2011 YILI FAALİYET RAPORU

Tam metin

(1)

1

2011 YILI FAALİYET RAPORU

(2)

2

YARGITAY

CUMHURĠYET BAġSAVCILIĞININ GÖREVLERĠ

Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı Anayasa; 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin KuruluĢu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, 2247 sayılı UyuĢmazlık Mahkemesinin KuruluĢ ve ĠĢleyiĢi Hakkında Kanun, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun gereği;

a-Ġlk derece mahkemelerince yapılan yargılamalar sonucunda hükme bağlanan dosyaların temyiz yasa yolu denetimi sırasında tebliğname (hukuki görüĢ) düzenleyerek, dosyaları Yargıtay’ın ilgili dairesine göndermek, Yargıtay’ın ilgili dairesince temyiz yasa yolu denetimi sonunda verdiği hükmün incelemesini yaparak lüzumu halinde Yargıtay Ceza Genel Kuruluna itiraz yasa yoluna baĢvurmak.

b-Siyasi Partilerin sicillerini tutmak, yasalarda gösterilen Ģartlar dahilinde siyasi patilerin kapatılması için Anayasa mahkemesine dava açmak,

c- Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan sıfatıyla, Yargıtay’ın ilk derece mahkemesi sıfatıyla yaptığı yargılamalarda iddia makamını temsil etmek,

d- UyuĢmazlık Mahkemesinde Cumhuriyet Savcılığı görevini ifa etmek,

e-Üst düzey memurların görevleri ile ilgili suçlar bakımından gerekli soruĢturmalarını yapmak,

f-Kanun Yararına Bozma taleplerini ilgili ceza dairesine aktarmak ile görevlendirilmiĢtir.

Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı açıklanan görevleri yerine getirmek için için bürolar ve bölümler halinde yapılandırılmıĢtır. Bu bürolar;

(3)

3

1-SĠYASĠ PARTĠLER BÜROSU

Siyasi Partiler Bürosunun Görevleri;

 Bu büroda, Anayasanın 68 ve 69 maddeleri ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası gereği, her Siyasi partinin bir sicili ve sicil dosyası tutulur.

 Sicil dosyası ile; siyasi partilerin, kuruluĢu, iĢleyiĢi, teĢkilatlanmaları, üye kayıtları, kesin hesapları, seçime katılabilme yeterlilikleri, kayıtlı üye listesinin ilçe seçim kurullarına gönderme iĢlemleri ile, tüzük, program ve her türlü yayınları takip edilir.

Siyasi Partiler Bürosunun Faaliyetleri;

2011 yılı içinde siyasi parti bürosunun yaptığı iĢlemler Ģu Ģekildedir.

 2011 YILINDA GELEN ÜYE SAYISI 1.624.904

 2011 YILINDA DÜŞEN ÜYE SAYISI 21.630

 VALİLİKTEN GELEN TEŞKİLAT KONGRE 886

 PARTİDEN GELEN TEŞKİLAT KONGRE 706

 VALİLİKTEN GELEN TEŞKİLAT KURULUŞ SAYISI 600

 PARTİDEN GELEN TEŞKİLAT KURULUŞ SAYISI 242

 TOPLAM TEŞKİLAT SAYISI 58.452

 GELEN EVRAK SAYISI(Teşkilat evrakları hariç) 2120

 GİDEN EVRAK SAYISI 995

 a)RESMİ KURUMLARA 899

 b) BİLGİ EDİNME YASASI GEREĞİNCE 96

 BÜYÜK KONGRE SAYISI 20

 GENEL SEÇİM HAZIRLIĞI 1

 KURULAN PARTİ SAYISI VE İŞLEMİ 12

 KAPANAN PARTİ SAYISI VE İŞLEMİ 3

 PARTİ TOPLANTI TUTANAKLARI 250

 1983 DEN BU GÜNE KADAR PARTİ SAYISI 183

 FAAL PARTİ SAYISI 67

Teşkilat evrakları hariç 2010 yılında 2254 adet evrak gelmiş, 1019 evrak gönderilmiştir.

(4)

4

2-BĠLGĠ ĠġLEM MERKEZĠ Bilgi iĢlem merkezinin görevleri;

 Dağıtımı yapılan bilgisayarlara, yazılım ve donanım desteği vermek, arızaları gidermek.

 Yargıtay Cumhuriyet Savcıları, personel ve kursiyerlere UYAP (Ulusal Yargı Ağı) kullanımı konusunda eğitimler vermek, eğitim sonrası UYAP ile ilgili sorunları çözmek

 Haber, duyuru ve benzeri bilgilerin intranet (çevrimiçi) sitesinde yayınlanması sağlamak.

 Basın bildirileri ve konuĢma metinleri gibi internet sayfasında yayınlanması gereken belge ve bilgilerin yayınlanmasını sağlamak,

 UYAP ile ilgili kullanıcılardan gelen hataları yazılım ekibine bildirmek ve düzeltilmesini sağlamak.

 E-imza ile ilgili gerekli iĢlemleri yürütmek

 Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılık Binası dıĢından UYAP’a bağlanmak için gerekli tedbirleri almak.

 Siyasi partiler bürosunca istenen parti teĢkilat ve üye listelerinin elektronik ortamda takibini yapmak,

 Bina giriĢi Turnike cihazlarının ve güvenlik kameralarının arızalarına müdahale etmek, gerektiğinde teknik servise bildirmek.

Turnike giriĢ çıkıĢ kayıtlarını tutmak Bilgi iĢlem merkezinin Faaliyetleri;

 2011 yılı içinde 200 Yargıtay Cumhuriyet savcısının, 50 hizmet içi eğitime gelen Cumhuriyet Savcısının ve 124 hâkim adayının kullanımı için gereken bilgisayarlar ve yazıcıların dağıtımı ve kurumu yapıldı.

 Dağıtımı yapılan dizüstü, masaüstü bilgisayarlara, yazıcılara yazılım ve donanım desteği verildi, arızaları giderildi, giderilemeyen arızalar teknik servise iletildi.

 Savcı odaları, birim ve katlara yazıcıların kurumu yapıldı.

 Kurumda göreve yeni baĢlayan Savcı, Personel ya da kursiyerlere UYAP kullanımı konusunda eğitimler verildi.

 Basın bildirileri ve konuĢma metinleri gibi internet sayfamızda yayınlanması gereken belge ve bilgilerin internet ortamında yayınlanması sağlandı.

 Rehbere bilgileri güncellendi.

(5)

5

 e-imza sipariĢleri yapıldı, süreleri dolanlar takip edilip süre uzatımı yapıldı, gelen e-imzalar dağıtıldı.

 ĠĢ dıĢında UYAP’a bağlanmak isteyen savcıların bilgisayarlarına VPN ve diğer yazılımlar yüklendi.

 Siyasi partiler bürosunca istenen parti teĢkilat ve üye listelerinin SQL ile alınması ve elektronik olarak ya da CD ortamında teslim edilmesi iĢlemleri yapıldı.

 Siyasi Partiler tarafından belirlenen kullanıcılara-internet üzerinden SiparWeb uygulamasını kullanabilmeleri için Adalet Bakanlığı tarafından sertifika üretilmesi sağlanarak süresi dolanlar takip edilerek yenilerinin üretilmesi sağlandı.

 Üretilen sertifikaları Parti temsilcilerinin token cihazlarına yükleme, yazılımının kullanımını anlatma, arızalarını giderme ve telefonla veya uzaktan bağlantı ile destek verme iĢlemleri yapıldı.

(6)

6

3-MUHABERE BÜROSU

Muhabere Bürosunun Görevleri;

 Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının dıĢ birim ve kurumlarla ilgili tüm yazıĢmalarını yapmak.

Muhabere Bürosunun Faaliyetleri;

 Yargıtay Ceza Dairelerinden gelen yaklaĢık 1500 tahliye kararının yazıĢması yapıldı.

 Gelen evrak, dosya sorgulama bürosundan gelen 45000 adet dilekçe, yazı ve evraklar ile ilgili yazıĢmalar hazırlanıp posta iĢlemleri yapıldı.

 Muhabere kalemince kaydedilen 7900 adet evrakın iĢlemi yapıldı.

 Yargıtay Hukuk Dairelerinden gelen 125 adet ilam örnekleri yayınlanmak üzere Adalet Bakanlığı Hukuk ĠĢleri Genel Müdürlüğüne gönderildi.

 80 adet nakli dava dosyası ile ilgili yazıĢmalar yapıldı.

 Temyiz incelemesi için gönderilen 500 adet dosyanın mahsup iĢleri ile ilgili yazıĢmalar yapıldı.

(7)

7

4- GELEN EVRAK BÜROSU

Gelen Evrak Bürosunun Görevleri;

 Yerel mahkemelerden posta ile gelen ceza dava dosyalarını teslim almak, dosyaların Yargıtay Kanununun 14 maddesine göre tasnif edip, Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı tebliğname esas numarasını verip, görevli bölümü belirleyerek dağıtım bölümüne göndermek,

 Yargı yeri belirlenmesi ile itiraz üzerine gelen dava dosyalarını ilgili bölümlere göndermek,

 Üst Düzey Memur suçları ile ilgili dosyaların iĢlemlerini yapmak üzere ilgili bölüme göndermek,

 Adalet Bakanlığından gelen kanun yararına bozma ve nakli davalara ait dosyaların iĢlemlerini yapmak, tebliğname esas numaralarını belirleyerek ilgili bölüme göndermek,

 Yerel mahkemelerden dosyalarla birlikte gelen ek evrakların ilgili bürolara intikalini sağlamak.

Gelen Evrak Bürosunun Faaliyetleri;

 2011 yılı içinde yerel mahkemelerden gönderilen 412.000 adet ceza dava dosyası açılmıĢ, dosyalar itiraz, merci tayini, kanun yararına bozma, temyiz istemi olarak tasnif edilip, ilgili bürolara gönderilmiĢtir.

 Dosya birikimi nedeniyle 2010 yılından kalanlar ile 2011 yılının Mayıs ayına kadar açılmayan, posta çuvallarında bekleyen dava dosyaları (10 Ocak-30 Mart tarihleri arasında ) fazla mesai yapılarak açılmıĢ ve yaklaĢık 150.000 adet dava dosyanın elektronik kaydı yapılmıĢtır.

 AĢırı dosya akıĢı nedeniyle 2011 yılının Eylül ve Ekim aylarında açılmayan yaklaĢık 70.000 adet dosya göreve yeni baĢlayan 100 adet zabıt katibine gerekli eğitim verilerek giderilmiĢ ve söz konusu dosyaların elektronik ortama kaydının yapılması sağlanmıĢtır.

 2010-2011 yıllarında CMUK. 102. Maddesinde yapılan değiĢiklik nedeniyle, çok sayıda dilekçe ve evrak baĢsavcılığımıza gelmiĢ, bu evrakların tasnifi yapılmıĢ, yaklaĢık bu Ģekilde 65.000 evrak kayıt altına alınarak ilgili dosyasına ve birimlerine gönderilmiĢtir.

(8)

8

5-VERĠ GĠRĠġ BÜROSU Veri giriĢ bürosunun görevleri

 Mahallinden temyiz incelemesi için gönderilen dosyaların üstündeki temyiz formlarının doğru Ģekilde uyap ortamına aktarılmasını

sağlamak.

 Bir kısım tebliğnamelerin yazımını temin etmek .

 Veri giriĢ bürosunun faaliyetleri

 2011 Yılında, mahallinden temyiz incelemesi için gönderilen 412.000 adet dava dosyasının verileri elektronik ortama aktarılmıĢtır.

 Günlük evrakları elektronik ortama giriĢi yapıldıktan sonra gerekli kontroller yapılıp, hatalı giriĢ kontrolü sağlanmıĢtır.

(9)

9

6-DAĞITIM BÜROSU Dağıtım Bölümünün görevleri;

Dağıtım Bölümü, ceza dava dosyalarını tetkik ederek; dava dosyasının zamanaĢımı, tutukluluk durumu, memur, çocuk , baĢka mahkemece sonucu beklenen, eksikliği giderme için mahalline gönderilip dönen gibi özellikleri bulunup bulunmadığını tespit ederek, dava dosyasına öncelik verilip verilmeyeceğini araĢtırırı, öncelik verilmesi gerektiğinde bunun cumhuriyet Savcılarına dağıtımının yapılması gerekli iĢlemi yapar.yapılan inceleme sonucu önceliği bulunmayan ceza dava dosyalarını sıra numarasına göre saklar zamanı gelince Yargıtay Cumhuriyet Savcılarına dağıtır.

Dağıtım Bölümünün Faaliyetleri;

 2011 yılında Gelen Evrak Bölümünden gelen 404.384 adet dava dosyası teslim alınmıĢtır.

 ArĢivimizde bulunan dosyalara gönderilen 70,000 adet evrak teslim alınmıĢ, söz konusu evraklar okunarak, tarafların ve vekillerin istemleri tespit edilerek, gereği yerine getirilmiĢtir.

 Mahsup, fotokopi, öncelik talepleri ile ilgili olarak yaklaĢık 3.100 adet dava dosyasına iĢlem yapılmıĢtır.. Yine tarafların verdiği dilekçeler ve mahalli mahkemelerden gelen evraklar dosyalarına konulmuĢtur.

 2011 yılında avukatların dava dosyası inceleme ve fotokopi talepleri yerine getirilmiĢ olup, bu Ģekilde yaklaĢık 2.000 adet dosyaya iĢlem yapılmıĢtır.

 2011 yılı içerisinde 232.336 adet dava dosyası Dağıtım Bölümünce tebliğname düzenlenmek üzere, Yargıtay Cumhuriyet Savcılarımıza dağıtılmıĢtır.

Dağıtım bürosunun içinde DOSYA SORGU bölümü vardır. Bu bölümde;

 BaĢsavcılığımızda bulunan Ceza dava dosyalarının sonucunun ilgililerince öğrenilebilmesi sağlanmakta, itiraz, öncelik, mahsup, ek temyiz ve benzeri dilekçeler kabul edilmektedir.

 Dosya Sorgu Biriminden telefonla bilgi alınabilmekte, Faks yoluyla gelen evraklara da iĢlem yapılmaktadır.

 Ayrıca dosya inceleme ve fotokopi isteklerini içerir dilekçeler kabul edilip dağıtım bölümünde görevli personele iletilmektedir.

02.01.2012 tarihi itibariyle gelen evraklara iliĢkin kayıtlar bilgisayar ortamında tutulmaya baĢlanmıĢtır. Gelen ilgililere bir kayıt numarası verilerek bu numaradan evraklarını takip etmeleri sağlanmıĢtır.

(10)

10

2011 YILINDA GELEN VE DAĞITILAN DOSYA ADETLERĠ

BÖLÜM

2011 YILI DEVĠR

2011 YILINDA

GELEN TOPLAM

2011 YILINDA

ÇIKAN

2012 YILINA

DEVĠR

1.BÖLÜM 1225 8412 9637 7642 1995

2.BÖLÜM 65421 46603 112024 39123 72901

3. BÖLÜM 17966 30354 48320 24171 24149

4. BÖLÜM 52527 40491 93018 25416 67602

5.BÖLÜM 8509 8312 16821 7052 9769

6.BÖLÜM 67934 50535 118469 30268 88201

7.BÖLÜM 28750 30798 59548 15255 44293

8. BÖLÜM 26350 17893 44243 17884 26359

9.BÖLÜM 18648 17087 35735 15819 19916

10 BÖLÜM 116724 103359 220083 29832 190251

11.BÖLÜM 41156 28527 69683 16922 52761

12.BÖLÜM --- 7649 7649 182 7467

13.BÖLÜM --- 3 3 3

14.BÖLÜM --- 5008 5008 214 4794

15.BÖLÜM --- 6930 6930 203 6727

ĠCRA

BÖLÜMÜ. 1315 2423 3738 2353 1385

TOPLAM 446525 404384 850909 232336 618573

(11)

11

7-GĠDEN EVRAK BÜROSU Giden Evrak Bürosunun Görevleri;

 Ceza dava dosyalarının mahalli mahkemelere gönderilmesi için gerekli posta iĢlemleri ile, siyasi partiler, muhabere bürosu ve Ceza Dairelerinin posta iĢlemlerini yapmak,

 BaĢsavcılık Bölümlerinden gelen evraklar kontrol edilerek posta iĢlemlerini yapmak.

Giden Evrak Bürosunun Faaliyetleri;

2011 yılında bölümlerden gelen evrakların posta iĢlem adetleri

1.Bölüm 7352

2.Bölüm 21429

3.Bölüm 21468

4.Bölüm 16331

5.Bölüm 3424

6.Bölüm 21160

7.Bölüm 15618

8.Bölüm 11532

9.Bölüm 10396

10.MASA 24065

11.Bölüm 10018

12.Bölüm 2

13.Bölüm 0

14.Bölüm 18

15.Bölüm 5

TASHĠHĠ KARAR 4143

YARGI YERĠ BELĠRLEME 10731

KANUN YARARINA BOZMA (CEZA) 55

KANUN YARARINA BOZMA (HUKUK) 140

DAVA NAKLĠ 9

TOPLAM 177896

(12)

12

8-EVRAK SORGU BÜROSU

Evrak Sorgu Bürosunun Görevleri;

BaĢsavcılığımıza posta yoluyla gelen tahrirat evraklarının (Resmî bir daire tarafından yazılan yazılar ve mektuplar), dilekçelerin, Yargıtay Birinci BaĢkanlığı ve Yargıtay Ceza Dairelerinden gelen evrakların tasnifi, kaydı, yazıĢması ve ilgili yerlere gönderilmesi iĢlemlerini yapmak.

Evrak Sorgu Bürosunun Faaliyetleri;

 Evrak Sorgu Bürosuna, 2010 yılından kalan yaklaĢık 25000 evrak teslim edilmiĢ 2011 yılsonu itibariyle evrak sayılı yaklaĢık 36000 ulaĢmıĢtır. 2011 sonuna kadar bu evraklardan 28163 tanesi okunup, kaydı yapılarak ilgili bürolara gönderilmesi sağlanmıĢtır.

 Her hafta yaklaĢık 1500-2000 adet evrak gelmeye devam etmektedir

 2011 yılında toplam 84638 adet evrak açılarak kaydı yapılmıĢ, bunlardan 28163 tanesinin elektronik ortama kaydı yapılmıĢtır.

AĢağıdaki tabloda 28163 adet kayıtlı evrakın gönderildiği birimlerin dağılımı gösterilmiĢtir.

DAĠRELER BÖLÜMLER DĠĞER BÜROLAR

1. CEZA 1174 1. BÖLÜM 132 ARġĠV 15209

2. CEZA 129 2. BÖLÜM 10 MUHABERE 5194

3. CEZA 250 3. BÖLÜM 24 C.SAVCI ĠNCELEMESĠNDE

TESLĠM EDĠLEN 339

4. CEZA 192 4. BÖLÜM 12 GELEN EVRAK BÜROSU 99

5. CEZA 114 5. BÖLÜM 23 KD-KYB-YYB 91

6. CEZA 1243 6. BÖLÜM 118 ÜST DÜZEY MEM. SOR. 36

7. CEZA 95 7. BÖLÜM 4 PERSONEL BÜROSU 3

8. CEZA 205 8. BÖLÜM 39 POSTA BÖLÜMÜ 3

9. CEZA 135 9. BÖLÜM 31

10. CEZA 1582 10. BÖLÜM 109 11. CEZA 231 11. BÖLÜM 45 12. CEZA 146 12. BÖLÜM 0 13. CEZA 338 13. BÖLÜM 0 14. CEZA 254 14. BÖLÜM 5 15. CEZA 450 15. BÖLÜM 5

16. HUKUK 19 ĠCRA CEZA 1 Ceza Genel

Kurulu 74

Toplam 6631 558 20974

(13)

13

9-OLAĞAN ÜSTÜ KANUN YOLU VE YARGI YERĠ BELĠRLEME BÜROSU

Olağan Üstü Kanun Yolu ve Yargı Yeri Belirleme bürosunun görevleri;

Gelen evrak bölümünden itiraz talepli dosyalar ile yargı yeri belirleme (TM), kanun yararına bozma ve nakli dava dosyaları düzenli olarak gelmekte olup dosyalar tetkik edilerek, Yargıtay Cumhuriyet Savcılarına dosyaların dağıtımı yapılmaktadır.

Olağan Üstü Kanun Yolu ve Yargı Yeri Belirleme bürosunun Faaliyetleri;

Doğrudan itiraz edilen 667

BaĢvuru üzerine itiraza gidilen 96

Ġtiraz isteği baĢvurusu (red olarak giden) 2559

Yargı yeri belirleme (tm) 6668

Kyb ceza ( Adalet bakanlığından gelen ) 2180

Kyb ceza ( Yerel mahkemelerden gelen ) 117

Dava nakli (Adalet bakanlığından gelen) 13

Dava nakli (Yerel mahkemelerden gelen) 1

Kyb ( hukuk ) 175

TOPLAM 12476

2011 YILI ĠTĠRAZ EDĠLEN Ġġ CETVELĠ

2010 YILINDAN

DEVĠR

2011 YILINDA DOĞRUDAN

ĠTĠRAZA GĠDĠLEN

2011 YILINDA BAġVURU

ÜZERĠNE ĠTĠRAZA GĠDĠLEN

TOPLAM

2012 YILINA

DEVĠR

0 667 96 763 0

Kabul Edilen Ġtiraz 70

Red Edilen Ġtiraz 17

C.G.K. henüz dönmeyen 676

Toplam 763

2011 YILI ĠTĠRAZ BAġVURU Ġġ CETVELĠ 2010 YILINDAN

DEVĠR

2011

YILINDA GELEN TOPLAM ÇIKAN

2012 YILINA DEVĠR

61 2559 2620 2330 290

(14)

14

BaĢvuru Üzerine Ġtiraza Gidilen 96

Ceza Dairelerine Giden ( Maddi Hata )

82

Eksikliği Gidermeye Giden 4

Temyiz Ġçin Dairelere Giden 44

Red Olarak Gidenler 2104

Toplam 2330

YARGI YERĠ BELĠRLEME ( TM ) 2010 YILINDAN

DEVĠR

2011

YILINDA GELEN TOPLAM ÇIKAN

2012 YILINA DEVĠR

124 6668 6792 6190 602

Ceza Dairelerine Giden 6147

Temyiz Ġçin Dairelere Giden 31

Eksikliği Gidermeye Giden 12

Toplam 6190

KANUN YARARINA BOZMA ( CEZA ) 2010 YILINDAN

DEVĠR

2011

YILINDA GELEN TOPLAM ÇIKAN

2012 YILINA DEVĠR

50 2180 2230 1845 385

Ceza Dairelerine Giden 1845

Toplam 1845

MAHKEMELERDEN 2010 YILINDAN DEVĠR

2011 YILINDA

GELEN

TOPLAM TOPLAM ÇIKAN

2012 YILINA

DEVĠR

3 117 120 115 5

ADALET BAKANLIĞI 2010 YILINDAN DEVĠR

2011 YILINDA

GELEN

TOPLAM TOPLAM ÇIKAN

2012 YILINA DEVĠR 50 2060 2230 1845 385

TOPLAM 50 2180 2230 1845 385

(15)

15 DAVA NAKLĠ 2010 YILINDAN

DEVĠR

2011 YILINDA

GELEN TOPLAM ÇIKAN

2012 YILINA DEVĠR

0 14 14 14 0

BEYAN

Ceza Dairelerine Giden 14

Toplam 14

KANUN YARARINA BOZMA ( HUKUK ) 2010 YILINDAN

DEVĠR

2011 YILINDA

GELEN TOPLAM ÇIKAN

2012 YILINA DEVĠR

8 175 183 169 14

BEYAN

Hukuk Dairelerine Giden 169

Toplam 169

(16)

16

2011 YILI İŞ CETVELİ

BÖLÜM

2011 YILINA

DEVĠR

2011 YILINDA

GELEN

MUAMELE LĠ DOSYA GELEN

TOPLAM

2011 YILINDA

ÇIKAN

MUAMELE LĠ DOSYA ÇIKAN

2012 YILINA DEVĠR

1.BÖLÜM 1225 8412 503 10140 7642 503 1995

2.BÖLÜM 65421 46603 328 112352 39123 328 72901

3.BÖLÜM 17966 30354 45 48365 24171 45 24149

4.BÖLÜM 52527 40491 224 93242 25416 224 67602

5.BÖLÜM 8509 8312 294 17115 7052 294 9769

6.BÖLÜM 67934 50535 406 118875 30268 406 88201

7.BÖLÜM 28750 30798 306 59854 15255 306 44293

8.BÖLÜM 26350 17893 79 44322 17884 79 26359

9.BÖLÜM 18648 17087 131 35866 15819 131 19916

10.BÖLÜM 116724 103359 210 220293 29832 210 190251

11.BÖLÜM 41156 28527 617 70300 16922 617 52761

12.BÖLÜM - 7649 - 7649 182 - 7467

13.BÖLÜM - 3 - 3 - - 3

14.BÖLÜM - 5008 - 5008 214 - 4794

15.BÖLÜM - 6930 - 6930 203 - 6727

ĠCRA 1315 2423 18 3756 2353 18 1385

DOĞRUDAN

ĠTĠRAZ - 667 -- 667 667 - -

BAġVURU ÜZERĠNE ĠTĠRAZA GĠDĠLEN

- 96 - 96 96 - -

ĠTĠRAZ ĠSTEĞĠ

BAġVURU 61 2559 - 2620 2330 - 290

YARGI YERĠ BELĠRLEME (TM)

124 6668 - 6792 6190 - 602

K.Y.B

(BAKANLIK) 50 2180 - 2230 1845 - 385

K.Y.B

(MAHKEME) 3 117 - 120 115 - 5

DAVA NAKLĠ

(BAKANLIK) - 14 - 14 14 - -

DAVA NAKLĠ

(MAHKEME) - - - - - - -

HUKUK KYB) 8 175 - 183 169 - 14

TOPLAM 446771 416860 3161 866792 243762 3161 619869

(17)

17

2011 YILI BÖLÜMLERĠN FAALĠYET RAPORLARI 1 OCAK-31 ARALIK 2011

CEZA DAĠRELERĠNDEN

1.BÖLÜME GĠDEN-GELEN DOSYALAR

CEZA DAĠRESĠ GĠDEN DOSYA SAYISI GELEN DOSYA SAYISI

1 - CD 8.318 6.703

2 - CD 7 12

3 - CD 40 71

4 - CD 13 20

5 - CD 2 1

6 - CD 9 21

7 - CD 1 0

8 - CD 42 103

9 - CD 20 12

10 - CD 2 1

11 - CD 2 2

12 - CD 9 58

13 - CD - 11

14 - CD 3 3

15 - CD - 2

C.G.K 28 16

TOPLAM 8.496 7.035

1 OCAK-31 ARALIK 2011 CEZA DAĠRELERĠNDEN

3.BÖLÜME GĠDEN-GELEN DOSYALAR

CEZA DAĠRESĠ GĠDEN DOSYA SAYISI GELEN DOSYA SAYISI

1 - CD 135 218

2 - CD 654 685

3 - CD 10.670 17.772

4 - CD 547 566

5 - CD 9 2

6 - CD 26 26

7 - CD 17 16

8 - CD 403 500

9 - CD 392 266

10 - CD 1 2

11 - CD 8 2

12 - CD 10 18

13 - CD - -

14 - CD 25 9

15 - CD 1 4

C.G.K 6 8

TOPLAM 12.904 20.094

(18)

18

1 OCAK-31 ARALIK 2011 CEZA DAĠRELERĠNDEN

5.BÖLÜME GĠDEN-GELEN DOSYALAR

CEZA DAĠRESĠ GĠDEN DOSYA SAYISI GELEN DOSYA SAYISI

1 - CD 6 5

2 - CD 12 16

3 - CD 25 18

4 - CD 20 41

5 - CD 4.400 2.725

6 - CD 18 26

7 - CD 31 25

8 - CD 36 11

9 - CD 25 18

10 - CD 5 17

11 - CD 8 21

12 - CD 5 160

13 - CD 6 9

14 - CD 2.446 321

15 - CD 6 4

C.G.K 5 5

TOPLAM 7.052 3.422

Postaya verilen dosya sayısı: 3.422 Devredilen dosya sayısı: 595

1 OCAK-31 ARALIK 2011 CEZA DAĠRELERĠNDEN

6.BÖLÜME GĠDEN-GELEN DOSYALAR

CEZA DAĠRESĠ GĠDEN DOSYA SAYISI GELEN DOSYA SAYISI

1 - CD 35 28

2 - CD 2.300 3.077

3 - CD 62 45

4 - CD 71 48

5 - CD 63 39

6 - CD 24.156 16.864

7 - CD 33 22

8 - CD 75 61

9 - CD 260 188

10 - CD 128 96

11 - CD 225 160

12 - CD 50 8

13 - CD 3.979 -

14 - CD 45 18

15 - CD 22 6

C.G.K 13 10

TOPLAM 31.487 20.670

Postaya verilen dosya sayısı: 21.160 Devredilen dosya sayısı: 150

(19)

19

1 OCAK-31 ARALIK 2011 CEZA DAĠRELERĠNDEN

7.BÖLÜME GĠDEN-GELEN DOSYALAR

CEZA DAĠRESĠ GĠDEN DOSYA SAYISI GELEN DOSYA SAYISI

1 - CD - -

2 - CD 11 108

3 - CD 5 42

4 - CD 55 305

5 - CD 7 38

6 - CD 3 52

7 - CD 13.120 26.360

8 - CD 37 98

9 - CD 12 26

10 - CD 320 219

11 - CD 40 123

12 - CD 510 321

13 - CD - 4

14 - CD 1 5

15 - CD 4 7

C.G.K 3 -

TOPLAM 14.128 27.708

Postaya verilen dosya sayısı: 27.361 Devreden dosya sayısı: 2.150

1 OCAK-31 ARALIK 2011 CEZA DAĠRELERĠNDEN

8.BÖLÜME GĠDEN-GELEN DOSYALAR

CEZA DAĠRESĠ GĠDEN DOSYA SAYISI GELEN DOSYA SAYISI

1 - CD 74 65

2 - CD 80 74

3 - CD 120 110

4 - CD 280 265

5 - CD 39 35

6 - CD 70 54

7 - CD 45 40

8 - CD 16.662 14.357

9 - CD 200 175

10 - CD 65 47

11 - CD 40 35

12 - CD 80 75

13 - CD 50 -

14 - CD 210 101

15 - CD 50 15

C.G.K 10 9

TOPLAM 18.075 15.552

Postaya verilen dosya sayısı 15.522

(20)

20

1 OCAK-31 ARALIK 2011 CEZA DAĠRELERĠNDEN

9.BÖLÜME GĠDEN-GELEN DOSYALAR

CEZA DAĠRESĠ GĠDEN DOSYA SAYISI GELEN DOSYA SAYISI

1 - CD 40 35

2 - CD 146 116

3 - CD 52 109

4 - CD 118 167

5 - CD 3 2

6 - CD 24 26

7 - CD 8 20

8 - CD 163 275

9 - CD 9.773 6.560

10 - CD 5 7

11 - CD 25 16

12 - CD 3.108 1.138

13 - CD 1 14

14 - CD 2 1

15 - CD 4 7

C.G.K 18 20

TOPLAM 13.490 8.513

1 OCAK-31 ARALIK 2011 CEZA DAĠRELERĠNDEN

10.BÖLÜME GĠDEN-GELEN DOSYALAR

CEZA DAĠRESĠ GĠDEN DOSYA SAYISI GELEN DOSYA SAYISI

1 - CD 3 2

2 - CD 3 8

3 - CD 2 5

4 - CD 33 36

5 - CD 4 5

6 - CD 6 31

7 - CD 52 41

8 - CD 23 34

9 - CD 9 9

10 - CD 16.701 12.354

11 - CD 12 11

12 - CD 2.294 10

13 - CD 15 6

14 - CD 4.069 5

15 - CD 3 2.185

C.G.K 11 7

TOPLAM 23.420 14.749

Postaya verilen dosya sayısı: 13.208 Devredilen dosya sayısı: 660

(21)

21

1 OCAK-31 ARALIK 2011 CEZA DAĠRELERĠNDEN

11.BÖLÜME GĠDEN-GELEN DOSYALAR

CEZA DAĠRESĠ GĠDEN DOSYA SAYISI GELEN DOSYA SAYISI

1 - CD 1 1

2 - CD 8 7

3 - CD 6 5

4 - CD 113 160

5 - CD 63 67

6 - CD 87 92

7 - CD 77 34

8 - CD 75 136

9 - CD 14 19

10 - CD 15 5

11 - CD 7.700 13.893

12 - CD 16 4

13 - CD 2 64

14 - CD 3 1

15 - CD 1.582 2.407

C.G.K 5 1

H.G.K - 1

CD BAġ KRL 5 -

16 - HD 1 -

TOPLAM 9.701 16.962

1 OCAK-31 ARALIK 2011 CEZA DAĠRELERĠNDEN

13.BÖLÜME GĠDEN-GELEN DOSYALAR

CEZA DAĠRESĠ GĠDEN DOSYA SAYISI GELEN DOSYA SAYISI

1 - CD -

2 - CD 10

3 - CD 1

4 - CD -

5 - CD 1

6 - CD 730

7 - CD -

8 - CD -

9 - CD 4

10 - CD 1

11 - CD -

12 - CD 11

13 - CD -

14 - CD 2

15 - CD 1

C.G.K -

TOPLAM 761

Postaya verilmek üzere gelen dosya sayısı: 5.007 Postaya verilen: 3.600

Devredilen dosya sayısı: 1.407

(22)

22

1 OCAK-31 ARALIK 2011 CEZALARDAN

14.BÖLÜME GĠDEN-GELEN DOSYALAR

CEZA DAĠRESĠ GĠDEN DOSYA SAYISI GELEN DOSYA SAYISI

1 - CD 1

2 - CD 1

3 - CD 1

4 - CD 1

5 - CD -

6 - CD 1

7 - CD -

8 - CD 1

9 - CD -

10 - CD 2

11 - CD -

12 - CD 1

13 - CD -

14 - CD 186

15 - CD 1

C.G.K 2

TOPLAM 198

Postaya verilen dosya sayısı: 829 Devredilen dosya sayısı: 1.755’tür.

1 OCAK-31 ARALIK 2011 CEZA DAĠRELERĠNDEN

15.BÖLÜME GĠDEN-GELEN DOSYALAR

CEZA DAĠRESĠ GĠDEN DOSYA SAYISI GELEN DOSYA SAYISI

1 - CD -

2 - CD -

3 - CD -

4 - CD -

5 - CD 1

6 - CD 1

7 - CD 1

8 - CD -

9 - CD -

10 - CD 2

11 - CD 7

12 - CD -

13 - CD -

14 - CD 1

15 - CD 36

KARAR D B 5

TOPLAM 54

Postaya verilen dosya sayısı: 10.129 Devreden dosya sayısı: 5.871

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :