Reglemente för regionrevisionen Dnr 4196-2018

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

BESLUT

Regionstyrelsen 31 oktober 2018 Sida 1 (1)

DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN

ARBGRP477-148015901-129, 0.1

§ 225

Reglemente för regionrevisionen

Dnr 4196-2018

Regionstyrelsens förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige fastställa reglemente för region- revisionen.

Ärendet

Ändringar i den politiska organisationen har föranlett att ett flertal styrdo- kument behöver upprättas alternativt uppdateras. Mer information om den föreslagna organisationsförändringen står att finna i ärendet Politisk organi- sation 2019 (dnr 04198-2018).

Bilagor:

Reglemente för regionrevisionen

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :