IRAK İSTATİSTİKLERİ STATISTICS OF IRAQ. Rapor No: 100. Ocak 2012 ISBN:

372  Download (0)

Tam metin

(1)

STATISTICS OF IRAQ

Rapor No: 100 Ocak 2012

ISBN: 978-605-5330-92-7

Ankara - TÜRKİYE ORSAM © 2012

(2)

Tarihçe

Türkiye’de eksikliği hissedilmeye başlayan Ortadoğu araştırmaları konusunda kamuoyunun ve dış politika çevrelerinin ihtiyaçlarına yanıt verebil- mek amacıyla, 1 Ocak 2009 tarihinde Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) kurulmuştur. Kısa sürede yapılanan kurum, çalışmalarını Ortadoğu özelinde yoğunlaştırmıştır.

Ortadoğu’ya Bakış

Ortadoğu’nun iç içe geçmiş birçok sorunu barındırdığı bir gerçektir. Ancak, ne Ortadoğu ne de halkları, olumsuzluklarla özdeşleştirilmiş bir imaja mahkum edilmemelidir. Ortadoğu ülkeleri, halklarından aldıkları güçle ve iç dinamiklerini seferber ederek barışçıl bir kalkınma seferberliği başla- tacak potansiyele sahiptir. Bölge halklarının bir arada yaşama iradesine, devletlerin egemenlik halklarına, bireylerin temel hak ve hürriyetlerine saygı, gerek ülkeler arasında gerek ulusal ölçekte kalıcı barışın ve huzurun temin edilmesinin ön şartıdır. Ortadoğu’daki sorunların kavranmasında adil ve gerçekçi çözümler üzerinde durulması, uzlaşmacı inisiyatifleri cesaretlendirecektir Sözkonusu çerçevede, Türkiye, yakın çevresinde bölgesel istikrar ve refahın kök salması için yapıcı katkılarını sürdürmelidir. Cepheleşen eksenlere dâhil olmadan, taraflar arasında diyalogun tesisini kolay- laştırmaya devam etmesi, tutarlı ve uzlaştırıcı politikalarıyla sağladığı uluslararası desteği en etkili biçimde değerlendirebilmesi bölge devletlerinin ve halklarının ortak menfaatidir.

Bir Düşünce Kuruluşu Olarak ORSAM’ın Çalışmaları

ORSAM, Ortadoğu algalımasına uygun olarak, uluslararası politika konularının daha sağlıklı kavranması ve uygun pozisyonların alınabilmesi amacıyla, kamuoyunu ve karar alma mekanizmalarına aydınlatıcı bilgiler sunar. Farklı hareket seçenekleri içeren fikirler üretir. Etkin çözüm önerileri oluşturabilmek için farklı disiplinlerden gelen, alanında yetkin araştırmacıların ve entelektüellerin nitelikli çalışmalarını teşvik eder. OR- SAM; bölgesel gelişmeleri ve trendleri titizlikle irdeleyerek ilgililere ulaştırabilen güçlü bir yayım kapasitesine sahiptir. ORSAM, web sitesiyle, aylık Ortadoğu Analiz ve altı aylık Ortadoğu Etütleri dergileriyle, analizleriyle, raporlarıyla ve kitaplarıyla, ulusal ve uluslararası ölçekte Ortadoğu literatürünün gelişimini desteklemektedir. Bölge ülkelerinden devlet adamlarının, bürokratların, akademisyenlerin, stratejistlerin, gazetecilerin, işadamlarının ve STK temsilcilerinin Türkiye’de konuk edilmesini kolaylaştırarak bilgi ve düşüncelerin gerek Türkiye gerek dünya kamuoyuyla paylaşılmasını sağlamaktadır.

(3)

İçindekiler

Takdim ...6

A. Nüfus İstatistikleri ...14

Irak’ta Yıllara Göre Nüfus Dağılımı ...14

2009 Yılında Yaş Gruplarına Göre Nüfus Dağılımı ...15

Yıllara Göre Nüfus Dağılımı (1977-2009)...16

1997 Nüfus Sayımı Sonuçlarına Göre Nüfus Dağılımı ...17

Nüfusun Cinsiyete Göre Şehirsel ve Kırsal Alanlardaki Dağılımı ...18

Vilayetlerdeki Hane Halkı Birimleri, Hane Halkı Sayısı ve Toplam Nüfus ...19

2008 Yılı İçin Yaş Gruplarına Göre Tahmini Nüfus ...20

1997 Yılına Ait Kırsal, Kentsel Konut, Hane ve Nüfus Dağılımı ...21

1997 Yılı İçin Konut, Hane Halkı ve Nüfus Dağılımı ...22

1997 Nüfus Sayımına Göre Irak Nüfusunun Yaş Gruplarının Kentsel-Kırsal Oranlarına ve Cinsiyetlerine Göre Dağılımı ...23

2007 Yılı İçin Vilayetler, Kentsel-Kırsal Alan ve Cinsiyetlere Göre Nüfus Dağılımı ...24

2007 Yılı İçin Vilayetler, Kentsel-Kırsal Alan, Cinsiyet ve Yaş Gruplarına Göre Nüfus Dağılımı ...25

2008 Yılı İçin Vilayetler, Kentsel-Kırsal Alan ve Cinsiyetlere Göre Nüfus Dağılımı ...26

2009 Yılı İçin Vilayetler, Kentsel-Kırsal Alan ve Cinsiyetlere Göre Nüfus Dağılımı ...27

B. İşgücü İstatistikleri ...28

2001 Yılında Devlet Kurumlarında Çalışan Kişilerin Cinsiyet, Yaş Grupları, Ekonomik Faaliyetlerine Göre Sayıları ...28

2001 Yılında Meslekleri, Eğitim Durumları ve Cinsiyetlere Göre Devlet Kurumlarında Çalışan Sayısı ...30

Vilayetlere Göre Kamu, Devlet Kuruluşları ve Karma Sektörde Çalışan Sayısı (1994-2001) ...32

2003-2008 Yılların Arasında 15 Yaş ve Üzeri Nüfusun Vilayetlere Göre İşsizlik ve Sürekli Ekonomik Faaliyet Oranı ...33

2006 Yılında 15 Yaş ve Üzeri Nüfusun Vilayetler, Kırsal-Kentsel ve Cinsiyetlerine Göre Sürekli Ekonomik Faaliyet Oranı ...34

2008 Yılında 15 Yaş ve Üzeri Nüfusun Vilayetler, Kırsal-Kentsel ve Cinsiyetlerine Göre Sürekli Ekonomik Faaliyet Oranı ...35

2006 Yılında 15 Yaş ve Üzeri Nüfusun Vilayetlere, Kırsal - Kentsel Nüfusa ve Cinsiyetlere Göre İşsizlik Oranı ...36

2006-2008 Yılları İçin Vilayetlere Göre Eksik İstihdam, Çocuk İstihdamı, Genç İşsiz Oranı ...37

C. İdari veriler ...38

31.12.2001 Tarihindeki İlçe ve Nahiyeler ...38

20.03.2003 Tarihindeki İlçe ve Nahiyeler ...39

D. Fiziksel veriler ...40

Irak’taki Ana Fiziksel Bölümler ...40

Irak’ın Komşu Ülkelerle Olan Sınırlarının Uzunluğu ...40

Irak’taki Akarsular ...41

2008 Yılı İçin Hava Durumu ...42

1997-2008 Yılları Arasında Yağış Miktarı, Yıllık Ortalama Nemlilik ve Sıcaklıklar ...43

2008 Yılında Bağdat Şehri İçin Günlük Ortalama Sıcaklık ve Nemlilik ...44

2008 Yılında Basra Şehri İçin Günlük Ortalama Sıcaklık ve Nemlilik ...45

(4)

2008 Yılında Musul Şehri İçin Günlük Ortalama

Sıcaklık ve Nemlilik ...46

2008 Yılındaki Yağış Miktarı ...47

2008 Yılı İçin Deniz Seviyesindeki Basınç ...48

2007-2008 Yıllarında Günlük Ortalama Gelen Radyasyon, Güneş Işığı Süresi ve Buharlaşma ...49

1998-2008 Yılları Arasında Vilayetlere Göre Yıllık Toplam Yağış Miktarı ...50

E. Sağlık İstatistikleri İndeksi ...51

2007 Yılı İçin Vilayetlere Göre Sağlık verileri ...51

2007 Yılı İçin Vilayetlere Göre Hastane ve Polikliniklerdeki Hasta Sayısı ...52

2007 Yılı İçin Vilayetlere Göre Hastanelerde Yapılan Ameliyat Sayısı ...53

2007 Yılı İçin Vilayetlere Göre Yatak Doluluk Oranı, Hastane ve Yatak Sayısı ...54

2007 Yılı İçin Vilayetlere Göre Sağlık Personeli Sayısı ...55

2007 Yılı Hastahane, Yatak, Danışma Klinikleri ve Ambulans Sayısı ..56

2006-2008 Yılları Arasında Vilayetlere Göre Laboratuvar ve Eczane Sayısı ...57

2007 Yılında Vilayetlere Göre Hemşire Sayısı ...58

2008 Yılı İçin Vilayetlere Göre Hemşire Sayısı ...59

2007-2008 Yıllarında Canlı Doğumların Vilayet ve Cinsiyetlere Göre Dağılımı ...60

2007-2008 Yılları İçin Cinsiyete Göre Kayıtlı Ölümlerin Vilayetler Bazında Dağılımı ...61

2007 Yılı İçin Cinsiyete Göre Kayıtlı Bebek Ölümlerinin Vilayetlere Göre Dağılımı ...62

12-24 Yaş Arası Karşılaştırmalı Endişe Durum Analizi ...63

Bölgeye Göre Geliştirilen Sağlık Hizmetlerinin Nüfus Oranı (1990, 2000, 2006, 2007) ...65

1995- 2006 Yılları Arasında Sıtmanın Yaygınlık Oranı ...65

Nitelikli Sağlık Personeli Tarafından Yapılan Doğum Oranı(1990-2000-2006) ...65

Toplam Doğurganlık Oranı(1997, 2004, 2006, 2007) ...65

Anne Ölüm Oranı (1990-1999/2004-2006) ...65

Lösemi, Boyun Kanseri, Göğüs Kanseri ve Diğer Kanser Nedenleriyle İlgili Dağılımlar ...66

F. İnsani Gelişim ...67

15-24 Yaş Arası Cinsiyete Göre İşsizlik Oranı (1990, 2004, 2005, 2006, 2008) ...67

Cinsiyete ve Çevreye Göre Nüfus Oranı (1990, 1997, 2006, 2007, 2008) ...67

Nüfusun Bölgeye Göre Geliştirilmiş Dayanıklı Su Kaynakları Oranı (1990, 2000, 2004, 2006, 2007) ...67

65 Yaş ve Üstü Cinsiyet Oranı (1990,1997-2008) ...67

15-49 Yaş Arası Kadınlara Şiddet Uygulayan Eş Sayısı ...68

1997 ve 2005 Yıllarında 10 Yaşından Büyük Kişilerin Cinsiyetlere Göre Eğitim Durumları ...69

2004-2008 Yılları Arası Eğitim Durumlarına Göre Kızların Erkeklere Oranı ...69

2004-2007 Yılları Arası Cinsiyete Göre Parlamento Üye Sayısı ...70

2007 Yılında Cinsiyete ve Vilayete Göre Parlamento Üye Sayısı ...70

2007 Yılında Cinsiyete Göre Yerel Yönetimlerde 2007 Yılında Cinsiyete Göre Yerel Yönetimlerde Sandalyellerin Dağılımı ...70

2005 Yılında Hane Halkına Ulaştırılan Ana Kaynaklar ...71

2007 Yılında Hane Halkına Ulaştırılan Ana Kaynaklar ...71

2005 Yılında Vilayetlere Göre Bazı Gıda Güvenlik Göstergeleri ...72

2007 Yılında Vilayetlere Göre Bazı Gıda Güvenlik Göstergeleri ...73

(5)

G. Yaşam Standartları ...74

1971- 1972 Yılları Aylık Gider Dağılımı ...74

1976 Yılı Aylık Gider Dağılımı ...75

1979 Yılı Harcama Dağılımı ...76

1984- 1985 Yılları Aylık Gider Dağlımı ...77

1988 Yılı Aylık Gider Dağılımı ...78

1993 Yılı Aylık Gider Dağılımı ...79

2003 Yılında Hane Başına Düşen Ortalama Gelir (Irak D.) ...80

2004 Yılı verilerine Göre Irak’ta Çalışan Nüfüs Oranı ...83

2004 Yılında Bağımlı ve Bağımsız Nüfusun Oranı ...85

2005 Yılı Aylık Gaz Yağı Tüketimi ...86

2005 Yılı Aylık Mazot Tüketim ...86

2005 Yılı Aylık Hane Harcamalarının Dağılımı (Id) ...87

2005 Yılında Vilayetlere Göre Aylık Hane Harcamalarının Dağılımı ...88

2007 Yılı İnsanların Su İhtiyaçlarını Karşılama Yöntemleri % ...89

2007 Yılı Vilayetlere Göre Kanalizasyon Sistemi Dağılımı (%)...90

2007 Yılında Konut Çevresinde Vatandaşları Rahatsız Eden Faktörler (%) ...91

Gelir Sağlanılan Sektörlere Göre Aylık Kazanç 2005 (Id) ...92

Irak Toplumunda Eğitim...93

Saatlik Çalışma Ücreti ...95

2002 Yılı Haziran-Temmuz-Ağustos Aylarına Göre Harcama Dağılımı ...96

2004 Yılında Hane Başına Düşen Ortalama Gelir (Irak D.) ...97

2005 Yılı Aylık Benzin Tüketimi ...100

2005 Yılı Hane Büyüklüğüne Göre Ödenen Kamu Ödemeleri (Irak D.) ...100

2005 Yılında Evde Yaşayan Kişi Sayısına Göre Aylık Harcama Ortalaması (Irak D.) ...101

2007 Yılı Hane Gelirleri Dağılımı (000 Irak D.) ...102

2007 Yılında 10 Yaş ve Üzeri Kişilerin Eğitim Durumu ...103

2007 Yılında Çalışan ve Çalışmayan Nüfus Dağılımı ...104

2007 Yılında Mesleklere Göre Çalışan Dağılımı ...105

1979-1990 Yılları Arasında Kişi Başına Düşen Kalori ve Gıda Dağılımı ...107

H. Eğitim ...108

I. Okul Öncesi ...108

1992-1993/2007-2008 Eğitim Öğretim Yılı Anaokulu Düzeyindeki Öğrenci, Öğretmen ve Okul Sayısı ...108

2005-2008 Yıllarında Anaokulu, Öğrenci ve Öğretmen Sayıları ...109

2005-2008 Yılları Arasında Anaokuluna Kayıtlı Olan Öğrenci, Öğretmen ve Okul Sayısının Vilayetlere Göre Dağılımı...112

Anaokulundaki Çocuk Sayısı, Öğrenci ve Öğretmen Sayısının Akademik Başvuruları İçin Devlet Tarafından Belirlenen Dağılımı ...115

II. İlköğretim ...117

1992-1993/2007-2008 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Düzeyindeki Öğrenci, Öğretmen ve Okul Sayısı ...117

Vilayetlere Göre 2007-2008 Akademik Yılı İlköğretim Okullarının Sayısı ...118

2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı İçin Vilayetlere Göre İlköğretimdeki Öğrenci ve Öğretmen Sayısı ...119

1992-1993/2007-2008 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Düzeyindeki Öğrenci, Öğretmen ve Okul Sayısı ...120

Vilayetlere Göre 2007-2008 Akademik Yılı İçin İlköğretim Sınıflarındaki Cinsiyet Dağılımı ...121

2007-2008 Akademik Yılı İçin Vilayetlere Göre İlköğretim Okullarının Sayısı ...122

(6)

III. Ortaöğretim ...123 1992-1993/2007-2008 Akademik Yıl İçin

Ortaöğretime Başvuran Öğrenci ve Öğretmen Sayıları ...123 Vilayetlere Göre 2006-2007 Akademik

Yılı Ortaokulda Başarısız Olan ve Okulu Bırakan Öğrenci Sayısı ...124 2007-2008 Yılları İçin Sınıflara Göre Ortaokullara

Kabul Edilen Öğrenci Sayıları ...125 1992-1993/2007-2008 Akademik Yıl İçin

Ortaöğretime Başvuran Öğrenci ve Öğretmen Sayıları ...128 IV. Mesleki Eğitim ...129 1992-1993/2007-2008 Akademik Yılı Mesleki

Eğitim Gören Öğrencilerin Bölümleri ...129 2008-2009 Akademik Yılı Üniversitelerdeki

Teknik Eğitim veren Komisyonlar ve Özel

Üniversitelerdeki Öğretmen Sayısı ...131 Vilayetlere Göre 2007-2008 Akademik Yılı Sanat Enstitüsü,

Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Sayıları ...134 2007-2008 Eğitim Yılı İçin Meslek Yüksek Okuluna

Başvuru Yapan Öğrenci Sayıları ...135 Vilayetlere Göre 2005-2008 Yılları Arasında Öğretmen ve

Sanat Enstitülerinde Okuldan Atılan ve Başarısız Olan Öğrenciler ....136 2008-2009 Akademik Yılı İçin Üniversitelere,

Teknik Eğitim veren Kurumlara ve Özel Üniversitelere

Kayıtlı Olan Öğrenci Sayıları ...137 1992-1993/2007-2008 Akademik Yılı

Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerin Bölümleri ...139 Vilayetlere Göre 2005-2006/2007-2008

Akademik Yılı Meslek Okulları, Öğrenci ve Öğretmen Dağılımı ...141

V. Lisans ve Yüksek Lisans ...142 1992-1993/2007-2008 Akademik Yılları Arasında

Üniversitelerden Mezun Olan Öğrenci Sayısı ...142 2007-2008 Akademik Yılı Üniversitelerde

Kayıtlı Öğrenci Sayısı ...143 2007-2008 Akademik Yılı Üniversitelerdeki

Öğretim Görevlisi Sayısı ...145 2007-2008 Öğretim Yılında Üniversitelere

Kayıtlı Olan Öğrenci Sayısı ...148 2008-2009 Akademik Yılı Üniversitelere

Kayıtlı Öğrenci Sayısı ...149 1992-1993/2008-2009 Akademik Yılı Üniversitelere

Başvuran Öğrencilerin Dağılımı ...151 2007-2008 Akademik Yılı Üniversiteden Mezun Öğrenci Sayısı ...152 2007-2008 Akademik Yılı Üniversitelere

Kabul Edilen Öğrencilerin Dağılımı ...154 2008-2009 Akademik Yılı Üniversitelere

Kabul Edilen Öğrencilerin Dağılımı ...156 2007-2008 Akademik Yılı Yüksek Lisans İçin Üniversitelere

Kabul Edilen Öğrencilerin Cinsiyet

ve Uluslarına Göre Dağılımı ...158 2008-2009 Akademik Yılı Yüksek Lisans İçin Üniversitelere

Başvuran Öğrencilerin Cinsiyet ve Uluslarına Göre Sayımı ...159 İ. Kültür İstatistikleri ...160 I. Kütüphaneler ...160 1986 Yılı İçin Vilayetlere Göre

Kütüphanelerdeki Kaynak Dağılımı ...160 1986 Kütüpane Çalışanlarının Sayısı ...163 Vilayetlere Göre 1986 Yılı İçin Şehir ve Kırsal

Kesimlerdeki Kütüphaneler Okuma Salonları ve Koltuk Sayısı ...166

(7)

II. Televizyon ve Sinema ...167

1992-2005 Yılları Arasında Popüler Sanat Faaliyetleri ...167

1992-2004 Yılları Arasında Film Türüne Göre Yerel Sinema Filmi Durumu ...168

1994-2005 Yılları Arasında Sinema ve Tiyatro Bölümü İçin Tiyatro Faaliyetleri ...169

1992-2004 Yılların Arasında Yerel Sinema İçin Çekilen Film Sayısı ...170

2001 Yılına Göre Tv Programlarına Ayrılan Zamanın Aylık Ortalaması ...171

2001 Yılına Göre Aylık Ortalama Yayın Programlarına Ayrılan Zaman ...172

III. Fuar ve Müzeler ...173

1999-2001 Yılları Arasında Bağdat Uluslararası Fuarı’na Katılan Ülke Sayısı ...173

1999-2002 Yılları Arasında Uluslararası Bağdat Fuar’ındaki Stand Alanları ...173

2001 Yılında Vilayetlere Göre Kalıntı ve İnşaat Altındaki Müzelerin Sayısı ...174

1996-2001 Yılları Arasında Irak Müzesindeki Kalıntıların Sayısı ...175

IV. Diğer ...175

Hobilere ve Ana Karakterlere Göre 10-24 Yaş Arası Öğrencilerin Karşılaştırmalı Dağılımı ...175

Sorunların Çözümünde Şiddeti Destekleme ve Ana Karakterlere Göre 12-24 Yaş Arası Öğrencilerin Karşılaştırmalı Dağılımı ...176

Yaş, İlk Evlilik ve Ana Karakterlere Göre 15-24 Yaş Arası Evli Kadınların Karşılaştırmalı Dağılımı ...176

J. Tarım İstatistikleri İndeksi ...177

1998-2001 Yıllarında Tarımsal Kooperatif Sayısı ve Üyeleri ...177

1997-2008 Yılları Arasında Şirketler ve Çiftçiler İçin Tarımsal Gelişim ve Ticari Kooperatif Bankası Kredileri ...177

1997-2008 Yılları Arasında Tarım Kooperatif Bankası Ödenmiş ve Ödenmemiş Kredi Miktarı (000 Irak D.) ...178

2000-2008 Yılları Arasında Tarımsal Kooperatif Banka Kredileri ...179

2005-2008 Yılları Arasında Tarım Kooperatif Bankasından verilen Krediler ...180

1998-2001 Tarım Kooparatifleri ve Üye Sayıları ...181

1983’teki 35.Yasaya Göre 2008 Yılındaki Toplam Kiralanmış Alanlar ...182

2001 Yılına Göre Ulusal Seviyede Kullanımına Bağlı Olarak Alan ve Rezervler Tablosu...183

2001’deki Tarımsal Duruma Göre Ulusal Düzeyde Mevcut Alanlar ve Sayıları ...185

2001’deki Tarımsal Duruma Göre Ulusal Seviyede Yaş ve Cinsiyete Göre Alan Sahipleri ...186

2004-2009 Arası Çiftçilere Sağlanan Gübre Türü ve Miktarı ...188

Yıllara Göre Çiftlik Hayvanı Sayıları ...188

1999-2008 Yılları Arasında Çiftlik Hayvanları Ürünleri ...189

1999-2008 Yılları Arasında Balıkçılık ...189

1996-2008 Yılları Arasında Suni Tohumlama, Aşı Üretimi ve Hasta Hayvan Sayısı ...190

2004-2009 Yıllarında Çiftçilere Sağlanan Tarım İlaçları ve Miktarı ...191

1993, 1995, 2000 ve 2001 Yıllarında Tarımsal Sektörlerde Kullanılan Tarım Makineleri Sayısı ...192

2000-2009 Yılları İçin Sulama Tekniğiyle Arpa Ekim Alanı, verim ve Üretim Tablosu ...193

(8)

2000-2009 Yılları İçin Sulama Tekniğiyle Buğday

Ekim Alanı, verim ve Üretim Tablosu ...193

2001 Yılına Göre Arazi Kullanımına Bağlı Olarak Meyve Ağaçları ve Rezervleri Tablosu ...197

2007 Yılı İçin Tahıl Ürünleri ve Sebzeler İçin Alan, verim ve Üretim Tablosu ...199

2007 Yılı İçin Vilayetlere Göre Ayçiçeği ve Çeltik İçin Temel Göstergeler ...200

2008 Yılı İçin Tahıl Ürünleri ve Sebzeler İçin Alan, verim ve Üretim Tablosu ...201

2008 Yılı İçin Vilayetlere Göre Ayçiçeği ve Çeltik İçin Temel Göstergeler ...202

2007 Endüstriyel Ürünler ve Sebzeler İçin Alan, verim ve Üretim Tablosu ...203

2008 Yılı İçin Endüstriyel Ürünler ve Sebzeler İçin Alan, verim ve Üretim Tablosu ...204

2008 Yılı İçin Vilayetlere Göre Arpa ve Buğday İçin Temel Göstergeler ...205

2009 Yılı İçin Vilayetlere Göre Arpa ve Buğday İçin Temel Göstergeler ...206

2000-2009 Yılları Arasında Ağaçların Çeşitlerine Göre Yıllık Ortalama Üretim verimliliği ...207

2000-2008 Yılları Arasında Çeşidine Göre Hurma Üretimi ...208

2007 Yılı İçin Vilayetlere Göre Hurma Üretimi...209

2008 Yılı İçin Vilayetlere Göre Hurma Üretimi...210

K. Haberleşme ve Ulaştırma İstatistikleri İndeksi ...211

I. Kara, Deniz ve Hava Yolları Taşımacılığı ...211

1993-2008 Yılları Arasında Yapılan Yolların Uzunlukları ...211

11-2005/11-2006 Tarihleri Arasında Irak’ta Taşımacılık Ücretleri ...212

2002-2008 Yılları Arasında Demiryolu Aktivitelerin Yıllara Göre Dağılımı ...213

Demiryolu Taşımacılığı 2005 – 2008 ...214

2003-2008 Yılları Arasında Geçiş Noktalarından Geçen Araç Sayısı ...215

1990 Yılında Irak Limanlarına Giren Gemilerin Ülkelere Göre Dağılımı ...215

1980-1989-1990 Yıllarına Ait Irak Liman İstatistikleri ...216

1990 Yılında Hava Yolu Taşımacılığındaki Şirketlerin Payları ...216

1981-1990 Yılları Arasında Gelen ve Giden Yolcuların Hava Yolu Şirketlerine Göre Dağılımı ...217

2008 Yılı Irak Hava Yollarının Ulaştırma Tablosu ...217

II. Yük ve Yolcu Taşımacılığı ...218

1996-2007 Yılları Arasında Yolcuların Kullandıkları Ulaşım Çeşitlerinin Yıllara Göre Dağılımı ...218

1999-2008 Yılları Arasında Kazalardan Zarar Görenlerin Cinsiyetlerine Göre Dökümü ...219

2002-2008 Yılları Arasındaki Trafik Kazalarının Tahmini Sayıları ...219

1999-2008 Yılları Arasında Önem Derecelerine Göre Trafik Kazalarının Yıllara Göre Dökümü ...220

III. Hususi ve Resmi Araçlar ...221

1999-2007 Yılları Arasında Kayıtlı Kamu, Genel ve Özel Sektör Araçları ...221

1997-2003 Yılları Arasında Kayıt Altına Alınan Hususi Araçlar ...221

01.01.2003 Tarihi İtibariyle Hususi Araçların Vilayetlere Göre Dağılımı ...222

1997-2003 Yılları Arasında Kayıtlı Yolcular ...223

1997-2003 Yıllarında Kayıtlı Yük Araçları ...223

(9)

2006 Yılındaki Resmi Araçların Sayıları ...224

2007 Yılındaki Resmi Araçların Sayıları ...226

IV. Posta ve Kargo Taşımacılığı ...228

1981-1990 Yılları Arasında Havayoluyla Posta Taşımacılığı ...228

1981-1990 Yılları Arasında Havayolu Şirketleri Tarafından Taşınan Kargo ve Bagaj Miktarı ...229

2001 Yılında Vilayetlere Göre Gönderilen Posta Sayısı ve Posta Çeşitleri ...230

Turizm ve Seyahat Acentelerinin 2003-2007 Yılları Arasındaki Mali Bilançosu ...231

V. Telefon ve İnternet Kullanımı ...232

Vilayetlere Göre İnternet Kullanımının Dağılımı ...232

Vilayetlere Göre 5 Yaş ve Üzeri Kişilerin İnternet Kullanımının Dağılımı ...233

2004-2007 Yılları Arasındaki İnternet Cafelerin Durumu ...234

1998-2003 Yılları Arasında Uluslararası Telex, Telgraf ve Telefon Kullanım Süreleri ...234

1999-2007 Yılları Arası Telefon Servislerinin Dökümü ...235

Evlerde Bulunan İletişim Araçlarının Dağılımı ...236

L. Ekonomik Göstergeler ...237

1995-2008 Yılları İçin Irak’ta Tüketici Fiyat Endeksi ...237

2007 Yılı İçin Aylara Göre Irak’ta Tüketici Fiyat Endeksi ...238

2008 Yılı İçin Aylara Göre Irak’ta Tüketici Fiyat Endeksi ...239

2006-2007 Yılları Arasında Irak’taki Tüketici Fiyat Endeksi ve Yüzde Değişimi(100=1993) ...240

2007-2008 Yılları Arasında Irak’taki Tüketici Fiyat Endeksi ve Yüzde Değişimi ...241

1999-2008 Yılları Arasında İmalat Sanayinde Üretim Endeksi ...242

1999-2008 Yılları İçin İmalat Sanayindeki Gelir Endeksleri ...243

1999-2008 Yılları İçin İmalat Sanayindeki Gider Endeksleri ...244

1999-2008 Yılları İçin Tarımsal Üretim Endeksleri ...245

Grup Bazında 1999-2008 Yılları Arasında Üretilen Bitki Endeksi ...246

Grup Bazında 1999-2008 Yılları Arasında Üretilen Hayvancılık Ürünleri Endeksi ...247

2000-2007 Yıllarında Özel Sektör Tarafından Kullanılan İnşaat Malzemeleri Fiyat Endeksi ...248

2000-2007 Yıllarında Kamu Sektörü Tarafından Kullanılan İnşaat Malzemeleri Fiyat Endeksi ...250

2001 Yılı İçin İthalat Endeksi(100=1988) ...251

2002 Yılı İçin İthalat Endeksi ...252

2005 Yılı İçin (Petrol Hariç) İhracat Endeksi (100=1988) ...253

2006 Yılı İçin (Petrol Hariç) İhracat Endeksi ...254

2007 Yılı İçin (Petrol Hariç) İhracat Endeksi ...255

2002-2007 Yılları İçin Piyasa Değerlerindeki Gayri Safi Milli Hasıla (Milyon Irak Dinarı) ...256

M. Mali Göstergeler ...258

2002-2007 Yılları İçin Temel Cari Fiyatlar ve Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ...258

2002-2007 Yılları İçin Cari Fiyatlarla Milli Gelir ve Kişi Başına Düşen Gelir ...259

2008 Yılının 4. Çeyreği ve 2009 Yılının İlk 2 Çeyreği İçin Cari Fiyatlardaki Ekonomik Aktivitelere Göre Gayri Safi Milli Hasıla ...260

2002-2007 Yılları İçin Cari Fiyatlardaki Ekonomik Aktivitelere Göre Gayri Safi Milli Hasıla ...261

2002-2007 Yılları İçin Sabit Fiyatlardaki Ekonomik Aktivitelere Göre Gayri Safi Milli Hasıla ...262

2006-2007 Yılları İçin Cari Fiyatlardaki Ekonomik Aktivitelere Göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Dağılım Fonksiyonu ...263

(10)

2002-2007 Yılları İçin Cari Fiyatlardaki Ekonomik

Aktivitelere Göre Üretim Değerleri ...265

1999 - 2008 Yılları İçin Cari Fiyatlardaki Kamu ve Özel Sektörlerin Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu ...266

1999- 2008 Yılları İçin Sabit Fiyatlardaki Kamu ve Özel Sektörlerin Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu ...267

2000 - 2008 Yılları İçin Cari Fiyatlardaki Varlık Tiplerine Göre Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu ...268

2000 - 2008 Yılları İçin Ekonomik Aktiviteler Yoluyla Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu ...269

2003 Yılı İçin Transfer ve Kur Çeşitleri Bazında Poliçe Brüt Değerleri ...270

2004 Yılı İçin Transfer ve Kur Çeşitleri Bazında Havale Brüt Değerleri ...270

Irak Merkez Bankasından Transfer Edilen ve Yurt Dışından Alınması Beklenen Brüt Poliçe Tahmini ...271

2003-2008 Yılları İçin Kamu Bütçesi (Milyon Irak D.) ...272

2007-2008 Yıllarında Irak Bankacılık Sisteminin Yapısı ...273

2007-2008 Yılları İçin Emisyon Hacmi ve Bankalar Dışındaki Paralar ...276

2007-2008 Yılları İçin Parasal Büyüklükler ...278

2006-2008 Yılları İçin Merkez Bankası ve Lisanslı Bankaların Faiz Oranları ...280

2006-2008 Yılları İçin Merkez Bankası ve Lisanslı Bankaların Faiz Oranları ...281

2005-2008 Yılları İçin Para Arzı (Milyon Irak D.) ...283

2006-2008 Yılları İçin Irak Dinarının Abd Doları Karşısındaki Aylık Döviz Kurları ...285

2003-2008 Yılları İçin Ticari Bankaların Likidite Rasyoları ...286

2003-2008 Yılları İçin İç Kamu Borcu(Milyon Irak D.) ...287

2005-2008 Yılları İçin Irak’ın Ödemeler Dengesi (Milyon Abd Doları) ...288

N. Mali Göstergeler (Devam) 2000-2005 Yılları Arasında Tüketici Kooperatifleri ...291

Vilayetlere Göre 2004-2005 Yılları İçin Tüketici Kooperatiflerinin Alım-Satım Değerleri (000 Irak D.) ...292

2007 Yılında Vilayetlere Göre Turizm Tesislerinin Durumu ...293

2007 Yılında Vilayetlere Göre Otel Durumları ...294

2007 Yılında Vilayetlere Göre Otel Çalışanlarının Durumu ...295

2007 Yılı İçin Vilayetlere Göre Otellerin Gelir, Harcama ve Satın Alma Değerleri (000 Irak D.) ...296

2007 Yılı İçin Vilayetlere Göre Otellerdeki Müşterilerin Uyruk Bazındaki Dağılımları ...297

2007 Yılı İçin Vilayetlere Göre Bakım Hizmetleri Araştırmaları, Çalışan Sayıları ve Maaşların Durumu (000 Irak D.) ...298

Vilayetlere Göre 2007 Yılı İçin Bakım Hizmetleri Araştırmalarına Eklenen Toplam Değer (000 Irak D.) ...299

Vilayetlere Göre 2007 Yılı İçin Restoran, Kafe ve Kıraathanelerin Ana Göstergeleri ...300

2005-2008 Yılları Arasında Gelişmekte Olan Ticari Kamu Aktivitelerinin Toplam Ana Göstergeleri ...305

2008 Yılı İçin Ticari Kamu Aktivitleri ve Ödenen, Rezerve Sermaye ve Kar Alanındaki Yaklaşık Değerleri (000 Irak D.) ...306

2007 Yılı İçin Ticari Kamu Aktivitleri ve Ödenen, Rezerve Sermaye ve Kar Alanındaki Yaklaşık Değerleri (000 Irak D.) ...306

2008 Yılı İçin Yaklaşık Toplam Gelir Değerleri (000 Irak D.) ...307

2007 Yılı İçin Yaklaşık Toplam Gelir Değerleri (000 Irak D.) ...307

2007-2008 Yılları İçin Toplam İthalat...308

1991-2008 Yılları İçin İthalat ve İhracatın (Ham Petrol ve Petrol Ürünleri Dışında) Sektörel Değerleri (000 Irak D.) ...310

2007-2008 Yılları İçin Dış Ticaretin Ekonomik Kategorideki Değerleri ...319

2008 Yılı İçin Yaklaşık Toplam Gelir Değerleri (000 Irak D.) ...320

2007 Yılı İçin Yaklaşık Toplam Gelir Değerleri (000 Irak D.) ...320

(11)

O. Endüstri İstatistikleri ...321

1993-2008 Yılları İçin İnşaat Ruhsatı, Onarım ve Tahmini Maliyetleri (000 Irak Dinarı) ...321

2008 Yılı İçin Vilayetler ve Bina Türlerine Göre Özel Sektör İçin Tahmini Maliyetler ve İnşaat Ruhsatı Sayısı ...322

2008 Yılı İçin Özel Sektör İçin İnşaat Ruhsatı Sayısı ve Konut İçin Tahmini Maliyet Rakamları ...323

2007 Yılında Konut ve Özel Sektör için İnşaat Ruhsatı Sayısı ve Tahmini Maliyet Rakamları ...324

2007 Yılında Özel Sektör İçin Verilen İnşaat Ruhsatı Sayısı ve Tahmini Maliyet Rakamları ...325

2008 Yılında Özel Sektör ve Endüstriyel Binaların Ruhsat İzinlerinin Tahmini Sayısı ve Maliyet Rakamları ...326

2007 Yılında Özel Sektör ve Endüstriyel Binaların Ruhsat İzinlerinin Tahmini Sayısı ve Maliyet Rakamları ...327

Vilayetlere Göre Özel Sektörde Tamamlanan Sanayi Amaçlı Binaların 2007 Yılına Göre Dağılımı ...328

Vilayetlere Göre Özel Sektörde Tamamlanan Sanayi Amaçlı Binaların 2007 Yılına Göre Dağılımı (ek binalar) ...329

Vilayetlere Göre Özel Sektörde Tamamlanan Sanayi Amaçlı Binaların 2008 Yılına Göre Dağılımı ...330

Vilayetlere Göre Özel Sektörde Tamamlanan Ticari Amaçlı Binaların 2007 Yılına Göre Dağılımı ...331

Vilayetlere Göre Özel Sektörde Tamamlanan Ticari Bina Sayısının 2008 Yılına Göre Dağılımı ...332

Vilayetlere Göre Özel Sektörde Yeniden Yapılan Ticari Amaçlı Binaların 2007 Yılına Göre Dağılımı ...333

2007 Yılında Özel Sektörde Yeniden Yapılan Apartmanların Vilayetlere Göre Dağılımı ...334

2007 Yılında Yeniden Yapılan Konutların Vilayetlere Göre Dağılımı ...335

2008 Yılında Özel Sektör Tarafından Yapılan Apartmanların Vilayetlere Göre Dağılımı ...336

2008 Yılında Özel Sektör Tarafından Yapılan Konutların Vilayetlere Göre Dağılımı ...337

2007 Yılında Vilayetlere Göre Özel Sektör ve Ticari Bina Ruhsat Alım İzninin Tahmini Sayıları ve Maliyetleri ...338

2008 Yılında vilayetlere Göre Özel Sektör ve Ticari Bina Ruhsat Alım İzninin Tahmini Sayıları ve Maliyetleri ...339

Büyük İşyerleri İçin Yıllık Endüstriyel İstatistik Özeti (2004-2008) ...340

2007 Yılı İçin Sanayi ve Sektöre Göre Büyük Sanayi Kuruluşları ve İşgücü Dağılımı ...342

2008 Yılı İçin Sanayi ve Sektöre Göre Büyük Sanayi Kuruluşları ve İşgücü Dağılımı ...347

2007 Yılı İçin Kategori ve Sektör Açısından Büyük Sanayi Kuruluşlarında Çıktı Değerleri ve İşçi Dağılımı ...352

2008 Yılı İçin Kategori ve Sektör Açısından Büyük Sanayi Kuruluşlarında Çıktı Değerleri ve İşçi Dağılımı ...354

Sektörlere Göre 2007 Yılında Büyük Sanayi Kuruluşlarındaki Ödemeler (000 Irak D.) ...356

2008 Yılı İçin Sanayi Tipi ve Sektöre Göre Büyük Sanayi Kuruluşlarındaki Ödemeler (000 Irak D.) ...358

2007 Yılı Aylık Ham Petrol Göstergeleri ...363

2008 Yılı Aylık Ham Petrol Göstergeleri ...364

Ham Petrol Üretimi ve İhracatı (1988-2008) ...365

Rafine Edilmiş Petrol Miktarı (1988-2008) ...366

Üretilen, Kullanılan ve Genişletilmiş Doğalgaz Miktarı (1988-2008) (Milyon Standard Metreküp) ...367

(12)
(13)

ORSAM

TAKDİM

İstatistiki veriler, sayısal alanlar için kullanılan bir metodoloji olarak karşımıza çıksa da sosyal bilimler alanında kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır. Özellikle Uluslararası İlişkiler ça- lışmaları gibi disiplinler arası etkileşimin üst seviyede olduğu geniş bir perspektif içeren disiplin çalışmalarında, çalışılan alana ilişkin niceliksel verilerin öneminin bir kat daha arttığı görülmektedir.

ORSAM olarak Uluslararası İlişkiler çalışmalarında niceliksel unsurların da kullanılmasının sağlıklı değerlendirme ve analiz yapılabilmesi açısından önemini dikkate alarak, özellikle Ortadoğu’ya yönelik verileri içeren bir çalışma başlatılmıştır. İlk olarak geniş kapsamlı olarak Ortadoğu ülkelerine dair istatistikler raporu hazırlanmıştır. 2010 yılı içerisinde ORSAM internet sitesinde sunulan bu çalışma, Eylül 2011 tarihi itibariyle de basılı olarak yayınlanmıştır. Genel bir karşılaştırmalı perspektif sunan bu çalışmanın yanında şimdi de ülke bazlı daha detaylı istatistiki bilgiler veren raporları, okuyucularımız ve konuyla ilgilenenlerin dikkatine sunmayı hedefliyoruz.

Bahsedilen bu çalışmaların ilk ayağını da Irak oluşturmaktadır. Irak’a ilişkin bu verilerin geçtiğimiz yıllara ilişkin karşılaştırmalı olarak sunulması, 2003’te Irak’ta yaşanan değişim dik- kate alındığında, Irak’ın içerisine geçtiği sürecin detaylarını ortaya çıkarabilecek önemli ipuçları verdiği düşünülmektedir. Bu kapsamda Irak’a ilişkin nüfus istatistiklerinden ulaşıma, ticaretten iletişime kadar geniş bir alanı içine alacak düzeyde veriler sunan istatistiki raporlar yayınlamaktadır. Çalışmaya veri olan bilgiler, Irak Planlama Bakanlığı’na ait istatistik raporlarından derlenmiştir.

Buradan hareketle, bu raporda yer alan istatistiki bilgilerle, savaşın bir ülkeyi nasıl etkilediği rakamların diliyle ortaya konarak, sessiz bir anlatım yapıldığını söylemek mümkündür.

Pisagor’un da dediği gibi sayılar dünyayı anlamanın ilkeleridir.

Hasan Kanbolat ORSAM Başkanı Sercan Doğan

ORSAM Ortadoğu Uzman Yardımcısı

IRAK İSTATİSTİKLERİ

ORSAM

ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ

(14)

IRAK’TA YILLARA GÖRE NÜFUS DAĞILIMI

Yıl Erkek Bayan Toplam Yıl Erkek Bayan Toplam

* 1977 6183 5817 12000 1993 10001 9477 19478

1978 6389 6016 12405 1994 10271 9736 20007

1979 6603 6218 12821 1995 10541 9995 20536

1980 6815 6423 13238 1996 10843 10281 21124

1981 7035 6634 13669 *1997 10987 11059 22046

1982 7260 6850 14110 1998 11328 11374 22702

1983 7504 7082 14586 1999 11682 11700 23382

1984 7756 7321 15077 2000 12047 12039 24086

1985 8015 7570 15585 2001 12424 12389 24813

1986 8283 7827 16110 2002 12814 12751 25565

* 1987 8396 7939 16335 2003 13216 13124 26340

1988 8675 8207 16882 2004 13629 13510 27139

1989 8953 8475 17428 2005 14055 13908 27963

1990 9190 8700 17890 2006 14493 14317 28810

1991 9460 8959 18419 2007 14943 14739 29682

1992 9731 9218 18949 2008 16058 15837 31895

* Nüfus sayımı sonuçları 2009 16163 15942 32105

A. NÜFUS İSTATİSTİKLERİ

(15)

YAŞ GRUPLARINA GÖRE NÜFUS DAĞILIMI 2009

GruplarıYaş Şehir Merkezi Kırsal Alan Toplam

  Toplam Bayan Erkek Toplam Bayan Erkek Toplam Bayan Erkek

4-0 3349829 1632796 1717033 2025982 986994 1038988 537811 2619790 2756021

9-5 2886519 1405521 1480998 1679624 817201 862423 4566143 2222722 2343421

14-10 2504868 1232681 1272187 1395122 683972 711150 3899990 1916653 1983337 19-15 2271497 1116092 1155405 1196664 587708 608957 3468162 1703800 1764362 24-20 1988732 977386 1011346 981362 483881 497481 2970094 1461267 1508827 29-25 1727403 851890 875513 806608 401262 405346 2534010 1253152 1280858 34-30 1480719 734134 746585 649369 327554 321815 2130088 1061688 1068400 39-35 1242377 620123 622253 513685 263911 249774 1756061 884034 872027 44-40 1002356 506727 495629 383442 203605 179837 1385798 710332 675466 49-45 810888 412278 398610 297594 160937 136657 1108482 573215 535268 54-50 629895 321432 308463 225116 123574 101543 855011 445006 410006

59-55 488634 250103 238531 172877 95220 77657 661511 345323 316188

64-60 361298 184442 176856 129625 70436 59190 490923 254877 236046

69-65 258706 134468 124238 93953 51381 42571 352659 185849 166809

74-70 169318 90965 78353 62692 34724 27969 232010 125689 106321

79-75 102585 57280 45305 41665 23339 18326 144251 80620 63631

80+ 113644 64910 48734 60340 32650 27690 173984 97560 76424

Toplam 21389267 10593227 10796040 10715721 5348349 5367372 32104988 15941576 16163412

(16)

YILLARA GÖRE NÜFUS DAĞILIMI (1977-2009) (000)

Yıl Kadın Erkek Toplam Yıl Kadın Erkek Toplam

1977 5817 6183 12000 1994 9736 10271 20007

1978 6016 6389 12405 1995 9995 10541 20536

1979 6218 6603 12821 1996 10281 10843 21124

1980 6423 6815 13238 *1997 11059 10987 22046

1981 6634 7035 13669 1998 11374 11328 22702

1982 6850 7260 14110 1999 11700 11682 23382

1983 7082 7504 14586 2000 12039 12047 24086

1984 7321 7756 15077 2001 12389 12424 24813

1985 7570 8015 15585 2002 12751 12814 25565

1986 7827 8283 16110 2003 13124 13216 26340

*1987 7939 8396 16335 2004 13510 13629 27139

1988 8207 8675 16882 2005 13908 14055 27963

1989 8475 8953 17428 2006 14317 14493 28810

1990 8700 9190 17890 2007 14739 14943 29682

1991 8959 9460 18419 2008 15837 16058 31895

1992 9218 9731 18949 2009 15942 16163 32105

1993 9477 10001 19478

(17)

1997 NÜFUS SAYIMI SONUÇLARINA GÖRE NÜFUS DAĞILIMI

VİLAYETLER TOPLAM NÜFUS KIRSAL NÜFUS ŞEHİRLİ NÜFUSU

Toplam Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek

MUSUL 2042852 1019009 1023843 778133 391664 386469 1264719 627345 637374 KERKÜK 753171 380755 372416 222245 114148 108097 530926 266607 264319 DİYALA 1135223 570348 564875 656320 332287 324033 478903 238061 240842 ANBAR 1023736 510899 512837 484449 243668 240781 539287 267231 272056 BAĞDAT 5423964 2701869 2722095 572616 289323 283293 4851348 2412546 2438802

BABİL 1181751 594294 587457 616095 311489 304606 565656 282805 282851 KERBELA 594235 300309 293926 201865 101935 999301 392370 198374 193996 VASİT 783614 398150 385464 366936 188133 178803 416678 210017 206661 SELAHADDİN 904432 456795 447637 497358 252691 244667 407074 204104 202970 NECEF 775042 391791 383251 233124 117838 115286 541918 273953 267965 KADISİYE 751331 381206 370125 353563 179990 173573 397768 201216 196552 MUSENNA 436825 224841 211984 240956 125311 115645 195869 99530 96339

ZİKAR 1184796 604757 580039 484502 247484 237018 700294 357273 343021 MEYSAN 637126 325943 311183 215973 111334 104639 421153 214609 206544 BASRA 1556445 787007 769438 314632 161227 153405 1241813 625780 616033 KÜRT BÖLGESİ:

DUHOK 402970 195843 207127 102354 49744 52610 300616 146099 154517 ERBİL 1095992 544708 551284 2476943 123104 124590 848298 421604 426694 SÜLEYMANİYE 1362739 670468 692271 388381 191084 197297 974358 479384 494974 TOPLAM 22046244 11058992 10987252 6977196 3532454 3444742 15069048 7526538 7542510

(18)

NÜFUSUN CİNSİYETE GÖRE ŞEHİRSEL VE KIRSAL ALANLARDAKİ DAĞILIMI

Vilayet Toplam Kırsal Alan Şehir Merkezi

  Toplam Bayan Erkek Toplam Bayan Erkek Toplam Bayan Erkek

Musul 2042852 1019009 1023843 778133 391664 386469 1264719 627345 637374 Kerkük 753171 380755 372416 222245 114148 108097 530926 266607 264319 Diyala 1135223 570348 564875 656320 332287 324033 478903 238061 240842 Anbar 1023736 510899 512837 484449 243668 240781 539287 267231 272056 Bağdat 5423964 2701869 2722095 572616 289323 283293 4851348 2412546 2438802 Babil 1181751 594294 587457 616095 311489 304606 565656 282805 282851 Kerbela 594235 300309 293926 201865 101935 99930 392370 198374 193996 Vasit 783614 398150 385464 366936 188133 178803 416678 210017 206661 Selahaddin 904432 456795 447637 497358 252691 244667 407074 204104 202970 Necef 775042 391791 383251 233124 117838 115286 541918 273953 267965 Kadisiye 751331 381206 370125 353563 179990 173573 397768 201216 196552 Musenna 436825 224841 211984 240956 125311 115645 195869 99530 96339 Zikar 1184796 604757 580039 484502 147484 237018 700294 357273 343021 Meysan 637126 325943 311183 215973 111334 104639 421153 214609 206544 Basra 1556445 787007 769438 314632 161227 153405 1241813 625780 616033 Kürt Bölgesi

Duhok 402970 195843 207127 102354 49744 52610 300616 146099 154517

Erbil 1095992 544708 551284 247694 123104 124590 848298 421604 416694 Süleymaniye 1362739 670468 692271 388381 191084 197297 974358 479384 494974 Toplam 22046224 11058992 10987252 6977196 3531454 3444742 15069048 7526538 7542510

*1987’de yapılan nüfus sayımına göre, 1997’deki tahmini nüfus.

(19)

VİLAYETLERDEKİ HANE HALKI BİRİMLERİ, HANE HALKI SAYISI VE TOPLAM NÜFUS

Vilayet Toplam Nüfus Hane Halkı Sayısı Hane Halkı Birimleri Sayısı

Musul 2033887 280605 225793

Kerkük 751208 106338 92137

Diyala 1131685 142882 126685

Anbar 1021468 113740 105796

Bağdat 5365989 774637 618285

Babil 1178818 145114 133499

Kerbela 591122 76809 69173

Vasit 782176 93101 86128

Selahaddin 901631 107342 97987

Necef 772384 97119 89730

Kadisiye 750229 89687 83692

Musenna 435552 52900 48275

Zikar 1182727 138699 123801

Meysan 636053 75414 68781

Basra 1547637 199920 170732

Kürt Bölgesi Duhok Erbil

Süleymaniye

Toplam 19082566 2494307 2140494

Not: Kürt Bölgesi hariç nüfus sayımı sonuçlarıdır. 16/10/1997

(20)

2008 YILI İÇİN YAŞ GRUPLARINA GÖRE TAHMİNİ NÜFUS Yaş Grupları

 

Şehir Merkezi Kırsal Alan Toplam

Toplam Bayan Erkek Toplam Bayan Erkek Toplam Bayan Erkek

4-0 3333809 1624987 1708822 2005740 977133 1028607 5339549 2602120 2737429

9 - 5 2872715 1398800 1473916 1662842 809036 853806 4535557 2207836 2327722 14-10 2492890 1226786 1266104 1381183 677138 704044 3874072 1903924 1970148 19-15 2260634 1110755 1149880 1184708 581836 602872 3445343 1692591 1752752 24-20 1979222 972712 1006510 971557 479047 492510 2950778 1451758 1499020 29-25 1719142 847816 871326 798549 397253 401296 2517690 1245069 1272622 34-30 1473638 730623 743015 642881 324281 318600 2116519 1054904 1061614 39-35 1236435 617158 619278 508552 261274 247278 1744988 878432 866556 44-40 997563 504304 493259 379611 201571 178040 1377173 705875 671299 49-45 807010 410306 396704 294621 159329 135292 1101631 569635 531996 54-50 626883 319895 306988 222867 122339 100528 849750 442234 407516

59-55 486297 248907 237390 171150 94268 76881 657447 343175 314272

64-60 359570 183560 176010 128330 69732 58598 487900 253292 234609

69-65 257469 133825 123644 93014 50868 42146 350483 184693 165790

74-70 168508 90530 77978 62066 34377 27689 230574 124907 105667

79-75 102095 57006 45089 41249 23106 18143 143344 80112 63231

80+ 113100 64600 48501 59737 32323 27414 172837 96923 75914

Toplam 12186981 10542568 10744412 10608656 5294912 5313745 31895637 15837480 16058157

(21)

1997 YILINA AİT KIRSAL/ KENTSEL KONUT, HANE VE NÜFUS DAĞILIMI

Göstergeler Kırsal Nüfus Şehir Nüfusu Toplam Nüfus

Konut Sayısı 621797 1518697 2140494

Hane Sayısı 696154 1798153 2494307

Toplam Nüfus 6231977 12850589 19082566

Ortalama Hane Halkı Sayısı 10 7.1 7.7

(22)

1997 YILI İÇİN KONUT, HANE HALKI VE NÜFUS DAĞILIMI

VİLAYET Hane Halkı Sayısı Konut Toplam Nüfus

MUSUL 280605 225793 2033887

KERKÜK 106338 92137 751208

DİYALA 142882 126685 1131685

ANBAR 113740 105796 1021468

BAĞDAT 774637 618285 5365989

BABİL 145114 133499 1178818

KERBELA 76809 69173 591122

VASİT 93101 86128 782176

SELAHADDİN 107342 97987 901631

NECEF 97119 89730 772384

KADISİYE 89687 83692 750229

MUSENNA 52900 48275 435552

ZİKAR 138699 123801 1182727

MEYSAN 75414 68781 636053

BASRA 199920 170732 1547637

KÜRT BÖLGESİ: DUHOK - -  

ERBİL - -  

SÜLEYMANİYE - -  

TOPLAM 2494307 2140494 19082566

(23)

1997 NÜFUS SAYIMINA GÖRE IRAK NÜFUSUNUN YAŞ GRUPLARININ KENTSEL/ KIRSAL ORANLARINA VE CİNSİYETLERİNE GÖRE DAĞILIMI

YAŞ GRUBU KIRSAL NÜFUS ŞEHİRLİ NÜFUSU TOPLAM NÜFUS

Toplam Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek 0-4 1368469 676548 691921 2401101 1185700 1215401 3769570 1862248 1907322 5-9 1108764 542653 566111 2206442 1084423 1122019 3315206 1627076 1688130 10-14 915221 446787 468434 1869775 916526 953249 2784996 1363313 1421683 15-19 807497 398687 408810 1726414 844838 881576 2533911 1243525 1290386 20-24 626644 321194 305450 1416027 704610 711417 2042671 1025804 1016867 25-29 525141 267689 257452 1195052 605121 589931 1720193 872810 847383 30-34 381975 200622 181353 1005675 507817 497858 1387650 708439 679211 35-39 212933 126389 86544 685000 358604 326396 897933 484993 412940 40-44 242743 130392 112351 639095 323033 316062 881838 4534253 428413 45-49 193759 105762 87997 482288 243619 238669 676047 349381 326666 50-54 138061 71437 66624 381131 184518 196613 519192 255955 263237 55-59 107788 55058 52730 315370 153539 161831 423158 208597 214561 60-64 78921 43413 35508 211922 112903 99019 290843 156316 134527 65-69 81038 43733 37305 188756 102925 85831 269794 146658 123136 70-74 64595 35952 28643 128034 74859 53175 192629 110811 81818

75-79 44593 23392 21201 79166 45383 33783 123759 68775 54984

80-84 30490 15602 14888 53366 30117 23249 83856 45719 38137

85+ 29879 17047 12832 48461 29342 19119 78340 46389 31951

Bilinmeyen 18685 10097 8588 35973 18661 17312 54658 28758 25900 TOPLAM 6977196 3532454 3444742 15069048 7526538 7542510 22046244 11058992 10987252 Not: 16/10/1997 nüfus sayımı sonuçları,Kürdistan bölgesi hariç

(24)

2007 YILI İÇİN VİLAYETLER, KENTSEL-KIRSAL ALAN VE CİNSİYETLERE GÖRE NÜFUS DAĞILIMI

VİLAYETLER KIRSAL NÜFUS ŞEHİRLİ NÜFUS TOPLAM NÜFUS

Toplam Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek MUSUL 1104435 551237 553198 1706656 845236 861420 2811091 1396473 1414618 KERKÜK 278471 138988 139483 623548 308817 314731 902019 447805 454214

DİYALA 915000 456687 458313 645621 319749 325872 1560621 776436 784285 ANBAR 718340 358532 359808 767645 380183 387462 1485985 738715 747270 BAĞDAT 950702 474415 476287 6194768 3067831 3126937 7145470 3542246 3603224

BABİL 876325 437384 438941 775240 383944 391296 1651565 821328 83237 KERBELA 312954 156199 156755 574905 284727 290178 887859 440926 446933

VASİT 509632 254363 255269 555318 275026 280292 1064950 529389 535561 SELAHADDİN 644003 321521 322482 547400 271284 276116 1191403 592805 598598 NECEF 339840 169618 170222 741363 367167 374196 1081203 536785 544418 KADISİYE 476250 237702 238548 514233 254678 259555 990483 492380 498103 MUSENNA 344573 171981 172592 270424 133930 139494 614997 305911 309086 ZİKAR 679413 339103 340310 936813 463965 472848 1616226 803068 813158 MEYSAN 289911 144698 145213 534236 264585 269651 824147 409283 414864 BASRA 416141 207701 208440 1496392 741101 755291 1912533 948802 963731 KÜRT BÖLGESİ: DUHOK 135690 67725 67965 369801 183148 186653 505491 250873 254618 ERBİL 371688 185514 186174 1170733 579815 590918 1542421 765329 777092 SÜLEYMANİYE 565880 282438 283442 1327737 657573 670164 1893617 940011 953606 TOPLAM 9929248 49558006 4973442 19752833 9782759 9970074 26982081 14738565 14943516

(25)

2007 YILI İÇİN VİLAYETLER, KENTSEL-KIRSAL ALAN, CİNSİYET VE YAŞ GRUPLARINA GÖRE NÜFUS DAĞILIMI

Yaş Grubu KIRSAL NÜFUS ŞEHİRLİ NÜFUS TOPLAM NÜFUS

Toplam Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek

0-4 1877287 914554 962733 3093542 1507873 1585669 4970824 2422427 2548402

5-9 1556348 757222 799126 2665680 1297988 1367292 4222028 2055210 2166818

10-14 1292728 633772 658956 2313228 1138371 1174857 3605956 1772143 1833813 15-19 1108836 544573 564263 2097711 1030702 1067009 3206745 1575275 1631272 20-24 909336 448367 460969 1836580 902608 933972 2745916 1350935 1394941 25-29 747407 371811 375596 1595244 786714 808530 2342651 1158525 1184126 30-34 601709 303513 298196 1367432 677966 689466 1969141 981479 987662 35-39 475983 244541 231442 1147326 572679 574647 1623309 817220 806089 40-44 355300 188662 166638 925668 467958 457710 1280968 656620 624348 45-49 275753 149125 126628 748849 380735 368114 1024602 529860 494742 50-54 208594 114504 94090 581704 296840 284864 790298 411344 378954 55-59 160189 88231 71958 451250 230968 220282 611439 319199 292240 60-64 120112 65266 54846 333655 170330 163325 453767 235596 218171 65-69 87057 47610 39447 238913 124180 114733 325970 171790 154180

70-74 58091 32175 25916 156363 84005 72358 214454 116180 98274

75-79 38607 21627 16980 94738 52897 42841 133345 74524 58821

80+ 55911 30253 25658 104950 59945 45005 160861 90198 70663

TOPLAM 9929248 4955806 4973442 19752833 9782759 9970074 29682081 14738565 14943516

(26)

2008 YILI İÇİN VİLAYETLER, KENTSEL-KIRSAL ALAN VE CİNSİYETLERE GÖRE NÜFUS DAĞILIMI

VİLAYET KIRSAL NÜFUS ŞEHİRLİ NÜFUS TOPLAM NÜFUS

Toplam Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek MUSUL 1188917 593403 595514 1837204 909891 927313 3026121 1503294 1522827 KERKÜK 369206 184275 184931 826719 409439 417280 1195925 593714 602211

DİYALA 772956 385791 387165 545395 270111 275284 1318351 655902 662449 ANBAR 699061 348910 350151 747043 369980 377063 1446104 718889 727215 BAĞDAT 949678 473904 475774 6188099 3064528 3123570 7137777 3538432 3599345

BABİL 909423 453904 455520 804521 398445 406075 1713944 852349 861595 KERBELA 354669 477019 177649 651536 322679 328857 1006205 499699 506506 VASİT 551789 275402 276383 601250 297774 303476 1153036 573177 579859 SELAHADDİN 673793 336394 337399 572722 283833 288889 1246515 620227 626288 NECEF 382058 190690 191369 833463 412780 420682 1215521 603470 612051 KADISİYE 536065 267556 268509 578819 286665 292154 1114884 554221 560663 MUSENNA 398793 199043 199750 312976 155004 157972 711769 354047 357722 ZİKAR 770325 384478 385847 1062168 526048 536120 1832493 910526 921967 MEYSAN 358849 179106 179743 661273 327501 333772 1020122 506607 513515 BASRA 556551 277781 278770 2001288 991155 1010133 2557839 1268936 1288903 KÜRT BÖLGESİ: DUHOK 264330 131931 132399 720389 356780 363608 984719 488712 496007

ERBİL 367994 183670 184324 1159096 574052 585045 1527090 757722 769368 SÜLEYMANİYE 504202 251654 252548 1183020 585901 597119 1687222 837554 849668 TOPLAM 10608656 5294912 5313745 21286981 10542568 10744412 31895637 15837480 16058157

*Tahminlerden dolayı küçük farklılıklar vardır.

(27)

2009 YILI İÇİN VİLAYETLER, KENTSEL-KIRSAL ALAN VE CİNSİYETLERE GÖRE NÜFUS DAĞILIMI

VİLAYET KIRSAL NÜFUS ŞEHİRLİ NÜFUSU TOPLAM NÜFUS

Toplam Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek MUSUL 1272129 634935 637194 1965789 973574 992215 3237918 1608509 1629409 KERKÜK 398271 198781 199489 891801 441672 450130 1290072 640453 649619

DİYALA 803553 401062 401490 566984 280803 286181 1370537 681866 688671 ANBAR 701710 350232 351478 749873 371381 378492 1451583 721613 729970 BAĞDAT 955414 476767 478648 6225475 3083038 3142437 7180889 3559804 3621085

BABİL 916368 457370 458998 810664 401488 409176 1727032 858858 868174 KERBELA 353721 176546 177175 649795 321817 327978 1003516 498363 505153 VASİT 554177 276596 277581 603856 299065 304791 1158033 575661 582372 SELAHADDİN 680703 339844 340859 578595 286744 291851 1259298 626587 632711 NECEF 371108 185224 185884 809573 400949 408625 1180681 586173 594508 KADISİYE 539382 269212 270170 582400 288438 293962 1121782 557650 564132 MUSENNA 403306 201295 202011 316518 156759 150760 719824 358054 361770 ZİKAR 776334 387478 388857 1070454 530152 540302 1846788 917629 929159 MEYSAN 355136 177252 177883 654429 324112 330318 1009565 501364 508201 BASRA 556051 277532 278519 1999491 990265 1009226 2555542 1267797 1287745 KÜRT BÖLGESİ:

DUHOK 260084 129812 130272 708817 351049 357768 968901 480861 488040 ERBİL 354490 176930 177560 1116563 552987 563576 1471053 729917 741136 SÜLEYMANİYE 463785 231481 232304 1088189 538935 549254 1551974 770416 781558 TOPLAM 10715721 5348349 5367372 2138927 10593227 10796040 32104988 15941576 16163412

*Temmuz 2009’ a kadar hesaplanmış erzak sisteminden tahmini nüfus

** Tahminlerden dolayı küçük farklılıklar vardır.

(28)

B. İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ

2001 YILINDA DEVLET KURUMLARINDA ÇALIŞAN KİŞİLERİN CİNSİYET, YAŞ GRUPLARI, EKONOMİK FAALİYETLERİNE GÖRE SAYILARI GruplarıYaş

EKONOMİK FAALİYETLER

Cinsiyet Toplam Hizmetler Finansman, Sigorta

Ulaşım, İletişim, Depolama

Bina ve

Yapılar Elektrik, Su, Gaz

Seri Üretim Endüstrisi

Madencilik

ve Taşocağı Ticaret

Tarımcılık, Avcılık, Ormancılık ve

Balıkçılık 20 ve 20

yaş altı

Erkek 1386 958 5 62 5 0 187 132 25 12

Kadın 1705 1291 108 75 30 2 97 26 69 7

Toplam 3091 2249 113 137 35 2 284 158 94 19

21-25 Erkek 25514 12722 188 1755 555 9 5590 3762 826 107

Kadın 24914 19025 1711 784 449 18 1330 424 1069 104

Toplam 50428 31747 1899 2539 1004 27 6920 4186 1895 211

26-30 Erkek 52177 27553 944 3581 1129 56 10685 5071 2780 378

Kadın 49014 36650 4427 1252 568 81 3401 641 1714 280

Toplam 101191 64203 5371 4833 1697 137 14086 5712 4494 658

31-35 Erkek 67392 39854 1413 4955 1689 208 10903 4893 2896 581

Kadın 68335 54657 4709 1893 654 200 3785 505 1601 331

Toplam 135727 94511 6122 6848 2343 408 14688 5398 4497 912

36-40 Erkek 74713 50266 1555 5513 1698 332 8264 3551 2897 637

Kadın 77948 63481 4258 2521 826 254 2983 644 2500 481

Toplam 152661 113747 5813 8034 2524 586 11247 4195 5397 1118

41-45 Erkek 73921 45448 1796 5915 2441 315 8758 4228 3338 1682

Kadın 58017 46344 3251 2170 897 121 2118 764 1781 571

Toplam 131938 91792 5047 8085 3338 436 10876 4992 5119 2253

(29)

2001 YILINDA DEVLET KURUMLARINDA ÇALIŞAN KİŞİLERİN CİNSİYET, YAŞ GRUPLARI, EKONOMİK FAALİYETLERİNE GÖRE SAYILARI (Devam)

GruplarıYaş

EKONOMİK FAALİYETLER

Cinsiyet Toplam Hizmetler Finansman, Sigorta

Ulaşım, İletişim, Depolama

Bina ve

Yapılar Elektrik, Su, Gaz

Seri Üretim Endüstrisi

Madencilik

ve Taşocağı Ticaret

Tarımcılık, Avcılık, Ormancılık ve

Balıkçılık

46-50 Erkek 96249 57225 2290 7370 3946 349 9530 5884 5932 3723

  Kadın 35737 29269 1579 1061 492 27 1516 434 1014 345

  Toplam 131986 86494 3869 8431 4438 376 11046 6318 6946 4068

51-55 Erkek 63888 40662 1794 4527 2135 310 5556 3136 3920 1848

  Kadın 23554 20881 527 406 160 8 867 115 472 118

  Toplam 87442 61543 2321 4933 2295 318 6423 3251 4392 1966

56-60 Erkek 50899 34853 1436 3306 1371 354 3729 1719 2409 1722

  Kadın 14463 13176 267 196 54 10 468 61 160 71

  Toplam 65362 48029 1703 3502 1425 364 4197 1780 2569 1793

61-65 Erkek 26019 19494 498 1371 593 171 1442 531 848 1071

  Kadın 6915 6308 91 101 19 11 253 22 62 48

  Toplam 32934 25802 589 1472 612 182 1695 553 910 1119

66 ve

üzeri Erkek 26903 21979 230 807 396 172 954 33 404 1928

  Kadın 4734 4353 49 37 12 1 140 4 31 107

  Toplam 31637 26232 279 844 408 173 1094 37 435 2035

Toplam Erkek 559061 351014 12149 39162 15958 2276 65598 32940 26275 13689   Kadın 365336 295435 20977 10496 4161 733 16958 3640 10473 2463   Toplam 924397 646449 33126 49658 20119 3009 82556 36580 36748 16152

(30)

2001 YILINDA MESLEKLERİ, EĞİTİM DURUMLARI VE CİNSİYETLERE GÖRE DEVLET KURUMLARINDA ÇALIŞAN SAYISI BİLİMSEL DURUM

Meslek Cinsiyet Doktora Yüksek Lisans Yüksek

Diploma Üniversite

Mezunu Lise Ortaokul Orta

Derece İlkokul Sertifikasız Diğer Toplam

Profesyoneller Teknisyenlerve

Erkek 2504 4804 1780 70062 65561 49782 3225 4112 5035 199 207764 Kadın 299 1769 820 75525 73096 72205 6007 4603 1578 46 235948 Toplam 2803 6573 2600 145587 138657 121987 9932 8715 6613 245 443712

İdareciler ve Yöneticiler

Erkek 104 116 74 1794 366 783 209 73 26 2 3547

Kadın 3 6 4 314 127 307 32 5 17 0 815

Toplam 107 122 78 2108 493 1090 241 78 43 2 4362

İdari Yetkililer

Erkek 64 276 113 7673 7216 17129 11402 10554 2933 5 57365

Kadın 9 95 84 9250 12921 31203 12478 5285 919 2 72246

Toplam 73 371 197 16923 20137 48332 23880 15839 3852 7 129611

Satış Elemanları

Erkek 3 3 4 65 111 166 219 266 145 0 982

Kadın 0 0 0 29 18 147 454 164 13 0 825

Toplam 3 3 4 94 129 313 673 430 158 0 1807

(31)

2001 YILINDA MESLEKLERİ, EĞİTİM DURUMLARI VE CİNSİYETLERE GÖRE DEVLET KURUMLARINDA ÇALIŞAN SAYISI (Devam)

BİLİMSEL DURUM

Meslek Cinsiyet Yüksek

Lisans Yüksek Üniversite

Mezunu Lise Ortaokul Orta

Derece İlkokul Sertifikasız Diğer Toplam

Hizmet Elemanları

Erkek 1 2 5 181 423 2379 3818 20386 69759 17 96971

Kadın 0 0 0 125 153 734 2172 6659 28313 0 38156

Toplam 1 2 5 306 576 3113 5990 27045 98072 17 135127

Ormancılık, Tarım, Besicilik ve Hayvancılık

Erkek 1 11 4 281 608 2842 252 1707 10492   16198

Kadın 0 0 0 83 335 208 58 192 530 0 1406

Toplam 1 11 4 364 943 3050 310 1899 11022 0 17604

Ulaşım Ekipmanlarını

Üretenler Operatörler

ve İşçiler

Erkek 5 26 25 1622 13279 35081 11598 53727 60774 98 176235

Kadın 0 7 3 459 1133 3115 2446 5000 3776 0 15939

Toplam 5 33 28 2081 14412 38196 14044 58727 64550 98 192174

Genel Toplam

Erkek 2682 5238 2005 81678 87564 108162 31423 90825 149164 321 559062 Kadın 311 1877 911 85785 87783 107919 23647 21908 35146 48 365335 Toplam 2993 7115 2916 167463 175347 216081 55070 112733 184310 369 924397

(32)

VİLAYETLERE GÖRE KAMU, DEVLET KURULUŞLARI VE KARMA SEKTÖRDE ÇALIŞAN SAYISI (1994-2001)

VİLAYET 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1994

MUSUL 57734 54187 52950 53520 54717 56161 56147

KERKÜK 39308 37452 36300 35419 35217 35690 35639

DİYALA 38701 37418 36846 36149 35642 34916 34704

ANBAR 38027 37953 36074 34971 35020 36220 35532

BAĞDAT 286851 269431 257432 258187 261099 264669 255308

BABİL 57072 55038 52814 53284 49296 48625 46065

KERBELA 20639 19793 19559 20436 20697 20999 20359

VASİT 27295 25619 25680 26035 25267 26146 24862

SELAHADDİN 35565 33789 31495 31072 28990 26360 26708

NECEF 32309 31115 30466 30542 30475 29632 28330

KADISİYE 32916 31453 30870 31138 30412 31146 29345

MUSENNA 13708 13172 12941 12739 13168 13361 13271

ZİKAR 33791 32914 32559 33086 32260 32491 31534

MEYSAN 25473 23881 23234 22989 22885 22903 22559

BASRA 96957 89486 86999 85654 87977 85052 81795

KÜRT BÖLGESİ: DUHOK 13794 13752 13676 13693 13808 13852 13651

ERBİL 35070 35091 35144 35150 36029 36152 36058

SÜLEYMANİYE 39187 39212 39239 39246 39443 39718 39656

TOPLAM 924339 880756 85427 853307 853044 854093 831523

(33)

2003-2008 YILLARIN ARASINDA 15 YAŞ VE ÜZERİ NÜFUSUN VİLAYETLERE GÖRE İŞSİZLİK VE SÜREKLİ EKONOMİK FAALİYET ORANI

VİLAYETLER SÜREKLİ EKONOMİK FAALİYET ORANI İŞSİZLİK ORANI

*2008 2006 2005 2004 2003 *2008 2006 2005 2004 2003 MUSUL 43.16 50.68 48.71 45.10 38.50 21.91 27.48 18.21 36.20 31.20 KERKÜK 42.89 45.87 50.30 48.40 45.30 12.63 7.90 17.91 31.30 19.40 DİYALA 45.41 46.86 45.52 43.70 42.30 14.62 18.47 17.81 34.70 31.20

ANBAR 46.98 - - 47.5 41.5 13.77 - - 25.00 33.30

BAĞDAT 51.91 48.75 48.35 46.00 43.30 11.77 15.74 16.80 28.50 33.00 BABİL 54.73 62.29 58.21 61.00 53.70 12754 14.10 10.97 13.50 21.60 KERBELA 43.73 46.13 48.97 50.00 44.40 14.20 18.53 17.52 13.00 14.00 VASİT 49.30 54.32 59.73 64.30 58.40 12.71 8.82 7.25 17.10 16.00 SELAHADDİN 47.58 50.43 52.62 53.90 47.30 18.01 18.36 20.14 16.90 25.40 NECEF 43.63 47.78 50.66 45.00 44.70 14.48 18.90 23.73 21.60 18.19 KADISİYE 49.33 50.26 52.94 52.60 42.90 14.78 19.89 16.03 35.20 23.50 MUSENNA 42.12 46.61 48.69 53.10 48.20 24.89 22.94 27.75 29.90 28.20 ZİKAR 43.47 45.76 43.83 42.00 39.90 30.81 27.82 33.24 46.90 46.20 MEYSAN 44.82 47.33 49.00 51.90 41.00 16.58 18.68 21.78 24.60 30.50 BASRA 42.70 45.49 46.46 46.20 43.20 15.51 12.46 7.90 10.50 15.50

KÜRT BÖLGESİ: DUHOK 38.96 - - - - 16.91 - - - -

ERBİL 43.58 - - - - 13.22 - - - -

SÜLEYMANİYE 44.96 50.89 50.44 - - 11.88 13.75 12.75 - -

TOPLAM 46.84 49.72 49.55 48.50 44.10 15.34 17.50 17.97 26.80 28.01

* COSIT 2007 yılı istihdam oranı ve işsizlik oranı anket çalışmaları yoktur Kaynakça: 2003-2008 yılı iş oranı ve işsizlik oranı anket sonuçları.

(34)

2006 YILINDA 15 YAŞ VE ÜZERİ NÜFUSUN VİLAYETLER, KIRSAL-KENTSEL VE CİNSİYETLERİNE GÖRE SÜREKLİ EKONOMİK FAALİYET ORANI

  SÜREKLİ EKONOMİK FAALİYET ORANI %

VİLAYETLER KIRSAL NÜFUS KENT ÇEVRESİ

NÜFUSU KENT MERKEZİ

NÜFUSU GENEL TOPLAM

Toplam Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek MUSUL 52.12 16.78 85.96 44.67 32021 80.31 51.34 19.89 79.64 50.68 17.16 82.17 KERKÜK 55.67 31.09 81.48 45.30 15.58 73.71 40.20 14.56 67.62 45.87 20.32 72.83 DİYALA 47.14 9.76 83.07 47.57 17.85 76.56 45.46 11.91 79.23 46.86 12.15 80.69

ANBAR .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

BAĞDAT 78.56 69.44 86.15 44.03 8.19 79.05 44.70 14.61 74.35 48.75 19.05 77.33 BABİL 72.71 59.98 85.59 47.15 21.05 73.98 49.44 25.04 73.67 62.29 44.22 80.57 KERBELA 43.24 9.12 76.12 47.91 16.30 79.25 47.73 15.58 78.81 46.13 13.32 77.88 VASİT 64.81 41.26 88.08 46.35 12.05 80.15 45.86 17.91 73.31 54.32 26.69 81.65 SELAHADDİN 56.98 32.94 81.57 41.77 16.30 71.63 48.65 23.10 74.23 50.43 23.73 77.08 NECEF 52.64 21.68 82.53 47.41 16.67 79.93 44.73 14.09 76.91 47.78 16.95 79.32 KADISİYE 52.52 23.26 80.67 47.58 16.84 78.27 48.36 20.27 77.74 50.26 21.06 79.31 MUSENNA 46.36 13.70 81.56 44.41 12.06 76.98 48.54 17.86 78.54 46.61 14.55 80.08 ZİKAR 46.12 9.40 79.44 46.43 19.86 72.77 44.54 16.27 71.78 45.76 14.71 75.23 MEYSAN 51.96 17.35 84.49 46.31 11.38 78.72 44.76 13.38 73.58 47.33 13.80 78.45 BASRA 43.45 6.95 77.53 45.70 11.71 78.89 46.52 16.92 75.99 45.49 12,91 77.50

KÜRT BÖLGESİ: DUHOK .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

ERBİL .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

SÜLEYMANİYE 65.03 53.90 77.12 47.49 21.83 74.09 45.96 20.47 73.99 50.89 28.59 74.72 TOPLAM 57.35 31.12 82.36 45.52 13.78 77.00 46.17 16.73 75.30 49.72 20.69 78.30 2006 ya kadar istihdam ve işsizlik anket sonuçları

*Duhok ve Erbil hariç

(35)

2008 YILINDA 15 YAŞ VE ÜZERİ NÜFUSUN VİLAYETLER, KIRSAL-KENTSEL VE CİNSİYETLERİNE GÖRE SÜREKLİ EKONOMİK FAALİYET ORANI

  YENİDEN YAPILANMIŞ EKONOMİK FAALİYET ORANI%

   GENEL TOPLAM KIRSAL NÜFUS KENT ÇEVRESİ NÜFUSU KENT MERKEZİ NÜFUSU

VİLAYETLER Toplam Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek MUSUL 43.16 8.17 77.16 42.28 3.83 79.45 39.60 6.73 73.56 44.71 30256 76.32 KERKÜK 42.89 13.51 73.77 44.17 12.96 77.48 41.62 7.48 76.10 44.36 11.82 71.65 DİYALA 45.41 18.07 72.30 44.15 13.46 73.99 45.19 20.13 69.34 49.44 29.17 70.63 ANBAR 46.98 21.94 70.33 52.20 29.75 72.81 40.52 13.17 66.38 44.84 17.60 70.60 BAĞDAT 51.91 24.33 78.11 81.49 74.01 88.26 47.88 14.84 77.98 46.23 16.56 75.40 BABİL 54.73 33.25 76.50 61.81 43.23 80.69 44.76 18.33 71.40 47.11 23.31 71.19 KERBELA 43.73 13.15 74.89 43.12 26573 75.29 44.74 13.13 76.10 43.99 17.73 74.44 VASİT 49.30 23.45 74.61 57.05 34.50 78.72 43.93 14.82 72.64 41.13 13.11 69.26 SELAHADDİN 47.58 19.12 75.78 51.73 24.46 78.29 41.31 11.28 71.91 46.67 17.77 75.12 NECEF 43.63 11.66 74.13 46.11 27364 76.04 44.29 12.67 73.11 41.75 10.61 73.28 KADSİYE 49.33 20.49 78.41 52.90 24.22 80.78 44.62 13.16 76.94 46.71 19.36 75.50 MUSENNA 42.12 20.49 74.68 41.81 9.34 75.44 40.95 8.18 74.21 43.64 13.60 73.14 ZİKAR 43.47 10.17 72.87 41.82 6.43 75.36 44.78 15.38 70.53 44.28 16.99 72.11 MEYSAN 44.87 12.37 78.50 45.92 3.91 83.18 44.17 6.78 78.56 44.32 11.04 75.07 BASRA 41.70 7.83 72.73 39.98 4.36 73.55 40.95 7.80 74.16 43.04 14.50 71.32 KÜRT BÖLGESİ:

DUHOK 38.96 10.17 68.26 38.39 7.72 69.58 37.68 9.24 67.44 41.84 15.45 68.57 ERBİL 43.58 17.47 69.76 49.04 27.53 70.95 42.20 17.08 67.29 42.42 14.09 70.76 SÜLEYMANİYE 44.96 18.25 71.88 47.94 23.16 74.11 42.11 13.94 69.17 46.95 20.71 74.32 TOPLAM 46.84 18.04 74.95 51.72 24.52 78.01 43.67 13.29 72.84 44.91 15.84 73.79 2008 e kadar istihdam ve işsizlik anket sonuçları

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :