TÜRKİYE FOTOGRAMETRİ VE UZAKTAN ALGILAMA BİRLİĞİ (TUFUAB) YÖNETMELİK TASLAĞI ÜZERİNE ODAMIZ GÖRÜŞLERİ

Tam metin

(1)

TÜRKİYE FOTOGRAMETRİ VE UZAKTAN ALGILAMA BİRLİĞİ (TUFUAB) YÖNETMELİK TASLAĞI ÜZERİNE ODAMIZ GÖRÜŞLERİ

NOT: Odamızın görüşleri koyu harflerle ve altı çizili olarak gösterilmektedir.

TÜRKİYE ULUSAL FOTOGRAMETRİ VE UZAKTAN ALGILAMA BİRLİĞİ (TUFUAB) YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliğinin (TUFUAB); teşkilat, görev ve yetkilerini belirlemek, yurt içi ve yurt dışı benzeri kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon esaslarını saptamaktır.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmeliğin konu ve kurumlar yönünden kapsamı aşağıda gösterilmiştir.

a) Konu yönünden:

1) Fotogrametri, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri konularında üretim, araştırma, geliştirme ve uygulamalar.

2) Başta ISPRS olmak üzere Türkiye'nin üye olduğu ilgili yurt içi ve yurt dışı bilimsel kuruluşlarla ilgili faaliyetler. Neden ISPRS? Bu konuda çalışan ulusal ve uluslararsı kuruluşları ISPRS ile

sınırlamak (her ne kadar değil gibi bir görünüm verilmeye çalışılmışsada) doğru değildir. Genel yazılmalıdır. Şu şekilde olmalıdır.

“Türkiye'nin üye olduğu ilgili yurt içi ve yurt dışı bilimsel kuruluşlarla ilgili faaliyetler.”

3) Kurumlar arası işbirliği. Burada mutlak surette Fotogrametri ve Uzaktan Algılama ve CBS ile ilgili olarak TMMOB bünyesinde yer alan HKMO açık olarak ifade edilmelidir. Çünki konu ile ilgili kişiler bu odanın üyeleridir. HKMO mutlak surette TUFUAB içinde temsilcisi ile birlikte yer almalı ve üye sayısı doğrultusunda oy hakkı olmalıdır.

b) Kurum ve kişiler yönünden:

1) Fotogrametri, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri konularında öğretim ve araştırma yapan yükseköğretim kurumları.

2) Fotogrametri, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri konularında üretim, araştırma ve uygulama çalışmaları yapan kamu kurumları.

3) Bu Yönetmelikte öngörülen esaslar dâhilinde ve bu konularda çalışmalar yapan diğer gerçek ve tüzel kişiler.

Tanım ve kısaltmalar

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelikte kullanılan tanım ve kısaltmalar şunlardır:

a) Bireysel Üyeler: TUFUAB ile ilgili konularda öğrenim gören öğrenciler, araştırmacılar ve TUFUAB konuları ile faaliyette bulunan gerçek kişilerdir.

b) Destekleyici Kuruluş Üyeleri: TUFUAB ile ilgili konularda çalışan özel sektör firmaları ve Sivil Toplum Kuruluşlarıdır.

c) ISPRS : International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (Uluslararası Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği)

ç) Kurumsal Üyeler : TUFUAB ile ilgili konularda çalışan kamu kurum ve kuruluşları ile yüksek öğretim kurumlarıdır.

d) Konsey : TUFUAB Konseyi

e) Onur Üyeleri: TUFUAB ile ilgili konularda üstün katkıları olmuş üyelerdir.

f) Temsilci Kurum : Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığıdır.

g) Temsilci Kurum Başkanı : Temsilci Kurum tarafından belirlenir.

h) TUFUAB : Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği

(2)

ı) TUFUAB Konseyi : Temsilci Kurum Başkanı (Başkan), Birinci ve İkinci Başkan Yardımcıları, TUFUAB Sekreteri ve İletişim Koordinatöründen oluşur.

i) TUFUAB Sekreteri: Temsilci Kurum'un Fotogrametri Dairesi Başkanıdır.

j) Uzman : Kurumların bünyelerinde kadrolu olarak bulunan Fotogrametri, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri konularında en az 5 yıllık deneyimi olan kişilerdir. Yüksek Öğretim Kurumları için Fotogrametri, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri konularında akademik lisans/lisansüstü ders veren ve/veya proje yapan öğretim elemanları ile lisansüstü doktora öğrenim gören öğrenciler ve konu ile ilgili yüksek lisans derecesine sahip kişilerdir.

Hedefler

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelik ile ulaşılmak istenilen hedefler şunlardır:

a) Türkiye'deki Fotogrametri, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri alanlarında araştırma, inceleme ve çalışmaları teşvik etmek; geliştirilmesi için önerilerde bulunmak. TUFUAB şimdiye kadar ne önerilerde bulunmuştur? Nasıl bir stratejisi vardır? Bu konuda hiç bir açıklık yoktur.

b) Yönetmeliğin kapsamına giren uluslararası bilimsel kuruluşların faaliyetlerine Türkiye'nin katılımını ve temsilini sağlamak, bu kuruluşların çalışmalarına katılmak için ön hazırlık ve ara çalışmaları yürütmek, Bu çalışmalar kurumlar tarafından zaten gerçekleştirilmektedir. HGK buraya destekmi verecektir?

c) Bu Yönetmeliğin kapsamına giren konularda, ülkemizde gerçek kişi veya ulusal kuruluşlarla, yabancı uyruklu gerçek kişi veya kuruluşların ortak çalışma ve araştırma tekliflerinden ilgili kişi ve kuruluşlar aracılığı ile haberdar olmak; çalışmaların ulusal çıkarlara uygun olması yönünde gerekli önlemleri almak ve bu gibi faaliyetler hakkında istenildiğinde yetkili kuruluşlara önerilerde bulunmak ve sonuçları izlemek, Bu konuda hangi stratejiye uygun karar verilecek olması konusunda bir açıklama yoktur. Uluslararası projelerin her geçen gün hem akademik hemde ekonomik anlamda önem kazandığı bir dönemde her türlü bilginin paylaşılmaya kalkışılması yeni büroktratik işlemleri artıracak ve motivasyon eksikliğine sebep olabilecektir. Bu nedenlede bu madde daha

genelleştirilmelidir.

ç) Türkiye'nin Fotogrametri, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili bilgi ve belgelerinin ulusal güvenlik ve çıkarlarımız yönünden korunmasını gözetmek ve resmi makamların başvurusu üzerine önerilerde bulunmak,

d) Uluslararası ilgili kuruluşlarda Türkiye'yi ilgilendiren ve yönetmelik kapsamına giren konularda alınacak kararların ulusal çıkarlarımıza uygun olmasını sağlamak; bu kararların yayımı ve uygulanması için gereken faaliyetleri takip etmek,

e) Yönetmelik kapsamına giren konularla ilgili yurt içi ve yurt dışı yayınları izlemek; ilgili tarafları haberdar etmek, gerekli görülen yayın ve yayımın yapılmasını teşvik etmek,

f) Bilimsel içerikli periyodik yayınlar yapmak; Fotogrametri, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri konularında program yapmak ve bilimsel projeler oluşturulmasına teşvik etmek ve oluşturulan projeleri desteklemek,

g) TUFUAB Ulusal Programı kapsamında yürütülecek projelere yönelik bilimsel çalışmaları destekleyen (Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK vb.) ulusal ve diğer ulusal ve uluslararası kaynaklardan destek almak amacıyla çalışmalar yürütmek, TUFUAB ulusal programı kapsamında yürütülecek projelerde üniversitelerle işbirliği yapılması konusu mutlaka yer almalıdır.

ğ) Fotogrametri, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri eğitim ve uygulamalarının yurt düzeyinde daha geniş şekilde yayılması ve tanıtılmasına katkıda bulunmak; bu amaçla gerektiğinde ilgili kuruluşlarla iş birliği yapmak.

İKİNCİ BÖLÜM TUFUAB Süreç Yönetimi

Temel organlar

MADDE 5 - (1) TUFUAB çalışmalarının yürütülmesi için temel organlar; Genel Kurul, TUFUAB Konseyi ve Teknik Komisyonlardır. TUFUAB faaliyetleri; TUFUAB Konseyi tarafından TUFUAB yönetmeliği, Genel Kurulca onaylanan yönergeler ve Genel Kurul kararları doğrultusunda yürütülür.

(3)

a) Genel Kurul; TUFUAB'ın genel politikasını belirler ve tüm kararlar için en yetkili kuruldur.

Genel Kurul, ulusal boyutta her iki yılda bir ve ISPRS Kongresinin düzenlendiği tarihten itibaren en geç dört ay sonra toplanır. Ayrıca, Konseyin önerisi ile Genel Kurul olağanüstü toplanabilir.

1) Genel Kurula oy hakkına sahip delegeler, gözlemciler ve diğer üyelerle birlikte oy hakkına sahip olmayan davetliler katılır.

2) ISPRS Kongresinin düzenlendiği tarihten itibaren en geç dört ay sonra gerçekleştirilen Genel Kurulda; Konsey Başkan Yardımcıları, Teknik Komisyon Başkanları, kurumsal üyelik başvuruları ve onur üyeleri oylamayla seçilir.

3) Genel Kurulun toplanabilmesi için genel kurulda oy hakkına sahip delegelerin salt çoğunluğunun genel kurul başlangıcında hazır bulunması gerekir. Genel Kurul tarafından alınacak kararlarda, genel kurul başlangıcında hazır bulunan ve oy hakkına sahip delege sayısının salt çoğunluğu geçerlidir.

b) TUFUAB Konseyi; TUFUAB'ın idari işleri ile Teknik Komisyon çalışmalarının genel üst koordinasyonunu yürütür. TUFUAB Konseyi üyeleri; Konsey Başkanı, Başkan Yardımcıları, TUFUAB Sekreteri ve İletişim Koordinatöründen oluşur. Konsey yılda en az bir kere olağan, Başkanının talebi doğrultusunda da olağanüstü toplanır. Toplantılara, Konseyin daveti üzerine, Teknik Komisyon Başkanları ve üyeleri de katılır.

c) Teknik Komisyonlar; Uluslararası Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği'nin (ISPRS) statü ve iç tüzüğünde öngörülen temel konulara bağlı olarak bilimsel ve teknik çalışmaların ele alındığı alt çalışma gruplarından oluşur. TUFUAB'ın bilimsel çalışmalarını yürütürler. Her Teknik Komisyon; Teknik Komisyon Başkanı, Teknik Komisyon Sekreteri, Çalışma Gurubu Başkanları ve Destekleyici Kuruluş Üyelerinden oluşur. Teknik Komisyon faaliyetleri bu grup tarafından yönetilir.

1) Teknik Komisyonların sayısı, adı ve yapısı, çalışma gruplarının oluşturulması, faaliyet takvimi ve benzeri hususlar Konsey ve Genel Kurul üyelerince karar verilen ve Temsilci Kurum Başkanlığınca onaylanan yönerge ile yapılandırılır.

2) Teknik Komisyon Başkanları, Genel Kurul tarafından dört yıl boyunca görev yapmak üzere belirlenir. Kurumsal üyeler desteklediği Teknik Komisyon Başkan adayını özgeçmişiyle beraber Konseye bildirir. Bir veya birkaç kurumsal üyenin birleşerek önerdiği kişiler Genel Kurulda değerlendirilir. Konsey, adaylık başvurularını Genel Kurula getirir.

3) Teknik Komisyon Başkan adayı, dört yıllık programı ve oluşturacağı çalışma grupları hakkında kısa bir sunuş yapar. Genel Kurul, adaylar arasından Teknik Komisyon Başkanını seçer.

4) Kurumsal üye/üyeler seçilen Teknik Komisyon Başkanı'na gereken destekleri sağlamakla yükümlüdürler. Komisyona ve çalışma grupları faaliyetlerine katılmak isteyen TUFUAB üyeleri, Teknik Komisyon Başkanına başvururlar.

Üyeler

MADDE 6 - (1) Üyeler; TUFUAB konularında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerden oluşur:

a) Temsilci Kurum,

b) Temsilci Kurum Başkanı,

1) TUFUAB Genel Kuruluna başkanlık yapar; aynı zamanda TUFUAB Konseyi Başkanı'dır.

c) TUFUAB Sekreteri, ç) Kurumsal Üyeler,

1) Kurumsal üyelik başvurulan TUFUAB Sekreterliğine dilekçe ile yapılır. Dilekçede; TUFUAB ilgi alanları, kuruluş kanunları, görevleri, konu ile ilgili uzman sayısı, projeleri, vizyonları ve TUFUAB faaliyetlerine yapacağı katkılar belirtilir.

d) Destekleyici Kuruluş Üyeleri, oy hakkı bulunmamaktadır. Neden? Destekleyici kurumsal üyeleri kimdir? Eğer oda kastediliyorsa açık olarak belirtilmelidir ve destekleyici kuruluş üyeleride oy hakkına sahip olmalıdır.

1) Destekleyici Kuruluş Üyelerinin üyelik başvuruları TUFUAB Sekreterliğine kurumsal üyelik başvurularına benzer şekilde yapılır.

(4)

e) Onur Üyelerinin oy hakkı bulunmamaktadır. Onur üyeliklerine seçilen özel ve tüzel kişilere verilecek ödüller, Genel kurul tarafından oylanarak kabul edilen ve Temsilci Kurum Başkanlığınca onaylanan TUFUAB Ödül Yönergesinde belirlenir.

1) Onur üyeliği için öneriler, Kurumsal Üyeler tarafından TUFUAB Sekreterine gerekçeli bir yazı ile bildirilir.

f) Bireysel Üyelerin oy hakkı bulunmamaktadır. Neden? Uluslararası kurumlarda ki bireysel üyeliklerde herkesin oy hakkı vardır. (RSPSoc – İngiltere Uzaktan Algılama ve Fotogrametri Birliği) Bu nedenlede benzer bir oluşum olması nedeniyle burdada bireysel üyeler oy hakkına sahip

olmalıdır.

1)Bireysel üyelik başvuruları, TUFUAB internet sitesinden yapılır.

2)ISPRS Konseyinde yer alan ve Teknik Komisyon Başkanı olarak görev yapan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kişiler ISPRS'deki görevleri süresince aynı zamanda TUFUAB'ın üyesidir.

3)Konsey; Kurumsal Üyelik, Destekleyici Kuruluş üyeliği ve Onur üyeliği başvurularını inceler ve uygun bulunmayan üyelik kategorilerini TUFUAB Sekreterine bildirir. Konseyin denetiminden geçen kurumsal üyelik başvuruları, kategoriler, kategori değişiklik istekleri, üyeliğin düşmesi ve onur üyeliği önerileri Genel Kurulda oylanır. Karar oy çokluğu ile belirlenir.

g) Oy Hakları : Kurumsal üyelerin oy hakları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir Kurumsal Üyelik

Uzman Sayısı (Üniversiteler) Uzman Sayısı (Kamu Kurumları) Oylama ağırlığı

1-25 1-25 1

26-50 26-50 2

51-100 51-150 3

101-150 151-250 4

151-250 251-400 5

251-400 401-600 6

401-600 601-800 7

600+ 800+ 8

Oy oranı yeniden gözden geçirilmelidir. Hangi kurumda öncelki maddelerde söz edilen Uzman sayısı 600 den fazladır. Bütün ülkede toplan 600 kişi olması mümkün değil gibi görünmektedir. Bu oylar neyi temsil etmektedir?

Yürütme ve temsilci kurum

MADDE 7 - (1) Temsilci Kurum; TUFUAB Sekreteri başkanlığında bir büro oluşturarak ve iletişim koordinatörünü atayarak aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Bu Yönetmeliğin kapsamına giren uluslararası oluşumlarda ve ISPRS'de Türkiye'yi temsil etmek,

b) Üye olunan uluslararası oluşumların varsa aidatının ödenmesini sağlamak,

c) Üye olunan uluslararası oluşumlar ile gerekli iletişimi kurmak ve yazışmaları yürütmek, ç) Türkiye ile ilgili yönetmelik kapsamına giren konularda üye olunan oluşumlarda alınmış kararları yaymak; gerekirse bu konularda TUFUAB Konseyinde, Genel Kurulda görüşmeler açılmasını sağlamak; Teknik Komisyonlarca da önerilen uluslararası bilimsel ve teknik projelerin ulusal boyutta koordinasyonunu yürütmek,

d) Üyesi olduğu kuruluşların Konsey, Genel Kurul ve Komisyon toplantı gündemlerini yaymak;

toplantıya katılacak delegelerin adlarını ilgili kuruluşa bildirmek ve bu toplantılardan önce üyelerle ön hazırlık toplantısı düzenlemek,

e) TUFUAB Konseyi ve Genel Kuruluna başkanlık etmek; toplantılara çağırmak ve kurul çalışmalarının düzenli yürütülmesini sağlamak; alınan kararları yaymak ve gerçekleştirilmesini izlemek,

f) Ulusal ve Uluslararası kongre, toplantı ve sempozyumları koordine etmek,

g) Fotogrametri, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili bilgi, belge, doküman ve değerlerin korunması konusunda ilgili makamlara teklif ve tavsiyelerde bulunmak ve gerekli önerileri almak, TUFUAB'ın konusu ile ilgili uzmanları gerekli kurullara ve toplantılara davet etmek,

ğ) Temsilcilik ve ulusal koordinasyon görevinin gerektirdiği diğer bütün işlemleri, TUFUAB Konseyinin desteği ile yerine getirmek,

(5)

h) İletişim koordinatörünü ve büro için gerekli personeli atamaktır.

TUFUAB konseyi

MADDE 8 - (1) TUFUAB Konseyinin Görevleri:

a) TUFUAB çalışmalarının, bu yönetmeliğin amaç ve hedeflerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak,

b) Teknik Komisyonlar arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,

c) Kurumsal ve Destekleyici Kuruluş üyelik başvuruları ile onursal üyelik önerilerini değerlendirmek,

ç) Piğer üyelik başvurularını değerlendirmek,

d) Temsilci Kurum Başkanı ve TUFUAB Teknik Komisyon Başkanlarından gelen öneriler üzerine Fotogrametri, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri alanlarında Türkiye'de yürütülen faaliyetlerde Ulusal ve Uluslar arası standardı sağlamak ve yineleme ile ikilemeleri önlemek için ilgili ve yetkili kişi ve kuruluşlara önerilerde bulunmak ve sonuçlarını takip etmek,

e) TUFUAB'ın üye olunan kuruluşlardaki varsa yıllık aidatı, kategorisi ve gerektiğinde yeniden düzenlenmesi konusunda gelen önerileri inceleyerek Genel Kurulun onayına sunmak,

f) TUFUAB ile ilgili Uluslar arası Kuruluşların düzenleyeceği toplantılara toplantılara temsil yetkisi ile katılacak kişi veya kişilerden oluşacak Türk delegasyonunu belirlemek,

g) Uluslar arası toplantılarda TUFUAB adına sunulacak ulusal görüş ve raporun hazırlanmasını koordine etmek ve temsilini sağlamak,

ğ) TUFUAB Teknik Komisyonları tarafından verilen ve uluslar arası kuruluşlara gönderilecek ulusal raporları ulusal güvenlik ve içerik açısından incelemek,

h) TUFUAB Teknik Komisyonları ve Çalışma Gurupları sayısının arttırılması, azaltılması veya faaliyet konularının değiştirilmesi için ön inceleme yapmak,

ı) TUFUAB'ın bu Yönetmeliğin amaç ve hedeflerine ulaşmasını sağlamak üzere idari kararlar almak veya teknik tavsiyelerde bulunmak,

I) TUFUAB bünyesinde oluşturulacak program ve projelerle ilgili koordinasyonu sağlamak;

gerekli inisiyatifi almak, anılan program ve projeler kapsamında müşterek kullanımı uygun görülen kaynakların ulusal boyutta koordinasyonunu sağlamak; ilgili düzenleyici kararları almak,

j) TUFUAB internet sayfasını düzenlemek, İletişim Koordinatörü ile koordineli olarak TUFUAB Dergisinin çıkarılmasını ve süreli yayınlarının yapılmasını sağlamak,

k) Gerektiğinde uluslararası mahiyette toplantılar düzenlemek, teknik ve idari yönden sorumluluk almak,

I) ISPRS ve TUFUAB ile ilgili alınmış kararların yürütülmesi için yönergeler hazırlamak ve Genel Kurulun onayına sunmaktır.

Başkan yardımcıları

MADDE 9 - (1) Birinci Başkan Yardımcısının görevleri:

a) Temsilci Kurum Başkanına yönetim işlerinde yardımcı olmak,

b) Temsilci Kurum Başkanının bulunmadığı hallerde veya Temsilci Kurum Başkanı tarafından görevlendirildiği durumlarda Temsilci Kurum Başkanına ait tüm görev, yetki ve sorumlulukları üstlenmek,

c) İletişim Koordinatörü ile süreli yayın çalışmalarını koordine etmektir. (2) İkinci Başkan Yardımcısının görevleri:

a) Teknik Komisyonların yaptığı çalışmaları izlemek ve gerekli koordinasyonu yapmak, b) Teknik Komisyonların yaptığı çalışmaları Konseye ve Genel Kurula rapor etmek, c) Ulusal Rapor ve TUFUAB Ulusal Programının Genel Kurula sunulacak şekilde taslağını hazırlamak ve Komisyon Başkanları ile bu faaliyetleri koordine etmek,

TUFUAB sekreteri

MADDE 10 - (1) TUFUAB Sekreterinin Görevleri:

a) TUFUAB ile ilgili faaliyetlerde Temsilci Kurum Başkanına yardım etmek ve verilen görevleri yerine getirmek üzere büro oluşturmak,

(6)

b) Büronun çalışmalarını düzenleyerek her türlü ulusal ve uluslararası yazışmayı yürütmek, c) Toplantılarda alınan kararları ilgili makamlara iletmek, ç) TUFUAB Konseyi toplantılarını organize etmek,

d) Üye kayıtlarını tutmak,

e) TUFUAB'ın uluslararası üyelik vecibesinden doğan üyelik aidatı ve benzeri yükümlülüklerini takip etmek ve

f) Sekreterlik görevinin gerektirdiği diğer hizmetleri yerine getirmektir.

TUFUAB iletişim koordinatörü

MADDE 11 - (1) TUFUAB İletişim Koordinatörünün Görevleri:

a) Birinci Başkan Yardımcısı ve TUFUAB Konseyi ile eşgüdümlü olarak TUFUAB'ın süreli yayınlarını düzenlemek; basım ve yayımını sağlamak ve

b) TUFUAB internet sayfasını TUFUAB Konseyi ile koordineli olarak oluşturmak; bakım ve güncelliğini sağlamak.

TUFUAB teknik komisyonları

MADDE 12 - (1)Teknik Komisyonların Görevleri:

a) Kendi faaliyet alanlarında görev yapacak çalışma gruplarını oluşturmak ve yılda en az bir kez toplanmak,

b) Çalışma alanlarına giren konularda, Genel Kurulda sunulan çalışma programına göre bilimsel çalışmalar yapmak, geliştirmek, teşvik etmek, tavsiye kararları almak ve yürütülen çalışmaları

değerlendirmek üzere her iki yılda bir yapılacak Genel Kurula sunmak,

c) Yönetmelik kapsamına giren konularda faaliyet gösteren benzer kuruluşların organları ve TUFUAB Teknik Komisyonları ile bilimsel ilişkiler kurmak,

ç) Kendi çalışma alanlarındaki yayınlardan, diğer ilgili TUFUAB organlarına bilgi vermek, d) Konsey aracılığı ile kendilerine intikal ettirilen konularda görüş bildirmek,

e) Uluslararası benzer kuruluşlara paralel olarak çalışma grupları kurmak, f) Çalışma alanlarına giren diğer bütün konularda gerekli işlemleri yapmak,

g) Fotogrametri, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi sistemleri konularında bilgi, belge, doküman ve değerlerinden Ulusal güvenlik yönünden korunması gerekli görülenler için teklif ve tavsiyelerde bulunmak,

ğ) İlgi alanına göre Ulusal TUFUAB Programına gerekli katkıda bulunmak ve proje önermek, h) Genel Kurulda yapılan seçim öncesi Teknik Komisyon Başkanı tarafından yapılan sunu mda taahhüt edilen programı uygulamak ve çalışmaları gerçekleştirmektir.

Mali hükümler

MADDE 13 - (1) Mali hususlara ilişkin aşağıda ifade edilenler dikkate alınır:

a) TUFUAB faaliyetlerine katılan Kurumsal üyeler, yurtiçi ve yurtdışı toplantılara katılan personelin yolluk ve yevmiyeleri ile TUFUAB Genel Kurulunca onaylanmış araştırma ve inceleme projelerine ilişkin kendi alanlarına giren bütçeleri hazırlarlar,

b) Mali hususlara ilişkin işlemlerde, gerekli durumlarda Maliye Bakanlığının görüşü alınır.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 14 - (1) 2/2/1984 tarihli ve 84/7698 sayılı Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15 - (1) Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Yürürlük

(7)

GEREKÇE

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) Yönetmeliğini büyük ölçüde etkileyen Uluslar arası Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliğinin (International Society for Photogrammetry and Remote Sensing-ISPRS) işleyişinde meydana gelen değişiklikler, faaliyetlerini yürütmek için teşkilatında bulunan Teknik Komisyon sayısının altıdan sekize çıkmış olması, ilgi alanında bulunan basılı harita ve harita bilgisi üretiminin yanında gelişen teknoloji nedeniyle sayısal veri üretimi ve paylaşımının yer alması, Fotogrametri ve Uzaktan Algılama bilimlerine ilaveten Coğrafi Bilgi Sistemleri teknolojisinin uygulama alanına girmesi, ISPRS mevzuatında yaşanan değişikliklerin mevcut Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği Yönetmeliğine yansıtılması ve Türkiye'de gelişmekte olan kurumlar arası işbirliğinin mevcut Yönetmeliğe yansıtılması için ilgili Yönetmeliğin yeniden hazırlanarak yürürlüğe konulması ihtiyacını doğurmuştur.

Bu kapsamda, ISPRS statüsüne paralel teşkilat, görev ve yetkileri yeniden tanımlanmış; yurtdışı benzeri kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon esasları saptanmış; üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerin Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği çatısı altında buluşmasını sağlayan usul ve esaslar yeniden düzenlenmiş; Fotogrametri, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi konularında uluslar arasında belirlenen esasların Türkiye'de yaygınlaşması için kurumlar arasındaki işbirliğinin arttırılmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Bunun yanında mevcut Yönetmelikte bulunan terimler ve tanımlar gözden geçirilmiş; bazı terimler yeniden düzenlenmiş; bazı tanımlar daha anlaşılabilir hale getirilmiş ve yeni terimler ve tanımlar Taslak Yönetmeliğe ilave edilmiştir.

Hazırlanan Taslak Yönetmelik ile Türkiye'de Fotogrametri, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi konularıyla uğraşan kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile gerçek ve tüzel kişilerin aynı çatı altında buluşması, uluslar arası işbirliği ve koordinasyonun kurulmasında daha çok tarafın katkısının alınması, yaşanan teknolojik gelişme ve ürünlerin Türkiye'de yaygınlaştırılmasına imkân verecek düzenlemelerin yapılması için görev, yetki ve sorumlulukların yeniden düzenlenmesi, TUFUAB'ın işleyişini etkileyen uluslar arası mevzuat değişikliklerinin Yönetmeliğe yansıtılması ve kurumlar arası işbirliğinin arttırılması amaçlanmaktadır.

Ders verme veya proje yapma koşulu ar görleri kapsamıyor o nedenle üniversitelerin akademik kadrolarında yer alan öğretim üye/yardımcıları şeklinde olabilir.

Odamızca bu onları ilgilendirmiyor.

Hedeflere konu ile ilgili standartlar hakkında üyeleri bilgilendirmek, gerektiğinde ulusal standartlar belirlemek eklenebilir.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :