleyi söy- lerken dudakları hep “o” der gibi yuvarlak çiziyor ve harfleri büyütüyor. Ko- nuyu büyütüyor, abartıyor. Baba ve şair göz göze geliyorlar. “Duydu mu ki?”

diye tereddüt ediyor, adam. Çocuk hâlâ büyütüyor ağzını. Hâlbuki ne güzel de ifade etmişti az önce babası: “Nereden tanısın insanlar? Şiirlerini oku- muş olsa bile, yüzünü görmemiştir çoğu. Ekranlara pek çıkmaz şairler kızım, çıksalar da iyi şairler popüler olma derdinde değillerdir!” Elbette bunları ve daha fazlasını söylemek isterdi ve bir çocuğun anlayabileceği kadar kısalta- rak -belki hiç anlamayarak daha çok soru sorması için onu tetikleyecek bir şekilde-: “Şairler pek tanınmaz, kızım.” diye özetledi. Özetlediğini zannetti.

Çocuk; bir, şairin ayağını ezen bebek arabalı kadına -öfkeyle- bir, şaire -saygı ve endişeyle- bakıyor. Şair gözlerini kaçırmak istiyor fakat vapur, bek- ledikleri iskelede sıkışmış; çaresiz gözleri yine adamla buluşuyor, adam so- ruyor bakışlarıyla “Acıdı mı Hocam?” Şair gözleriyle... Sık sık söylediği sözü doğrular gibi bu defa gözleriyle: “Şair, acıdan beslenir.” der gibi tebessüm ediyor. Vapurun düdüğü ötüyor, deniz köpürdükçe şiir oluyor...

Referanslar

Benzer Belgeler

Dünyada önde gelen Bilim Akademileri ve TÜBİTAK benzeri kuruluşların şimdiye kadar 37 tanesi, yıllar önce genelde modern biyoteknoloji özelde de biz- de

Yaflad›¤›m›z her olay, bu zihin saati içerisinde belirli bir yere kay- dediliyor ve biz de bu sayede bir olay›n hangi olaydan önce veya sonra yafland›¤›n›, neyi

Eli yanlamasında yukarıdan aşağıya doğru hareket ettirmek hayali bir karşı koyuşu bastırmaktır ve kişinin kendi görüşünün gücünü ortaya koymayı

Her iki puanlama yönteminin toplam puanları ve alt puanları için norm değerleri üç yaş grubu (50-59, 60-69 ve 70 yaş üzeri) ve üç eğitim grubuna (0-5 yıl, 6-11 yıl ve 12

EŞ SESLİ (SETEŞ) SÖZCÜKLER -1- Aşağıdaki görsellerin anlattığı eş sesli (sesteş) sözcükleri yazınız... Aşağıda verilen kelimelerden eş sesli olanları bulalım

Araştırmada veriler, Yıldırım (2001) tarafından geliştirilen Kültürel Liderlik Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın verileri betimsel istatistikler,

[r]

Ekonomik büyümeyle kamu harcamaları arasında ilişki tespit eden ve Wagner Kanununun geçerli olduğunu belirten çalışmalardan birinde Chang (2002), 1951 ile 1996 arası