HOCAM PROF. DR. EKREM KADRİ UNAT HAYAT HİKAYESİ ve YAYINLARI*

Tam metin

(1)

HOCAM PROF. DR. EKREM KADRİ UNAT HAYAT HİKAYESİ ve YAYINLARI*

Ayhan YÜCEL

Background and Design. - The following paper covers the speach given by Prof. Dr. A. Yücel, MD, Head; related to the funeral ceremony dedicated to Prof. Dr. E. K. Unat (14/8/1914-13/4/1998), Emeritus Prof. and former Head of Microbiology and Clinical Microbiology Dept, Univ. of Istanbul, Cerrahpaşa Medical Faculty, in addition to his complete bibliography.

Unat had graduated Istanbul University Medical Faculty in 1937; becoming Associate Prof. in 1942 had begun to work in the same faculty; retired in 31.8.1983, then continued his lessons by 24.6.1992 as contracted lecturer. He had carried several studies in USA in between November 1946-October 1949. He had studied on medical mycology in Dermatological Research Laboratory directed by Dr. F.

D. Wiedman in Medical School of Pennsylvania Univ. ; had attended malariology tropical parasitic diseasess course and also gained his MPH degree in 1948 in Higyene and Public Health School in John Hopkins Univ. ; had certificated in medical mycology in Duke Univ. and had studied in Health Laboratory in Maryland; in Health Service Laboratory in New York; in National Institute of Health, Institute of Microbiology Infectional Diseasess Laboratory Virus Section in Betshada and had studied in Dr. Emmons' mycology laboratory. He had attended courses on diagnosis in bacteriology, mycology, tuberculosis and parasitical diseasess and had also examined medically important artropodes present in Mediterranean Region, in Atlanta. In his 50 years service life he had teached about 15 thousand students, he consultened to 5 Associate Professors, 46 physicians specialised on microbiolgy and 8 PhD studens in between 1958-1983. He had written 35 books, 1 translated chapter, 10 monographs, 15 meeting books, 10 congress reports and 360 papers; all listed here. Unat had reported either alone or together with his colleges Shigella sonnei, Dirofilaria conjunctivae, Salmonella eastbourne, Linguatula serrata, Shigella boydii, Cryptococcus neoformans, Toxoplasma gondii, Leptospira canicola, Capillaria hepatica, Pneumocystis carinii, Hymenolepsis diminuta, Sarcophaga in intestins, Lucilia in urinary tract, human Hypodermyasis, Protophormiae terranovae, Gemella haemolyssans as the first in Turkey; had carried detailed researches on microbial antigenes and had reported the first colon cryptococcosis case on the world.

Yücel A. Prof. Dr. Ekrem Kadri UNAT, MD, MPH (1914-1998): Curriculum Vitae and Bibliography. Cerrahpaşa J Med 1999; 30 (1): 7-28.

Hoca, insanı bulunduğu noktadan daha ileriye götüren insandır. Bilindiği gibi ilim, san'at, ahlak, din gibi birçok yol insanı bulunduğu noktadan ileriye götürebilir. Ancak ne var ki bütün bu yollar bir rehberle aĢılır, bütün bu yolların bir hocası vardır.

ĠĢte Prof. Dr. Ekrem Kadri Unat da bizim

hocamızdı, rehberimizdi. Bize; sahip olduğu

ilim ile, hekimlik ve hocalık san'atı ile,

mikropların, parazitlerin dünyasını tanıttı,

bunların yeryüzündeki ve insan hayatındaki

önemini anlamamızı sağladı. Diğer yandan

benliğine mal olan hakikat ve adalet duygusu, millet ve memleket sevgisi, görev anlayıĢı,

sorumluluk hissi, insana ve varlığa karĢı duyduğu sevgi ve saygısı, samimi, vakur, dürüst,

çalıĢkan ve üretken yaĢamı ile öğrencilerinin kiĢiliklerini tamamlamasında etkili oldu. ġimdi

bu öğrencileri ve onu tanıyanlar bilgi ve kültür dağarcıklarına, iç dünyalarına baktıkları zaman

bu etkinin izlerini görmektedirler. Denilebilir ki çevresindeki herkes ondan birĢeyler aldı,

ondan bir iz, bir anı taĢımaktadır. 1967 yılına kadar 25 yılı Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Tıp

(2)

Fakültesi'nde, 1967'den 1992'ye kadar 25 yılı da CerrahpaĢa Tıp Fakültesinde olmak üzere muntazam devam etmek ve ders vermek suretiyle Prof. Dr. Ekrem Kadri Unat'ın ulaĢtığı bu toplam 50 yıllık onurlu, verimli, hizmet dolu öğretim üyeliği kendisinin örnek hayatıyla göz kamaĢtırıcıdır.

13 Nisan 1998 tarihinde vefat eden Hocamız artık yetiĢtirdikleriyle, eserlerinde yaĢayacaktır.

O, kalbimizde ve kafamızda hep canlı kalacaktır. Aslında UNAT Hoca koca bir kitaptır. O kitaba dönüp dönüp bakacağız ve her seferinde anlamı giderek büyüyen değerler bulacağız. . . . Kendisi'ne Allah'dan rahmet, eĢine, üç çoçuğu ile üç torunu ve akrabalarına, CerrahpaĢa Tıp Fakültesi mensuplarıyla bütün tıp topluluğuna, binlerce öğrencilerine. . . . geride kalanlara sabırlar dilerim.

Burada Prof. Dr. Ekrem Kadri Unat'ın kısa bir hayat hikayesi özetlenmekte, hemen hemen bütün çalıĢmaları bir liste halinde sıralanmakta, yalnız baĢına veya çalıĢma arkadaĢlarıyla yurdumuzda (ve ikisi dünyada) ilk defa bildirilmiĢ çalıĢmalarından bir kısmı yayınlandığı haliyle sunulmaktadır.

Prof. Dr. Ekrem Kadri UNAT'ın Hayat Hikayesi

Prof. Dr. Ekrem Kadri Unat 19 Ağustos 1914 (6 Ağustos 1330) tarihinde Ankara'da doğdu.

Babası 1916'da Kafkas Cephesi'nde Ģehit olan Mülazım-ı evvel Hafız Mehmet Efendi, annesi RaĢide Hanım'dır. Ġlk öğrenimini Ġstanbul ġark Ġdadisi'nde 1925'de, Orta öğrenimini KabataĢ Erkek Lisesi'nde 1931'de bitirmiĢtir. Aynı sene Ġstanbul Tıp Fakültesine girmiĢ ve 1937'de hekim olmuĢtur (Dipl. No. 1364/ 4832). Dr. Ekrem Kadri Unat 1937 yazında Adana Sıtma Enstitüsü'ndeki kursa iĢtirak etmiĢ, yedek subaylığını da Mardin Seyyar Jandarma Taburunda 31. 10. 1938'de bitirmiĢtir. Tıp tahsili sırasında Leyli Tıp Talebe Yurdu'nda bulunduğundan Sıhhat ve Ġçtimai Muavenet Vekaleti'ne olan 4 senelik mecburi hizmetine karĢılık, sınıfın en baĢarılı 7 öğrencisi arasında Ġstanbul Üniversitesi emrine verilerek Mikrobiyoloji, Parazitoloji ve Salgınlar Bilgisi Enstitüsü'nde 1938 yılı Kasım ayında asistan olmuĢtur. Dr. Ekrem Kadri Unat adı geçen enstitüde 27 Mayıs 1940'da ihtisas imtihanını vermiĢtir (Ġhtisas vesikası No.

1717/3564, Tescil tarihi 9 Temmuz 1940). Ġkinci Cihan Harbi sırasında 30. 1. 1941'den 22. 8.

1942'ye kadar Trakya'da 33. Tümen Sıh. bölüğünde, 22. 8. 1941'den 25. 3. 1942'ye kadar GümüĢsuyu Askeri Hastanesi'nde Ġntaniye Seririyatı ve Bakteriyoloji Laboratuvarında çalıĢmıĢtır. Dr. Ekrem Kadri Unat 1942 yılında "Embriyonlu askarit yumurtalarının mukavemeti üzerine" adlı doçentlik tezini sunmuĢ, bütün imtihanları bir defada baĢararak 16 Aralık 1942'de "Mikrobiyoloji, Parazitoloji ve Salgınlar Bilgisi" Doçenti ünvanını kazanmıĢ, 16 Ocak 1943'de enstitüye doçent olarak tayin edilmiĢtir.

Doç. Dr. Ekrem Kadri Unat 11. 3. 1943'den 3. 10. 1943'e kadar Ġstanbul Belediyesi Darülaceze Hastanesi'nde Dahiliye Mütehassısı vekili ek görevini ifa etmiĢ, 15. 8. 1944'den 30. 9. 1944'e kadar süren üçüncü askerliği sırasında o zamanlar Kuleli Lisesinde bulunan 102 No. Ord. Cerr. Hr. Hastanesi'nde bulunmuĢtur. Kendisine 27. 6. 1945'de Gureba Hastanesi Laboratuvar ġefliği vazifesi de ek görev olarak verilmiĢtir. Ġstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından bilgi, görgü ve ihtisasını arttırmak üzere, Amerika BirleĢik Devletlerine yollanması için yapılan son iĢlemler bitince bu ek görevden istifa ederek 15. 8. 1946 tarihinde bu iĢten ayrılmıĢtır.

Amerika BirleĢik Devletlerinde 9 Kasım 1946'dan 29 Mart 1947'ye kadar Philadelphia'da

Pennsylvania Üniversitesi Tıp Okulu'nda Dr. Fred D. Wiedman'ın idaresinde "Dermatoloji

AraĢtırmaları Laboratuvarı"nda tıbbi mikoloji üzerine çalıĢmıĢ, Nisan ve Mayıs aylarında

(3)

John Hopkins Üniversitesinin Hijyen ve Halk Sağlığı Okulunda da malarioloji ve tropikal parasitik hastalıklar kurslarına devam etmiĢ, daha sonra Duke Üniversitesinde tıbbi mikoloji kurslarına devam ederek sertifika almıĢtır. Sonra tekrar John Hopkins Üniversitesine Hijyen ve Halk Sağlığı Okuluna dönmüĢ, 24 Eylül 1947'de Master of Public Health adayı olarak öğrenime baĢlamıĢ, zorunlu olanlara ilave kendi ile ilgili bütün kurslara da devam edip imtihanları geçerek Haziran 1948'de Master of Public Health (M. P. H. ) olmuĢ, ayrıca yönetim kurulu tarafından Doctor of Public Health adayı olarak kabul edilmiĢtir. Haziran ayında Maryland Eyaleti Sağlık Laboratuvarında çalıĢmıĢ, 1 Temmuz 1948'den 1 Eylül 1948'e kadar Albany'deki New York Eyaleti Sağlık Dairesi Laboratuvarında çeĢitli çalıĢmaları takip etmiĢ, New York Ģehrindeki bazı laboratuvarların çalıĢmalarını gördükten sonra Kasım 1948'de Bethesda'daki National Institute of Health'de Mikrobiyoloji Enstitüsü'nün Ġnfeksiyon Hastalıkları Laboratuvarı'nın virüs seksiyonunda çalıĢmaya baĢlamıĢtır. Burada bir taraftan çeĢitli virüslerle uğraĢırken diğer taraftan üst kattaki Dr. Emmons'un Mikoloji Laboratuvarına tanım için gönderilen kültürleri de incelemiĢ, ayrıca Tropikal Hastalıklar Bölümündeki çalıĢmalarla ilgilenmiĢtir. Türkiye'ye dönme zamanı yaklaĢtığından yeni bir çalıĢma programı çizerek 1949 yılı Nisan'ında buradan ayrılıp Washington'da 21 Nisan'dan 29 Nisan'a kadar Ziraat Vekaleti'nin Milli Müze'deki "Böcek Ġdentifikasyonu Laboratuvarı"nda çalıĢmıĢ, sonra Güneye gidip "Communicable Disease Center"a bağlı laboratuvarları incelemeye koyulmuĢtur. Önce 2-6 Mayıs arasında Alabama'daki Virus ve Rickettsia Laboratuvarını, sonra Atlanta'da 9-23 Mayıs'da Bakteriyoloji Laboratuvarına devam etmiĢtir. Bundan sonra birer haftalık bakterili hastalıklar, mikolojik hastalıklar, tüberküloz ve parazitik hastalıkların teĢhisi kurslarına iĢtirak etmiĢ, 2-15 Temmuz 1949 arasında Entomoloji Laboratuvarı'nda çalıĢmıĢtır. Bundan sonra Washington'a dönüp 18 Temmuz 1949'dan 31 Ağustos 1949'a kadar Milli Müzedeki Böcek Ġdentifikasyonu Laboratuvar'larında tıbbi önemi olan ve özellikle Akdeniz bölgesinde bulunan artropodları incelemiĢtir.

1949 Ekim'inde yurda dönerek Üniversite'deki vazifesine baĢlamıĢ, ek görev olarak 1951'de

Dünya Sağlık TeĢkilatı'nın Tüberküloz OlgunlaĢma ve Gösteri Merkezi'nin Laboratuvarını

kurmuĢ ve buradaki muayene ve kursları 27. 1. 1958 tarihine kadar yönetmiĢtir. Ġstanbul

Üniversitesi Senatosu'nca 25 Ocak 1958'de verilen kararla Mikrobiyoloji, Parazitoloji ve

Salgınlar Bilgisi Enstitüsü'nden Parazitoloji ayrılarak müstakil hale getirilmiĢ ve gerekli

iĢlemlerden sonra 19 Haziran 1958'de buranın profesörü ve yöneticisi olmuĢtur. Bu kuruluĢa

Üniversite Merkez Binadaki 6 numaralı dersanenin yanında ve tuğla bölmeyle 2'ye bölünmüĢ

bir oda verilmiĢken, birçok zorlukları yenerek Üniversite Merkez Binasının kapısından içeri

girilince sol taraftaki, eskiden Tıp Fakültesi Kütüphanesi olan kanadı da dahil ederek burada

laboratuvarları, pratik kurs salonlarını yaptırmıĢ ve 1 Mart 1961'de kürsünün buraya

taĢınmasını sağlamıĢtır. 1961 yılında Üniversite'ler Kanunu'nun 62. maddesi uyarınca

Amerika BirleĢik Devletlerine 6 ay müddetle gönderilmiĢ ise de, kürsüde o zamanlar baĢka

öğretim üyesi bulunmadığından 3. 5 ayda memlekete dönmüĢtür. 18 Haziran 1961'den 3 Ekim

1961'e kadar Washington D. C. , Virginia, Maryland, Pensylvania ve New York'da

parazitoloji ve tropikal hastalıklarla ilgili müesseselerdeki yenilikleri ve çalıĢmaları

görmüĢtür. 28. 10. 1960 tarih ve 115 numaralı kanunla bütün Tıp Fakültesi Enstitüleri gibi,

adı Parazitoloji Kürsüsüne çevrilen kuruluĢ, 18. 1. 1962'de Tropikal Hastalıklar ve

Parazitoloji Kürsüsü ismini ve görevini almıĢtır. Prof. Dr. Ekrem Kadri UNAT 22 Mayıs 1967

- 10 Haziran 1967 tarihleri arasında Dünya Sağlık TeĢkilatınca düzenlenen "Leishmaniasis

üzerine bölgelerarası geçici seminer"e iĢtirak etmiĢ ve 22-27 Mayıs 1967'de Moskova'da, 29-

30 Mayıs 1967'de Semerkant'ta, 31 Mayıs-1 Haziran 1967'de Golodnaya steplerinde, 3-

5Haziran 1967'de Bakü'de, 7 Haziran 1967'de Kirovobat (Gence)'da, 9-10 Haziran 1967'de

Moskova'daki toplantılara katılmıĢtır. CerrahpaĢa Tıp Fakültesi'nin kuruluĢu ile ilgili çeĢitli

komisyonlarda görev almıĢ ve bu fakültenin kurulmasından önceki dönemde Senato üyesi

(4)

olan Prof. Dr. UNAT, Senatoda bu yeni fakültenin kurulmasıyla ilgili gerekçeleri açıklamıĢ ve Senatonun, açılmasına karar verdiği bu toplantıdan sonra 5 Eylül 1967'de faaliyete geçen CerrahpaĢa Tıp Fakültesi'nin Mikrobiyoloji Tropikal Hastalıklar ve Parazitoloji Kürsüsü'nü kurmuĢtur. BaĢkanı olduğu bu kürsü Ġ. Ü. Senatosu'nun kararıyla 8 Temmuz 1976'da Mikrobiyoloji, Parazitoloji ve Ġnfeksiyon Hastalıkları Kürsüsü, YÖK Kanununun kabulünden sonra da Mirobiyoloji Anabilim Dalı adını almıĢtır. Prof. Dr. UNAT emeklilik yaĢı dolayısıyla ayrıldığı 31 Ağustos 1983 tarihine kadar kesintisiz olarak görev aldığı bu Kürsü ve Anabilim Dalı'nı yönetmiĢtir.

Emekliliğinden sonra da 24 Haziran 1992 tarihine kadar Anabilim Dalı'ndaki derslerine ve çalıĢmalarına sözleĢmeli öğretim üyesi olarak devam etmiĢ, böylece 50 yılı Ġ. Ü. Tıp Fakültelerinde öğretim üyesi olarak çalıĢmak suretiyle 54 yıl hizmet vermiĢtir.

Prof. Dr. E. K. UNAT, Senato üyeliğinden baĢka Fakülte Yönetim Kurulu'nda da idari görev almıĢ, çeĢitli komisyonlarda çalıĢmıĢtır. Ġ. Ü. Tıp Fakültesindeki 50 yıllık hizmet süresi içinde yaklaĢık olarak 15 bine yakın öğrenciye hocalık etmiĢ, 1958-1983 yılları arasında 5 doçent, 1 yardımcı doçent, 46 uzman ve 8 mikrobiyoloji doktoru yetiĢtirmiĢtir. SözleĢmeli öğretim üyeliği sırasında da 2 doçent, 11 uzman, 1 mikrobiyoloji doktorundan baĢka Anabilim Dalı'nda uzmanlık alan herkesin yetiĢmesine yardımcı olmuĢtur. 35 kitap, 1 tercüme kitap bölümü, 10 monograf, 15 toplantı kitabı, 10 kongre raporundan baĢka yaklaĢık 360 makale yayınlamıĢtır. Bunların hemen hemen hepsi tespit edilmiĢ olup bir listesi yazımızın sonunda verilmiĢtir. Almanca, Ġngilizce ve Fransızca bilen Prof. Dr. UNAT, Türk Tıp Akademisi, Türk Tıp Cemiyeti, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, Türkiye Parazitoloji Derneği, Ankara Mikrobiyoloji Derneği, Türk Biyoloji Derneği, Türk Tıp Tarihi Kurumu, Verem SavaĢ Derneği, Ġstanbul Halk Sağlık Eğitimi Komitesi, Ġstanbul BulaĢıcı Hastalıklarla SavaĢ Derneği, Çevre Koruma ve YeĢillendirme Derneği ve ayrıca The New York Academy of Sciences'ın üyesidir. Ġstanbul BulaĢıcı Hastalıklarla SavaĢ Derneği ve Türk Tıp Tarihi Kurumu'nun ġeref BaĢkanıdır. Prof. Dr. UNAT Türk Mikrobiyolojisini dıĢa bağımlılıktan kurtarmaya yönelik çalıĢmalara özellikle ağırlık vermiĢ, bu arada balıktan hazırlanan besiyerlerini tarif etmiĢ ve geliĢtirmiĢtir. Prof. Dr. UNAT'a 1955'de çıkan Tıbbi Mikoloji Ders Kitabı ile ilgili olarak Türk Tıp Cemiyeti ÇOLAKOĞLU mükafatını, Tıp Tarihine katkılarından dolayı da Ġstanbul Tabib Odası 1987 yılı Ord. Prof. Dr. Süheyl ÜNVER ödülü plaketini vermiĢtir. Prof. Dr. UNAT, Türkiye Parazit Coğrafyası çalıĢmalarına öncülük ettiği gibi, Türkiye'nin Parazitoloji ve Mikrobiyoloji Tarihini yazmıĢ ve Türkiye'de Parazitoloji ve Mikrobiyoloji terminolojisinin tesisine çalıĢmıĢtır. Ayrıca Tıp Tarihi ve Terminolojisi ile ilgili yayımlarda bulunmuĢ, Halk Sağlığı Eğitimi üzerinde çalıĢmıĢtır.

Prof. Dr. Ekrem Kadri UNAT, incelediği muayene maddelerinde yalnız baĢına veya çalıĢma arkadaĢlarıyla birlikte yurdumuzda varlığı bilinmeyen 17 hastalık etkenini bulmuĢtur.

Bunlardan ikisi dünyada ilk defa bildirilmiĢ olgulardır. Bu etkenler ve yayımlandığı yerler tarih sırası içinde Ģunlardır : Shigella sonnei (Ġst. Ser. 22(5): 68-73, 1940). Dirofilaria conjunctivae (Ġst. Ü. T. F. M. 7 (5/27): 3430-3439, 1944) Bu bulgu Faust'un Human Helminthology adlı kitabının 3. baskısında s: 540 ve ayrıca Craig ve Faust'un Clinical Parasitology adlı kitabının 7. baskısında s: 487'de bildirilmiĢtir. Salmonella eastbourne (Ġst.

Ser. 27(8): 105-106, 1945) Linguatula serrata (Ġst. Ü. T. F. M. 13(3): 362-369, 1950). Bu olgu halzoun hastalığının etyolojisinin aydınlatılmasına yol açan ilk olgudur (Bk. Schcter JF ve ark. J. Trop. Med. Hyg. 68: 226-230, 1965 ve Khalil GM and Schacter JF. Amer. J. Trop.

Med. Hyg. 14: 736-746, 1965). Bu olgunun resmi, Türkçe kaynak gösterilmek ve bulunan

parazitin fotoğrafı basılmak suretiyle Craig ve Faust'un Clinical Parasitology (1957) kitabının

755. sahifesine alınmıĢtır. Bu kitabın bundan sonraki baskılarında da bu resim

(5)

bulunmaktadır). Ayrıca bu resim Faust, Beaver ve June'un Animal Agents and Vectors of Human Disease adlı kitabının 1968'de çıkan 3. baskısının 337. sahifesinde de vardır. Shigella boydii (Yeni Tıp Alemi 4(23): 6-32, 1953). Cryptococcus neoformans (T. T. Enc. ArĢ. 4(16):

115-136, 1953; Arch. Franc. de Pedi. 11(3): 246-260, 1953). Türkiye'de ilk defa tespit edilerek yayımlanan ve yaygın kriptokokkozlu bir çocuğa ait bu olgunun iki fotoğrafı Littman ve Zimmerman'ın 1956 yılında çıkan "Cryptococcosis" adlı kitabının 27. sahifesinde basılmıĢır. Toxoplasma gondii (T. T. Enc. ArĢ. 4(17):160-184, 1953; Milrobiologi D. 7(1-2):

1-24, 1954). Capillaria hepatica (Mikrobiologi D. 7(5-6): 149-159, 1954). Bu bulgu dünyada 4. olgu olarak kabul edilmiĢtir. Bk. Craig ve Faust'un 7. baskısında s:307, 8. baskısında s:277.

Leptospira canicola (Mikrobiologi D. 7(5-6): 179-182, 1954). Pneumocystis carinii (Mikrobiologi D. 8(10): 41-49, 1955; Forum Medicum 1(3)134-138, 1955). Bu olgu Craig ve Faust'un Clinical Parasitology adlı kitabının 7. baskısında s:346'da yer almıĢtır. Hymenolepsis diminuta (Ġst. Ü. T. T. M. 20(1): 153-156, 1957). Kolon Cryptococcosis'i (Ġst. Ü. T. F. M.

22(4): 1318-1330; Britt. Med. J. 19(11): 1501-1502, 1960). Bu, dünyada bildirilmiĢ ilk kolon kriptokokkozu olgusudur. Bağırsakta Sarcophaga (Ġst. Ü. T. F. M. 22(4): 1361-1363, 1960).

Ġdrar yollarında Lucilia (Tıbbi Parazitoloji Ders Kitabı. Ġ. Ü. Tıp Fak. Yayınlarından No:

847/39, 1960). Ġnsanda Hypodermyasis (Ġst. Ü. T. T. F. M. 30: 410-417, 1967).

Protophormiae terra-novae (Ġst. Ü. T. F. M. 30: 418-423, 1967). Gemella haemolyssans (Cerr.

Tıp Fak. Derg. 13(1): 148-151, 1982). Menenjit etkeni olarak dünyada ilk defa bildirilmiĢ olgudur.

Prof. Dr. Ekrem Kadri UNAT'ın Yayınları I. Kitaplarının Listesi

1941 Tıp Talebeleri ve Hekimler için Helmintoloji Ders Kitabı. 270 sahife. Ġst. Üniv. Yayın No :246.

1945 BulaĢıcı Hastalıklar ve Salgınlarla SavaĢ. 1. baskı. 384 sahife. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Yayım No :113. Bu kitap 1949'da S. S. Y. Bakanlığınca tekrar olduğu gibi basılmıĢtır.

1951 Tıbbi Helmintoloji. DeğiĢtirilmiĢ ve geniĢletilmiĢ 2. baskı. 344 sahife. Ġst. Üniv. Yayın No:474.

1951 Mikrobiyoloji Pratiği. (Z. Öktem ile birlikte). 357 sahife. Ġst. Üniv. Yayın No:494.

1952 Tıbbi Protozooloji Ders Kitabı. 281 sahife. Ġst. Üniv. Yayın No :558.

1955 Tıbbi Mikoloji Ders Kitabı. 1. baskı. 206 sahife. Ġst. Üniv. Yayın No :640.

1955 DiĢ Hekimliği Mikrobiyolojisi. 369 sahife. Ġst. Üniv. Yayın No: 640.

1959 Türkiyenin Son Yüz Senelik Tıbbi Parazitolojik Bibliyografyası. (A. Merdivenci ile birlikte). 72 sahife. Ġ. Ü. Tıp Fak. Yayınlarından Rek. No :842, Dek. No :37

1960 Tıbbi Parazitoloji Ders Kitabı. 738 sahife. Ġst. Üniv. Tıp Fak. Yayın No :39/847.

1962 Tıbbi Mikoloji Ders Kitabı. DeğiĢtirilmiĢ ve yeniden bazı yerleri yazılmıĢ 2. baskı. 203 sahife. KutulmuĢ Matbaası No :948.

1964 Tropikal Hastalıklar I. 392 sahife. Filiz Kitabevi.

1965 Tropikal Hastalıklar II. 168 sahife. Filiz Kitabevi.

1965 Türkiyenin Parazitolojik Coğrafyası. (ġ. YaĢarol ve A. Merdivenci ile birlikte). 206 sahife. Ege Üniv. Tıp Fak. Yayın No :42

1966 Tropikal Hastalıklar ve Parazitoloji. Cilt I. 712 sahife. Ġstanbul; Filiz Kitabevi.

1967 Tropikal Hastalıklar ve Parazitoloji. Cilt II. 184 sahife. Ġstanbul; Filiz Kitabevi.

1970 Osmanlı Ġmparatorluğunda Bakteriyoloji ve Viroloji. 175 sahife. Ġ. Ü. Cerr. Tıp Fak.

Yayınları 4/1568.

1970 Osmanlı Ġmparatorluğunda Tıp Zoolojisi ve Parazitolojisi. 65 sahife. Ġ. Ü. Cerr. Tıp Fak.

Yayınları 8/157.

1972 Tıp Mikrobiyolojisi. Cilt I. Genel Mikrobiyoloji, Ġmmunoloji ve Ġnfeksiyonların Epidemiyolojisi. 311 sahife. Ġ. Ü. Cerr. Tıp Fak. Yayınları 14/1772.

(6)

1973 Tıp Mikrobiyolojisi. Cilt II. Tıp Virolojisi. 189 sahife. Ġ. Ü. Cerr. Tıp Fak. Yayınları 20/1858.

1973 Türkiye Cumhuriyeti'nin Ġlk Elli Yılında Tıp Parazitolojisi (1923-1972). 148 sahife. Ġ. Ü.

Cerr. Tıp Fak. Yayınları. Rek. No :1892, Dek. No: 22.

1979 Tıp Parazitolojisi "Ġnsanın Ökaryonlu Parazitleri ve Bunlarla OluĢan Hastalıkları".

Yeniden iĢlenmiĢ 2. baskı. 823 sahife. Ġ. Ü. Cerr. Tıp Fak. Yayınları. Rek. No :2597, Dek. No:

62.

1980 Genel Tıp Mikrobiyolojisi ve Ġnfeksiyon Hastalıkları Bilimi. DeğiĢtirilmiĢ ve geniĢletilmiĢ 2. baskı. 429 sahife. Ġ. Ü. Cerr. Tıp Fak. Yayınları. Rek. No :2660, Dek. No: 67.

1980 Mutsuz Bayramlar. 36 sahife. 1982Tıp Bakteriyolojisi ve Virolojisi "Ġnsanda Hastalık Yapan Bakteriler, Virüsler ve Bunlarla OluĢan Ġnfeksiyon Hastalıkları". Ġstanbul; Dergah Yayınları.

1982 Tıp Parazitolojisi "Ġnsanın Ökaryonlu Parazitleri ve Bunlarla OluĢan Hastalıkları".

Yeniden iĢlenmiĢ 3. baskı. 892 sahife. Ġ. Ü. Cerr. Tıp Fak. Yayınları. Rek. No :3044, Dek. No:

113.

1983 Genel Tıp Mikrobiyolojisi ve Ġnfeksiyon Hastalıkları Bilimi. Yeniden iĢlenmiĢ 3. baskı.

552 sahife. Ġ. Ü. Cerr. Tıp Fak. Yayınları. Rek. No :3066, Dek. No: 120.

1985 Temel Mikrobiyoloji. 576 sahife. Ġstanbul; Beta Basım Yayım Aġ.

1986 ve 1987 Tıp Bakteriyolojisi ve Virolojisi. YenileĢtirilmiĢ 2. baskı. Cilt I ve II. 1206 sahife. Ġstanbul ; Dergah Yayınları.

1988 Dünya'da ve Türkiye'de 1850 Yılından Sonra Tıp Dallarındaki Ġlerlemelerin Tarihi. (50 yazarla birlikte). Cerr. Tıp Fak. Vakfı Yayınları No :4.

1990 Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye (Sivil Tıbbiye Mektebi) 1867-1909. (M. Samastı ile). Ġ. Ü.

Cerr. Tıp Fak. Yayınları 3598/155.

1991 Unat'ın Tıp Parazitolojisi. Ġnsanın Ökaryonlu Parazitleri ve Bunlarla OluĢan Hastalıkları.

4. baskı. (A. Yücel, K. AltaĢ ve M. Samastı ile). Ġ. Ü. Cerr Tıp Fak. Yayınları 3641/162. ISBN 975-404-217-9.

1993 Temel Mikrobiyoloji. DeğiĢtirilmiĢ ve yenilenmiĢ 2. baskı. 619 sahife. Ġ. Ü. Cerr. Tıp Fak. Yayın No: 3749/176. ISBN 975-404-300-300-0.

1995 Unat'ın Tıp Parazitolojisi "Ġnsanın Ökaryonlu Parazitleri ve Bunlarla OluĢan Hastalıkları". 5. baskı. 886 sahife. Ġ. Ü. Cerr. Tıp Fak. Vakfı Yayınları 15. ISBN-975-404-356- 6.

1997 Temel Mikrobiyoloji. DeğiĢtirilmiĢ ve yenilenmiĢ 3. baskı. 701 sahife. Ġ. Ü. Cerr. Tıp Fak. Yayınları 4018/207. ISBN-975-404-461-9.

1998 Mikrobiyoloji Terimleri Kılavuzu. (5 yazarla birlikte). 77 sahife. Ġstanbul, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Yaını No :32.

II. Tercüme

1950 Cecil RL ve Wolf HG. Ġç Hastalıkları. Cecil'in 1949 Nisan baskısından virüs hastalıkları, riketsiya hastalıkları, spiroket hastalıkları, protozoa infeksiyonları, metazoon infeksiyonları konuları.

III. Monograflar

1949 Kuduz Bilgisinde Yenilikler. 40 sahife. Ġ. Ü. Tıp Fak. Mec. Monografi Serisi Sayı :8.

1953 Tüberküloz Mikrobiyolojisi Pratiği. 40 sahife. Ġstanbul Milletlerarası Verem SavaĢ OlgunlaĢma ve Gösteri Merkezi Yayınları No :1.

1955 Leptospiroloji. (S. Gürtürk ile birlikte). 141 sahife. Ġ. Ü. Tıp Fak. Mec. Monografi Serisi No:17.

1975 BulaĢıcı Hastalıklardan Korunma Bilgileri. 16 sahife. Ġstanbul Halk Sağlığı Eğitim Komitesi Yayınları.

1975 BulaĢıcı Hastalıklarla SavaĢ ve Ġslam Dini. 64 sahife. Ġlim Yayma Cemiyeti NeĢriyatı No :10.

(7)

1985 Toksoplazmoz ve Gebelik. (T. Atasü ile birlikte). 160 sahife.

1989 BulaĢıcı Hastalıklarla SavaĢ ve Ġslam Dini. 82 sahife. YenilenmiĢ 2. baskı. Ġlim Yayma Cemiyeti NeĢriyatı.

1989 Ġstanbul Üniversitesi Tıp Fakültelerinde 50 Yıl Hizmet (A. Yücel ile birlikte) Ġstanbul Üniv. Fen Fak. Basım Atölyesi, 75 sahife. 1990Derimiz ve temizliği. 22 sahife. Ġstanbul;

Evyap Vakfı.

1991 Türk Tıp Tarihi Kurumunun Ġlk Elli Yılının Tarihçesi. 32 sahife. Türk Tıp Tarihi Kurumu Yayınları No :1.

IV. Toplantı Kitapları

1975 BulaĢıcı Hastalıklardan Korunma Paneli (7-14 Nisan 1975) Kitabı 5: 8-11. (T. Gökçe, A.

. Yücel, O. Demirhindi, S. Emre, O. Bedir, S. Vural, H. Kuraman, C. Çağatay ve N.

Ertürkoğlu ile birlikte). 80 sahife.

1982 Türkçe Tıp Terimleri Toplantısı. (O. Kuran, H. Kayalı, G. Yiğit, L. Çakar, S. Önen, N.

Baban, H. Sözen, A. Akçasu, M. Altınkök, V. Seyahi, K. Sözer, K. Alemdaroğlu, T. Atasü, Ö.

Ġlter, N. Zembilci, A. Songar, Z. Süzel ve A. KöĢlü ile birlikte). 117 sahife. Ġ. Ü. Cerr. Tıp Fak. Yayınları No :2973/98.

1982 Türkiye'de Atatürk Döneminde BulaĢıcı Hastalıklarla SavaĢ Toplantısı. (S. Vural, R.

Öğütman, S. Emre ve A. Yücel ile birlikte). Ġ. Ü. Cerr. Tıp Fak. Yayınları No :2974/99.

1985 Milli Egemenlik Üzerine. (H. Hatemi, A. Kazancıgil ve N. Sarı ile birlikte). 58 sahife.

Ġst. Üniv. Tıp Fak Yayını.

1985 Türkiye'de Kuduz Sorunu. (H. Enginöz, A. Gürel, M. Samastı ve S. Emre ile birlikte). 50 sahife. Ġst. BulaĢıcı Hastalıklarla SavaĢ Derneği Yayını No :1.

1986 50 Yıl Önce Ölen 8 Büyük Türk Hekimi Ġçin Anma Töreni Kitabı. (K. Arısan, S. P.

Bengiserp, H. Altuğ, N. Ayberk, A. Yücel ve N. Sarı ile birlikte). 71 sahife. Ġ. Ü. Cerr. Tıp Fak ve Türk Tıp Tarihi Kurumu.

1986 Ord. Prof. Dr. Ahmet Süheyl Ünver (1898-1986). (A. Terzioğlu, N. Sarı, M. Ülker, M.

E. Özen, Ü. Erke, A. G. Sayar ve Z. BaĢar ile birlikte). 63 sahife. Ġ. Ü. Rektörlüğü Yayın No :3393.

1986 Hastane Artıklarının Tehlikesiz Hale Getirilmesi Toplantısı. (S. P. Bengiserp, A. Yücel ve O. Demirhindi ile birlikte). 34 sahife. Ġst. BulaĢıcı Hastalıklarla SavaĢ Derneği Yayını No :2.

1987 Ġstanbul'da DıĢkı ile BulaĢan Hastalıklar Sorunu. (H. Erginöz, O. Demirhindi, A. Yücel ve M. Samastı ile birlikte). 55 sahife. Ġst. BulaĢıcı Hastalıklarla SavaĢ Derneği Yayını No :3.

1988 Sağlık Hizmetlerinde Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon. (A. Yücel, K. AltaĢ, H. Erginöz ve M. Samastı ile birlikte). 42 sahife. Ġst. BulaĢıcı Hastalıklarla SavaĢ Derneği Yayını No :4.

1989 Ölümünün Kırkıncı Yılında Ord. Prof. Dr. Akil Muhtar Özden (1877-1949). (A. Akçasu, K. Önen, E. Atabek ile birlikte). 26 sahife. Mustafa Nevzat Eczacılık,Tıp ve Kültür EviYayınları. Ġstanbul.

1989 Türkiye'de AĢı Sorunu. (S. Arıtürk, O. Öger, K. AltaĢ, H. Erginöz ve Ö. Pala ile birlikte).

67 sahife. Ġst. BulaĢıcı Hastalıklarla SavaĢ Derneği Yayını No :5.

1990 Ġstanbul'da Süt ve Yoğurt Sorunu. (A. Yücel, H. Erginöz, K. AltaĢ, M. Mamal, S. Ergin, M. Samastı ve O. Ergün ile birlikte). 88 sahife. Ġst. BulaĢıcı Hastalıklarla SavaĢ Derneği Yayını No :7.

1993 Ġstanbul'da Köpek, Kedi, Fare ve Böcek Sorunu. (H. Erginöz, A. Yücel, K. AltaĢ, M.

Mamal Torun, M. Samastı, B. ÇalıĢır ve Z. M. ÇetintaĢ ile birlikte). 87 sahife. Ġ. Ü. Cerr. Tıp Fak. Vakfı Yayınları :13.

1993 Bit ve Ġnsan. (A. Yücel, K. AltaĢ, H. Erginöz, M. Samastı ve B. ÇalıĢır ile birlikte). 61 sahife. Ġ. Ü. Cerr. Tıp Fak. Vakfı Yayınları :14.

V. Kongre Raporları

(8)

1956 Leptospira'lar ve Ġnsan Leptospirozları. VI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi (20-22 Eylül 1954 Ġstanbul)'ne rapor. Tutanak, s :110-135.

1956 Dermatofitler ve Ġnsanın Dermatofit Ġnfeksiyonları. VI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi (20-22 Eylül 1954 Ġstanbul)'ne rapor. Tutanak, s :176-203.

1958 Tıbbi Virolojide Yenilikler. VII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi (20-24 Eylül 1956 Ġstanbul)'ne rapor. Tutanak, s :56-84.

1960 Tıbbi Protozoolojide Yenilikler. VIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi (18-20 Eylül 1958 Ġstanbul)'ne rapor. Tutanak, s :103-130.

1960 Ankilostomo-Nekotoriaz. XVI. Milli Türk Tıp Kongresi. (26-29 Eylül 1960 Ġstanbul)'ne rapor. 140 sahife.

1976 Türkiye'de Ġnsanın Bakterilerle OluĢan Bağırsak Ġnfeksiyonlarının Durumu. XVI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi (24-26 Ekim 1974 Ġzmir)'ne rapor. Tutanak, s :47-76.

1978 Leprolojide Yenilikler. XVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi (5-8 Ekim 1976 Girne)'ne rapor. Tutanak, s :1-36.

1978 Türkçe Mikrobiyoloji Terimlerinde Birlik Sağlamak Üzere Öneriler. XVIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi (24-26 Ekim 1978 Ġstanbul). Rapor ve Anakonular, s :3-18.

1980 Türkiye Bakteriyolojisinde Besiyeri Sorunu. XIX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi (11-16 Ekim 1980 Ankara)'ne rapor ve anakonuları, s :10-24.

1980 Türkçe Mikrobiyoloji Terimlerinde Birlik Sağlamak Üzere Öneriler. II. Rapor. XIX.

Türk Mikrobiyoloji Kongresi (14-16 Ekim 1980 Ankara). Rapor ve Anakonular, s :25-32.

VI. Diğer Yayınlar

1939 Fluoreszsenzmikroskopie ve Fluoreszsenz ıĢığında tüberküloz basillerinin gösterilmesi.

Ġst. Ser. 21 (9) :197-203.

1940 Dizanterili bir hastanın maddei gaitasından tecrit ettiğimiz Kruse Sonne dizanteri basili münasebetiyle. Ġst. Ser. 22 (5): 68-73.

1940 Mikrobiyolojide fluoressenzmikroskopu hakkında. (H. Braun ile). Ġst. Ser. 22 (8) :99- 105.

Über die Fluoressenzmikroskopie in der Mikrobiologie. C. R. A. A. Soc. T. s. Ph. Nat. 8: 111- 123.

Ġst. Ser. 22 (8) :105-112.

1940 Helmint yumurtalarının kapağı hakkında. Ġst. Ser. 2 (12): 179-189.

1941 Mikroorganizmaların fluorokromlanmasında teamülün rolü. Ġst. Ser. 23 (4): 51-52.

Die Rolle der Reaktion bei der Fluoro-chromierung von Mikroorganismen. Ġst. Ser. 23 (4): 53- 54.

1941 B. coli ve B. lactis aerogenez'in teĢhisi tefdrikisi hakkında. (H. Braun ve Z. Delibeyoğlu ile). Ġst. Ser. 23 (10): 130-133.

Ein Beitrag zur Differential Diagnostik von B. coli and B. lactis aerogenenes. (H. Braun ve Z.

Delibeyoğlu ile birlikte). Ġst. Ser. 23 (11) : 143-147.

1942 Embriyonlu askarid yumurtalarının dayanıklılığı üzerine. Ġ. Ü. T. F. M. 5(21) :2700- 2719.

Über die Resistenz embriyonierter Ascariseier. Ġ. Ü. T. F. M. 5(21) :2759-2770.

1942 Flexner dizanteri basilinin termolabil vücut antijenleri üzerine. (H. Braun ile birlikte).

Ġst. Ser. 24(6) : 79-85.

Über thermolabile Leibesantigene des Ruhrbazillus Flexner. Ġst. Ser. 24(8) :109-115.

Ġst. Ü. T. F. M. 4(19) :2511-2531. Schweitz. Zeitschr. Allg. Path. u Bakter. 5(1) :1-20.

1942 Bakterilerin proteini ve muafiyet üzerine birkaç düĢünce. (H. Braun ile birlikte). Tıp dünyası, 15 (9): 4987-4992

Einige Erwögungen über Bakterieneiweiss und Immunitat. (H. Braun ile birlikte). Tıp dünyası, 15 (9): 4987-4992.

1943 Flexner dizanteri basilinin termolabil vücut antijenleri üzerine. II. Tebliğ. (H. Braun ile birlikte). Ġst. Ü. T. F. M. 5(22-23): 2857-2862.

Über thermolabile Leibesantigene des Ruhrbazillus Flexner. II. Mitteiluug. (H. Braun ile birlikte). Ġst. Ü. T. F. M. 1942-1943. 5(22-23) :2870-2876.

(9)

Schweitz. Zeitschr. Allg. Path. u Bakter. 6(3) :142-164.

1943 Flexner dizanteri basilinin termolabil antijenlerinin teĢkilinde beslenmenin etkisi üzerine. (H. Braun ile birlikte). Ġst. Ser. 25 (11): 175.

Über der Einflu(e der Ernaherung auf die Bildung der thermolabilen Antigenen des Ruhrbazillus Flexner. (H. Braun ile birlikte). Ġst. Ser. 25(11): 176-188.

1943 Tüberküloz mikrobu. (H. Braun ile birlikte). Tüberküloz, s : 14-36.

1943 Tüberkülozda allerji. (H. Braun ile birlikte). Tüberküloz. , s :37-51.

1944 Erfahrungen über Antikörperbildung des Menschen nach intravenoser injektion abgetöter Fleckfieber-Proteus-Bazillen. (H. Braun ile). Ġst. Ser. 26(2): 21-38.

1944 Filaria conjunctivae Addario 1885 üzerine. Ġst. Ü. T. F. M. 7(5/27): 3430-3439.

1944 Ascaris lumbricoides ve Trichuris trichiura infeksiyonlarının muhtelif yaĢlardaki sıklığı üzerine. Ġst. Ü. T. F. M. 7(5/25): 3316-3374.

Über die Haufigkeit von Infektionen mit Ascaris lumbricoides und Trichuris trichiura in verschiedenen Lebensaltern. Ġst. Ü. T. F. M. 7 (5/27): 3373- 3374.

Bu yazı Darülaceze Gazetesinin 15 ġubat 1978 tarihli (Yıl 1, Sayı 4) nüshasında arzu üzerine yeniden basılmıĢtır.

1945 OX19 Proteus bakterilerinin termolabil vücut antijeni üzerine. Ġst. Ü. T. F. M. 8(1-2):

4252-4265.

Über thermolabile Leibesantigene des OX19 Bazillus. Ġst. Ü. T. F. M. 8(1-2): 4332-4337.

1945 Ġstanbul'da bulunan Morgan basili suĢları üzerinde incelemeler. Pratik Doktor, 15(5-6):

17-19.

Über das Vorkommen Infektionen mit Bacillus morgani in Istanbul. Pratik Doktor, 15(5-6):

20.

1945 Yerli bir Salmonella eastbourne suĢu üzerine. Ġst. Ser. 27(8): 105-106.

Über einen Fall von Infektion mit S. eastbourne. Ġst. Ser. 27(8): 107.

1946 Tifo hastalığının teĢhisinde Widal reaksiyonunun değeri. Klinik ve Lab. M. 1(2): 3-6. T.

T. E. ArĢ. 1(1): 74-81.

1946 Flexner dizanteri basilinin mukos Ģekli. Klinik ve Lab. M. (4): 1-4.

Über die Mucosusform des Ruhrbazillus Flexner. Klinik ve Lab. M. 1(4):4-9.

1950 Mikrobiyolojide Prof. Dr. H. Braun. Mikrobiologi Derg. 3(1): 40-49.

1950 Linguatula serrata sürfeleriyle husule gelen bir infestasiyon hastalığı dolayısıyla. (V.

ġahin ile birlikte). Ġst. Ü. T. F. M. 13(3): 362-369.

1950 Wassermann reaksiyonunda bazı meselelerin bugünkü durumu. Ġst. Klin. Ders. 3(14): 7- 10.

1950 Bir Salmonella paratyphi C. infeksiyonu. Mikrobiologi D. 3(4): 249.

1950 Ziehl-Nelsen metodu ile teĢhis edilen bir hidatik kist vak'ası. Mikrobiologi D. 3(4): 249.

1950 Sabouraud vasatları hakkında. Mikrobiologi D. 4(4): 232-240.

1950 Patojen Gram negatif bağırsak bakterilerinin teĢhisi hakkında. Mikrobiologi D. 4(4):

240-247.

On the identification of gram-negative enteric pathogens. Mikrobiologi D. 4(4): 248-249.

1951 Tüberküloz mikropları. Mediko-Sosyal Tüberküloz Konf. s:29-40.

La bacille tuberculeux. Mediko-Sosyal Tüberküloz Konf. s:29-40.

1951 Tüberkülozun bakteriyolojik teĢhisi. Mediko-Sosyal Tüberküloz Konf. s:125-131.

La diagnostic bacteriologique de la tuberculose. Mediko-Sosyal Tüberküloz Konf. s:103-106.

1952 Ġstanbul'da rastlanılan saçlı deri dermatofitleri hakkında. Ġst. Ü. T. F. M. 15(2): 890-896.

1952 Bizde rastlanılan dermatofitler hakkında. T. T. Enc. ArĢ. 3(12): 90-98.

1952 Bizde rastlanılan bağırsak protozoonları hakkında. T. T. Enc. ArĢ. 3(12): 99-101.

1953 B. C. G. aĢısı. YaĢamak Yolu, s:8-9. 1953Askaritlerin bağırsak dıĢı lokalizasyonları. Ġst.

Klin. Ders. 7(40): 31-39.

1953 Akut polyomiyelitte viremi meselesi. Acta Neuro-Psychiatrica. 2(1): 347-355.

1953 Tüberküloz mikrobiyolojisinde bazı yenilikler. Tüb. Klin. 2(11): 1-14.

1953 Basilli dizanteri. Yeni Tıp Alemi. 4(23)6-32.

1953 Bir Cryptococcosis vak'ası. (S. S. Soysal ve M. Tahsinoğlu ile birlikte). T. T. Enc. ArĢ.

4(16): 115-136.

(10)

Un cas de Cryptococcose (S. S. Soysal ve M. Tahsinoğlu ile birlikte). Arch. Franc. De Pedi.

11(3): 246-260.

1953 Türkiye'nin kan emen sinekleri hakkında. Mikrobiologi D. 6(1-2): 56-64.

1953 Türkiye'nin kan emen sineklerini ve diğer bazı hayvanlarını tanımanın epidemiyolojik önemi. Biologi D. 3(4): 222-232.

1953 Lam kültürü metodu ile tüberküloz mikroplarının dezenfeksiyon vasıtalarına karĢı mukavemetinin incelenmesi. (S. Aksay ile). Tüb. Klin. 5:1-11.

1953 Penicilline ile frengi tedavisinin mikrobiyolojik ve epidemiyolojik cephesi. T. T. Enc.

ArĢ. 4(17): 154-156.

1953 Miliar tüberküloz ile birlikte bulunan bir kahil Toxoplasmosis'i vak'ası hakkında. (N.

Alyanak ve V. ġahin ile). Tıbbiyeli s: 15-18.

1953 Miliar tüberküloz ile birlikte bulunan bir kahil Toxoplasmosis'i vak'ası. (N. Alyanak ve V. ġahin ile).

a. Hastane 7(9): 534-550;

b. Tüberküloz 5(4): 235-257;

c. T. T. Enc. ArĢ. 4(17): 160-184;

ç. Mikrobiologi D. 7(1-2): 1-24 (1954).

1954 Virolojide yeni inkiĢaflar. T. T. Enc. ArĢ. 5(20): 131-153.

1954 Ġdrar yollarındaki Proteus infeksiyonlarının çoğalması hakkında. T. T. C. M. 20(6): 329- 337.

1954 Türkiye'deki pseudo-helminthiasis vak'aları hakkında. Mikrobiologi D. 7(1-2): 30-32.

1954 Proteus rettgeri hakkında. Mikrobiologi D. 7(1-2): 25-30.

1954 Tüberküloz basilleri. Tüber. Ders Kitabı, s: 5-12.

1954 Tüberküloz tanısında laboratuvar muayeneleri. Tüber. Ders. Kitabı, s: 74-82.

1954 Ġstanbul lağım suyundan tecrit edilen Leptospira icterohemorrhagiae suĢu. (S. Gürtürk ile). Mikrobiologi D. 7(5-6): 183-184.

1954 Türkiye'de Leptospira canicola infeksiyonu. (S. Gürtürk ile). Mikrobiologi D. 7(5-6):

179-182.

1954 Ġntrasellüler parasitizm. T. T. C. M. 20(10): 460-467.

1954 Ġnsan karaciğerinde Capillaria hepatica. (Bancroft, 1893). Travasson 1915. (B. Turhan, M. Yenerman ve C. Sümer ile). Mikrobiologi D. 7(5-6): 149-159.

13. M. T. T. T. Kon. T. ve S. Teb. 236-242.

1954 Tüberküloz allerjisi. Tüb. Klin. 3(1-2): 41-54.

1955 Türkiye'de ilk Pneumocystis carinii infeksiyonu. Mikrobiyoloji D. 8(10): 41-49.

The first case of a Pneumocystis carinii infection in Turkey.

Forum Medicum, 1(3): 134-138.

Forum Medicum 1(3): 182-185.

T. T. C. M. 21(10): 489-495.

1955 Normal insan boğazında mayamsı mantarlar ve Candida albicans. Ġst. Ü. T. F. 18(1):

290-295.

1955 Türkiye'de insan mikozları. Tüberküloz ve Toraks. 3(3): 147-151.

1957 Kahil akciğer tüberkülozunun teĢhisinde mide lavajı. T. T. C. M. , s: 215-222.

1957 Bir yatılı okulda tesbit edilen Strongyloidiasis vak'aları. (K. Bayadal, ġ. Koltuk, G.

Kıray ve Ö. Acarer ile birlikte). Mikrobiyoloji D. 10(1-2): 60-67.

V. T. Mikr. Kong. T. 1958, (15): 426-433.

1957 Virolojide ilerlemelerin klinik cephesi. Tıpta Yenilikler, 1(2): 15-26.

1957 Toprak, dıĢkı ve insan. Ġst. Ü. T. F. M. 19(3-4): 358-371.

1957 Ġstanbul'un muhtelif bölgelerinde insanın serbest dıĢkısının yayılıĢına dair. (T. Çetin, G.

Kıray, K. Bayadal, Ö. Acarer ve S. Volkan ile birlikte). Ġst. Ü. T. F. M. 20(15): 143-149

1957 Adana'da çengelli solucan infeksiyonları. (K. Bayadal, Ö. Acarer ve S. Volkan ile birlikte). Ġst. Ü. T. F. M. 20(1): 150-152.

1957 Türkiye'de insanlarda Hymenolepis diminuta vak'aları. (K. Bayadal, Ö. Acarer ve S.

Volkan ile birlikte). Ġst. Ü. T. T. M. 20(1): 153-156.

1957 Son harplerde salgın hastalıklarla savaĢlarım. (Kitap tenkidi). Ġst. Ü. T. T. M. 20(1): 180- 181.

(11)

1957 Türkiye'de Hymenolepis mana'nın dağılıĢı ve sıklığı. (K. Bayadal, Ö. Acarer ve S.

Volkan ile birlikte). Ġst. Ü. T. F. M. 20(2): 256-264.

1957 Histoplasmosis'in mikolojisi ve epidemiyolojisi hakkında. Tüberküloz, 11(1): 73-89.

1957 Patojen ve saprofit stafilokokların ayrılması ve staphylocoagulase testi. (V. Kasparyan ile). Mikrobiologi D. 10(3-4): 89-90.

1957 Candidiasis ve antibiyotikler. Mikologi D. 10(3-4): 100-108.

1957 Ol ve Ol antijenleri. Ġst. Ü. T. F. M. 20 (4): 510-520.

Ol and Ol antigens. Ġst. Ü. T. F. M. 20 (4): 521-531.

1958 Türkiye'de Giardiasis'in epidemiyolojisi. T. T. C. M. 24(1): 62-74.

1958 Kolesistis Ģüpheli vak'alarda elde edilen safranın bakteriyolojik muayene neticeleri.

Mikrobiologi D. 11(3-4): 64-71.

1958 Bir Cholecystitis purulunta typhosa vak'ası hakkında. (ġ. Tuncel ile birlikte). T. T. C. M.

24(3): 134-138.

1958 Sütün ısıtılarak kabartılmasının dezenfeksiyon değeri. (V. Kasparyan ile birlikte).

Mikrobiologi D. 11(3-4): 72-79.

1958 Türkiye'de insanlarda helmint infeksiyonlarının bugünkü durumu. T. T. C. M. 24(4):

236-248.

1958 2000 dıĢkının parazitolojik muayeneleri neticeleri. VII. T. Mikr. Kong. Z. 321-325.

1958 Bağırsak leimyosarkomu ile birlikte periton askariyazı. (B. Pars, D. Aktay, S. Belgerden ile birlikte). Ġst Ü. T. F. M. 21(4): 726-734.

8. T. Mik. Kong, 1960: 252-259.

1959 Akciğer mantar hastalıklarının mikolojisi ve epidemiyolojisi. Tüberküloz, 13(3): 141- 148.

1959 Tarsus'ta Ancylostomiasis. (A. Merdivenci ve H. Altay ile birlikte). Ġst. Ü. T. F. M.

22(3): 865-868.

1960 Bir kolon Cryptococcosis vak'ası. (B. Pars ve J. Kosyak ile). Ġst. Ü. T. F. M. 22(4): 1318- 1330.

T. T. Enc. ArĢ. 7(36-37): 20-30.

A case of Cryptococcosis of Colon. (B. Pars ve J. Kosyak ile). Brit. Med. J. 19(11) :1501- 1502.

1960 Osmanlı Ġmparatorluğu zamanındaki Tıbbi Zooloji ve Parazitoloji hocaları. Acta Neuro Pschiatrica, s: 505-520.

1960 Ġstanbul'da bir ailede Bdellonyssus bacoti infestasyonu. T. T. Enc. ArĢ. 8 (38-39): 85-93.

1960 Sarcophaga larvaları ile husule gelen bir bağırsak miyazı vakası. Ġst. Ü. T. F. M. 22(4):

1361-1363.

1960 Dr. Mahmut Sabit Akalın 1888-1960. Ġst. Ü. T. F. M. 22(1-2): 310-314.

1960 Prof. Dr. Haydar Palavan 1881-1960. Ġst. Ü. T. F. M. 23(1-2): 315-318.

1960 Türkiye'nin Tıbbi Mikolojik Bibliyografyası. Ġst. Ü. T. F. M. 23(3): 386-400.

1960 Marmara Bölgesinde Diphyllobothriasis araĢtırmaları. (S. Vural ve A. Merdivenci ile birlikte). Ġst. Ü. T. F. M. 23(3): 401-410.

1961 Bakteri infeksiyonlarının tedavisinde yetersizlikler. Teni Tıp Alemi, 10(109): 5-16.

1961 Ġnfeksiyon hastalıkları bakımından Türkiye. T. T. C. M. 27(8): Ayrı baskı 13 s.

1961 Prof. Dr. H. Braun 80 yaĢında. Ġst. Ü. T. F. M. 24(1): 333-335.

Tüberküloz, 15(2): 65-66.

1961 Tıbbi Parazitoloji bakımından Karasu ve Turizm Davasının sanitasyon cephesi. (A.

Merdivenci, S. Vural, Ö. Acarer ve S. Yılmaz ile birlikte). Ġst. Ü. T. F. M. 24(2): 461-465.

1961 Örnek bir Tıp Müzesi. Ġst. Ü. T. F. M. 24(4): 701-713.

1962 Amerika BirleĢik Devletlerinde 1961'de Tropikal Tıp ve Parazitoloji alanındaki bazı araĢtırmalar. Mikrobiyoloji D. 15(1-2). 1-14.

1964 Tropikal Hastalıklar bakımından Türkiye. Mikrobiyoloji D, 16(1): 1-13.

1964 Thiabendazole ile insanın bağırsak nematodiazlarının tedavisi. (M. Uluçöl ve G. Saygı ile birlikte). Ġst. Ü. T. F. M. 27: 61-66.

1964 Türkiye'de insan dıĢkısı ile bulaĢan infeksiyonların epidemiyolojisi ile ilgili bazı problemler. (S. Vural, A. Merdivenci, Ö. Acarer, S. Yılmaz, T. Tangün, Y. Akandere, C.

(12)

ÖzĢahinoğlu, A. Telli, M. Güvendi, M. Karadede, Ġ. Sarı ve V. Tercan ile birlikte). XVIII.

Milli T. T. Kong. Tutanağından ayrı baskı. Ġstanbul; Çelikcilt Matbaası.

1965 GümüĢhane köyleri, Boyabat, Muğla ve Ula ile ilgili Kopro-Parazitolojik araĢtırma. (S.

Vural, S. Özçelik, T. Tangün, Y. Sezen, N. Üstündağ, Ü. Buyurman, M. ErmiĢ, H. Mansur, A.

Aydın, S. S. Küçükbahçivan, S. Gürdül, A. Özkan ve O. Alper ile birlikte). Ġst. Ü. T. F. M.

28(2): 157-161.

1965 Konak dıĢında C. neoformans ve H. capsulatum araĢtırmaları. (A. Yücel ile birlikte). Ġst.

Ü. T. F. M. 28(1): 47-51.

1965 Türkiye zooparazitleri ve önemli konakları. (ġ. YaĢarol ve A. Merdivenci ile birlikte).

Ege Üniv. T. F. Yayınları No. 46.

1965 Türkçe Tıp Terimleri. Haseki Tıp Bülteni. Cilt III, Sayı 3: 351-360.

1966 Les Parasitoses et les salmonelloses en Turquie. Archives de L'Union Médicale Balkanique, 4(2-3): 229-238.

1966 Su, Besinler ve Ġnsan Sağlığı. YaĢamak Yolu; sayı 360, 361, 362, 363 : 3-10.

1967 Türkiye'de insanda Hypodermyasis. (S Kanatlı ile birlikte). Ġst. Ü. T. F. M. , 30 : 410- 417.

1967 Bir yara miyazı vak'ası. (B. Sezer ile birlikte). Ġst. Ü. T. F. M. 30: 418-423.

1967 Askaryaz, Trikuryaz, Himenolopiyaz ve Giyardiyazın bir tek doz Thelmesan ile tedavisi.

(S. Özçelik, T. Tangün, Ü. Buyurman, M. ErmiĢ ile birlikte). Ġst. Ü. T. F. M. 30: 424-430.

1967 Bir burun miyazı vak'ası. (S. Karatay ile). Ġst. Ü. T. F. M. 30: 437-440.

1967 Bir karaciğer askaryazı vak'ası münasebetiyle. (B. Sezer, M. Sakaoğlu, A. Erözbek, S.

ÖneĢ ile birlikte). T. T. C. M. 33(2): 84-91.

1967 Türkçe Mikrobiyoloji Terimleri Üzerine. Haseki Tıp Bül. 5(3): 290-306.

1968 Türkiye'de Mikrobiyolojinin BaĢlangıcı. Cumhuriyet 25 Eylül 1968. YaĢamak Yolu, 1968, sayı 384-385, Eylül-Ekim.

1968 Sütle BulaĢan Hastalıklar. YaĢamak Yolu, sayı 382-383, Temmuz-Ağustos.

1968 Leishmania'lar ve Leishmania'lı infeksiyonların epidemiyolojisi üzerine. Deri Hast. ve Frengi ArĢ. 5(15): 869-880.

1968 Bir beyin nokardiyozu vak'ası. (F. ġenocak, S. Özçelik ve E. Akan ile birlikte).

Mikrobiyoloji Derg. 21(3-4): 73-79.

1969 Balık hidroliziyle besiyeri hazırlanması. (F. Çiçekdağ ile birlikte). Yeni Tıp Alemi, 13 (20): 131-133.

1969 Bağırsak Gram negatif bakterilerinin çabuk tanımı için balıklı besiyeri. Yeni Tıp Alemi, 18(3): 150-157.

1969 Tıp Fakültelerinde tam çalıĢma. Tıp Yolunda CerrahpaĢa, S 21-22.

1969 Türkiye'de ikinci dirofilariasis conjunctivae vak'ası. (S. Vural ve Ġ. Özkaya ile birlikte).

Yeni Tıp Alemi, 18(209):3-6.

1969 Türkiye'de Leishmaniasis'lerin bugünkü durumu ve kontrolu. Yeni Tıp Alemi, 18(210):

375-378.

1970 Yüz yıl önceki Tıbbiye Mektebinde bir milliyetçilik mücadelesi. Fikir ve Sanatta Hareket Mecmuası, (5) 55 : 6.

1970 Kolera tehlikesi ve Koruma yolları. Cumhuriyet Gazetesi, 19 Ağustos.

1970 Osmanlı Ġmparatorluğunda Mikrobiyoloji Tarihçesi. Mikrobiyoloji Bül. 4(3): 159-175.

1970 Bir açıklama. Mikrobiyoloji Bült. 4(3) : ilk sahife.

1970 Osmanlı Ġmparatorluğunda aĢı ve serum hazırlama müesseseleri. Türk Tıp Alemi Tıp Derg. 1(2): 144-156.

1970 Balıktan hazırlanan besiyerinin yurdumuz için bakteriyolojideki önemi. 3 sahife. Çeltüt Matbaası.

1970 Para-Kolera. AkĢam Gazetesi, 20 Ekim.

1970 Para-Kolera nereden geldi? AkĢam Gazetesi, 23 Ekim.

1970 Osmanlı Ġmparatorluğunda ilk difteri serumunun elde edilmesi. Türk Tıp Alemi Tıp Dergi. 1(4): 247-252.

1970 Sağmalcılardaki Vibrio El Tor Ġnfeksiyonu Salgını Üzerinde Açık Oturum Tutanağı. (Ö.

Bedir, S. Vural, R. Balkan ile). Yeni Sağlık Yolu. Laleli TeĢhis Kliniği ve NiĢantaĢı

(13)

Laboratuvarı Yayın Organı, Açık Oturum Serisi No 1. Bu açık oturum 18. 11. 1970 tarihinde Laleli TeĢhis Kliniğinde yapılmıĢtır.

1970 El Tor Vibriyonu infeksiyonları ve Dünya Sağlık TeĢkilatı. Tercüman Gazetesi, 13 Kasım.

1971 Bayramlık. Tıp Yolunda CerrahpaĢa 1971, s 12. 14 Mart Geleneksel Tıp Dergisi, 1971, s 14.

1971 Ġstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji, Parazitoloji ve Salgınlar Bilgisi Enstitüsünün Tarihçesi. Türk Tıp Alemi Derg. 2(1): 48-68.

1971 Balıktan hazırlanan besiyerleri üzerine. Türk Tıp Alemi Derg. 2(7): 147-150.

1971 Bozanın bakterilere olan etkisi üzerine. (Z. Ġleri ile). Türk Mikr. Cem. Derg. 1(1): 44-49.

1971 Pirantel Pamoatla askaryaz tedavisine dair. (S. Özçelik ve K. AltaĢ ile birlikte). Türk Mikr. Derg. 1(1): 50-53.

1971 Bir idrar yolu infeksiyonundan elde edilen mukoid bir köken dolayısıyla alkalescens- Dispar grubu üzerine. (Z. KuyubaĢı ve N. Fındıklı ile birlikte). Türk Mikr. Cem. Derg. 1(1):

54-61.

1971 Vibrio El Tor ayırımında kullandığımız besiyerleri. (N. Fındıklı ile). Türk Mik. Cem.

Derg. 21(1): 62-67.

1971 Sulfamethoxazole-Trimethoprim'in Türkiye Laboratuvarlarında bakterilere karĢı denenmesinde balıktan hazırlanan besiyerinnin kullanılmasına dair. Bactrim yuvarlak masa toplantısı, 5-6 Haziran 1971, s 1-4.

1971 Ġdrar yolları infeksiyonlarının tedavisinde sulfametaksazol-Trimethoprimle alınan sonuçlar. (M. Akkılıç, H. Hattat ve K. Tuğcu ile birlikte). Bactrim yuvarlak masa toplantısı, 5- 6 Haziran 1971, s 151-153.

1971 Ġnsanın serbest dıĢkısının yayılıĢı bakımından Ġstanbul'un muhtelif bölgelerinde 15 sene sonraki değiĢiklik. (S. Özçelik, A. Yücel, K. AltaĢ, A. Hakimi, H. Mutlu, S. Hanefi ile birlikte). Türk Mikr. Cem. Derg. 1(2): 126-129.

1971 Enterobius vermicularis'in sebep olabileceği muhtemel bir perine rektum fistülü vak'ası.

Türk Tıp Alemi Derg. Eylül-Ekim, 2(9): 259-263.

1971 Verem mikroplarını ayırma için balıklı besiyeri hazırlanması denemeleri. Türk Tıp Alemi Tıp Derg. 2(9): 264-267.

1971 Madurella mycetomi'den ileri gelen bir Maduromycetoma vak'ası. (N. Öke, S. Özçelik, T. Saylan ile). Cerr. Tıp. Fak. Derg. 2(3): 383-388.

1971 Göl balıklarının hidroliziyle besiyeri hazırlanması. Türk Tıp Alemi Derg. 2(10): 305- 306.

1971 Yeni kesilmiĢ hayvan tatbiki ile ilgili yeni bir Pseudohelminthiasis vak'ası. (A. Ataseven, K. Tuğcu ile). Türk Tıp Alemi Derg. 2(10): 307-310.

1971 Su ile hastalıkların bulaĢması ve su ile yayılan salgınlar. YaĢamak Yolu, Nisan-Mayıs, S.

315-316, s. 10-14.

1971 Su ve sağlığımız. Ġstanbul Halk Sağlığı Eğitim Komitesi Yayını, s. 59-68.

1971 Çevre sağlığı ve bağırsak solucanları ile husule gelen hastalıklar. YaĢamak Yolu, S. 317- 318, s. 27-29.

1971 Türkiye'de insanın hayvansal parazitleri. Cerr. Tıp Fak. Bült. 4 :301-309. Die tierischen Parasiten des Menschen in der Türkei. (25 Eylül 1971 tarihinde Avusturyalı hekimlere verilen konferans).

1971 Doktor Menahem Hondara'nın dermatoloji tarihimizdeki yeri. Deri Hast. Frengi ArĢivi, yıl 7, 20(1-17).

1971 Türk Dil Kurumunun bilim terimleri üzerine. Cerr. Tıp Fak. Derg. , II (2):218-220.

1972 Üniversiteler üzerine. Yeni Tıp Yolunda CerrahpaĢa, s 9-11.

1972 Üniversitelere öğrenci seçimi. Cumhuriyet, 16 Mayıs 1972.

1972 Ölümünün 10uncu yılında Ord. Prof. Dr. Ziya Öktem'i hatırlayıĢ. Türk Mikr. Cem. Derg.

2: 16-24.

1972 Osmanlı Ġmparatorluğunda Fransızca tıp öğretimi ve Türkiye Cumhuriyetinde Ġngilizce yüksek öğretim. Cerr. Tıp Fak. Bült. 5:219-233. Hilal, 1973; 138 : 18-22; 139: 28-30.

1973 Pendik peptonu üzerine. (Y. Bağdatlı ile). Türk Mikr. Cem. Derg. 3(2): 49-55.

1973 Balıktan yapılan besiyeri. Türk Mikr. Cem. Derg. 3(3-4) : 110-123.

(14)

1973 Yeniköydeki insanların bağırsak parazitleri üzerine bir çalıĢma. (Y. Bağdatlı, N.

Fındıklı, H. Mutlu, Ü. Ağar, S. M. Arif, A. Mahmut, H. D. Süleyman ile birlikte). Cerr. Tıp Fak. Derg. 4(1):19-22.

1973 Proteus morganii'den ileri gelen bir meningitis purulenta vak'ası. (Ö. Bedir, M. Puresedi, F. Güzel ile birlikte) Cer. Tıp Fak. Derg. 4(1): 84-86.

1973 Tıp dilimiz üzerine. Tıp Yolunda CerrahpaĢa, 14 Mart 1973, s 8-9.

1973 Proteus morganii'den ileri gelen bir osteomyelit vak'ası. (K. Bayraktar, N. NiĢan, R.

Emir, H. Mutlu ile birlikte) Cer. Tıp Fak. Derg. 4(2): 153-154.

1973 Ölümünün onuncu yılında Ord. Prof. Dr. H. Braun'u hatırlayıĢ. Cerr. Tıp Fak. Derg.

4(3): 294-310.

1973 Ġstanbul Darülfünunu Tıp Fakültesinin kuruluĢundan CerrahpaĢa Tıp Fakültesinin kuruluĢuna. Cerr. Tıp Fak. Derg. 4(4): 326-337.

1973 CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji, Tropikal Hastalıklar ve Parazitoloji Kürsüsü'nün ilk beĢ yılı (1967-1973). Cerr. Tıp Fak. Derg. 4(4):364-355.

1973 Gram negatif çomakcıkların H2S teĢkili üzerine. (N. Fındıklı ile birlikte) Cerr Tıp Fak.

Derg. 4(4): 416-419. Türk Mikr. Cem. Derg. 3(2) :56-61.

1973 Katı besiyerlerinde Voges-Proskauer deneyi. (N. Fındıklı ile). Türk Mikr. Cem. Derg.

3(2) :62-67. Cerr. Tıp Fak. Derg. 1974; 5(1):51-54.

1974 Mikropların gaz teĢkilinin aranması. (Ü. Doğan ile birlikte). Cerr. Tıp Fak. Derg.

5(2):77-83.

1974 Balıktan yapılan kurutulmuĢ besiyeri. Cerr. Tıp Fak. Derg. 5(3): 195-203.

1974 Darülfünun, Üniversite ve yasalar Tıp Yolunda CerrahpaĢa, 14 Mart 1974, s 17-18.

1974 Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci elli yılına girerken Türkçe tıp terimleri. Dirim, 49(1): 36- 43.

1974 Kemal Hüseyin Pehlivanoğlu (Ölümünün 29. yılı dolayısıyla). Cerr. Tıp Fak. Bült. 7(4):

273-279.

1974 Gram negatif, zorunlu anaerop olmayan çomakcıkların çabuk tanımına dair (metodlar).

Türk Mikr. Cem. Derg. 4(3-4) :65-73.

1975 BulaĢıcı hastalıklardan korunma bilgileri. 16 sahife. Ġstanbul Halk Sağlığı Eğitimi Komitesi Yayımları. Seyhan Matbaası.

1975 Yabancı dilde yüksek öğretim. Milliyet Gazetesi, 11 Nisan 1975, "DüĢünenlerin DüĢünceleri" sütunu

1975 Niçin? Tıp Yolunda CerrahpaĢa, 14 Mart 1975.

1975 Türk Ansiklopedisi artık tamamlanmalı. Milliyet Gazetesi, 5 Temmuz 1975,

"DüĢünenlerin DüĢünceleri" sütunu

1975 Macarlı Miralay Dr. Abdullah Bey'in Hayatı ve Türk Tıp Zoolojisindeki yeri. Türk Mikr.

Cem. Derg. 5(1-2) :7-18.

1975 Osmanlı Ġmparatorluğunda Leproloji. Türk Mikr. Cem. Derg. 5(4) :107-120.

Deri Hastalıkları ve Frengi ArĢivi 1976; 12(26): 1502-1510.

1975 BulaĢıcı Hastalıklardan korunma. BulaĢıcı Hastalıklardan korunma Paneli (7-14 Nisan 1975), 5:8-11.

1975 Ġstanbul'un su kaynaklarının korunması. Dirim, 50(4): 163-165.

1975 Türkiye'nin lepra yayınları dizisi (1849-1975). Lepra Mec. 6(4): 89-119.

1976 Dünden Yarına. Tıp Yolunda CerrahpaĢa, 14 Mart 1976, s 6-7.

1976 Sağmalcılar salgınından 6 yıl sonra Prof. Dr. Ekrem Kadri Unat ile bir konuĢma. Sağlık Bülteni 1(11): 8-9.

1976 Öncü bir Türk insanını daha yitirdik. Milliyet Gazetesi, 18 ġubat 1976, "DüĢünenlerin DüĢünceleri" sütunu

1976 Dr. Zambako PaĢa üzerine. Deri Hastalıkları ve Frengi ArĢivi 12(26): 1137-1445.

1976 Lepra Paneli, GiriĢ. Türkiye Tıp Akad. Mec. 10(3): 9-10.

1976 Lepra mikrobiyolojisinde ve immunolojisinde yenilikler. XXIV M. T. T. Kongresi Lepra Paneli. Türkiye Tıp Akad. Mec. 10(3): 13-36.

1976 Çağlar boyu bitler ve insanlar. Milliyet Gazetesi, 1 Aralık 1976.

1977 Hidatik kist çengellerinin boyanmasının aside dirençliliği üzerine. (M. Samastı ile birlikte). Cerr. Tıp Fak. Bült. 10(2): 77-80.

(15)

1977 Hidatik kist protoskolekslerinin çengellerinin malaĢit yeĢiliyle boyanması. (M. Samastı ile birlikte). Cerr Tıp Fak Derg. 9(1-2): 27-29.

1977 Türkçe Tıp Zoolojisi ve Tıp Parazitolojisi kitapları dolayısıyla. Biologi Derg. 27(1): 73- 81.

1977 Osmanlı Ġmparatorluğunda Fransızca tıp öğretimi ve etkileri. Dirim, 52 (1-2): 65-71.

1977 Lepra savaĢçısı seçimi için bir öneri. Dirim, 52(7): 326-330.

1977 Tıp Fakültelerinin çıkmazı. Milliyet Gazetesi, 14 Temmuz 1977.

1977 TartıĢmalı bir terim : Kolera. Milliyet Gazetesi, 7 Eylül 1977.

1978 Tarım alanında kullanılan nematosidlerin ve arıtıcıların Ascaris lumbricoides yumurtaları üzerine etkileri. (M. Samastı, M. Baydemir ile birlikte). Türk Mikr. Cem. Derg.

8(1): 9-18.

1978 Türkiye tarihinin son yüzyılında sağlık müesseseleri. Cerr. Tıp Fak. Derg. 9(3): 309-320.

1978 Mikrobiyolojide 40 yıl ve daha önce uzman olanlar. 23 sahife. Türk Mikr. Cem Yayını, Ġstanbul.

1978 Osmanlı Ġmparatorluğunda insanın bulaĢıcı hastalıklarına karĢı yapılan koruyucu aĢılar.

Dirim, 53(11-12): 366-370.

1978 Sıtma biliminde yenilikler ve yeni sorunlar paneli. SunuĢ. XVIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi (24-26 Ekim 1978, Ġstanbul) rapor ve ana konuları, s 21-24.

1978 DeğiĢmeyen Bayramlık. Tıp Yolunda CerrahpaĢa s 49-50. 1978Sıtma parazitolojisinde yenilikler. XVIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi (24-26 Ekim 1978) rapor ve ana konular, s 25- 26. Türkiye Parazitoloji Derg. , 1979; 1: 9-19

1979 Yaz geliyor, sağlığınıza dikkat edin. Hürriyet Gazetesi (Ġstanbul), 9 Mayıs 1979.

1979 Sıcak bağırsaklarımıza vuruyor (Röportaj). Hafta Sonu, 6 Temmuz 1979, s 4.

1979 Türkçe parazitoloji terimleri üzerine düĢünceler. Türkiye Parazitoloji Derg. , 1: 39-52.

1979 Türkiye'de baĢıboĢ köpeklerle savaĢ sorunu. Dirim, 54(5-6): 165-172.

1979 Ölümünün 50nci yılında Muallim MüĢir Dr. Nafiz PaĢa'yı hatırlayıĢ. Cerr. Tıp Fak. Bült.

12(1): 9-13.

1979 Tıp tarihimiz açısından "CerrahpaĢa Tıp Fakültesi 1967-1976" adlı kitap üzerine düĢünceler. Cerr. Tıp Fak. Bült. 12(3): 73-80.

1979 Bitler ve bitlerle bulaĢan hastalıklar. Ġstanbul; Ġlim Yayma Cemiyeti Yayını No 12.

1979 Osmanlı Ġmparatorluğunun son 40 yılında Türkiye'nin tüberküloz tarihçesi üzerine. Cerr.

Tıp Fak. Derg. 10(4): 273-284.

1979 Hocamız Prof. Dr. Mehmet Zühtü Berke'nin ardından. Türk Mikrobiyol. Cem. Derg. 8:

161-166.

1979 Sıtmanın tarihi. Sıtma bilimi-Malariologia, 6:1-10 Türkiye Parazitoloji Derg. Yayını No.

1.

1979 Türkçe parazitoloji terimleri üzerine düĢünceler. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 1:39-52.

1979 Türkiye'de baĢıboĢ köpeklerle savaĢ sorunu. Dirim 54(5-6): 165-172.

1979 Ölümünün 50nci yılında mualllim müĢür Dr. Nafiz PaĢa'yı hatırlayıĢ. Cerr. Tıp Fak Bült.

12(1): 9-13.

1979 Bitler ve bitlerle bulaĢan hastalıklar. Ġstanbul; Ġlim Yayma Cemiyeti yayın No: 12.

1979 Osmanlı Ġmparatorluğunun son 40 yılında Türkiye'nin tüberküloz tarihçesi üzerine. Cerr.

Tıp Fak. Derg. 10(4): 273-284.

1979 Hocamız Prof. Dr. Mehmet Zühtü Berke'nin ardından. Türk Mikrobiyol. Cem. Derg. 8:

161-166.

1979 Sıtmanın tarihi. Sıtma bilimi : malariologia. Türkiye Parazitoloji Derneği Yayın No. 1;

6:1-10.

1979 Görev kurbanı ilk iki mikrobiyoloğumuz. Türk Mikrobiyol. Cem. Derg. 9: 61-67.

1979 0. 5 hidroklorik asitli suda kendi enzimleriyle sindirilen balıktan besiyeri hazırlama yöntemi. (A. Saraç ile). Edirne Tıp Fak. Derg(1-2): 230-231.

1980 Tıp tarihimiz açısından "Cumhuriyetin 50nci yılında Ġstanbul Tıp Fakültesi" adlı kitap üzerine düĢünceler. Ġst. Üniv. Ġstanbul Tıp Fakültesi Mec. 43(4): 897-910.

1980 BulaĢıcı hastalıklar bakımından Ġstanbul denizi. Dirim 55(5-6):137-139.

1980 KıĢ ve bulaĢıcı hastalıklar. Dirim; 55(7-8): 249.

1980 Balıklı üç Ģekerli demirli agar. (Ġ. Tanığ ile). Cerr. Tıp Fak Bült. 13(4): 193-196.

(16)

1980 Sarılık. Hafta Sonu s:4, 4 Nisan 1980.

1981 LeyiĢmanyazların tarihçesi. Leishmaniasis (Kala-Azar ve ġark çıbanı). Türkiye Parazitoloji Derneği Yayın No:2; 1-10.

1981 Kadırga'daki tıp fakültesi. Cerr. Tıp Fak. Derg. 12(1):212-220.

1981 Türkiye'de tıp mikrobiyolojisinin son yüzyıldaki geliĢimi (1881-1981). Cerr. Tıp Fak.

Derg. 13(Özel ek sayı): 270-283.

1981 Türkiye Cumhuriyetinde Atatürk Döneminde bulaĢıcı hastalıklarla savaĢ. Cerr. Tıp Fak.

Derg. 12(Özel ek sayı): 383-397.

1981 YÖK için ne dediler? Cumhuriyet 28 Ekim 1981.

1981 Türkiye'de tıp parazitolojisinin son yüzyıldaki geliĢimi. (A. Yücel ile birlikte). Cerr. Tıp Fak. Derg. 12 (Özel ek sayı): 284-296.

1981 Türkiye Cumhuriyetinde sıtma ve tüberküloz savaĢı. Bilim ve Teknik; 188: 17-20.

1981 Osmanlı Ġmparatorluğu'nda Fransızca tıp öğretimi ve etkileri. VIII. Türk Tarih Kongresi;

1291-1296.

1981 Türkiye mikrobiyoloji tarihinde bit tifüsünün keçilere bulaĢtırılması deneyleri. Türk Mikrobiyol. Cem. Derg. 2(3-4):63-69. 1982Gemella haemolysans'dan ileri gelen irinli meninjit. (Ġ. Tanığ, S. MemiĢ, A. Akın ile birlikte). Cerr. Tıp Fak. Derg. 13(1): 148-151.

1982 Türkiye'de Tıp Tarihi. Dirim 57: 197-207. Türkiye'de Tıp Tarihi Öğretimi. Cerr. Tıp Fak. Derg. 13: 458-465.

1982 Türkiye'de Atatürk Döneminde bulaĢıcı hastalıklarla savaĢ için kuruluĢlar ve çalıĢmalar.

Türkiye'de bulaĢıcı hastalıklarla savaĢ toplantısı. Ġst. Üniv. Cerr. Tıp Fak. Yayınları, Rek. No.

2974, Dek. No. 99: 5-20.

1982 SunuĢ. Türkçe tıp terimleri toplantısı. Cerr. Tıp Fak. Yayınları, Rek. No. 2973; Dek. No.

98: 5-9.

1982 Türkiye Mikrobiyoloji ve Parazitoloji Terimleri. Türkçe Tıp terimleri toplantısı. Cerr.

Tıp Fak. Yayınları, Rek. No. 297: 37-42.

1982 Balık artıklarından besiyeri hazırlanması. (M. Mamal ile birlikte). Türk Mikrobiyol Derg. 12: 5-8.

1983 Toksoplazmozun tarihçesi. Cerr. Tıp Fak. Derg. 14: 167-172.

1984 Mekteb-i Tıbbiye-i ġahane'nin son yılı. Cerr. Tıp Fak. Derg. 15: 171-191. Dirim 59(1-2):

25-30; 59(3-4): 72-81.

1984 Osmanlı Ġmparatorluğu'nda Ġkinci MeĢrutiyet Döneminde Bakteriyoloji ve Tıp Zoolojisi Öğretimi. Cerr. Tıp Fak. Derg. 15: 340-348.

1984 Türkiye Tıbbiye Mektepleri Muallimleri Listesi. Cerr. Tıp Fak. Derg. 15: 469-474. Yeni Simpozyum; 22: 19-31.

1985 Son yüzyılda kuduz bilgisindeki baĢlıca ilerlemelerin tarihçesi. Türkiye'de Kuduz Sorunu; 1-14. Türk Tıp Tarihi AraĢtırmaları, 1986; 1:17-24.

1985 Hastanelerimiz kuduz hastalarını kabule hazır mı? (S. Emre ile birlikte). Türkiye'de kuduz sorunu; 40-50. Türk. Mikrobiyol. Cem. Derg. 15(3-4): 80-87.

1985 Dr. G. B. Violi ve onun Türkiye pediyatrisine hizmetleri. Cerr. Tıp Fak. Derg. 16(3-4):

224-231.

1985 Amöbiyazın tarihçesi. Amöbiyazlar (Ed. ġ. YaĢarol). Türkiye Parazitoloji Derneği Yayyını No. 5; 1-16.

1985 Ticarette bulunan bazı dezenfeksiyon maddeleri üzerine bir araĢtırma. (A. Yücel, M.

Mamal, B. ÇokneĢeli, N. Akgül ile birlikte). Türk Mikrobiyol. Cem. Derg. 15:88-92.

1985 Milli egemenlik ve devletin halk sağlığı yönetimi. Milli egemenlik üzerine. Ġ. Ü. Cerr.

Tıp Fak. Yayını: 9-23.

1985 Bir zamanlar bir Mekteb-i Tıbbiye-i ġahane vardı. Tıp Yolunda CerrahpaĢa '85; 19-20.

1986 Hamidiye Etfal Hastane-i Alisi'nin kuruluĢ tarihçesi üzerine. Tıp Tarihi AraĢtırmaları; 1:

81-83.

1986 Türk Tıp Tarihi Kurrumu Faaliyetleri. Tıp Tarihi AraĢtırmaları, 1: 134-136.

1986 Hastane artıklarının tehlikesiz hale getirilmesi. Çevre Koruma, 30: 16-17.

1986 SunuĢ. Hastane artıklarının tehlikesiz hale getirilmesi toplantısı (25 ġubat 1986).

Ġstanbul BulaĢıcı Hastalıklarla SavaĢ Derneği Yayını No. 2.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :