• Sonuç bulunamadı

UKU YAN ETKİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ AÇIKLAMALAR

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "UKU YAN ETKİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ AÇIKLAMALAR"

Copied!
15
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

UKU YAN ETKİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ AÇIKLAMALAR

Burada taranacak olan belirtilerin çoğu “burada ve şu anda” esasına göre değerlendirilecektir, ancak çoğu zaman hastanın son üç günkü durumunu gözönünde tutmak uygun olacaktır. Bazı belirtiler için değerlendirmenin süresi kılavuzda belirtildiği üzere 72 saatten uzun bir süreyi kapsayacaktır.

Özellikle ruhsal yan etkilerle ilgili maddelerde hastanın kendi şikayetleri ve görüşme sırasında elde edilen bulgular arasında fark olabilir. Genel kural olarak bu durumda klinik gözlemlere öncelik tanınmalıdır.

Herhangi bir nedenden dolayı bir belirti değerlendirilemiyorsa, bu uygun sütunda 9 (değerlendirilemedi) ile belirtilecektir.

Değerlendirme, belirti ilaçla ilgili mi değil mi değil mi sorusundan bağımsız olmalıdır.

Tedaviyle ilişkili olma olasılığı, diğer sütunda belirtilmelidir.

(2)

1) RUHSAL YAN ETKİLER:

1.1 Konsantrasyon sorunları

Konsantre olmada, düşünceleri toparlamada veya dikkati sürdürmede güçlük olabilir.

0 Konsantrasyonda sorun yoktur veya şüphelidir.

1 Hastanın düşüncelerini toparlamak için eskisinden daha çok uğraşması gerekmektedir, ancak bu günlük yaşamını etkileyecek ölçüde değildir.

2 Konsantrasyon sorunları hastanın günlük yaşamını etkileyecek derecede belirgindir.

3 Hastanın konsantrasyon sorunları görüşme sırasında gözlenebilecek kadar belirgindir.

1.2 Kuvvetsizlik / Halsizlik / Kolay yorulma

Hastanın halsizlik hissetmesi ve dayanıklılığının olmaması durumu söz konusu olabilir.

Değerlendirme hastanın ifadesine göre yapılacaktır.

0 Halsizlik yoktur veya şüphelidir.

1 Hasta eskiye göre daha kolay yorulmaktadır, ancak eskiye göre gün boyu daha çok dinlenme ihtiyacı duymaz.

2 Halsizlik nedeniyle gün boyu ara sıra dinlenme ihtiyacındadır.

3 Halsizlik nedeniyle günün çoğunu dinlenerek geçirme ihtiyacındadır.

1.3 Uyku hali / Sedasyon

Gün boyu uyanık kalma yeteneğinde azalma olabilir. Değerlendirme görüşme sırasındaki klinik belirtilere göre yapılacaktır.

0 Uyku hali yoktur veya şüphelidir.

1 Konuşma ve yüz ifadesinden hafif uykulu / uyuşuk olduğu anlaşılır.

2 Belirgin uykulu / uyuşuktur. Konuşmaya ara verildiğinde hasta esner ve uyumaya meyillidir.

3 Hastayı uyanık tutmak ve uyandırmak güçtür.

1.4 Unutkanlık

Bellek bozukluğu olabilir. Değerlendirme konsantrasyon sorunlarından ayrı olarak yapılmalıdır.

0 Bellekte bozukluk yoktur veya şüphelidir.

1 İşlevlerini etkilemeyecek düzeyde, eskiye göre hafif derecede ve sübjektif bellek kaybı vardır.

2 Bellek kaybı hastayı etkiler ve / veya buna ait bulgular görüşme sırasında gözlenir.

3 Görüşmede hasta bariz olarak bellek kaybı olduğuna dair belirtiler gösterir.

(3)

1.5 Depresyon

Hastada üzüntü, depresyon, melankoli, çaresizlik, umutsuzluk yaşantılarının sözel ve sözel olmayan ifadeleri, intihar dürtüleri olabilir.

0 Normal veya neşeli duygudurum.

1 Hastanın duygudurumu eskiye göre daha çökkün ve üzüntülüdür, ancak hasta hayatı halen yaşamaya değer bulur.

2 Hastanın duygu durumu bariz çökkündür ve sözel olarak belirtilmeyen

umutsuzluk ve / veya ölüm isteği içerebilir, ancak açık bir intihar planı yoktur.

3 Hastanın sözel ve sözel olmayan umutsuzluk ve üzüntü ifadesi şiddetlidir ve / veya intihar etmeyi planlama olasılığı yüksektir.

1.6 Gerginlik / İç huzursuzluğu

Hasta gevşemeyebilir veya huzursuzluğu olabilir. Bu durum motor akatiziden (2.6) ayrılmalıdır ve hastanın yaşadıklarına göre değerlendirilmelidir.

0 Gerginlik / huzursuzluk yoktur veya şüphelidir.

1 Hasta hafif gergin ve huzursuz olduğunu belirtir, ancak bu durum işlevselliğini etkilemez.

2 Gerginlik ve huzursuzluk belirgindir ancak hastanın günlük yaşamını önemli derecede etkileyecek kadar yoğun ve sürekli değildir.

3 Hasta, günlük yaşamı belirgin olarak etkileyecek derecede gergin ve huzursuzdur.

1.7 Uyku Süresinde Uzama

Önceki üç gece boyunca olan ortalama uykuya göre değerlendirilmelidir.

Değerlendirme hastanın hastalık öncesi durumuyla bağlantılı olarak yapılmalıdır.

0 Uyku süresinde değişiklik yoktur veya şüphelidir.

1 Eskiye göre 2 saate yakın daha fazla uyumaktadır.

2 Eskiye göre 2 veya 3 saat daha fazla uyumaktadır.

3 Eskiye göre 3 saatten daha fazla uyumaktadır.

1.8 Uyku Süresinde Azalma

Önceki üç gece boyunca olan ortalama uykuya göre değerlendirilmelidir.

Değerlendirme hastanın hastalık öncesi durumuyla bağlantılı olarak yapılmalıdır.

0 Uyku süresinde azalma yoktur veya şüphelidir.

1 Eskiye göre 2 saate yakın daha az uyumaktadır.

2 Eskiye göre 2 veya 3 saat daha az uyumaktadır.

3 Eskiye göre 3 saatten daha az uyumaktadır.

1.9 Rüya Görmede Artma

Değerlendirme rüya içeriğinden bağımsız olarak ve önceki üç gecedeki ortalamaya dayanarak, hastalık öncesi rüya aktivitesi ile bağlantılı olarak yapılmalıdır.

0 Rüya görmede değişiklik yoktur veya şüphelidir.

1 Rüya görmede gece uykusunu bozmayacak düzeyde hafif bir artış vardır.

2 Rüya görmede belirgin artış vardır.

3 Rüya görmede çok fazla artış vardır.

(4)

1.10 Duygusal Kayıtsızlık

Hastanın empati kurmasında da azalma söz konusu olabilir ve bu apatiye yol açabilir.

0 Duygusal kayıtsızlık yoktur veya şüphelidir.

1 Hastanın empati kurmasında hafif azalma vardır.

2 Bariz duygusal kayıtsızlık vardır.

3 Belirgin kayıtsızlık vardır öyle ki hasta çevresiyle olan ilişkilerinde apatik davranır.

(5)

2) NÖROLOJİK YAN ETKİLER 2.1 Distoni

Özellikle ağız, dil ve / veya boyunda olmak üzere, bir veya birkaç kas grubunda

görülen, tonik muskuler kasılmalar halinde akut distoni formları olabilir. Değerlendirme muayene öncesi son üç günü kapsamalıdır.

0 Distoni yoktur veya şüphelidir.

1 Çene veya boyun kasları gibi kas gruplarında hafif ya da kısa spazmlar vardır.

2 Daha belirgin kasılmalar daha uzun süre ve / veya daha geniş bir alanda görülmektedir.

3 Okülerjik kriz veya opustotonus gibi şiddetli durumlar görülmektedir.

2.2 Rijidite

Ekstremitelerin pasif hareketlere karşı olan sabit direnci göz önüne alındığında kas tonusunda yaygın ve tek düze artış görülebilir. Dirsek eklemi ve omuz eklemi çevresindeki kaslara özel dikkat gösterilmelidir.

0 Rijidite yoktur veya şüphelidir.

1 Boyun, omuz ve ekstremitelerde hafif rijidite vardır. Dirsek ekleminin pasif hareketlere karşı direncine bakarak rijiditeyi gözlemek mümkün olmalıdır.

2 Pasif hareketlere karşı gösterilen direnç göz önüne alındığında dirsek eklemindeki gibi kas gruplarında orta derecede rijidite vardır.

3 Rijidite çok belirgindir.

2.3 Hipokinezi / Akinezi

Hareketlerde yavaşlama (bradikinezi) yüz mimiklerinde azalma, kol salınımında

azalma, adım uzunluğunda kısalma ve hatta hareketlerin tamamen kesilmesi (akinezi) söz konusu olabilir.

0 Hipokinezi yoktur veya şüphelidir.

1 Hareketlerde hafif azalma vardır. Örneğin yürürken kol salınımında hafif azalma veya yüz mimiklerinde hafif azalma olabilir.

2 Örneğin yürürken gözlenebileceği üzere hareketlerde daha belirgin yavaşlama vardır.

3 Hareketlerde yavaşlama oldukça şiddetlidir ve akinezi veya akineziye yakın bir durum söz konusu olabilir. (Ör: Parkinson tarzında maske yüz ve / veya adım uzunluğunun çok kısalması)

(6)

2.4 Hiperkinezi

Sıklıkla oro-fasyal bölgeyi etkileyen ve bucco-linguo-masticatory sendrom olarak adlandırılan istemsiz hareketler olabilir. Aynı zamanda özellikle parmaklarda olmak üzere ekstremitelerde de sık görülmesine rağmen, vücut ve solunum kaslarında daha nadir görülmektedir. Başlangıç ve geç diskineziler buraya dahildir.

0 Hiperkinezi yoktur veya şüphelidir.

1 Hiperkinezi hafiftir ve gelip geçicidir.

2 Hiperkinezi orta derecededir ve hemen her zaman görülür.

3 Hiperkinezi ağırdır; ekstremiteleri içeren veya içermeyen şekilde, dilin belirgin olarak öne fırlaması, ağzın açılması, fasyal hiperkinezi gibi durumlar halinde süregelen şekilde görülür.

2.5 Tremor

Bu madde tremorun tüm şekillerini içerir.

0 Tremor yoktur veya şüphelidir.

1 Hastayı çok etkilemeyen hafif derecede tremor vardır.

2 Bariz bir tremor hastayı etkiler; parmak tremorunun amplitüdü 3 cm’den azdır.

3 Hasta tarafından kontrol edilemeyen, bariz tremorun amplitüdü 3 cm’den fazladır.

2.6 Akatizi

Hastanın oturur durumda kalmasını güçleştiren, özellikle alt ekstremitelerde olan kas huzursuzluğuna ait bulgular ve sübjektif bir his olabilir. Bu maddenin

değerlendirilmesi hastanın ifadesinin yanı sıra görüşme sırasında gözlenen klinik bulgulara dayalı olacaktır.

0 Akatizi yoktur veya şüphelidir.

1 Hafif akatizi vardır, ancak hasta fazla çabalamadan yerinde durabilir.

2 Orta derecede akatizi vardır, ancak hasta görüşme boyunca fazla çabalamadan oturabilir.

3 Akatizi nedeniyle görüşme boyunca hasta birkaç kez ayağa kalkmak durumunda kalır.

2.7 Epileptik Nöbetler

Burada sadece jeneralize tonik-klonik nöbetler kaydedilecektir.

0 Son altı ayda nöbet olmamıştır.

1 Son altı ayda tek bir nöbet olmuştur.

2 Son altı ayda 2 veya üç nöbet olmuştur.

3 Son altı ayda 3’den fazla nöbet olmuştur.

(7)

2.8 Paresteziler

Deride iğnelenme, yanma ve üzerinde bir şeylerin gezindiğini hissetmesi tarzında olabilir.

0 Parestezi yoktur veya şüphelidir.

1 Hafif derecede parestezi vardır ve hastayı pek rahatsız etmez.

2 Orta derecede parestezi vardır ve hastayı bariz şekilde rahatsız eder.

3 Ağır derecede parestezi vardır ve hastayı şiddetli biçimde rahatsız eder.

(8)

3) OTONOMİK YAN ETKİLER 3.1 Akomodasyon Bozuklukları

Hasta uzak mesafeleri rahat görebilmesine rağmen yakın mesafeleri (gözlüklü veya gözlüksüz) net bir şekilde göremeyebilir. Eğer hasta bifokal gözlük kullanıyorsa, durumun değerlendirmesi hasta uzak gözlüğü kullanırken yapılmalıdır.

0 Normal büyüklükte bir gazete yazısını okumakta güçlük yoktur.

1 Gazete yazısı okunabilmektedir, ancak hastanın gözü çabuk yorulur ve / veya hasta gazeteyi kendine uzak mesafede tutmaktadır .

2 Hasta normal büyüklükte bir gazete yazısını okuyamamaktadır, ancak büyük harflerle yazılmış yazıları okuyabilir.

3 Hasta başlık gibi büyük harfli yazıları ancak yardımla, örneğin bir büyüteçle okuyabilir.

3.2 Artmış Salivasyon

Uyarılmadan artmış salivasyon olabilir.

0 Salivasyonda artış yoktur veya şüphelidir.

1 Salivasyon bariz olarak artmıştır, ancak rahatsız edici düzeyde değildir.

2 Salivasyonda rahatsız edici düzeyde artış vardır, hasta salgıyı sıklıkla yutmak veya dışarı tükürmek zorundadır; ancak kendiliğinden akışı nadirdir.

3 Bazen eşlik eden konuşma bozukluğuyla birlikte tükürük sıklıkla veya sürekli olarak kendiliğinden dışarı akmaktadır.

3.3 Azalmış Salivasyon (Ağızda Kuruluk)

Azalmış salivasyon nedeniyle ağızda kuruluk olabilir. Bu nedenle artmış miktarda sıvı tüketimi olabilir, ancak bu susamaktan ayrı tutulmalıdır.

0 Ağızda kuruluk yoktur veya şüphelidir.

1 Ağızda hafif kuruluk vardır, ancak hastayı rahatsız etmez.

2 Orta derecede ve hafif rahatsızlık veren ağız kurulu vardır.

3 Hastanın günlük yaşamını belirgin derecede etkileyen ağız kuruluğu vardır.

3.4 Bulantı / Kusma

Son üç gün göz önüne alınarak değerlendirilecektir.

0 Bulantı yoktur veya şüphelidir.

1 Hafif bulantı vardır.

2 Rahatsız edici bir bulantı vardır, ancak kusma yoktur.

3 Kusmanın eşlik ettiği bulantı vardır.

(9)

3.5 İshal

Dışkılama sıklığında artış ve / veya dışkıda yumuşama olabilir.

0 İshal yoktur veya şüphelidir.

1 Bariz olarak ishal vardır, ancak iş ve diğer günlük işlevleri etkilememektedir.

2 Günde birkaç kez ve rahatsızlık verici dışkılama vardır.

3 İş ve diğer günlük işlevleri etkileyen ve gaitasını kaçıracak hissini veren veya inkontinansa neden olan şiddetli dışkılama ihtiyacı vardır.

3.6 Kabızlık

Dışkılama sıklığında azalma ve / veya dışkıda katılaşma olabilir.

0 Kabızlık yoktur veya şüphelidir.

1 Dayanabilecek düzeyde hafif kabızlık vardır.

2 Hastayı rahatsız eden düzeyde belirgin kabızlık.

3 Çok şiddetli kabızlık vardır.

3.7 İşeme Sorunları

İşemeye başlama veya işemeyi tutmada zorluk hissi olabilir ve idrarın akışı zayıflamış ve / veya işeme süresi uzamış olabilir. Son üç gün göz önüne alınarak değerlendirme yapılmalıdır.

0 İşeme sorunu yoktur veya şüphelidir.

1 Bariz olarak işeme sorunu vardır, ancak dayanılabilir.

2 Zayıf akım, işeme süresinde uzama ve mesanenin tam boşalamadığı hissi vardır.

3 Rezidüel idrar hacminde yükseklik ve / veya retansiyon tehlikesi veya retansiyon durumu söz konusudur.

3.8 Poliüri / Polidipsi

İşeme sıklığında artışla sonuçlanan idrar miktarında artış veya her işemede çok miktarda idrara çıkma olabilir. Buna ikincil olarak sıvı tüketiminde artış olabilir.

0 Yoktur veya şüphelidir.

1 Bariz olarak mevcuttur, ancak sıkıntı vermemektedir. Genç insanlarda en fazla bir kez olan nokturi vardır.

2 Sıkça susama, 2 veya 3 kez olan nokturi veya iki saatte birden daha sık olan işeme nedeniyle orta derecede sıkıntı oluşmaktadır.

3 Sürekli susama, en az 4 kez olan nokturi veya saatte en az bir kez olan işeme nedeniyle şiddetli sıkıntı oluşmaktadır.

(10)

3.9 Ortostatik Baş Dönmesi

Yatar veya oturur durumdan ayağa kalkıldığı zaman güçsüzlük, göz kararması, kulakta uğuldama bayılma hissi oluşabilir.

0 Yoktur veya şüphelidir.

1 Bariz olarak vardır, ancak herhangi bir önlem almak gerekmez.

2 Sıkıntı vericidir, ancak yavaş ve / veya dikkatli olarak ayağa kalkmayla önüne geçilebilir.

3 Dikkatle pozisyon değişiklikleri yapılmasına rağmen bayılır gibi olma veya

bayılma olmaktadır. Hasta ayakta kaldığı sürece bu tür baş dönmelerine eğilimli olmaktadır.

3.10 Çarpıntı / Taşikardi

Hızlı, kuvvetli ve / veya düzensiz kalp vuruşlarıyla giden çarpıntı olabilir.

0 Yoktur veya şüphelidir.

1 Bariz olarak vardır, ancak kısa, ara sıra olan ve belirgin olmayan çarpıntı sıkıntı vermemektedir.

2 Eşlik eden belirtiler olmaksızın, ancak hastayı endişelendiren veya uykusunu bozabilen sık veya sürekli çarpıntı sıkıntı vermektedir.

3 Eşlik eden halsizlik hissi ve uzanma ihtiyacı, dispne, bayılma eğilimi veya prekordial ağrı nedeniyle gerçek taşikardi şüphesi vardır.

3.11 Terlemede Artış

Terleme sadece avuç içi ve ayak tabanları ile sınırlı kalmayabilir, tüm vücutta yaygın olabilir.

0 Yoktur veya şüphelidir.

1 Bariz olarak vardır, ancak büyük efor sonrası kısa süreli boşalma şeklinde hafif derecede bir terlemedir.

2 Merdivenlerden çıkma gibi orta şiddette aktivitelerden sonra sık kıyafet değiştirmeye neden olacak şekilde sıkıntı veren bir terlemedir.

3 İstirahat halinde veya hafif aktivitelerden sonra hastanın sürekli kendini ıslak hissettiği, günde birkaç kez kıyafet değiştirdiği ve geceleri de kıyafet ve / veya pijama, gecelik değiştirmesine neden olacak düzeyde şiddetli terleme vardır.

(11)

4) DİĞER YAN ETKİLER:

4.1 Döküntü

Döküntünün tipini aşağıdaki seçeneklerden işaretleyiniz.

a- Morbiliform b- Peteşi c- Ürtiker d- Psöriatik

e- Sınıflandırılmayan

0 Döküntü yoktur veya şüphelidir.

1 Cilt yüzeyinin % 5’inden azını; örneğin avuç içini kaplamaktadır.

2 Tüm cilt yüzeyine yayılmıştır, ancak yüzeyin 1 / 3’ünden azını kaplamaktadır.

3 Tüm cilt yüzeyine yayılmıştır ve yüzeyin 1 / 3’ünden fazlasını kaplamaktadır.

4.2 Kaşıntı

0 Yoktur veya şüphelidir.

1 Hafif kaşıntı vardır.

2 Kaşıntı belirgindir, hasta sıkıntı duymaktadır ve kaşıntı izleri olabilir.

3 Ciltte belirgin değişikliklere yol açan ve belirgin derecede sıkıntı yaratan şiddetli kaşıntı vardır.

4.3 Fotosensitivite

Güneş ışığına artmış duyarlılık olabilir.

0 Yoktur ve şüphelidir.

1 Hafiftir ve sıkıntı vermez.

2 Daha belirgindir ve hastaya sıkıntı verir.

3 İlacı kesmeyi gerektirecek kadar şiddetlidir.

4.4 Pigmentasyonda Artış

Genellikle güneş ışığına maruz kalan yerlerde kahverengi veya diğer bir renkte pigmentasyonda artış olabilir.

0 Pigmentasyonda artış yoktur veya şüphelidir.

1 Pigmentasyon hafif derecede artmıştır.

2 Hastayı endişelendirmekle birlikte diğer insanların dikkatini çekmeyecek düzeyde, yaygın veya kısmi, pigmentasyonda artış vardır.

3 Diğer insanlarında dikkatini çekecek düzeyde pigmentasyonda belirgin artış vardır.

4.5 Kilo Artışı

Değerlendirme son ay göz önüne alınarak yapılacaktır.

0 Geçen ay içinde kiloda artış yoktur ya da şüphelidir.

1 Geçen ay içinde 1-2 kg almıştır.

2 Geçen ay içinde 3-4 kg almıştır.

3 Geçen ay içinde 4 kg’dan fazla kilo almıştır.

(12)

4.6 Kilo Kaybı

Değerlendirme son ay göz önüne alınarak yapılacaktır.

0 Geçen ay içinde kilo kaybı olmamıştır veya şüphelidir.

1 Geçen ay içinde 1-2 kg vermiştir.

2 Geçen ay içinde 3-4 kg vermiştir.

3 Geçen ay içinde 4 kg’dan fazla kilo vermiştir.

4.7 Menoraji

Son üç ay içindeki hipermenore, polimenore veya metroraji değerlendirilecektir.

0 Adet kanamasının sıklığı veya şiddetinde belirgin bir artış yoktur veya şüphelidir.

1 Hipermenore vardır: adet kanamasının şiddeti artmıştır, düzeni normaldir.

2 Polimenore vardır: adet kanaması normalden daha sık ve daha şiddetli olmaktadır.

3 Metroraji vardır: sıklığı ve şiddeti düzensizdir, eskiye göre kan kaybı daha sık ve şiddetlidir.

4.8 Amenore

Son üç ay içindeki hipomenore, oligomenore veya amenore değerlendirilecektir.

0 Adet kanamasının sıklığı veya şiddetinde belirgin bir azalma yoktur veya şüphelidir.

1 Hipomenore vardır: adet kanamasının miktarı azalmıştır ancak düzeni normaldir.

2 Oligomenore vardır: adet kanamaları arasındaki süre uzamıştır ve şiddeti azalmış olabilir.

3 Amenore vardır: son üç aydır adet kanaması olmamıştır.

4.9 Galaktore

Emzirme dönemleri dışında süt gelebilir.

0 Galaktore yoktur.

1 Hafif derecede galaktore vardır.

2 Orta derecede ve bir miktar sıkıntı verecek düzeyde galaktore vardır.

3 Şiddetli derecede ve belirgin sıkıntı verecek düzeyde galaktore vardır.

4.10 Jinekomasti

Erkekte meme dokusunda aşırı büyüme olabilir.

0 Jinekomasti yoktur.

1 Hafif derecede jinekomasti vardır.

(13)

4.11 Cinsel İstekte Artma

Cinsel istekte artma söz konusu olabilir.

0 Cinsel istekte artma yoktur veya şüphelidir.

1 Cinsel istekte hastanın eşi tarafından da normal kabul edilebilecek düzeyde hafif bir artış vardır.

2 Cinsel istekte belirgin düzeyde artış vardır ve bu durum hasta ile eşi arasında belirgin tartışmalara yol açmaktadır.

3 Cinsel istekteki artış hastanın eşiyle yaşamını ciddi biçimde etkileyecek kadar şiddetlidir.

4.12 Cinsel İstekte Azalma

Cinsel istekte azalma söz konusu olabilir.

0 Cinsel istekte azalma yoktur ya da şüphelidir.

1 Cinsel istekte hafif azalma vardır, ancak hastaya sıkıntı vermemektedir.

2 Hastanın cinsel isteği ve ilgisindeki azalma hastaya sorun yaratacak düzeyde belirgindir.

3 Cinsel istek ve ilgideki azalma cinsel ilişkinin çok seyrek olmasına ve hatta hiç olmamasına neden olacak düzeydedir.

4.13 Ereksiyon Bozukluğu

Ereksiyonu sağlama ve korumada sorun olabilir.

0 Ereksiyon sorunu yoktur veya şüphelidir.

1 Ereksiyonu sağlama ve sürdürmede hafif düzeyde sorun vardır.

2 Ereksiyonu sağlama ve sürdürmede belirgin düzeyde sorun vardır.

3 Hasta nadiren ereksiyonu sağlayıp sürdürebilmektedir veya hiç ereksiyon olmaz.

4.14 Ejekülasyon Bozukluğu

Hastanın ejekülasyonu kontrol etme güçlüğü olabilir. Sorunun türünü işaretleyiniz.

a- Prematür b- Geç

0 Ejekülasyon sorunu yoktur veya şüphelidir.

1 Sıkıntı vermeyecek düzeyde olmakla birlikte hastanın ejekülasyonunu kontrol etmesi eskiye göre biraz zordur.

2 Hasta için sorun yaratacak düzeyde ejekülasyonu kontrol edememe vardır.

3 Ejekülasyonu kontrol edememe hastanın cinsel ilişkilerinde temel sorun haline gelmiştir ve orgazmı etkileyecek düzeydedir.

(14)

4.15 Orgazm Sorunları Orgazm olmama olabilir.

0 Orgazm sorunu yoktur veya şüphelidir.

1 Orgazm olma eskiye göre güçleşmiştir.

2 Hasta orgazm olma ve / veya orgazmı tatmin edici düzeyde yaşamada belirgin değişiklik olduğunu belirtmektedir. Bu değişiklik hastaya sıkıntı verecek

düzeydedir.

3 Hasta nadiren orgazm olabilmekte veya hiç orgazm olamamaktadır.

4.16 Vaginada Kuruluk

Cinsel uyarılmaya rağmen vaginada kuruluk olabilir.

0 Vaginada kuruluk yoktur veya şüphelidir

1 Cinsel uyarılmaya rağmen vaginada hafif kuruluk vardır.

2 Cinsel uyarılmaya rağmen vaginada orta derecede sıkıntı veren kuruluk vardır.

3 Cinsel birleşmeyi güçleştirecek lubrikan kullanımına yol açacak düzeyde, şiddetli sıkıntı veren vagina kuruluğu vardır.

4.17 Baş Ağrısı

Varsa türünü işaretleyiniz.

a- Gerilim baş ağrısı b- Migren

c- Diğer

0 Baş ağrısı yoktur veya şüphelidir.

1 Hafif baş ağrısı vardır.

2 Orta şiddette sıkıntı veren hastanın günlük yaşamını etkilemeyecek düzeyde baş ağrısı vardır.

3 Hastanın günlük yaşamını etkileyecek düzeyde şiddetli baş ağrısı vardır.

4.18 Fiziksel Bağımlılık

Son üç ay göz önüne alındığında söz konusu ilacın kesilmesiyle ortaya çıkan vejetatif ve / veya diğer bedensel belirtiler ortaya çıkabilir. Sadece ilacı kesme girişimi olduysa değerlendirme yapılabilir. (Sorumlu ilaç formda belirtilecektir.)

0 Fiziksel bağımlılığı gösterecek bir belirti yoktur.

1 İlacın kesilmesinden sonra taşikardi veya terlemede artış gibi hafif düzeyde vejetatif belirtiler olmuştur.

2 İlacın kesilmesinden sonra orta şiddette, belirgin vejetatif belirtiler ve bunaltı veya huzursuzluk olmuştur.

3 İlacın kesilmesinden sonra ağır şiddette vejetatif belirtiler, bunaltı ve / veya

(15)

4.19 Psikolojik Bağımlılık

Psikolojik bağımlılık, ilacın psikolojik etkileri (veya hastanın olduğunu düşündüğü etkileri) nedeniyle hastanın ilacı almaya devam etmek istemesidir. Bu etkiler doktor tarafından istenmekte veya lüzumsuz görülmektedir. Değerlendirme son üç ay göz önüne alınarak yapılacaktır.

0 Psikolojik bağımlılık yoktur ya da şüphelidir.

1 Hafif derecede, önemli olmayan düzeyde psikolojik bağımlılık vardır.

2 Bariz psikolojik bağımlılık vardır, ancak tıbbi ve sosyal komplikasyonlar yoktur.

3 Şiddetli düzeyde bağımlılık vardır ve hasta ne pahasına olursa olsun, adeta bir kompulsiyon şeklinde ilacı almak istemektedir. Söz konusu olan ilacın kullanımı tıbbi veya sosyal komplikasyonlara neden olmuş olabilir.

5) YAN ETKİLERİN HASTANIN GÜNLÜK PERFORMANSINI ETKİLEMESİNİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ:

0 Yan etki yok.

1 Hastanın performansını etkilemeyen hafif yan etkiler.

2 Hastanın performansını orta derecede etkileyen yan etkiler.

3 Hastanın performansını belirgin derecede etkileyen yan etkiler.

6) DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN:

1 Hasta 2 Doktor 7) SONUÇ:

0 Herhangi bir şey yapılmaması.

1 Hastanın daha sık değerlendirilmesi, ilaç dozunda daha sık değişiklik yapılmaması ve / veya yan etkilerin ara sıra ilaçla tedavisi.

2 İlaç dozunun azaltılması ve / veya yan etkilerin ilaçlarla sürekli tedavisi.

3 İlacın kesilmesi veya diğer bir ilaçla tedaviye devam edilmesi.

DEĞERLENDİRME:

Değerlendirilemedi 9 Derece 0-3 NEDENSEL İLİŞKİ:

(İlaçla ilişki)

1 Muhtemel değil (improbable) 2 Mümkün (possible) 3 Muhtemel (probable)

Referanslar

Benzer Belgeler

Bununla beraber sonuçlarımızın, Kligman ve ark.’ının, çalışma popülasyonunun genel olarak şehirli olduğu, sağlıklı ve bağımsız yaşayan ve düzenli

 Bu çalışmada antibiyotik kullanım sonucu gelişen hepatotoksisite sonucu hastaların ciddi karaciğer yetmezliği görülmüş ve % 20 sinde karaciğer.

Tedavi uyumu düşük olan grupta, tedavi uyumu yüksek olan gruba göre hastaların ve hasta yakınlarının depresyon belirtileri, anksiyete belirtileri ile kansere ilişkin

Pandemi beklenmedik bir durum olduğu ve pandemi sürecinin bizleri yeni normallere taşıdığından dolayı beraberinde de farklı sonuçları getirdiği ve bu olay gelişene

Sonuç olarak, iklim değişikliği sanayiden turizme, gıda yönetiminden insan sağlığına bireylerin yaşamını yoğun bir şekilde etkileyen süreçlerin başında

En çok sevilen iki renk: Hatay ve Bursa' da siyah, Konya 'da mavi tercih edilirken Ankara, Bolu ve İstanbul 'da kırmızı ve mavi

Belirsizliğin yarattığı merak duygusu sebebiyle insanlar belirsizlik yaratan uyaranı incelemiş ve bazı durumlarda daha belirli kılmak adına yeni çözümler

1960'1ı yılların sonunda Aspartam ve onun bozunma ürünü olan diketopi- perazin üzerinde hayvan ve klinik de- neyler tıaşlanlmıştu.. 1974'de Ameri- ka Birleşik