T.C. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tam metin

(1)

1

T.C.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Dönem VI

AİLE HEKİMLİĞİ İntörn Öğrenci Karnesi

Aile Hekimliği Stajı

(2)

2

AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

STAJ ADI : AİLE HEKİMLİĞİ

DÖNEM : VI

STAJ SÜRESİ : 4 hafta TEORİK DERS SAATİ :

STAJ AKTS KREDİSİ :

STAJ TÜRÜ : Zorunlu STAJ KOMİSYON BAŞKANI :

ANABİLİM DALI BAŞKANI Prof. Dr. Nejat DEMİRCAN

STAJ EĞİTİMİNDE GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Nejat DEMİRCAN

Prof. Dr. Erol AKTUNÇ

Doç. Dr. Ayşe Semra DEMİR AKCA

Dr. Öğr. Üyesi Günter DİLSİZ

(3)

3

AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

STAJYER/İNTÖRN EĞİTİMİ UYGULAMA KARNESİ

(BİRLİKTE ÇALIŞTIĞI ÖĞRETİM ÜYESİ / UZMANLIK ÖĞRENCİSİ TARAFINDAN GÖRÜLÜP ONAYLANACAK)

Öğrencinin

Adı Soyadı : Numarası : Grubu : İmzası :

Staj Dönemi : ….. /….. /20... - ….. /….. /20...

Fakültenin Dönem Stajyer/İntörn öğrencide beklenen temel hekimlik uygulamaları alanındaki becerileri, öğrenim hedef ve düzeylerine uygun olarak hazırlanan “Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Stajyer/intörn Uygulama Karnesi”’ ile değerlendirilmektedir.

Stajyer/İntörn öğrenci temel hekimlik uygulamalarına ait beklenen becerileri yaptıkları zaman ilgili öğretim elemanına onaylattıracaktır. Profesyonellikle ilgili yeterlilikler staj dönemi süresince değerlendirilecek ve staj sonunda sorumlu öğretim üyesi tarafından doldurulacaktır.

İntörn Öğrenci Uygulama Karnesi stajın son günü staj sorumlusu öğretim üyesine teslim edilecektir.

Fotoğraf

(4)

4

Temel Hekimlik Uygulamaları Öğrenme Düzeyi

Öğrenme

Düzeyi Açıklama

1 Uygulamanın nasıl yapıldığını bilir ve sonuçlarını hasta ve/veya yakınlarına açıklar.

2 Acil bir durumda kılavuz / yönergeye uygun biçimde uygulamayı yapar.

3 Karmaşık olmayan, sık görülen, durumlarda / olgularda uygulamayı* yapar.

4 Karmaşık durumlar / olgular da dahil uygulamayı* yapar.

Öğrenme (Performans) Düzeyleri:

Mezunlar,

A Acil durumu tanımlayarak acil tedavisini yapabilmeli, gerektiğinde uzmana yönlendirebilmeli

ÖnT Ön tanı koyarak gerekli ön işlemleri yapıp uzmana yönlendirebilmeli

T Tanı koyabilmeli ve tedavi hakkında bilgi sahibi olmalı, gerekli ön işlemleri yaparak, uzmana yönlendirebilmeli

TT Tanı koyabilmeli, tedavi edebilmeli

İ Birinci basamak şartlarında uzun süreli takip (izlem) ve kontrolünü yapabilmeli K Korunma önlemlerini (birincil, ikincil ve üçüncül korunmadan uygun olan/olanları)

uygulayabilmeli

(5)

5 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

DÖNEM ….. AİLE HEKİMLİĞİ İNTÖRN ÖĞRENCİ UYGULAMA KARNESİ ADI-SOYADI: Tarih:

Temel Hekimlik Uygulamaları No: ÇEP 2020

NO

Öğrenme

Düzeyi Puan ÖEE-Sayı

(En Az) Öğretim Elemanı Onayı

(Ad-Soyad,İmza ve Tarih)

A. Öykü alma A

Genel ve soruna yönelik öykü alabilme A1 4 1 5

Mental durum değerlendirme A2 3 1 5

Toplam puan/hasta sayısı 2 10

B. Genel ve soruna yönelik fizik muayene, Kayıt Tutma, Raporlama ve Bildirim

2020 ÇEP NO

Öğrenme

Düzeyi Puan ÖEE-Sayı

(En Az) Öğretim Elemanı Onayı

(Ad-Soyad,İmza ve Tarih)

Antropometrik ölçümler B2 4 1 5

Batın muayenesi B3 4 1 5

Bilinç değerlendirme B4 4 1 5

Deri muayenesi B6 3 1 5

Genel durum ve vital bulguların

değerlendirilmesi B9 4 1 5

Göz dibi muayenesi B10 2 1 2

Göz muayenesi B11 3 1 5

Kardiyovasküler sistem muayenesi B13 4 1 5

Kas-iskelet sistem muayenesi B14 3 1 5

Kulak-Burun-boğaz ve baş-boyun

muayenesi B15 3 1 5

Nörolojik Muayene B17 3 1 5

Ruhsal Durum Muayenesi B20 4 1 5

Solunum sistemi muayenesi B21 4 1 5

Toplam puan/hasta sayısı 13 62

C.Kayıt tutma, raporlama ve bildirim

2020 ÇEP NO

Öğrenme

Düzeyi Puan ÖEE-Sayı

(En Az) Öğretim Elemanı Onayı

(Ad-Soyad,İmza ve Tarih)

Aydınlatma ve onam alabilme C3 4 1 5

Güncel mevzuata uygun sağlık

raporlarını hazırlayabilme C6 3 1 1

Hasta dosyası hazırlayabilme C7 4 1 5

Reçete düzenleyebilme C9 4 1 5

Toplam puan/hasta sayısı 4 16

D. Laboratuvar testleri ile ilgili diğer işlemler

2020 ÇEP NO

Öğrenme

Düzeyi Puan ÖEE-Sayı

(En Az) Öğretim Elemanı Onayı

(Ad-Soyad,İmza ve Tarih)

Dekontaminasyon, dezenfeksiyon,

sterilizasyon, antisepsi sağlayabilme D2 4 1 5

Laboratuvar inceleme için istek formunu

doldurabilme D9 4 1 5

Tarama ve tanısal amaçlı inceleme

sonuçlarını yorumlayabilme D18 3 1 5

Tanısal amaçlı inceleme sonuçlarını

yorumlayabilme D18 3 1 5

Toplam puan/hasta sayısı 4 20

(6)

6 E. Girişimsel ve Girişimsel Olmayan

Uygulamalar

2020 ÇEP NO

Öğrenme

Düzeyi Puan ÖEE-Sayı

(En Az) Öğretim Elemanı Onayı

(Ad-Soyad,İmza ve Tarih)

Akılcı ilaç kullanımı ilkelerini

uygulayabilme E4 4 1 3

Akılcı laboratuvar ve görüntüleme

inceleme istemi yapabilme E5 4 1 3

El yıkama E21 4 1 5

Hastayı uygun biçimde sevk edebilme E32 4 1 1

Kan basıncı ölçümü yapabilme E40 4 1 5

Toplam puan/hasta sayısı 5 17

F.Koruyucu Hekimlik ve Toplum Hekimliği İlkelerini Uygulayabilme

2020 ÇEP NO

Öğrenme

Düzeyi Puan ÖEE-Sayı

(En Az) Öğretim Elemanı Onayı

(Ad-Soyad,İmza ve Tarih)

Bağışıklama danışmanlığı verebilme F3 4 1 1

Sağlık çalışanlarının sağlığının korunması ile ilişkili önlemleri alabilme

F12 4 1 1

Toplumdaki risk gruplarını belirleyebilme (Kardiyak risk hesaplama)

F18 4 1 5

Toplam puan/hasta sayısı 3 7

G. Bilimsel Araştırma İlke ve

Uygulamaları 2020 ÇEP

NO

Öğrenme

Düzeyi Puan ÖEE-Sayı

(En Az)

Öğretim Elemanı Onayı (Ad-Soyad,İmza ve Tarih)

Güncel literatür bilgisine ulaşabilme

ve eleştirel gözle okuyabilme G4 3 1 5

Klinik karar verme sürecinde kanıta

dayalı tıp ilkelerini uygulayabilme G5 3 1 5

Toplam puan/hasta sayısı 2 10

H. Sağlıklılık

Bağışıklama-çocuk ve erişkinlerde H1 4 1 1

Egzersiz ve fiziksel aktivite H3 4 1 1

Hayatın farklı evrelerinde izlem ve

sağlıklılık H4 4 1 1

Sağlıklı beslenme H5 4 1 1

Toplam puan/hasta sayısı 4 4

I. Taramalar

Evlilik öncesi tarama programı I1 4 1 1

Toplam puan/hasta sayısı 1 1

İ Ek Dersler Öğrenme

Düzeyi Puan ÖEE-Sayı

(En Az) Öğretim Elemanı Onayı

(Ad-Soyad,İmza ve Tarih)

Makale sunma İ1 3 1 1

Seminer hazırlama İ2 3 1 1

Olgu sunumu hazırlama ve sunma İ3 3 1 4

Aile sağlığı merkezi uygulaması yapma ve

uygulama raporu hazırlayıp sunma İ4 3 1 1

Toplam puan/performans sayısı 4 7

(7)

7 J. Hekimliğe Uygun Profesyonellik

Özellikleri**

Öğrenme

Düzeyi Puan ÖEE-Sayı

(En Az) Öğretim Elemanı Onayı

(Ad-Soyad,İmza ve Tarih)

Hasta ve hasta yakınları ile etkili iletişim kurabilmek, kendini tanıtmayı unutmamak, kriz yönetebilmek, sorumluluk alabilmek, hasta haklarına saygı göstermek

J1 4 1

Sağlık çalışanları ile etkili iletişim kurabilmek, yapıcı ve sorun çözümleyici tutum alabilmek, ekip çalışmasına ve işbirliğine açık olmak

J2 4 1

Öğretim üyeleri ile etkili iletişim kurmak, verilen görevleri yerine getirmek, saygı ihlali yapmamak, işbirliğine açık olmak

J3 4 1

Fakülte ve anabilim dalı tarafından belirlenmiş akademik etkinliklere ve toplantılara katılmak

J4 4 1

Tıp fakültesi tarafından belirlenmiş kılık- kıyafet kurallarına ve yazılı olmayan ancak ortak payda kabul edilen adab-ı muaşeret kurallarına uymak

J5 4 1

Anabilim dalı tarafından belirlenmiş servis işleyiş esaslarına uyum

sağlamak, işleyişi aksatacak tutumlardan kaçınmak, istemsiz gelişen aksaklıklar için ilgili mekanizmaları hızla aktive etmek

J6 4 1

** Öğrenci, hekimliğe uygun profesyonellik özelliklerini her daim göstermek zorundadır. Herhangi bir anda bu özelliklere uygun olmayan davranışı tespit edildiğinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

K. Staja Devam durumu

Devamlılık Tam

Devamsızlık

%10 veya daha az

Devamsızlık

%10’dan fazla

TOPLAM ALINAN PUAN 100

(8)

8

Olgu sunumu hazırlama kılavuzu:

Olgu sunumları (Her öğrenci ikişer adet hazırlayacaktır) intörn doktorun kendi elyazısı ile doldurulacaktır. Her bir olgu sunumu için gerektiği kadar beyaz dosya kağıdı kullanılacak ve dosya kağıtlarının herbirinin üzerinde intörn doktorun kimlik bilgileri bulunacaktır.

Olgu sunumlarında aşağıdaki soruların cevapları Türk hipertansiyon uzlaşı raporu 2019’da olduğu gibi yazılacaktır.

Soru-1: Aile hekimi olarak ne nedenlerle ilk kez gördüğümüz her hastanın kan basıncını ölçmemiz gereklidir? Cevap en az elli kelime ile verilmelidir.

Soru-2: Poliklinikte muayene ettiğiniz ve olgu sunumu olarak hazırladığınız hastanın kan basıncını hangi standartlara göre ölçtüğünüzü detaylı olarak yazınız. Cevap en az elli kelime ile verilmelidir.

Soru-3: Olgu sunumunuz için hazırladığınız hastanın ölçtüğünüz kan basıncı değerini

sınıflandırınız ve bu hasta ile ilgili olarak izleyeceğiniz yol konusunda en az elli kelimelik bir yorum yapınız.

Soru-4: kan basıncı 135/90 mmhg olarak ölçülen bir hasta için izlemeniz gereken yolu en az elli kelimelik bir yorumla anlatınız.

Soru-5: sunduğunuz olgu için önereceğiniz yaşam tarzı değişikliklerini en az elli kelimelik bir

yorum ile yazınız.

(9)

9 Aile Sağlığı Merkezi uygulaması raporu hazırlama kılavuzu*

Aile Hekimi isimleri yer almayacaktır Aile Sağlığı Elemanı isimleri yer almayacaktır.

Hasta isimleri yer almayacaktır.

Soru 1 Bulunduğunuz Aile Sağlığı Merkezine (ASM) nasıl ulaştınız?

Soru 2 Bulunduğunuz ASM’de çalışan Aile Hekimine (AH) veya Aile Hekimlerine bağlı nüfus kaç kişiydi?

Soru 3 Bulunduğunuz ASM’de AH ile birlikte çalışan yardımcı sağlık personelinin görev ünvanları neydi? Bu personel kaç kişiden oluşmaktaydı?

Soru 4 Bulunduğunuz ASM’de kaç AH birlikte çalışmaktaydı?

Soru 5 Bulunduğunuz ASM’de AH, gezici sağlık hizmeti veriyor muydu?

Gezici sağlık hizmeti uygulamasına katılımınızın sizin mesleki tecrübenize katkısı ne olmuştu?

Soru 6 Bulunduğunuz ASM’de AH, yerinde sağlık hizmeti veriyor muydu?

Yerinde sağlık hizmeti uygulamasına katılımınızın sizin mesleki tecrübenize katkısı ne olmuştu?

Soru 7 Bulunduğunuz ASM’de AH’nin çalışma saatleri nasıldı?

Soru 8 Bulunduğunuz ASM’nin fizik ve teknik şartları konusunda Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin (AHUY) beşinci bölümünde bahsedilen konulardan üç tanesi ile ilgili birer cümle yazınız.

Soru 9 Bulunduğunuz ASM de tutulan kayıtlardan AHUY’nin altıncı ve yedinci bölümünde bahsedilen kayıtlardan bir tanesini görünüz ve gördüğünüz belgenin adını yazınız.

Soru 10 Bulunduğunuz ASM, AHUY’ne göre hangi gruptaki bir ASM olarak sınıflandırılmaktaydı.

Soru 11 AH’ne bağlı gebe, bebek, çocuk, loğusa sayısı nedir?

Soru 12 AH biriminde verilen koruyucu sağlık hizmetlerinden biri hakkında kendi gerçekleştirdiğiniz bir uygulamayı anlatınız. Bu uygulamanın neden yapıldığını, hangi standartlara göre hizmet sunulduğunu ve sunulan bu hizmetin sonucunda ülkenin vatandaşlarının sağlık durumuna nasıl bir katkının planlanmış olduğunu anlatınız.

*Bu rapor İntörn Doktorun görevlendirildiği aile sağlığı merkezinde yaptığı çalışmalar sırasında doldurması ve staj bitiminde Staj Başkanı’na teslim etmesi gereken rapordur. Gerekli sayıda beyaz kağıt kullanılarak ve her bir sayfada hazırlayan öğrenciye ait kimlik bilgileri bulunacak şekilde teslim edilmelidir. BU RAPOR EL YAZISI İLE HAZIRLANACAKTIR.

(10)

10

DÖNEM VI AİLE HEKİMLİĞİ STAJI HAFTALIK DERS PROGRAMI

Hafta Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

08.00-08.45

09.00-09.45

TEORİK DERS POLİKLİNİK UYGULAMA

(Öykü Alma) (Genel ve Soruna Yönelik Fizik Muayene ) ZBEÜ SUAM Aile Hekimliği polk., ZBEÜ Obezite Merk. Aile Hek Polk., Zonguldak Merkez İlçe’ye bağlı Aile Sağlığı Merkezleri

POLİKLİNİK UYGULAMA

(Öykü Alma) (Genel ve Soruna Yönelik Fizik Muayene ) ZBEÜ SUAM Aile Hekimliği polk., ZBEÜ Obezite Merk. Aile Hek Polk.,. Zonguldak Merkez İlçe’ye bağlı Aile Sağlığı Merkezleri

POLİKLİNİK UYGULAMA

(Öykü Alma) (Genel ve Soruna Yönelik Fizik Muayene ) ZBEÜ SUAM Aile Hekimliği polk., ZBEÜ Obezite Merk. Aile Hek Polk.,. Zonguldak Merkez İlçe’ye bağlı Aile Sağlığı Merkezleri

POLİKLİNİK UYGULAMA

(Öykü Alma) (Genel ve Soruna Yönelik Fizik Muayene ) ZBEÜ SUAM Aile Hekimliği polk., ZBEÜ Obezite Merk. Aile Hek Polk., Zonguldak Merkez İlçe’ye bağlı Aile Sağlığı Merkezleri

10.00-10.45 Serbest çalışma Serbest çalışma Serbest çalışma Serbest çalışma Serbest çalışma 11.00-11.45 POLİKLİNİK

UYGULAMA

ZBEÜ SUAM Aile Hekimliği polk., ZBEÜ Obezite Merk.

Aile Hek Polk., Zonguldak Merkez İlçe’ye bağlı Aile Sağlığı Merkezleri

POLİKLİNİK UYGULAMA

ZBEÜ SUAM Aile Hekimliği polk., ZBEÜ Obezite Merk. Aile Hek Polk., Zonguldak Merkez İlçe’ye bağlı Aile Sağlığı Merkezleri

SEMİNER (Ağız-Diş

sağlığı)

POLİKLİNİK UYGULAMA

ZBEÜ SUAM Aile Hekimliği polk., ZBEÜ Obezite Merk. Aile Hek Polk.,. Zonguldak Merkez İlçe’ye bağlı Aile Sağlığı Merkezleri

POLİKLİNİK UYGULAMA

ZBEÜ SUAM Aile Hekimliği polk., ZBEÜ Obezite Merk. Aile Hek Polk., Zonguldak Merkez İlçe’ye bağlı Aile Sağlığı Merkezleri

12.00-13.00 Öğle arası Öğle arası Öğle arası Öğle arası Öğle arası

13.00-13.45 14.00-14.45

SEMİNER OLGU SUNUMU LİTERATÜR SUNUMU

SEMİNER OLGU SUNUMU LİTERATÜR SUNUMU

SEMİNER OLGU SUNUMU LİTERATÜR SUNUMU

SEMİNER OLGU SUNUMU

LİTERATÜR SUNUMU

SEMİNER OLGU SUNUMU LİTERATÜR SUNUMU 15.00-15.45 TEORİK DERS POLİKLİNİK

UYGULAMA

(Girişimsel ve girişimsel olmayan uygulamalar)

(Kayıt Tutma, Raporlama ve Bildirim) ZBEÜ SUAM Aile Hekimliği polk., ZBEÜ Obezite Merk. Aile Hek Polk., Zonguldak Merkez İlçe’ye bağlı Aile Sağlığı Merkezleri

POLİKLİNİK UYGULAMA

(Laboratuvar Testleri ve İlgili Diğer İşlemler ) (Kayıt Tutma, Raporlama ve Bildirim) ZBEÜ SUAM Aile Hekimliği polk., ZBEÜ Obezite Merk. Aile Hek Polk., Zonguldak Merkez İlçe’ye bağlı Aile Sağlığı Merkezleri

POLİKLİNİK UYGULAMA

(Kayıt Tutma, Raporlama ve Bildirim) (Girişimsel ve girişimsel olmayan uygulamalar) ZBEÜ SUAM Aile Hekimliği polk., ZBEÜ Obezite Merk. Aile Hek Polk.,. Zonguldak Merkez İlçe’ye bağlı Aile Sağlığı Merkezleri

POLİKLİNİK UYGULAM A(Kayıt Tutma, Raporlama ve Bildirim) (Girişimsel ve girişimsel olmayan uygulamalar) ZBEÜ SUAM Aile Hekimliği polk., ZBEÜ Obezite Merk. Aile Hek Polk., Zonguldak Merkez İlçe’ye bağlı Aile Sağlığı Merkezleri

16.00-16.45 TEORİK DERS POLİKLİNİK UYGULAMA

(Koruyucu Hekimlik ve Toplum Hekimliği Uygulamaları ) ZBEÜ SUAM Aile Hekimliği polk., ZBEÜ Obezite Merk. Aile Hek Polk., Zonguldak Merkez İlçe’ye bağlı Aile Sağlığı Merkezleri

Serbest çalışma Serbest çalışma Serbest çalışma

(11)

11 DÖNEM VI AİLE HEKİMLİĞİ STAJ PROGRAMINDA

“İNTÖRN HEKİMİN” UYMASI GEREKEN KURALLAR VE STAJ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

1. Aile Hekimilği stajı, ZBEÜ Sağ. Uyg. ve Arş. Merkezi’nde bulunan aile hekimliği polikliniğinde, ZBEÜ Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan aile hekimliği polikliniğinde ve Zonguldak Merkez ilçe sınırları içerisinde yer alan aile sağlığı merkezlerinde gerçekleştirilmektedir. Teorik dersler, Zonguldak BEÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı ve ZBEÜ Sağ. Uyg.

ve Arş. Merkezi’nde yer alan ve uygun olan toplantı salonlarında gerçekleştirilmektedir. Bu salonların yeri intörnlük öğrencilerine ilgili öğretim üyesi tarafından bildirilir. İntörnlük öğrencilerinin mesai saatleri 08.00-17.00 arasındadır. İntörnler, serbest çalışma saatlerinde uygulama sırasında gördükleri konularda gerek gördükleri öğrenme faaliyetlerinde bulunurlar.

2. İntörnlük öğrencilerine, eğitimleri süresince hangi aile sağlığı merkezlerine gidecekleri ve ne süre ile buralarda bulunmaları gerektiği her staj başlangıcında staj başkanı tarafından tebliğ edilecektir.

3. İntörnlük öğrencilerinin aile sağlığı merkezi çalışmaları sırsında gerçekleştirecekleri ödevlerin hazırlanma esasları bu karne içerisinde yer almaktadır.

4. Her intörn, Aile Hekimliği stajı sırasında kendisine verilen makale sunma, seminer hazırlama ve vaka tartışması (Olgu sunumu) hazırlama konularında kendi çalışmasını yapar ve hazırladığı konuyu sunar.

5. Her intörn, Aile Hekimliği stajı boyunca poliklinikte gördüğü iki hastaya ait olgu sunumunu (diğer adıyla vaka tartışmasını) Türk hipertansiyon uzlaşı raporu 2019’a (Kaynak: Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2019;47(6):535–546) göre ve bu karnede yer alan olgu sunumu kılavuzunda belirtildiği üzere kendi el yazısı ile hazırlayıp sunmak zorundadır. Bu iki olgu sunumu, staj bitiminde staj karneleri ile birlikte staj başkanına teslim edilecektir.

6. İntörnler, bu belgede yer alan staj karnelerini stajları süresince doldurup staj bitiminde ders programında da yer alan “Geribildirim ve değerlendirme toplantısı” sırasında Staj Komisyonu Başkanına teslim eder. Stajdaki başarıları bu karnelerde yer alan ve Tıp fakültesi mezunları için ulusal yeterlikler çerçeve önerilerine göre açıklanmış staj amaç ve hedefleri doğrultusunda değerlendirilir ve öğrencilere çalışmaları ile ilgili geribildirimde bulunulur.

7. İntörnler Aile Hekimliği stajı boyunca Zonguldak BEÜ Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde yer alan kurallara uymakla yükümlüdürler.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :