• Sonuç bulunamadı

TADİLAT BAKIM İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAMESİ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "TADİLAT BAKIM İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAMESİ"

Copied!
5
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

MÜLKİYETİ THK GENEL BAŞKANLIĞINA AİT UŞAK İLİ MERKEZ İLÇESİ İSMET PAŞA MAHALLESİ 1. GÜMÜŞ SOKAK ADRESİNDE BULUNAN MEVCUT BİNANIN DIŞ CEPHE

ALÜMİNYUM DOĞRAMA ve ÇATI TADİLAT BAKIM İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAMESİ

MADDE 1. TAŞINMAZ MAL SAHİBİNİN ANA BİLGİLERİ:

1.1. İdarenin;

ADI : TÜRK HAVA KURUMU GENEL BAŞKANLIĞI

ADRESİ : Atatürk Bulvarı No:33 Opera/Ankara TELEFON

NUMARASI : +90 312 303 72 00 – 7379 FAKS NUMARASI : +90 312 303 72 43

MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR:

Bir tarafta Türk Hava Kurum ………… (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta……… (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir.

Taraflara İlişkin Bilgiler 2.1. Yüklenicinin

a) Adı, Soyadı/Ticaret unvanı: … b) T.C. Kimlik No: …

c) Vergi Kimlik No: …

ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: … d) Telefon numarası: …

e) Bildirime esas faks numarası: …

2.2. Her iki taraf, 1.1. ve 2.1. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir.

Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır. Yüklenicinin ortak girişim olması durumunda, pilot ortak veya koordinatör ortağa yapılan tebligatlar ortak girişimi oluşturan bütün ortaklara yapılmış sayılır.

2.3. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.

MADDE 3. İHALENİN KONUSU:

İhale konusu iş, Mülkiyeti THK Genel Başkanlığına Ait Uşak İli Merkez İlçesi İsmet Paşa Mahallesi 1.

Gümüş Sokak Adresinde Bulunan Mevcut Binanın Dış Cephe Alüminyum Doğrama açılır pencerelerinin bakımlarının yapılması, makas ve kolları arızalarının yenilenmesi, silikonların yenilenmesi ve Çatı Tadilat Bakım İşi

MADDE 4. İHALE SAATİ, YERİ VE USULÜ :

4.1.Bu işe ait ihalenin yürütülmesinde THKY- 405 İhale Yönetmeliği esasları uygulanacak ve ihalenin sonucu THK Genel Başkanı’nın onayına müteakip yürürlüğe girecek olup;

4.2. İhale usulü: Teklif Alma Usulü

4.3.İhalenin yapılacağı adres: THK GENEL BAŞKANLIĞI (Atatürk Bulvarı no:33 Opera/Altındağ/ANKARA) İhale komisyonunca yapılacaktır.

4.4. İhale tarihi : 28 Ocak 2022 Cuma günü

4.5. İhale saati : 14:30 (Saat ayarında TRT’nin saat ayarı esastır).

4.6. İhale komisyonu ihaleye katılan firmalardan yeniden teklif istemeye ve pazarlık yapmaya yetkilidir.

(2)

5.1. Fiyat farkı ödenmeyecektir. Yüklenici, gerek esas taahhüt süresi içinde, gerekse mücbir sebeplerden (Mevsim koşulları mücbir sebep sayılmayacak ve süre uzatımına gerekçe yapılmayacak bu nedenle süre uzatımı verilmeyecektir) dolayı uzatılan süre için “Taahhüdün tamamen ifasına kadar” vergilere zam yapılması veya yeni vergiler ve resimler konulması, fiyatların yükselmesi, taşıma ve işçi ücretlerinin artması gibi sebeplere dayanarak fazla para verilmesi veya süre uzatımı isteğinde bulunamaz. (KDV’deki artma ve eksilmeler hariç) Resmi ihaleler için Bakanlar Kurulunca çıkarılan fiyat farkı kararnameleri sebebiyle ve süre uzatımları dâhil Yükleniciye hiçbir ad altında fiyat farkı verilmez

5.2. Mücbir sebepler: Yüklenicinin affı mümkün bir kusurunun bulunmaması ve mücbir sebebin iş üzerinde gecikmeye müessir olması ve mahiyetine göre bu sebepleri yüklenicinin ortadan kaldırmaya gücü yetmemiş bulunması icap ettiği gibi, yetkili makamlar tarafından usulüne göre tanzim edilmiş belgelerle mücbir sebebin vukuunu ispat etmesi lazımdır. Buna göre;

Mücbir sebep sayılabilecek haller:

a. İdarenin sebebiyet verdiği haller,

b. Olağanüstü tabiat hadiselerinden veya hasar neticesinde işte bir gerileme veya gecikme olması.

c. Sosyal sebepler dolayısıyla vaki haller:

(1) Kanuni grev vukuu bulması, (2) Bulaşıcı hastalıklar vukuu bulması,

(3) Kısmi veya genel seferberlik ilan edilmesi.

e. Mevsim koşulları mücbir sebep sayılmaz ve gerekçe yapılamaz.

MADDE 6. İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER VE YETERLİK KRİTERLERİ:

6.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkâr Odasından veya ilgili Meslek Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu ya da bir önceki yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu ya da bir önceki yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların THK Genel Başkanlığı Finans ve Mali İşleri Müdürlüğüne veya THK Uşak Şube Başkanlığına veya THK’nın ilgili banka hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı Vekâletname ile vekilin Noter tasdikli İmza Beyannamesi,

e) Adres Beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun İş Ortaklığı Beyannamesi ve Ortaklık Durum Belgesi,

g) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Ticaret Ve Sanayi Odası/Ticaret Odası bünyesinde bulunan Ticaret Sicil Memurlukları veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

ı) İhale Dokümanı İnceleme Beyannamesi

(3)

göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine/en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

6.3. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilemez.

6.4. Mesleki ve Teknik Yeterlilik Kriterleri (İş Bitirme Belgeleri):

Aşağıda belirtilen İş Bitirme Belgeleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

İsteklinin tek bir sözleşme ile yapmış olunan işin metrekare bazında en az %75’i kadar imalat yapılmış olmak kaydıyla:

a) Resmi Kurum veya Kuruluşlardan alınan bir işe ait İş Deneyim Belgesi (yüklenici veya altyüklenici iş bitirme belgesi),

b) Belediyelerden alınan bir işe ait İş Deneyim Belgesi veya Belediyelerden alınan onaylı iskân ruhsatı ve sözleşmesi

c) İhale tarihi itibariyle, sahip olunduğundan itibaren asgari 5 (beş) sene geçmiş İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık Fakültelerinden alınan Mezuniyet Belgeleri (en az 5 yıllık diploma) (Diploma sunan isteklilerde %75’i kadar iş bitirme belgesi sunulması koşulu aranmaz) ,

d) Özel işlerde;

Özel sektöre kat karşılığı veya ücreti mukabil yapılan işlerde noter onaylı sözleşme ve iskân ruhsatı iş deneyim belgesi olarak kabul edilir.

6.5. Teknik personel taahhütnamesi;

6.5.1. İstekli aşağıda belirtilen teknik personelleri çalıştıracağını yazılı olarak taahhüt edecektir.

6.5.2. SSK onaylı son prim bordosunun verilmesi veya istekli bünyesinde çalıştırılmıyor ise ihale üzerinde kaldığı takdirde bu personeli istihdam edeceğine dair taahhütname sunması gerekmektedir.

Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı Mesleki Özellikleri

1 Şantiye Şefi İnşaat Mühendisi En az 4 ( Dört ) yıl deneyimli

MADDE 7 İLAVE HUSUSLAR:

7.1. Yürürlükteki kanunlar ile sonradan ihdas edilecek kanun yönetmelik v.s.ye göre yüklenicinin yasal olarak sorumlu olduğu vergiler, SGK, resimler, harçlar ile ulaşım, nakliye, genel giderler, inşaat alanına giriş v.b. ve her türlü sigorta giderleri Yüklenici firmaya aittir.

7.2. İşin yapımı sırasındaki komşu taşınmazlara veya üçüncü şahıslara verilen zararlar Yüklenici firmaya aittir.

7.3. İşin tesliminde idareye sunulacak çıktılar için kırtasiye masrafları Yüklenici firmaya aittir.

7.4. İşin yapımı sırasında Resmi Kurum ve Kuruluşlardan gelebilecek her türlü cezai işlem yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Gerekli olması durumunda Resmi Kurum ve Kuruşlardan tüm izin ve müsaadeler yüklenici firma tarafından alınacaktır.

7.5. Yüklenici firma iş yerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği tedbirlerini almakla sorumludur. İdare bu hususta sorumluluk kabul etmez.

7.6. Yapılması zaruri görülen bilcümle ilave tadilat ve yeni projeler yüklenici firma tarafından sözleşme bedeli içerisinde yapılacaktır.

7.7. Bu işe ait sözleşme, ihale ve teknik şartnameler ile eklerinde belirtilmeyen hususlar için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Mahalli Belediyeler, Yapı İşleri Genel Teknik Şartnamesi ilgili Mühendis Odaları, TSE Teknik Şartnameleri ve Uygulama ve Kabul hükümleri kabul edilecektir.

7.8 Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

7.9. Bu işe ait sözleşme, ihale ve teknik şartnameler ile eklerinde belirtilmeyen hususlar için Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Teknik Şartnamesi (verilmemiştir) , TSE Teknik Şartnameleri ve Uygulama ve Kabul hükümleri kabul edilecektir.

7.10. Yüklenicinin bu iş ile ilgili vereceği kesin teminat “süresiz” olmalıdır.

7.11. İşin süresi 30 Takvim günüdür. Bu işle ilgili ilave süre verilmeyecektir.

(4)

MADDE 8. GEÇİCİ TEMİNAT :

8.1. İhalenin %3 geçici teminat bedeli yatıracaktır.

8.2. Geçici teminat olarak nakit veya en az 3 ay süreli ödeme kaydını havi, limit içi banka teminat mektubu verilebilir. Geçici teminat banka mektubu haricinde nakit olarak TL, Döviz veya Devlet Tahvili olabilir.

Geçici teminatı nakit olarak vermek isteyenler yukarıda anılan meblağı Türk Hava Kurumu’nun Ziraat Bankası Adliye Şubesi TR 2300 0100 1780 0000 2008 5888 IBAN numaralı hesabına yatırarak dekont ibraz edecektir.

8.3. İhaleyi kazanan tüzel kişi ya da ortak girişimcinin belirlenmesinden sonra ihaleye katılan ve en uygun teklif sahibi firma/şahıs harici diğer firma/şahısların geçici teminatları iade edilecektir. İhale üzerinde kalan gerçek kişi, tüzel kişi ya da ortak girişimin belirlenmesinden sonra teminatını 5 gün içerisinde % 6 ya tamamlayacaktır kesin teminatın süresi 2 (İki) yıl olacaktır.

MADDE 9. İHALEDE GEREKLİ EVRAKLAR :

9.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri ile birlikte sunmaları gerekir. İstekliler aşağıda belirtilen belgeleri kargo, eposta, faks yolu ile vereceklerdir.

9.2. Teklif mektubunu eposta, kargo, faks yolu ile iletebilirler.

9.3. Kanuni ikametgah belgesi, 9.4. Nüfus cüzdanı onaylı sureti,

9.5. Tebligat için adres beyanı, (Türkiye’deki)

9.6. Şartnamenin 8’nci maddesinde belirtilen miktarda geçici banka teminat mektubu veya THK’dan alınmış geçici teminat alındı makbuzu,

9.7. “İhale Şartnamesinin” incelendiğini ve bütün şartlara eksiksiz uyulacağına dair taahhüdü içeren imzalı dilekçe,

9.8. Şartnamenin satın alındığına dair belgenin aslı ve fotokopisi.

9.9. Noter tasdikli belgelerin “Aslı gibidir, Aslının aynısıdır, Aslının fotokopisidir” ibareler kabul edilecek,

“İbraz edilenin aynısıdır” veya bu anlama gelebilecek türden onaylı belgeler kabul edilmeyecektir.

9.10. Yer görme belgesi.

9.11. Yukarıda belirtilen belgeler ve teklif mektubunu kargo veya elden teslim edilecek teklifler iç zarf, ikinci bir zarfa konulup kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır.

MADDE 10. TEKLİFLERİN SUNULACAĞI YER, TARİH VE SAATİ :

10.1. İstekliler tarafından yukarıda belirtilen şekilde hazırlanan “Başvuru eposta, kargo, faks yolu ile teklifler en geç 28 Ocak 2022 Cuma günü saat 14:30’a kadar THK GENEL BAŞKANLIĞI Atatürk Bulvarı No:33 Opera/Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır.

10.2. Eposta ,kargo ,faks yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilecektir.

MADDE 11. YASAK FİİL VEYA DAVRANIŞLAR :

11.1. İhale süresince aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır.

11.2. Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

11.3. İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya

teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

11.4.Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

11.5. İhalede, kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten yada vekaleten birden fazla teklif vermek.

MADDE 12. TEKLİFLERİN AÇILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ :

12.1.Komisyon Başkanı, ihale ortamını bozan, toplantıyı engelleyici hareketlerde bulunan kişi veya kuruluşları ihale salonundan çıkartma yetkisine haizdir.

12.2. Eposta, kargo, faks yolu ile gelen tekliflerin açıklanması;

İlanda belirtilen açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirlendikten sonra Eposta,

(5)

Önemli görülen belgeleri eksik olanların veya teminatı noksan yatırılmış olanların belgeleri kendilerine iade edilerek istekli ihale dışı bırakılır.

12.3. Eposta, kargo, faks yolu ile gelen teklifler açılması;

12.4.Teklif mektuplarının tamam olduğu görüldükten sonra teklifler komisyon başkanı veya görevlendireceği bir üye tarafından okunur ve bir listeye isteklilerin adı ve teklifleri yazılır. Komisyon tarafından bahse konu listenin altı imzalanır. Daha sonra Komisyon Başkanı ihale tekliflerinin incelemeye ihtiyacı olduğu için sonucun 10 (On) gün içerisinde belirleneceğini belirterek oturumu kapatır.

MADDE 13. İHALE SERBESTİSİ :

13.1. Türk Hava Kurumu ihaleyi yapıp yapmamakta veya ihaleyi dilediği teklif sahibine vermekte serbesttir. THK 4734 sayılı kanuna tabi değildir.

13.2. Türk Hava Kurumu; bu hususlar veya bir başka nedenle ihalenin gerçekleştirilmemesi, teklifin değerlendirme dışı bırakılması, ihalenin iptal edilmesi, sözleşme akdinden sarfınazar etmesi hallerinde, herhangi bir gerekçe göstermek ve bu gerekçeyi katılımcılara bildirmek zorunluluğunda değildir. Bu gibi hallerde istekliler masraf, zarar ve ziyan adı altında herhangi bir talepte bulunamazlar.

MADDE 14. İHALE KARARININ ONAYLANMASI VEYA REDDİ :

14.1. “İhale Komisyon Kararı” alındığı tarihten itibaren en geç 10 gün içinde THK Genel Başkanı tarafından onaylanır veya gerekçesini belirtmek suretiyle iptal edilir.

14.2. İhale, kararını THK Genel Başkanı tarafından onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

MADDE 15. KESİNLEŞEN İHALE KARARININ BİLDİRİLMESİ :

15.1. İhale sonucu, ihale kararının onaylandığı günü izleyen en geç 15 (Onbeş) iş günü içerisinde ihale üzerine bırakılan istekliye veya vekiline imzası alınmak suretiyle elden bildirilir veya isteklinin tebligat adresine postalanır.

MADDE 16 TEBLİGAT ADRESI :

16.1. İşbu şartname dolayısıyla teklif sahibinin bildireceği adrese yapılacak tebligatlar kendisine yapılmış sayılır. Bu mahallin terk edilmesi halinde yeni adres derhal Türk Hava Kurumuna yazılı olarak bildirilecek, aksi halde eski adrese gönderilecek tebligatlar geçerli sayılacaktır.

16.2. Alıcının kanuni adresi :

Telefon no : Faks no : GSM :

MADDE 17. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜLMESİ :

Bu ihaleden doğacak ihtilafları çözmeye Ankara Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkilidir.

İş bu ihale şartnamesi bu madde de dahil olmak üzere 5 sayfa ve 17 (Onyedi) maddeden ibaret olup ihale dokümanları bütün olarak değerlendirilecektir.

Referanslar

Benzer Belgeler

2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son

2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son

2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son

2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son

2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son

2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son

2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son

2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son