2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Tam metin

(1)

2014 YILI KURUMSAL MALİ

DURUM VE BEKLENTİLER

RAPORU

(2)

2 20 01 14 4 Y YI IL LI I

KU K UR RU UM M SA S AL L M MA AL L İ İ D DU UR RU UM M V VE E B BE EK KL LE EN N T İL LE E R R R RA AP PO OR RU U

GİRİŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde “Genel yönetim

kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler

ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık

uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri

kapsayan malî durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm

gereğince hazırlanan BYEGM 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu aşağıda yer

almaktadır.

(3)

I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

KODU AÇIKLAMA 2012 KBÖ 2012 / 2013

Artış Oranı

(%) 2013 KBÖ 2013 / 2014

Artış Oranı

(%) 2014 KBÖ

01 PERSONEL

GİDERLERİ 12.844.000 49,22 19.166.000 43,66 27.533.000

02 SOS GÜV. KUR. DEV.

PRİMİ GİDERLERİ 1.944.000 30,50 2.537.000 43,99 3.653.000 03 MAL VE HİZMET

ALIM GİDERLERİ 72.529.000 79,25 130.011.000 25,33 162.943.000

AA 59.400.000 89,39 112.500.000 28 144.000.000

BYEGM 13.129.000 33,38 17.511.000 8,18 18.943.000

O4 FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0

O5 CARİ TRANSFERLER 145.500 5,50 153.500 19,22 183.000

O6 SERMAYE GİDERLERİ 2.000.000 12,50 2.250.000 33,33 3.000.000

GENEL TOPLAM 89.462.500 72,27 154.117.500 28,03 197.312.000

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 5018 sayılı Kanunun eki olan I Sayılı Cetvelde yer alan genel bütçeli bir kurumdur. 2013 yılında 154.117.500 TL olan Genel Müdürlük bütçesi, 2014 yılında

%28,03 artışla 197.312.000 TL olmuştur.

(4)

A.BÜTÇE GİDERLERİ

GİDER TÜRÜ

2013 (Ocak-Haziran) GERÇ.

ORANI

%

2014 (Ocak-Haziran) GERÇ.

ORANI

KBÖ HARCAMA KBÖ HARCAMA %

Personel

Giderleri 19.166.000 12.831.726 66,95 27.533.000 17.821.201 64,73 Sos. Güv.

Kur. Devlet Primi Gid.

2.537.000 1.608.469 63,40 3.653.000 2.285.722 62,57

Mal ve Hiz.

Alım Gid. 130.011.000 62.124.549 47,78 162.943.000 88.394.072 54,24

Faiz Gid. 0 0 0 0 0 0

Cari

Transferler 153.500 71.840 46,80 183.000 85.500 46,72 Sermaye

Giderleri 2.250.000 551.575 24,51 3.000.000 475.546 15,85

TOPLAM 154.117.500 77.188.159 50,08 197.312.000 109.062.041 55,27

2013 yılında 154.117.500 TL olan bütçe ödeneğin ilk altı ayda 77.188.159 TL’si (%50,08’i) harcanmıştır. 2014 yılında ise 197.312.000 TL ödenek tefrik edilmiş, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 109.062.041 TL’si (%55.27) harcanmıştır.

1. (01) PERSONEL GİDERLERİ

YIL KBÖ HARCAMA

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN

2013 19.166.000 3.076.441 1.504.105 2.116.244 2.150.813 1.954.599 2.029.521 2014 27.533.000 3.466.811 2.882.840 3.127.729 2.956.807 2.243.416 3.143.598

Personel giderleri kapsamında tefrik edilen 27.533.000 TL ödeneğin, yılın ilk altı aylık döneminde 17.821.201 TL’si (%64,73) harcanmıştır. Memurlar için tefrik edilen 20.641.000 TL ödeneğin 12.983.083 TL’si, sözleşmeli personel için tefrik edilen 6.776.000 TL ödeneğin 4.625.193 TL’si, 4/C’li personel için 212.925 TL harcanmıştır.

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN

2013 2014

(5)

2. (02) SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

YIL KBÖ HARCAMA

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN

2013 2.537.000 357.916 226.972 261.834 247.827 248.171 265.745 2014 3.653.000 381.909 421.925 438.123 350.874 324.292 368.599

Genel Müdürlük bütçesine 2014 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için tefrik edilen 3.653.000 TL ödeneğin, yılın ilk altı aylık döneminde 2.285.721,76 TL’si harcanmıştır.

2013 yılının ilk altı ayında gerçekleşme oranı %63,40 iken, 2014 yılının ilk altı ayında bu oran

%62.57 olmuştur.

3. (03) MAL VE HİZMET ALIMLARI GİDERLERİ

YIL KBÖ HARCAMA

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN

2013 130.011.000 9.073.152 9.860.743 12.737.076 9.315.281 11.964.360 9.173.934 2014 162.943.000 11.309.366 18.664.687 14.997.218 10.961.436 18.064.654 14.396.711

2014 yılında Mal ve Hizmet Alımları Giderleri için tefrik edilen 162.943.000 TL ödeneğin, yılın ilk altı aylık döneminde 88.394.072 TL’si harcanmıştır.

2013 yılının ilk altı ayında %47,78 olan harcama oranı, 2014 yılının aynı döneminde %54,24 olarak gerçekleşmiştir.

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN

2013 2014

0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN

2013 2014

(6)

4. (05) CARİ TRANSFERLER

YIL KBÖ HARCAMA

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN

2013 153.500 12.240 26.000 0 33.600 0 0

2014 183.000 14.560 31.040 0 39.900 0 0

Cari Transferler gider türü için 2013 yılında tefrik edilen 153.500 TL ödeneğin yılın ilk altı aylık dönemde 71.840 TL’si harcanmıştır. 2014 yılında söz konusu tertip için 183.000 ödenek tefrik edilmiş, bu ödeneğin yılın ilk yarısında 85.500 TL’si harcanmıştır.

5. (06) SERMAYE GİDERLERİ

YIL KBÖ HARCAMA

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN

2013 2.250.000 0 0 95.832 304.464 87.980 63.297

2014 3.000.000 0 0 26.550 322.430 57.938 68.628

2013 yılında Sermaye Giderleri için tefrik edilen 2.250.000 TL ödeneğin, yılın ilk yarısında 551.575 TL’si harcanmıştır. 2014 yılında ise tefrik edilen 3.000.000 TL ödeneğin yılın aynı döneminde 475.546 TL’si harcanmıştır.

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN

2013 2014

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN

2013

2014

(7)

II. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

HABER HİZMETLERİ

1. Dönem İçinde (Aylık/Yıllık) Kullanılan Haberlerin Sayısı:

Haziran ayında devletin ilgili makamlarına sunulan toplam haber sayısı 3.786 olmuştur. 2014 Haziran sonu itibariyle sunulan haber sayısı ise 19.993’tür.

2. Haberlerin Kaynaklarına Göre Dağılımı:

a.Devlet Enformasyon Sisteminde (DES) Kullanılan İşlenmiş Haber Sayısı:

Haziran 2014 Toplam Haber Sayısı Ocak-Haziran 2014

Basın Müşavirlikleri 926 5.932

Yabancı Haber Ajansları 678 2.578

İnternet 1.779 9.385

Gazeteler (Pressdisplay) 64 392

Yabancı Televizyonlar 305 1.543

Yabancı Radyolar 34 163

Yerli Haber Ajansları - -

Toplam 3.786 19.993

b. İşlenen Ancak DES’de

Kullanılmayan Haber Sayısı 1.584 11.135

Toplam İşlenmiş Haber Sayısı 5.370 31.128

2014 yılı Ocak-Haziran ayında Kapalı Devre Abone Sisteminde kullanılan haber sayısı 19.993 adettir.

Aylar Haber Dairesine

Gelen Toplam Haber Sayısı

İşlenmiş Haber Sayısı

Basın Müş. Aracılığı İle Temin Edilen Haber Sayısı

Ocak 2014 62.599 3.715 1.263

Şubat 2014 44.276 3.397 1.086

Mart 2014 48.707 4.346 1.428

Nisan 2014 45.258 3.993 1.200

Mayıs 2014 57.430 4.224 1.106

Haziran 2014 65.542 4.213 1.157

Ocak-Haziran 2014 323.812 23.888 7.240

2014 yılı Ocak-Haziran ayında Genel Müdürlüğümüz Haber Dairesi Başkanlığına gelen toplam haber sayısı 323.812, işlenmiş haber sayısı 23.888, Yurt Dışı Teşkilatı aracılığı ile temin edilen haber sayısı ise 7.240 olarak gerçekleşmiştir.

(8)

3. Bültenler :

Dönem İçinde Yayımlanan Özel Bültenler

 Dünya Basınında Türkiye (Türkçe-İngilizce Günlük-web)

 17 Aralık Operasyonu-III Dış Basın Değerlendirme Raporu (1-10 Ocak 2014)

 Kabine Revizyonu Yaygın Medya Değerlendirme Raporu

 “Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Brüksel Ziyareti Yaygın Medya Değerlendirme Raporu” (22-24 Ocak 2014)

 “Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Brüksel Ziyareti Yaygın Medya Yansımaları” (EK:

22-24 Ocak 2014)

 “Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Brüksel Ziyareti Dış Basındaki Değerlendirme Raporu” (19-24 Ocak 2014)

 “Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Brüksel Ziyareti Dış Basındaki Yansımaları” (EK:

19-24 Ocak 2014)

 “17 Aralık Operasyonu Dış Basın Değerlendirme Raporu” (17 – 20 Aralık 2013)

Kabine Revizyonu Dış Basın Değerlendirme Raporu”

 Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’ın Türkiye ziyareti (Genel analiz 27-28 Ocak 2014)

 Suriye bağlamında Türkiye’nin radikal örgütlerle ilişkilendirilmesi Dış Basın Değerlendirme Raporu (1 Eylül 2013-1 Mart 2014)

 2014 yerel seçimlerin dış basında yansımaları (30-31 Mart 2014)

 2014 yerel seçimleri, dünya basını ve yaygın medya değerlendirme raporu (1 Mart 2014-3 Nisan 2014)

 Soma maden kazası, dünya basını ve yaygın medya değerlendirme raporu (14 Mayıs 2014- 18 Mayıs 2014)

 “1915 Olaylarına İlişkin Taziye Mesajı” dünya basını değerlendirme raporu

 Cumhurbaşkanlığı Aday Süreci Yaygın Medya Analizi (19 Mayıs 2014 -10 Haziran 2014)

(9)

BASIN YAYIN HİZMETLERİ

Basın Yayın Faaliyetleri

Düzenlenen Basın Kartları 2014 Yılı Sonu İtibariyle

Basın Kartı Hamil Sayısı Haziran 2014 Ocak-Haziran 2014

Basın kartı 3.596 346 1.363

Sürekli basın kartı 928 96 341

Serbest basın kartı 443 9 49

Basın şeref kartı 5 - 1

Toplam 4.972 451 1.754

Haziran ayı içerisinde 184 adet basın trafik kartı ve 84 adet hizmet damgalı pasaport evrakı düzenlenmiştir.

Hakemli Dergi Çalışmaları: “30 Mart 2014 Yerel Seçimleri” temalı özel sayı ile birlikte BYEGM fotoğraf arşivinden çıkarılan ve 1960-1987 yılları arasında gerçekleştirilmiş seçimlerden karelerin olduğu

“Fotoğraflara Türkiye Seçimleri” adlı bir kitapçık okurlarla buluşturulmuştur. “Siyasal İletişim” temalı 3.

sayı ise haziran ayı sonu itibariyle çıkarılması planlanmaktadır.

Çanakkale Gezici Müzesi Projesi: Gezici Müzenin haziran ayı içerisinde İzmir, Manisa, Balıkesir ve Tekirdağ illerine ziyareti sağlanmıştır. Müzenin temmuz ayında Edirne, Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli illerini ziyaret etmesi planlanmaktadır.

Kadın ve Medya Projesi: Kadın ve Medya konulu kitap hazırlıkları çerçevesinde “Gazete Haberlerinde Kadın Temsili”, “Televizyonda Kadın Temsili”, “İnternet Haber Sitelerinde Kadın Temsili” ve

“Mülakatlarda Kadın Temsili” araştırma raporlarının değerlendirmeleri birleştirilerek tek değerlendirme raporu haline getirilmiştir. Ayrıca bu proje kapsamında eylül ayında bir sempozyum düzenlenmesi planlanmaktadır.

Yerel Medya Özendirme Yarışması: Yarışmaya ilişkin ödül töreni, haziran ayında düzenlenmiştir.

Leonardo da Vinci Projesi: Leonardo da Vinci Projesi kapsamında Hollanda, Belçika ve Almanya’ya çalışma ziyaretlerinde bulunulmuştur.

İfade ve Basın Özgürlüğü Çalışma Grubu: Basın ve ifade özgürlüğü alanında dünya çapında faaliyet gösteren düşünce kuruluşlarının genel yapısı, işleyişi, faaliyetleri ve raporları hakkında araştırmalar yürütülmüş, söz konusu faaliyet ve raporların ortak noktaları ile Türkiye hakkında yapılan yorum ve eleştirilerin genel yaklaşımları incelenmiştir. Basın ve ifade özgürlüğüne ilişkin faaliyet gösteren uluslararası nitelikteki sivil toplum kuruluşlarının raporlarına kamu kurumlarının eşgüdümlü cevaplar vermesi ve ileriye dönük etkinliklerin verisel ve yöntemsel olarak değerlendirilmesi amacıyla çalışmalar yürütülmüştür.

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı ( IPA); Projenin AB Bakanlığı Siyasi İşler Başkanlığı ve Genel Müdürlüğümüz eşgüdümünde hazırlanacağı, ilk taslak çalışmanın 6 Temmuz 2014 tarihine kadar AB Bakanlığına iletileceği hususlarında mutabakata varılmıştır. Projede; KHK ile kurulması öngörülen eğitim merkezi başta olmak üzere kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi, basın çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi, yerel medyanın güçlendirilmesi, AB nezdinde diyalog mekanizmasının geliştirilmesi (bu kapsamda, AB ülkelerde bulunan medya mensupları başta olmak üzere iletişimin güçlendirilmesi) gibi ana bileşenler temelinde çalışmalar yürütülmüştür.

Çözüm Süreci; Sürece yönelik yerel medya analizi çalışmaları kapsamında, Türkiye’nin farklı bölge ve şehirlerinden baskı sayısı yüksek 18 yerel gazete tespit edilerek seçilmiştir. Bu çalışmada gazetelerin manşetleri, ilk üç sayfada yer alan haberler ve köşe yazıları mercek altına alınıp değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.

Sosyal Medya; Twitter analizleri, yerel ve yaygın medya organlarından gündem takibi, Kurumumuz faaliyetlerinin takip ve tanıtımı, Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube, Instagram hesapları için içerik hazırlanması, portal için veri tabanının hazırlanması ile WOMM (Word of Mouth Marketing/) takibi de yapılmaktadır

.

(10)

ENFORMASYON HİZMETLERİ

Enformasyon Faaliyetleri:

Enformasyon ve Tanıtım Hizmetleri Haziran 2014 Ocak-Haziran 2014 Ülkemize Davet Edilen veya Resmi Ziyaretlere Eşlik Eden

Basın Mensupları ve Kanaat Önderleri Sayısı 101 380

Kendi İmkânları ile Ülkemizi Ziyaret Eden Basın Mensupları

Sayısı 18 18

Yabancı Basın Mensupları İçin Talep Edilen Mülakatlar ve

Çekim Sayısı 9 71

Yabancı Basın Mensupları İçin Sağlanan Mülakatlar ve

Çekim Talepleri Sayısı 24 54

Yabancı Basın Mensupları İçin Sağlanan Gümrük Kolaylıkları

Sayısı 1 9

Kurulan Basın Merkezler/Basın Masaları 1 2

Tanıtma Fonu Kuruluna Bildirilen Görüş Sayısı 37 168

Yabancı Basın Mensupları İçin Düzenlenen Basın Kartları

Sayısı 21 149

Yapılan Basın Duyuruları 2 18

Mihmandarlık Hizmeti Verilen Gün Sayısı 28 131

Diğer Faaliyetler 82 463

TOPLAM 324 1.463

Türkiye Polonya ilişkilerinin 600. yılı münasebetiyle Mart ayında uluslararası bir sempozyum düzenlenmiştir.

Hatay ve Çanakkale illerimizde faaliyet göstermek üzere 2 basın merkezi kurulmuştur.

2014 yılı içinde devlet ve hükümet başkanlarının ziyaretleri esnasında ülkemize gelen 319 yabancı basın mensubu ile davet ve kendi imkânları ile gelen 7 ayrı heyette 58 yabancı basın mensubuna mihmandarlık hizmeti sağlanmıştır.

Genel Müdürlüğümüzün Türkiye’de yerleşik yabancı basın mensuplarının mesleki çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla yürüttüğü akreditasyon faaliyetleri çerçevesinde 2014 yılı içinde 353 gazeteci akredite edilmesi sağlanmıştır.

Ayrıca Başbakanlık Tanıtma Fonu Temsilciliği’nden Genel Müdürlüğümüze değerlendirilmek üzere intikal eden 166 proje için görüş verilmiştir.

TERCÜME HİZMETLERİ:

Tercüme Dairesi Başkanlığınca Ocak-Haziran döneminde gerçekleştirilen bülten, makale, köşe yazısı v.b. yayınların tercümelerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Türkçeden; İngilizceye, Rusçaya, Almancaya, Fransızcaya ve Arapçaya toplam 339 “Köşe Yazısı”

çevirisi yapılmıştır.

Türkçeden; İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusçaya toplam 37 konuşma metni ve açıklamanın çevirisi yapılmıştır.

Genel Müdürlük Makamı ve diğer birimlerden gelen 44 adet bülten, makale, köşe yazısı v.b.

yayınların çeviri talepleri karşılanmıştır.

(11)

III. TEMMUZ – ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER

2014 yılı Performans Programında belirlenen hedef ve performans göstergelerine ulaşılması hedeflenmektedir.

A. BÜTÇE GİDERLERİ

BYEGM’nin Temmuz-Aralık dönemi sonu itibariyle döneme ilişkin ödeneğin tamamının kullanılması planlanmaktadır.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

BYEGM, Genel bütçeli kurum niteliğine sahip olduğundan bütçe gelirleri bulunmamaktadır.

C. FİNANSMAN

BYEGM, Genel bütçeli kurum niteliğine sahip olduğundan bütçe gelirleri bulunmamaktadır.

(12)

IV. TEMMUZ – ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Haber Hizmetleri Kapsamında Yürütülecek Faaliyetler

BYEGM, devlet tanıtma, aydınlatma hizmetleri kapsamındaki iç ve dış her türlü açık enformasyonu sağlamakla görevlidir. Bu çerçevede, Haber Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Haber Merkezi’nde 27 dilde dünya basını takibi; Medya Takip Merkezi’nde ise yaygın ve yerel basın takibi yapılmaktadır. Konularına göre ayrılan haberler, basılı bülten ve online bülten olarak kullanıcılara ulaştırılmaktadır.

Dünya basınından seçilerek Türkçe’ye çevrilen haberler ile ulusal ve yerel basından haberler, Devlet Enformasyon Sistemi’nde (DES) bir araya getirilmekte ve web üzerinden yetkili makamların erişimine sunulmaktadır. Öte yandan, 300’den fazla sayıda yerel gazetenin mobil ortamda erişime açıldığı Anadolu’nun Sesi uygulaması 2014 yılında devreye girmiştir; her geçen gün sisteme dahil olan yerel gazete sayısı artmaktadır.

Dünya basınında ve yaygın medyada yer alan haberler, Türkiye gündemini ilgilendiren önemli konu başlıkları ekseninde uzman bir ekip tarafından içerik ve söylem analizi yöntemiyle analiz edilerek

“Dünya Basını ve Yaygın Medya Değerlendirme Raporları” hazırlanmakta ve ilgili makamlara sunulmaktadır.

Dünya basınına yansıyan Türkiye’ye ilişkin haberler “Dünya Basınında Türkiye” ve yerel medyadan haberler “Yerel Basın” başlığı altında derlenerek web sitemizde yayınlanmaktadır.

Ayrıca devlet büyüklerinin yurt dışı ziyaretlerine ilişkin demeç ve mülakatların çevirileri ile ülkemizde yapılan uluslararası nitelikteki toplantılara ve yabancı heyet ziyaretlerine tercüman/mihmandar tefrik etmek suretiyle çalışmalara katkı sağlamaktadır.

2014 yılının ikinci altı aylık döneminde de söz konusu faaliyetlerin yapılmasına devam edilecektir.

Basın Yayın Hizmetleri Kapsamında Yürütülecek Faaliyetler Türkiye Kadın ve Medya Projesi

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından yapılmakta olan araştırma ile Türkiye’de medyada çalışan kadın personel olmanın anlam haritasının çıkarılması, kadınların yaşadıkları sorun ve muhtemel çözüm önerileriyle kadının medyada nasıl yansıtıldığının ortaya konulması planlanmaktadır.

Sonuçlarının yaz ayları sonunda ortaya çıkması beklenilen araştırmayla ilgili olarak 2014 yılı sonbahar aylarında Antalya’da Kadın ve Medya Sempozyumu düzenlenmesi planlanmaktadır.

26. Yerel ve Bölgesel Medya Buluşması

231 Sayılı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2/d maddesinde “Basınla ilgili münasebetlerin düzenlenmesi ve basının güçlendirilmesi için gerekli faaliyetlerde bulunmak” hükmü gereğince Yerel ve Bölgesel Medya Buluşmaları düzenlenmektedir. Bu çerçevede düzenlenen Yerel ve Bölgesel Medya Buluşmalarının 26 ncısı Son dönemde artan sporda şiddet olayları doğrultusunda “Spor ve Medya” başlığıyla Samsun’da yapılması planlanmaktadır.

Çözüm Süreci ve Medya Çalışması

Genel Müdürlüğümüz tarafından Yerel ve Bölgesel Medya Buluşmalarının 25 incisi “Çözüm Süreci ve Medya” başlığıyla Batman’da gerçekleştirilmiş, buluşmada panallerin yanı sıra 12 ilden gelen gazetecilerle birlikte bir çalıştay düzenlenmiştir. Gerçekleştirilen buluşma sonrası böyle bir çalışmanın daha büyük ölçekte Türkiye genelinde Başbakanımızın da katılımlarıyla gerçekleştirilmesinin Genel Müdürlüğün görev tanımıyla örtüştüğü düşünülerek 2014 sonbahar aylarında Çözüm Süreci ve Medya- Türkiye Çalıştayı düzenlenmesi planlanmaktadır.

(13)

Enformasyon Hizmetleri Kapsamında Yürütülecek Faaliyetler Türkiye Medya Eğitim Programı (TÜMEP)

Türk dış politikasının önemli ayaklarından bir tanesini de medya alanında üretilen politikalar ve yapılan çalışmalar oluşturmaktadır. Ülkemizin jeopolitik konumu, izlenen aktif dış politika ve küresel olarak üstlendiği yeni misyonlar, Genel Müdürlüğümüzün mevcut vazifelerine paralel olarak uluslararası düzeyde düzenlenecek bir medya eğitim programını gerekli kılmaktadır. Bu ihtiyaç neticesinde, ülkemizin medya alanında sahip olduğu birikimin farklı coğrafyalara aktarılması ve bu yolla ülkemizin tanıtımına ve medya alanında işbirliğine katkı sağlamayı amaçlayan Türkiye Medya Eğitim Programı (TÜMEP) hazırlanmıştır.

TÜMEP’in, Türk dış politikasının temel amaçlarını oluşturan, dünyada ve bölgemizde barış ve istikrarın tesis edilmesi, çatışma ve uyuşmazlıkların ortadan kaldırılması, geri kalmışlık ve kalkınma sorunlarına kalıcı ve sürdürülebilir çözümler getirilmesi gibi konularda yeni açılımlara zemin hazırlayabileceği değerlendirilmektedir.

Öte yandan TÜMEP, gerçek ve doğru bir Türkiye algısının oluşmasına da bünyesinde yer alan dış tanıtım faaliyetleri ile katkı sağlayacak ve bu anlamda medya sektöründen daha fazla yararlanmaya olanak tanıyacaktır. Medyanın toplumlar ve devletler üzerindeki gücü göz önüne alındığında çeşitli ülkelerden seçilecek genç medya mensupları ve iletişim öğrencilerinin eğitilmesi ve ülkemizin kendilerine tanıtılması ile oluşacak olumlu Türkiye algısının gelecekte ülkemize sağlayacağı katkı büyük önem arz etmektedir.

Bu kapsamda ilki Aralık/2013 döneminde Balkan ülkelerinden, ikincisi Temmuz/2014 döneminde Orta Asya ülkelerinden gelen genç yabancı medya mensuplarına yönelik hazırlanan TÜMEP’in 3. ve 4.

dönem uygulamalarının 2014 yılının ikinci yarısında yapılması öngörülmektedir.

Balkan Ülkeleri Medya Forumu

“I. Balkan Ülkeleri Medya Forumu”, Balkan ülkeleri arasındaki işbirliğinin, küreselleşen dünyada önemli bir kamu diplomasisi aracı haline gelen medya aracılığıyla pekiştirilmesi amacıyla 12 Balkan ülkesinden gazeteciler ile Türkiye’den basın mensupları ve akademisyenlerin yanı sıra çok sayıda kurum ve kuruluş temsilcisinin katılımıyla 02-03 Mayıs 2011 tarihlerinde Bursa’da Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. Forum’da, bölgede medya sektörünün durumu, ikili, bölgesel ve uluslararası ilişkiler ve kültürel işbirliğinin kalıcı bir barış ve istikrar ortamına katkısı konuları gazeteciler, akademisyenler ve kanaat önderleri tarafından detaylı bir şekilde değerlendirilmiştir.

Forumda yer alan ülkelerin medya mensuplarının dayanışma içerisinde ilişkilerini geliştirmelerinin, Balkanlar da dahil olmak üzere Avrupa genelinde bölgesel ve uluslararası işbirliğinin geliştirilmesinde ve demokratik yapının güçlendirilmesinde itici güç oluşturacağı inancıyla gerçekleştirilen forumun ikincisinin 2014 yılı sonlarında düzenlenmesi planlanmaktadır.

Türk Dili Konuşan Ülkeler ve Topluluklar Medya Forumu

“Türk Dili Konuşan Ülkeler Medya Forumu” Türkçe konuşan ülkeler arasındaki işbirliğinin küreselleşen dünyada önemli bir kamu diplomasisi aracı haline gelen medya aracılıyla geliştirilmesi, yeni işbirliği imkânlarının sağlanması, karşılıklı güvenin pekiştirilmesi gibi amaçlarla Genel Müdürlüğümüz ve Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) işbirliğinde ilk defa 21-22 Aralık 2010 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Forumu takiben oluşturulan 44 kişilik “Çalışma Grubu”, 17 Ekim 2011 tarihinde Ankara’da toplanarak “Türk Dili Konuşan Ülkeler ve Topluluklar Medya Platformu (Türk Medya Platformu)” kurulmasını kararlaştırmış ve “Türk Medya Platformu Tüzüğü” hazırlanarak üyeler tarafından imza altına alınmıştır.

28 Ekim 2011 tarihinde Bakü’de “Küreselleşen Dünyada Türk Dilli Medyanın Etkileri: Farklılıklar

(14)

düzenlenmiştir. 8-9 Kasım 2013 tarihlerinde ise “Geleneksel Medyanın Dönüşüm Süreci ve Yeni Medya”

ana temasıyla Kırgızistan'ın ev sahipliğinde Bişkek'te "Türk Dili Konuşan Ülkeler ve Topluluklar 3. Medya Forumu" gerçekleştirilmiştir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde 16-17 Kasım 2014 tarihlerinde düzenlenecek olan ve ana temasını “Değişen Dünya ve Medyanın Gücü”nün oluşturacağı "Türk Dili Konuşan Ülkeler ve Topluluklar 4. Medya Forumu" ile Türk kökenli gazeteciler arasında bilgi paylaşımı ve görüş alışverişinin sağlanması, ülkemizin görüş ve politikalarının Türk Cumhuriyetleri ile Türk Toplulukları kamuoylarına ve resmi çevrelerine yansıtılması, ülkemiz lehine kamuoyu oluşturulması faaliyetlerine katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Türkiye Tanıtım Portalı

Gelişen iletişim teknolojileri sayesinde artık ülkelerin birbirlerini tanıma eğilimleri artmış olup tanıtma faaliyetlerinin gerek yazılı, gerek görsel gerekse de yeni medya araçlarını kullanarak yürütülmesinin önemi artmaktadır. Uluslararası alanda önde gelen ülkeler, kendi ülkelerinin değerlerini farklı platformlarda anlatmak ve ülkelerini uluslararası arenada daha görünür kılmak için çeşitli tanıtım faaliyetlerinde bulunmaktadırlar. Bu faaliyetlerden birisi de oluşturulan web portalları ile ülke tanıtımlarının gerçekleştirilmesidir.

Bütüncül tanıtma faaliyetlerinin bir parçası olarak, ülkemizin bütün yönleriyle tanıtıldığı bir web portalının da olmayışı, tanıtım politikamızda bir boşluk yaratmaktadır. Bu boşluk, birtakım yabancı manipülatif sitelerce Türkiye hakkında olumsuz ve yanıltıcı bilgilerle doldurulabilmekte ve Türkiye hakkında olumsuz bir algı ve tutuma dönüşmesini sağlayabilmektedir. Bu tanıtım portalı ile bir yandan doğru ve güvenilir bir Türkiye algısının oluşmasına katkı sağlanması hedeflenmekte, diğer yandan portalın erişilebilirliğinin ve geniş kitlelerce takip ediliminin sağlanması yoluyla Türkiye hakkında bilgi ihtiyacı olan kitlelere en ön sıralardan hizmet sunulması öngörülmektedir.

Öte yandan, izlenen aktif dış politika gereği, ülkemizin öncelikleri arasında yer alan Afrika, Orta Asya, Ortadoğu, Balkanlar başta olmak üzere tüm dış kamuoyunda ülkemizin tanınırlık ve bilinirliğini artırarak uluslararası alanda ülkemizi daha görünür kılmak bir gereklilikten çok bir zorunluluk halini almış olup bu eksende oluşturulacak tanıtım portalı ile gelişen teknolojinin getirileri etkin bir şekilde kullanılarak ülke tanıtımına büyük oranda bir katkı sağlanacaktır.

Tanıtım portalı hazırlık çalışmaları kapsamında, 2014 yılının ikinci yarısında, proje dokümanının oluşturulması, saha araştırması ve planlamasının yapılması, yabancı sitelerin incelenmesi ve raporlanması, danışma kurulu belirlenmesi, paydaşların belirlenmesi, global potansiyel partnerlerin belirlenmesi, içerik haritasının çıkarılması ve planlanması, hedef kitleye uygun iletişim dili, kimliği ve haritası belirlenmesi ve bu eksende strateji belirlenmesi konularında çalışmalar yapılması planlanmaktadır.

Yıl sonuna kadar yurtdışından gazeteci davet etme ve ağırlama faaliyetlerine devam edilecektir.

Tercüme Hizmetleri Kapsamında Yürütülecek Faaliyetler

Devletin üst makamlarının uluslar arası nitelik taşıyan konuşmalarının başta İngilizce olmak üzere yabancı dillere çevirisi yapılmaya devam edilecektir. Yurtdışında gerçekçi ve objektif bir Türkiye algısını yerleştirmek amacıyla Türkiye’deki yaygın süreli medya ve düşünce kuruluşlarında yayımlanan bazı makaleler yabancı dillere (İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça) çevrilmesine devam edilecektir.

(15)

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :