Bedömning av uppfyllelse av det kommunala ändamålet i hel- och delägda aktiebolag 2018

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2019-04-03 Sida 1 (1)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP514-182976327-441 0.3

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anna Lindberg Anna Lindberg

Bedömning av uppfyllelse av det kommunala ändamålet i hel- och delägda aktiebolag 2018

Dnr 00931-2019

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att verksamheterna som under 2018 bedrivits av regionens delägda aktiebolag har varit förenlig med de fastställda kommu- nala ändamålen.

Sammanfattning

Regionstyrelsen ska årligen pröva om verksamhet som bedrivits i hel- eller delägda bolag under föregående år har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet. Den information som hämtats in visar att så har skett.

Ärendet

Enligt 5§ i regionstyrelsen reglemente ska styrelsen årligen pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag regionen helt eller delvis äger un- der föregående kalenderår har varit förenligt med de fastställda ändamålen.

Regionstyrelsen bedömer att de under 2018 bedrivna verksamheterna har varit förenliga med det för respektive bolag fastställda kommunala ändamå- let. Information i form av bolagens delårsrapporter och årsredovisning samt lekmannarevisorernas rapporter ligger till grund för bedömningen.

Protokollsutdrag skickas till:

Regional utvecklingsdirektör

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :