• Sonuç bulunamadı

BASİT REGRESYON

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "BASİT REGRESYON"

Copied!
18
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

BASİT REGRESYON

(2)
(3)

• Masabaşı çalışan birini ayık tutmak için kafasına belli zaman aralıklarında su damlatan su dolu bir huni içeren,gumption reviver adını verdiği bir düzenek icat etmiş.

• Uzman olmayan ki$ilerin fikirlerinin hiç bir önemi olmadığını savunur. • ingiliz bilim adamı..darwin'in kuzenidir. 1909'da "sir" unvanı almı$tır.

• insanda yasami boyunca parmak izlerinin, degismedigini belirten ilkantropolog

• idam mahkumlarını asmak için gerekli olan ipin kalınlığını ve uzunluğunun tam ölçüsünü bulmuş.

• insanların sofra arkadaşlarına doğru ne kadar eğildiğini anlamak için sandalye ayaklarındaki basıncı ölçen bir aleti icat etmiştir. ayrıca kadınların vücut ölçülerini uzaktan belirleyen aleti de icat etmiştir.

• ilk (psikoloji) test merkezi 1882 yilinda kendisi tarafindan kurulmustur. ayrica, zekayi olcmeye calisan ilk kisidir.

(4)
(5)

19.yy.ın sonlarına doğruysa günümüz zeka testlerinin temelleri atılmaya başlanıyor.

O yıllarda Francis Galton kişilerin zeka kapasitelerini duyumsal ayrım yapabilme

yetileri ve motor koordinasyonlarıyla ölçmeye çalışıyor. Her ne kadar öne sürdüğü

yetiler zekayı ayırt eden ölçümler olmasa da, bireysel psikolojiye yol açtığı ve zekayı

onunla ilişkilendirilen etmenler üzerinden nesnel olarak betimlemeye çalıştığı için

tarihte önemli bir yeri var.

Galton hep bir şeyleri sayar gibi gözükürdü. Konferanslarda veya tiyatroda

sıkılmanın bir ölçüsü olarak gördüğü izleyici kıpırdanışlarını ve esnemelerini

sayardı. Bir portresi olduğunda ise, resme vurulan fırça darbelerini

saymıştı-yaklaşık 20.000 tane. Bir defasında sayılar yerine kokularla saymayı denemeye

karar vermişti. 1,2,3 rakamlarının ne olduğunu unutmak için kendini eğitimden

geçirmiş ve kısa bir süre içerisinde, sayı değerlerini kafur ve nane gibi kokulara

tahsis etmişti. Sayılar yerine kokuları düşünerek toplama ve çıkarma yapmayı

öğrenmişti. Bu zihinsel alıştırmanın ardından “Kokular Yoluyla Aritmetik” başlıklı

bir yazısı Amerikan dergisiPsikoloji Eleştirileri’nin ilk sayısında yayımlanmıştır.

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

• A

Saçılım grafiği

iki değişken arasındaki ilişkiyi grafik

olarak gösteren yardımcı bir araçtır.

X-y grafiği

olarak da adlandırılır.

(11)

İki değişken arasındaki ilişki

X

Y

(12)

İki değişken arasındaki ilişki

X

Y

(13)

İki değişken arasındaki ilişki

(c) Eğrisel

(14)

İki değişken arasındaki ilişki

(d) İlişki yok

(15)

• Basit doğrusal regresyondaki basit kelimesi iki

değişken arasındaki ilişkiyi açıklamak için

kullanılmasından, doğrusal kelimesi ise

kurulan modelin parametreleri açısından

doğrusal bir model olmasındandır

(16)

BASİT DOĞRUSAL REGRESYON

MODELİ

(POPULASYON MODELİ)

y =  + βx + ε

y

i

= a + bx

i

+ e

i

y= bağımlı değişken

x= bağımsız değişken

a= sabit (y-eksenini kestiği nokta)

b =

regresyon doğrusunun eğimi (regresyon katsayısı)

(17)

b (eğim): X deki 1 birim değişmenin Y’de yolaçtğı

ortalama değişim miktarıdır.

(18)

a (sabit): X =0 iken Y’nin alacağı ortalama değeri

gösterir. Doğrunun Y eksenini kestiği noktadır.

b

Referanslar

Benzer Belgeler

Top- lam 87 sayfadan ibaret olan bu eserde, İslâm ve İslâm filozofları, mütekellimler ve filozoflar, İbn Sînâ’nın felsefe dünyası, onun dün- ya görüşü,

Ahmed Anzavur'un altm~~~ kadar `avenesiyle Gönen'in S~z~~ karyesi ci- vânnda oldu~u istihbar edilmesi üzerine mümâileyhe kar~~~ Gönen'deki ni- zamiye kuvvetiyle Kuvay-~~ Milliye

Harezm Türkçesi döneminde gördüğümüz ögdül kelimesi Harezmcede sadece “övgüye değer; övgü, hamd” anlamlarında yer alırken, kanaatimce, Eski Uygur Türkçesinde

keçi kelimesinin ėçkü şeklinin bozulmuş biçimi olduğunu kabul ettiğimize göre, ėçkü şeklinin kökeni ile ilgili şunları söyleyebiliriz; Munkácsi’nin

Altay dilleri teorisi doğrultusunda Ana Altay Dilinde aslî bir *p- ön sesi bulunduğu, bu *p-’lerin Türk dili ile tarihî ilgisi bulunan Moğolcada h-,( f, ø), Mançu-Tunguzcada

 Gastronom: İyi yiyecek konusunda şöhreti olan bir restoranın.. sahibi veya bir

DEÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Kaynaklar Yerleşkesi, 35160, Buca, İZMİR.

2011 değişim sürecinde yapılan yanlışlıklar ve değişim sürecinin yanlış algılandığı noktalar verilmiştir. Osmanlının geleneksel yapısında ikinci planda kalan ve