Tam metin

(1)

1

1

1 1

1

5

İN S A N K A Y N A K LA R I

insan kaynaklari:Layout 1 2/3/11 5:42 PM Page 37

(2)

38

insan kaynaklari:Layout 1 2/3/11 5:42 PM Page 38

(3)

39

İNSAN KAYNAKLARI

İSMMMO İnsan Kaynakları Birimi, Kurumlarda rekabetçi üstünlükler sağlamak amacıyla gerekli insan kaynağının sağ- lanması, istihdamı ve geliştirilmesi ile ilgili politika oluşturma, planlama, yönlendirme faaliyetlerini yürütmektedir.

İnsan Kaynakları Birimi; kaynakların en etkin ve verimli şekilde kullanılması, kişilerin doğru işlerde istihdam edilme- si; bir başka ifadeyle, iş için gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip kişileri seçip bunların kendilerine uygun birimlere yer- leştirilmesi; çalışanların takdir ve motive edilmesi; çalışanlar üzerindeki demotive edici faktörlerin ortadan kaldırılması, çalı- şanların performans değerlendirmelerinin bilimsel esaslar ve standartlar dahilinde yürütülmesi için çalışmaktadır.

Meslek mensuplarını ilgilendiren her türlü gelişmeye duyarlı olan İSMMMO; İş arayan Meslek Mensuplarına çalışma yeri, eleman arayan tüm Meslek Mensuplarına çalışma arkadaşı, Stajyerlere staj yeri bulma olanağı sağlayacak bir çalış- ma yapmış ve web sitesinde İnsan Kaynakları bölümü oluşturmuştur.

Bu amaçla kurulmuş olan İnsan Kaynakları sitemizi kurulduğu günden itibaren 26.627 kişi ziyaret etmiş, 855 stajyer, 353 Firma(3. Şahıs) kayıt yaptırmış, verilen 244 ilana 3176 stajyer başvurmuştur.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 9001:2008 KALİTE BELGESİ NEDİR?

İstanbul SMMM Odası 2004 yılından itibaren ISO 9001: 2000 Kalite belgesine sahiptir ve Türkiye’ deki meslek odaları arasında TSE belgesine sahip olan ilk kuruluştur.

U l u s l a r a r a s ı Standardizasyon Teşkilatı (ISO) tarafından geliştirilerek yürür- lüğe konulan, Kalite Yönetim Sistemi, yönetim sistemlerine belirli şartlar getirerek; yöne- tim, üretim veya hizmet çalış- malarında verimliliği ve kaliteyi sürekli iyileştirmeyi, müşteri şartlarının karşılanmasını ve müşteri memnuniyetini en yük- sek düzeyde tutmayı hedefleyen uluslararası alanda kabul görmüş yönetim standardıdır. İSMMMO‘ nun Kalite Yönetim Sistemi; Üye ve stajyerlerin beklediği hizmeti sürekli olarak karşılama yeterliliği ile uygulanabilir yasal şartları karşılama yeterliliğini göstermektedir.

5

İNSAN KAYNAKLARI

insan kaynaklari:Layout 1 2/3/11 5:42 PM Page 39

(4)

5 İNSAN KAYNAKLARI

40

Kalite Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesi için; pro- ses yaklaşımı, üye ve stajyerlerin talep ve beklentilerinin karşılanması, talep ve beklentileri arasındaki uyumun sağ- lanması ve sistemin etkili bir şekilde uygulanması sonucu üye ve stajyerlerin memnuniyeti sağlanmaktadır. İstanbul SMMM Odası 2004 yılında TS-EN ISO 9001:2000 kalite bel- gesini almış, 2010 yılında yenilenmiş versiyon olan TS-EN ISO 9001:2008’ e geçiş sürecini tamamlamıştır.

Ayrıca İstanbul SMMM Odası 2010 yılında 37 ülkenin bir araya gelerek oluşturduğu kalite ağı olan IQ NET Assocation kalite belgesini almaya hak kazanmıştır. IQ NET uluslararası kalite sistemleri arasında % 30 luk payla dün- yadaki en büyük kalite ağını oluşturan ve 1990 yılında kurulan dünyadaki en büyük belgelendirme ağıdır.

Mevcut Kalite Yönetim Sistemimize ek olarak Üye ve stajyerlerimizin memnuniyeti ile ilgili TS-ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgesini almak için çalışma- lara başladığımızı, gerekli başvurularda bulunduğumuzu bildirmek isteriz. TS-ISO 10002 belgesini 2011 yılı içinde almayı hedeflemekteyiz.

insan kaynaklari:Layout 1 2/3/11 5:42 PM Page 40

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :