Kuvaterner Yaşlı Zeminlerde Standart Penetrasyon Deney Sonuçlarının İyileştirilmesi İçin Yardımcı Bir Düzenek Ve Uygulama Yöntemi Geliştirilmesi

Tam metin

(1)

Sıra no İlgili destek programı Proje adı Sonuç (kabul/ret/

değerlendirmede)

Kabul edilen/önerilen proje

bütcesi İlgili üniversite bütçesi 1 TÜBİTAK 1001 Grafenden Topolojik Yalıtkanlara-Dirac Materyalleri: Elektron-Fonon Etkileşmeleri, Dikroizm ve Analog Gravite

Kabul 274.039 274.039

2 TÜBİTAK 1001 Türkiye'de Geleneksel ve Yeni Medyada Kadın Habercilerin Çalışma Koşulları ve Mesleki Kimliklenmeleri

Kabul 211.021 211.021

3 TÜBİTAK 1001 5 Yaş Grubu Çocukların Dil, Erken Okuryazarlık ve Bilişsel Becerilerinin Gelişimsel Profili ve Okuma Becerilerini Yordama Gücü: 3 Yıllık Boylamsal Bir

Çalışma Kabul 455.790 455.790

4 TÜBİTAK 1001 Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursiyerleri Teorik (Yazılı) Sınavının Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Test Olarak Geliştirilmesi

Kabul 159.664 159.664

5 TÜBİTAK 1001 Trakya Bölgesi Umurca Doğal Gaz Sahası Rezervuar Özelliklerinin Düşük Frekanslı Pasif Sismik Yöntemle Araştırılması

Kabul 398.406 398.406

6 TÜBİTAK 1001 Bodipy ve/veya Aza-Bodipy Boyaları İle Duyarlılaştırılmış Güneş Pillerinde Elektron Aktarım Dinamiklerinin Ultrahızlı Spektroskopik Yöntemlerle Araştırılması

Kabul 544.700 544.700

7 TÜBİTAK 1001 N/O Donör Atomlu Ferrosenil Siklotetrafosfazen Türevlerinin Klasik Ve Mikrodalga Yöntemleri Ile Sentezi, Stereojenik, Termal Ve Elektrokimyasal

Özelliklerinin Belirlenmesi, Antitüberküloz Ve Sitotoksik Aktivitelerinin İncelenmesi Kabul 419.230 419.230

8 TÜBİTAK 1001 Dam ve Seqa Genlerinin İfadesinin, İnsan ve Hayvan Sağlığı Açısından Risk Oluşturan 7 Farklı Salmonella Enterica Serovarlarının Biyofilm Üretimi Üzerindeki

Rolünün Belirlenmesi Kabul 361.745 361.745

9 TÜBİTAK 1001 Mono-, di- ve tri-NN veya NO Spirohalkalı Trimerik Fosfazen Türevlerinin Sentezleri, Kristal Yapıları, Spektroskopik ve Stereojenik Özellikleri, Antimikrobiyal

ve Sitotoksik Aktiviteleri Kabul 237.270 237.270

10 TÜBİTAK 1001 Gıdalarda Biyojenik Aminlerin Eşzamanlı Tayini İçin Tek Kullanımlık Amperometrik Sıralı Biyosensör Grubu Geliştirilmesi

Kabul 289.706 289.706

11 TÜBİTAK 1001 Süt Endüstrisinde Termofilik Basillerin Biyofilm Oluşumlarının ve Biyofilm-Spor Giderimlerinin Mikrobiyolojik, Mikroskobik ve Moleküler Biyolojik Tekniklerle

İncelenmesi Kabul 327.603 327.603

12 TÜBİTAK 1001 Düşük ve Yüksek Viskoziteli Ürün İçeren Toroidal Konservelere Isıl Işlem Sırasında Uygulanan Yatay-Eksensel Dönme Prosesinin Ürün Sıcaklık ve Hız

Dağılımına Etkisinin Matematiksel Modellenmesi ve Optimum Dönme Hızının Belirlenmesi Kabul 210.400 210.400

13 TÜBİTAK 1001 Yoğunluk Fonksiyoneli Teorisi Hesabı Ile Siyah Ve Mavi Arsenik Fosforen Tek Katmanlı Yapıların Farklı Atomlarla Adsorpsiyonunun, Katkılanmasının Ve

Boşluk Kusurlarının Yapısal Ve Elektronik Özellikleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi Kabul 213.400 213.400

14 TÜBİTAK 1001 Orta Anadolu Gabrolarının Kökeni Ve U-Pb Yöntemi Ile Yaşlandırılması

Kabul 350.298 350.298

15 TÜBİTAK 1001 Jeodezik Ölçüler İle Yüksek Duyarlikli Genişbant Sismik Yerdeğiştirmelerin Elde Edilmesi

Kabul 359.859 359.859

16 TÜBİTAK 1001 Batı Karadeniz Bölgesi (Düzce-Bolu-Karabük) Paleojen Evaporitlerinin Stratigrafisi, Sedimantolojisi ve Havza Evrimi

Kabul 257.000 257.000

17 TÜBİTAK 1001 Liman Tepe Ve Çeşme-Bağlararası Yerleşimlerinde Ele Geçen Sucul Canlılara Ait Kalıntılardan Antik Dna Elde Edilmesi, Moleküler Evrimsel Analizi Ve Bu

Bölgelerin Uzak Kültür Bölgeleri Ile İlişkileri Kabul 358.368 358.368

18 TÜBİTAK 1001 Glutamin Transportu Ve Metabolizmasının Endoplazmik Retikulum Stresi Ve İnsülin Direnci Üzerindeki Rolü

Kabul 250.843 250.843

19 TÜBİTAK 1001 Subventriküler Bölge (Svb) Kaynaklı Eksozomların İzolasyonu Ve Mezenkimal Kök Hücreleri Çip-Üstü Nöron-Benzeri Hücrelere Farklılaştırma Potansiyelinin

İncelenmesi Kabul 359.743 359.743

20 TÜBİTAK 1001 Osteokondral Rejenerasyon İçin Biyomimetik Gradyen Doku İskelelerinin Geliştirilmesi

Kabul 236.528 236.528

21 TÜBİTAK 1001 Kanser Tedavisinde Immün Denetim Noktalarını Hedefleyen Adenoviral Gen Tedavisi Vektörleri Geliştirilmesi

Kabul 360.000 360.000

22 TÜBİTAK 1001 Karboplatin Ile Birlikte Desitabin Yüklü Nanopartiküler Sistemlerin Geliştirilmesi Ve Platine Duyarlı/ Dirençli Over Kanseri Hücrelerinde Etkilerinin İncelenmesi

Kabul 275.854 275.854

23 TÜBİTAK 1001 Kordon Kanı, Maternal Plazma Ve Amniyon Sıvısındaki Sitokin Seviyelerinin Serolojik Ve Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi Ve Kordon Kanı In Vitro Koloni

Oluşturma Potansiyeline Etkisi Kabul 286.834 286.834

24 TÜBİTAK 1001 İvabradinin Kardiyovasküler Pleiotropik Etkilerinin Ve Bu Etkilere Aracılık Eden Mekanizmaların Streptozotosin Diyabet Modelinde İncelenmesi

Kabul 311.011 311.011

25 TÜBİTAK 1001 Önemli Fındık Zararlısı Palomena Prasina?Nın Bakteriyel Endosimbiyontlarının Metagenom Ve Genom Analizi

Kabul 360.000 360.000

26 TÜBİTAK 1001 Üniversite Kariyer Merkezlerinin Değerlendirilmesi, Tek Yerleşkeli Ve Çok Yerleşkeli Üniversiteler İçin Alternatif Model Önerileri

Kabul 78.318 78.318

27 TÜBİTAK 1001 Beşinci Dereceden Kdv Ağırlığına Göre Homojen Iki Bileşenli Sistemler Sınıfının Yüksek Simetri Sınıflandırması

Kabul 186.067 186.067

28 TÜBİTAK 1001 Çiğ Riski Açisindan Kayak Merkezi Planlanmasi Kriterlerinin Belirlenmesi İzmir - Bozdağ Uygulamasi

Ret 199.995 199.995

29 TÜBİTAK 1001 Kuvaterner Yaşlı Zeminlerde Standart Penetrasyon Deney Sonuçlarının İyileştirilmesi İçin Yardımcı Bir Düzenek Ve Uygulama Yöntemi Geliştirilmesi

Ret 354.450 354.450

30 TÜBİTAK 1001 Ankara Şehir İkliminin İstasyon Ağı Ile İzlenmesi Ve Değerlendirilmesi

Ret 349.043 349.043

31 TÜBİTAK 1001 Çok Kameralı Nesne Takibi Tabanlı Video Sinopsis

Ret 135.068 135.068

32 TÜBİTAK 1001 Gerçek Zamanlı Insan Davranışı Anlama

Ret 214.300 214.300

33 TÜBİTAK 1001 Heterolog Rekombinant Protein Üreticisi Pseudomonas Putida Mikrobiyal Fabrika Hücrelerinde Oluşan Stres Yanıtlarının Araştırılması

Ret 250.227 250.227

34 TÜBİTAK 1001 Nikel Nanoparçacığının (Ni Np) Lemna Minor Ile Fitoremediasyonu Ve Ekstrem Ortam Şartlarının Etkisi

Ret 285.042 285.042

35 TÜBİTAK 1001 Hücre Programlaması İle Elde Edilecek Uyarılmış Pluripotensinin Mitokondriyal/Oksidatif Stres İle İlişkili Yaşlanma Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi

Ret 359.309 359.309

36 TÜBİTAK 1001 Polikistik Over Sendromu?Nda (Pkos) Yumurta Mikroçevresindeki Moleküler Değişikliklerin Mikrorna (Mirna) Düzeyinde Araştırılması

Ret 314.599 314.599

37 TÜBİTAK 1001 İnsan Topo I ve Topo Ii Enzim Hedefli Yeni İlaç Adayı Antitümör Etkili 3-Benzazinonların Geliştirilmesi

Ret 359.557 359.557

38 TÜBİTAK 1001 Aktif Karbon Kumaşların Atık Tekstil Ürünlerinden Hazırlanması Ve Bu Malzemelerin Süperkapasitörler Için Elektrot Malzemesi Olarak Kullanımı

Ret 329.971 329.971

39 TÜBİTAK 1001 Nir Duyarlı, Grafen Kuantum Noktası (Gkn) Içeren Nanokompozitlerin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Fototermal Kemoterapi Etkinliklerinin Incelenmesi

Ret 326.986 326.986

40 TÜBİTAK 1001 Son Grup Modifikasyonu Yapılan Poli(Laktik-Ko-Glikolik Asit) Sentezi, Karakterizasyonu Ve Hidrolitik Bozunmasının Incelenmesi

Ret 285.299 285.299

41 TÜBİTAK 1001 Silopi Asfaltitinin Sürekli Isıl Pirolizi Ve Ürünlerinin Katalitik Hidrodesülfirazsyon Prosesi Geliştirilmesinde Me-Zeolit Katalizörlerin Hidrodesülfürüzasyona Etkisi

Ret 322.129 322.129

42 TÜBİTAK 1001 Pkcß2 Inhibitörü Ruboksistaurin Tedavisinin Doca-Tuz Hipertansif Sıçan Modeli Üzerindeki Etkileri.

Ret 330.280 330.280

43 TÜBİTAK 1001 Çinkonun Karaciğer Fibrozu Oluşumu Ve Gerilemesinde Genetik Ve Epigenetik Rolü

Ret 330.800 330.800

44 TÜBİTAK 1001 Jak2 Negatif Kronik Myeloid Neoplazilerde Calr, Mpl Ve Csf3r Mutasyonlarının Prospektif Olarak Klinik İle İlişkilendirilmesi

Ret 92.700 92.700

45 TÜBİTAK 1001 Aşılama Stratejilerinde Bir Gen Aktarım Vektörü Olarak Yerel Bohv-4 Izolatı Kullanımı: Bohv-1 Glikoprotein D Ifade Eden Bohv-4 (Bohv-4- Bac-Gd) Elde

Edilmesi Ret 299.062 299.062

46 TÜBİTAK 1001 P2x7 Reseptörü Splays Varyantlarının Aktive Ettiği Membran Geçirgenliği Ile Hücre Bleblenmesi Ve Lipit Raft İlişkisinin İncelenmesi

Ret 349.454 349.454

47 TÜBİTAK 1001 Sıçanlarda Dekstran Sodyum Sülfat Ile Oluşturulmuş Ülseratif Kolit Modelinde Değişik Dozlarda Misoprostolün Kolon Mukozasında Lipoksin Sentezine Ve

Hastalık Parametrelerine Etkisinin Değerlendirilmesi Ret 323.000 323.000

48 TÜBİTAK 1001 Uterin Kanserlerde Sentinel Lenf Nodu Belirlemede İndosiyanin Yeşilinin Rolü

Ret 288.000 288.000

49 TÜBİTAK 1001 Üçlü Negatif Meme Kanser Hücrelerinin Proliferasyonunda Dual-Spesifik-Fosfataz1/6, Protein Fosfataz1/2 Ve Beta-Adrenerjik Reseptörlerin Rolü.

Ret 360.000 360.000

50 TÜBİTAK 1001 Kukurbitasin B Nin Biguanid Türevi İlaç Etken Maddeleri Ile Kombinasyonunun Diyabet-Kanser İlişkisi Ile İlgili Aromataz Yolağı Üzerindeki Etkilerinin

Araştırılması Ret 259.620 259.620

51 TÜBİTAK 1001 Parkinson Hastalığında Farklı Ekstremite Hareketleriyle İlişkili Kelimelerin Beyinde İşlenişinin Elektroensefalografiyle İncelenmesi

Ret 157.161 157.161

52 TÜBİTAK 1001 Türkiye Kamışsı Yumak (Festuca Arundinaceae Schreb.) Populasyonlarının Genetik Ve Simbiyotik Özelliklerinin Bitki Islahına Yönelik Belirlenmesi

Ret 329.264 329.264

53 TÜBİTAK 1001 Vitrifiye Edilen Kedi Ovaryum Dokusunda Re-Vaskülarizasyonun Uyarılması

Ret 187.283 187.283

54 TÜBİTAK 1001 Farklı Genotipteki Yumurtacı Hibritlerin Zenginleştirilmiş Kafeslerde Büyütülmesi Ile Tünek Düzenlemesinin Verim Ve Kemik Özellikleri Ile Davranışa Etkileri

Ret 310.050 310.050

55 TÜBİTAK 1001 Fitalat Ve Adipatların Endokrin Bozucu Etkisinin Raportör Gen Reseptör Transaktivasyon Deneyi Ile In Vitro Araştırılması

Ret 228.688 228.688

56 TÜBİTAK 1001 Sıkışmış Bir Tarım Toprağının İyileştirilmesi: Ardışık Islanma-Kuruma Döngülerinde Derin Sürüm, Hayvan Gübresi Ve Jips Uygulamalarının Karşılaştırılması

Ret 256.626 256.626

57 TÜBİTAK 1001 Türkiye Deki At Ve Eşeklerde Dmrt3 (Doublesex And Mab-3 Related Transcription Factor 3) Mutant Allel Dağılımı Ve Rahvan Yürüyüşle Olan Ilişkisinin

Araştırılması Ret 155.660 155.660

58 TÜBİTAK 1001 Nar Sularında Bulanıklık, Tortu Oluşumu, Burukluk Ve Renk Stabilitesi Üzerine Tannaz, Laktonaz Ve Proteaz Aktivitesinin Etkisi

Ret 354.653 354.653

59 TÜBİTAK 1001 Türkiye Florasinda Yayiliş Gösteren Bazi Kokulu Gül Türlerinin Klasik Melezleme Ve Mutasyon Islahi Yöntemleriyle Geliştirilerek Kesme Çiçek Sektörüne

Kazandirilmasi Ret 355.000 355.000

60 TÜBİTAK 1001 Yapraktan Bardağa Çayin Çinko İle Biyolojik Zenginleştirilme Stratejileri

Ret 346.666 346.666

61 TÜBİTAK 1001 Depolama Sürecinde Paketteki Oksijenin Marul, Soğan Ve Kabak Tohumlarının Kalitesine Etkisi

Ret 121.500 121.500

62 TÜBİTAK 1001 Starter Peynir Suşu Geliştirilmesinde Laktik Asit Bakterilerinin Biyojen Amin Üretme Ve Parçalama Yeteneğinin Saptanmasi Ve Aminoasit Dekarboksilaz

Aktivitesinin Moleküler Karakterizasyonu Ret 344.572 344.572

(2)

63 TÜBİTAK 1001 Nano Boyutlu Sentetik Hidroksiapatitin Buğdayda Taban Gübresi Olarak Kullanim Olanaklarinin Araştirilmasi

Ret 122.887 122.887

64 TÜBİTAK 1001 Yumurta İçi Glutamin ve Glikoz Uygulamasının Çıkım Sonrası Değişik Sürelerde Açlık Stresine Maruz Kalan Broyler Civcivlerde Bağırsak Histomorfolojisi,

Tight Junction Proteinleri İle Hsp70 mRNA Expresyonları Üzerine Etkisi Ret 95.863 95.863

65 TÜBİTAK 1001 Blastosentezin Farklı Dondurma Tekniklerine Uygunluğunun Araştırılması

Ret 158.755 158.755

66 TÜBİTAK 1001 Seracılıkta Kadın Tarım İşçilerinin Çalışma Ve Yaşam Koşulları, Karşılaştıkları Riskler Ve Bunların İyileştirilmesine Yönelik Stratejilerin Belirlenmesi

Ret 134.462 134.462

67 TÜBİTAK 1001 Okul Öncesi Ve Sınıf Öğretmenleri İçin Uygulama Öğretmenliği Eğitim Programının Hazırlanması Ve Denenmesi

Ret 260.529 260.529

68 TÜBİTAK 1001 Çok Katmanlı Değişkenler Kullanarak Kentsel Büyümenin Modellenmesi: Ankara Kenti Simülasyonu

Ret 220.911 220.911

69 TÜBİTAK 1001 Toplumsal Cinsiyet Ayrimciliğina İlişkin Otobiyografik Anilarin Sosyal Psikolojik Kavramlar Temelinde Ele Alinmasi: Bir Toplumsal Farkindalik Çalişmasi

Ret 84.387 84.387

70 TÜBİTAK 1001 Medya Sektöründe Meslek, Statü Ve Hayat Tarzları

Ret 163.962 163.962

71 TÜBİTAK 1001 Problem Çözme, Programlama Ve Bilgi-İşlemsel Düşünme Becerilerinin Bilişim Öğretmenlerine Kazandırılması

Ret 194.967 194.967

72 TÜBİTAK 1001 Kuaterniyonlarin Diferensiyel Geometrisi

Ret 132.600 132.600

73 TÜBİTAK 1001 Metalce Aşırı Fakir Yıldızlar Için Caii K Fotometrisi Ile Metal Bolluğu Tayini

Ret 198.866 198.866

74 TÜBİTAK 1001 Süngerimsi Yapıda Nicomnsn Manyetik Şekil Hafıza Alaşımlarının Elde Edilmesi Ve Yapısal-Manyetik - Manyetokalorik Özelliklerinin Araştırılması

Ret 216.150 216.150

75 TÜBİTAK 1001 Mavi Süperdev Yıldızların Kimyasal Element Bolluklarının Ve Rüzgarlarının Güncel Yöntemlerle Analizi

Ret 210.502 210.502

76 TÜBİTAK 1001 Glioblastoma (Gbm) CD133+ Kök Hücrelerinin miRNA Profilleri Çıkartılarak İlaç Direncini Azaltmak Grup İade 359.423 359.423

77 TÜBİTAK 1001 Farklı Toprak Özelliklerinin Kökboya (Rubia Tinctorum L.) Bitkisinin Boya Kalitesi, Elemental Bileşimi, Renk Ve Haslıkları Üzerine Etkileri Grup İade 212.594 212.594

78 TÜBİTAK 1001 Süt Keçilerinde Çoğul Ovulasyon Ve Embriyo Transferi Optimizasyonu Grup İade 299.075 299.075

79 TÜBİTAK 1001 Üniversitelerde Kurumsal Belleği Oluşturan Arşiv Belgelerinin Tespiti-Dijitalleştirme Süreçleri Ve Elektronik Arşiv Sistemi Modellemesi (E-Arşiv-M)

Grup İade 217.625 217.625

80 TÜBİTAK 1001 Çoğul-Dönemli Değişimler(Blazhko Olayı) Gösteren Bünyesel Değişen Yıldızların Ubvri Ve Strömgren Uvby-Hbeta Işıkölçümü: Frekans Analizi Ve Temel

Parametreleri Grup İade 249.700 249.700

81 TÜBİTAK 1001 Yeni Bazı Flavonil Sülfonamid Türevi Bileşiklerin Sentezi, Antikanser Ve Bromodomain İnhibitör Aktiviteleri Üzerinde Çalışmalar

ARDEB İade 355.000 355.000

82 TÜBİTAK 1001 Öğretmenlerde Kültürel Duyarlılığın Geliştirilmesinde Antropolojik Kültürel Terapi Yönteminin Adaptasyonu Ve Uygulanması

ARDEB İade 221.985 221.985

82 Toplam 22.109.954 22.109.954

27 8.133.697 8.133.697

48 12.060.855 12.060.855

İade 7 1.915.402 1.915.402

0 0 0

83 TÜBİTAK 1002 Enterococcus faecalis ve Salmonella typhimurium Biyofilm Yapılarında eDNA'nın Rolü ve Biyofilm ile Mücadelede Enzim ve Antibiyotik Uygulaması Yoluyla

Biyofilm Yapılarının Zayıflatılması Kabul 30.000 30.000

84 TÜBİTAK 1002 Abant Gölü (Bolu) Bentik Makroomurgasız Faunası (Chironomidae-Oligochaeta) Ve Dağılımı

Kabul 29.983 29.983

85 TÜBİTAK 1002 Ters-Kuyulu Kap Sayım Geometrisinde 226Ra, 152Eu İçeren Epoksi Matriksli ve U, Th, K İçeren Selülöz Matrisli Radyoaktif Kalibrasyon Kaynaklarının

Hazırlanması ve HPGe Dedektörlerle Karakterizasyonu Kabul 29.150 29.150

86 TÜBİTAK 1002 Arap Atlarında Davranış Temelli Eğitimin Öğrenme Performansı Üzerine Etkisi

Kabul 24.200 24.200

87 TÜBİTAK 1002 Deselülerize Sığır İnce Bağırsak Submukozası Ve Hidroksiapatit Temelli Kompozit Biyomalzemenin Kemik Doku Mühendisliğinde Kullanım Potansiyelinin

Değerlendirilmesi Kabul 29.550 29.550

88 TÜBİTAK 1002 Psikoza Yatkınlık Ile Telomer Disfonksiyonu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bir Kardeş Çifti Çalışması

Kabul 23.900 23.900

89 TÜBİTAK 1002 Microtus mystacinus (De Filippi, 1865) Türünün Anadolu ve Trakya Populasyonlarının Mitokondriyal DNA Belirteçlerine Dayalı Karşılaştırmalı Genetik Analizi

Değerlendirmede 29.933 29.933

90 TÜBİTAK 1002 Gerilim Tipi Baş Ağrısında Gıda Antikor Düzeyiyle Baş Ağrısı Karakteristikleri Arasındaki İlişki

Değerlendirmede 29.937 29.937

91 TÜBİTAK 1002 Yeni Çift Kollu Benzo-15-Taç-5 Ligandlarının Ve Komplekslerinin Sentezi, Kompleksleşme Ve Antimikrobiyal Etkilerinin İncelenmesi Değerlendirmede 29.962 29.962

92 TÜBİTAK 1002 Probiyotik Suşların Obeziteye Karşı Potansiyel Etkilerinin In Vitro Koşullarda Belirlenmesi Değerlendirmede 29.991 29.991

93 TÜBİTAK 1002 Asmanın Külleme (Eryshpe Necator) Hastalığına Farklı Tolerans Seviyelerinde Tepkisinin Wrky, Dhn1 Ve Myc2 Gen Ifadelerinde Real-Time Pcr Ve Western

Blot Teknikleri Ile Belirlenmesi Ve Metil Jasmonat Uygulamalarının Etkisi Değerlendirmede 30.000 30.000

94 TÜBİTAK 1002 Şehir Sellerinin Tahmininde Yapay Sinir Ağ Yönteminin Değerlendirilmesi: Bodrum (Muğla) Örneği Değerlendirmede 27.170 27.170

95 TÜBİTAK 1002 Çeşitli Fitoaleksin Türlerinin Imatinib Ile Kombinasyonlarının İnsan Meme Ve Kolon Kanseri Hücrelerinde Src/Mmp-2 Kanser Yolağı Üzerine Etkilerinin

Araştırılması Değerlendirmede 29.895 29.895

96 TÜBİTAK 1002 Konya- Karapınar Obruk Gölleri (Kızören Obruğu, Meyil Obruğu, Çıralı Obruğu) ve Volkanik Gölleri'nin (Meke Gölü, Acı Göl) Zooplankton Faunası ve Bazı Su

Kalite Parametrelerinin Tespiti Değerlendirmede 29.996 29.996

97 TÜBİTAK 1002 Baş Boyun Kanseri Hastalarında, Diş İmplant Malzemelerinin Radyoterapi Planlamasındaki Doz Dağılımlarına Etkisinin Monte Carlo Yöntemi Ve Dozimetrik

Yöntemlerle İncelenmesi Değerlendirmede 29.846 29.846

98 TÜBİTAK 1002 Ağapınar (Kesikköprü-Bala/Ankara) Demir Yatağının Minerolojik- Petrografik Ve Jeokimyasal Yöntemlerle İncelenmesi Değerlendirmede 30.000 30.000

99 TÜBİTAK 1002 Kentsel Yeşil Alanlarda Ekolojik Başarım Modellemesi: Ankara Örneğ Değerlendirmede 30.000 30.000

100 TÜBİTAK 1002 Kronik Ve Agresif Periodontitis Hastalarında Periodontal Tedavinin Endoteliyal-Hücre Spesifik Molekül-1 (Esm-1) Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

Değerlendirmede 30.000 30.000

101 TÜBİTAK 1002 Folklorik Dans Hareketlerinin Makine Öğrenmesi Yöntemleri Ile Modellenmesi

Değerlendirmede 26.422 26.422

102 TÜBİTAK 1002 Kronik Ve Agresif Periodontitis Hastalarında Adamts Gen Ve Proteinlerinin İmmunohistokimyasal Ve Genetik Olarak Saptanması

Değerlendirmede 25.250 25.250

103 TÜBİTAK 1002 Türkiye'De Yaygın Olarak Yetiştirilen Ekmeklik Buğday (Triticum Aestivum L.) Çeşitlerinin Toprak Tuzluluğuna Tepkilerinin Morfolojik Ve Fizyolojik Olarak

Belirlenmesi Değerlendirmede 29.425 29.425

104 TÜBİTAK 1002 Türkiye'de Doğal Olarak Yetişen Trachystemon orientalis L. (Ispıt) Türünün Anatomik, Kimyasal ve Biyolojik Aktivite Yönünden İncelenmesi Değerlendirmede 29.971 29.971

105 TÜBİTAK 1002 Farklı Bilgi Tabanlarına Sahip Sektörlerde Yakınlık Formlarının Bilgi, Öğrenme Ve İnovasyona Etkisi Değerlendirmede 26.121 26.121

106 TÜBİTAK 1002 Parsiyel Mesane Obstrüksiyonlu Sıçanlarda Hidrojen Sülfür Donörü Sodyum Hidrojen Sülfit Ve Fosfodiesteraz 5 İnhibitörü Tadalafil Tedavisinin Erektil

Disfonksiyon Üzerine Etkisi Değerlendirmede 29.731 29.731

107 TÜBİTAK 1002 Ruminantların Mikoplazma Pnömonilerinde Pro- Ve Anti-Inflamatuar Etkili Sitokinler Ile Toll Like Reseptörlerin Etkileşimlerinin İmmunohistokimyasal

Yöntemlerle Gösterilmesi Değerlendirmede 30.000 30.000

108 TÜBİTAK 1002 Potansiyel Probiyotik Suşların Insan Kolon Kanser Hücre Hattına (Caco-2) Tutunma Kapasitelerinin Ve Sitotoksik Etkilerinin Belirlenmesi

Ret 29.950 29.950

109 TÜBİTAK 1002 Hiv-1 İntegraz İnhibitörü Raltegravir?In Multipl Myelom Hücrelerinde Rag1 Ile Rag2 Rekombinaz Aktivitesi Ile Hücre Sağ-Kalım Üzerine Olan Etkisinin

Araştırılması Ret 30.000 30.000

110 TÜBİTAK 1002 Yapay Sinir Ağları Yardımıyla Kuraklık Tahmini: Beyşehir Gölü Havzası Örneği

Ret 29.867 29.867

111 TÜBİTAK 1002 Sporadik Kolorektal Kanserlerde Epigenomik Ve Transkriptomik Profilin Entegresyonu

Ret 30.000 30.000

112 TÜBİTAK 1002 Akkaraman, Bafra Ve Bafra X Akkaraman F1 Koyunlarda Süt Verimi, Bazı Kalite Özellikleri Ile Lpl Ve Lcat Gen Ekspresyonlarının Araştırılması

Grup iade 29.381 29.381

113 TÜBİTAK 1002 Yenikent-Tatlar-Ayaş (Ankara) Arasinda Kalan Bölgenin Floristik Ve Ekolojik Yönden İncelenmesi

Grup iade 29.990 29.990

114 TÜBİTAK 1002 Türkiye?Deki Yarış Atlarının Solunum Yollarından İzole Edilen Streptococcus Spp. Ve Staphylococcus Spp. Etkenlerinde Antibakteriyel İlaçlara Direncin

Tespit Edilmesi Grup iade 29.450 29.450

115 TÜBİTAK 1002 Farklı Ovnsych Yöntemleriyle Ovulasyonları Senkronize Edilen Anadolu Mandalarında Dölverimi

Grup iade 30.000 30.000

116 TÜBİTAK 1002 Klinik Hastalarda Manevi Destek Yöntemi Olarak Dini-Tasavvufi Söylem: Onkoloji Kliniği Örneği

Grup iade 28.175 28.175

117 TÜBİTAK 1002 Kentsel Yeşil Alanlarda Ekolojik Başarım Modellemesi: Ankara Örneği

Grup iade 30.000 30.000

118 TÜBİTAK 1002 Türk İlaç Sanayii?Ndeki İlgili Yöneticilerin Yeşil Lojistiğe Yönelik Tutum Ve Davranişlarinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştirma

Grup iade 20.193 20.193

119 TÜBİTAK 1002 Trombospondin Motifli Disintegrin Benzeri Matriks Metalloproteinazların Periodontal Hastalıklarda Yeni Biyolojik Marker Adayı Olarak Araştırılması

Grup iade 25.250 25.250

120 TÜBİTAK 1002 Anadolu?Da Togalı Heykellerin Gelişimi

Grup iade 30.000 30.000

121 TÜBİTAK 1002 Türkiye'De Doğal Olarak Yetişen Trachystemon Orientalis L. (Ispıt) Türünün Anatomik, Kimyasal Ve Biyolojik Aktivite Yönünden Incelenmesi

Grup iade 29.971 29.971

Toplam 1001 Kabul edilen Ret edilen

Değerlendirmede

(3)

122 TÜBİTAK 1002 Tam Dişsiz Alt Çenenin Sabit İmplant Destekli Tedavilerinin Sonlu Elemanlar Analizi İle Değerlendirilmesi

Grup iade 19.980 19.980

123 TÜBİTAK 1002 Çevre Dostu Korozyon İnhibitörleri Olan Kalkon Türevlerinin Sentezi, Endüstriyel Çelikler İçin Teorik Ve Deneysel Olarak Korozyon İnhibisyon Etkilerinin

İncelenmesi Grup iade 29.962 29.962

124 TÜBİTAK 1002 "Türkiye'De Uygulanan Tarım Politikalarının Dezavantajlı Bölgeler Açısından Değerlendirilmesi: Mersin Ili Dağ Ve Ova Köyleri Örneği"

Grup iade 22.445 22.445

125 TÜBİTAK 1002 Doğal Yolla Fermente Edilen Zeytinlerden Bakteriyosin Üreten Laktik Asit Bakterisi İzolasyonu

Grup iade 30.000 30.000

126 TÜBİTAK 1002 Siyah Havucun Mikrodalga Ve Mikrodalga-Kızılötesi Kombinasyonu İle Kurutulması

Grup iade 29.980 29.980

127 TÜBİTAK 1002 Termal Asistan Optik Uyarmalı Lüminesans (Ta-Osl) Tekniğini Kullanılarak Doğal Minerallerin Kristal Yapısındaki Tuzak-Yük Sistemlerinin Araştırılması Ve

Lüminesans Tarihlendirme Yaş Sınırlarının Genişletilmesi Grup iade 29.587 29.587

128 TÜBİTAK 1002 Gerilim Tipi Baş Ağrısında Gıda Antikor Düzeyiyle Baş Ağrısı Karakteristikleri Arasındaki İlişki

ARDEB iade 29.937 29.937

129 TÜBİTAK 1002 Ağapınar (Kesikköprü-Bala/Ankara) Demir Yatağının Minerolojik- Petrografik Ve Jeokimyasal Yöntemlerle İncelenmesi

ARDEB iade 30.000 30.000

130 TÜBİTAK 1002 Hızlı Kompostlama Yöntemiyle Elde Edilen Organik Materyallerin Toprağın Bazı Mühendislik Özellikleri Ve Agregasyona Etkileri

ARDEB iade 29.913 29.913

131 TÜBİTAK 1002 Kronik Timolol Tedavisinin Doca-Tuz Hipertansif Sıçan Modeli Üzerindeki Etkileri

ARDEB iade 30.000 30.000

132 TÜBİTAK 1002 Scorzonera Tomentosa Toprak Üstü Ekstresinin Lps/Ifn-Gamma (Lipopolisakkarit/Interferon-Gamma) Ile Aktive Edilmiş Raw 264.7 Makrofaj Hücre Serisinde

Inflamatuvar Yolaklar Üzerindeki Etkileri ARDEB iade 29.909 29.909

133 TÜBİTAK 1002 Nesli Tehlike Altındaki Sideritis Gulendamiae H. Duman & Karavelioğulları Türünün Genetik Çeşitliliğinin Koruma Amaçlı Belirlenmesi

ARDEB iade 29.953 29.953

134 TÜBİTAK 1002 Hızlı Kompostlama Yöntemiyle Elde Edilen Organik Materyallerin Toprağın Bazı Mühendislik Özellikleri Ve Agregasyona Etkileri

ARDEB iade 29.913 29.913

135 TÜBİTAK 1002 Parsiyel Mesane Obstrüksiyonlu Sıçanlarda Hidrojen Sülfür Donörü Sodyum Hidrojen Sülfit Ve Fosfodiesteraz 5 İnhibitörü Tadalafil Tedavisinin Erektil

Disfonksiyon Üzerine Etkisi ARDEB iade 29.731 29.731

136 TÜBİTAK 1002 Özel Hastaliği Olan Çocuklara Özgü Standart Yemek Tarifleri

ARDEB iade 30.000 30.000

137 TÜBİTAK 1002 Alzheimer Hastalığına Bağlı Demansı Olan Hastalarda Transkraniyel Direkt Akım Uyarımının (Tdau) Sözel Akıcılık Ve Çalışma Belleği Üzerine Etkisi

ARDEB iade 29.991 29.991

138 TÜBİTAK 1002 Ruminantların Mikoplazma Pnömonilerinde Pro- Ve Anti- Inflamatuar Etkili Sitokinler Ile Toll Like Reseptörlerin Etkileşimlerinin Immunohistokimyasal

Yöntemlerle Gösterilmesi ARDEB iade 30.000 30.000

139 TÜBİTAK 1002 Ratlarda Sodyum Florid İle Oluşturulan Hepatotoksite Ve Oksidatif Streste, Silymarin?İn Kan Ve Doku Parametreleri Üzerine Etkileri

ARDEB iade 29.917 29.917

140 TÜBİTAK 1002 Farklı Dalga Boyunda Gama Işınları Ile Polimerize Edilen Polietilen Fiber Ile Güçlendirilmiş Akrilik Kaide Rezinlerinde Artık Monomer Miktarının

Değerlendirilmesi ARDEB iade 3.500 3.500

58 Toplam 1.647.378 1.647.378

6 166.783 166.783

4 119.817 119.817

İade 29 807.128 807.128

19 553.650 553.650

TÜBİTAK 1003 Sfcl Özellikli Dağitim Transformatörü Birinci Aşama Kabul 1.000.000 1.000.000

TÜBİTAK 1003 Sfcl Özellikli Dağitim Transformatörü İkinci Aşama Kabul 1.000.000 1.000.000

TÜBİTAK 1003 Yüksek Alan Manyetik Rezonans Görüntüleme Kullanarak Meme Kanserinin Bilgisayar Destekli Tespiti Birinci Aşama Kabul 195.800 195.800

TÜBİTAK 1003 Yüksek Alan Manyetik Rezonans Görüntüleme Kullanarak Meme Kanserinin Bilgisayar Destekli Tespiti İkinci Aşama Ret 195.800 195.800

TÜBİTAK 1003 Bilgisayarli Tomografi İncelemelerinde Kullanilabilecek Nanoparçacikli Kontrast Madde Geliştirilmesi Birinci Aşama Kabul 682.400 682.400

TÜBİTAK 1003 Bilgisayarli Tomografi İncelemelerinde Kullanilabilecek Nanoparçacikli Kontrast Madde Geliştirilmesi

İkinci Aşama Ret 687.060 687.060

TÜBİTAK 1003 3-Boyutlu Grafen Tabanlı Biyomalzemelerin Kullanımı Ile Hücrelerin Programlanarak Uyarılmış Pluripotent Kök (Upk) Hücre Elde Edilmesi Ve Doku Hasarının

Onarımı Birinci Aşama Kabul 2.485.000 2.485.000

TÜBİTAK 1003 3-Boyutlu Grafen Tabanlı Biyomalzemelerin Kullanımı Ile Hücrelerin Programlanarak Uyarılmış Pluripotent Kök (Upk) Hücre Elde Edilmesi Ve Doku Hasarının

Onarımı İkinci Aşama Ret 1.822.948 1.822.948

TÜBİTAK 1003 Küçük B Hücreli Lenfomalarin Tani Ve Prognozunda Yol Gösterecek Mutasyon Panelinin Belirlenmesi Ve Prototip Ürün/Kit Oluşturulmasi

Birinci Aşama Kabul 1.865.000 1.865.000

TÜBİTAK 1003 Küçük B Hücreli Lenfomalarin Tani Ve Prognozunda Yol Gösterecek Mutasyon Panelinin Belirlenmesi Ve Prototip Ürün/Kit Oluşturulmasi İkinci Aşama Ret 2.173.800 2.173.800

TÜBİTAK 1003 Kolorektal Kanser Kalıtımsal Ve Prognostik Mutasyonlarının Tarama Kitlerinin Geliştirilmesi Birinci Aşama Kabul 1.574.000 1.574.000

TÜBİTAK 1003 Kolorektal Kanser Kalıtımsal Ve Prognostik Mutasyonlarının Tarama Kitlerinin Geliştirilmesi İkinci Aşama ARDEB İade 2.490.354 2.490.354

TÜBİTAK 1003 Meme Kanseri Tedavisinde Vulpinik Aside Duyarlı Mikrorna'Ların Yeni Ilaç Adayı Olarak Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi Birinci Aşama Kabul 472.800 472.800 TÜBİTAK 1003 Meme Kanseri Tedavisinde Vulpinik Aside Duyarlı Mikrorna'Ların Yeni Ilaç Adayı Olarak Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi İkinci Aşama Kabul 472.800 472.800 TÜBİTAK 1003 Nörodejeneratif Subakut Sklerozan Panensefalit (Sspe) Hastalığı Ve Nedeni Kızamık Virüsüne Karşı Antiviral Özgün İlaç Etken Madde Tasarımı,

Geliştirilmesi Ve Sirna Çalışmaları Birinci Aşama Kabul 2.246.559 2.246.559

TÜBİTAK 1003 Nörodejeneratif Subakut Sklerozan Panensefalit (Sspe) Hastalığı Ve Nedeni Kızamık Virüsüne Karşı Antiviral Özgün İlaç Etken Madde Tasarımı,

Geliştirilmesi Ve Sirna Çalışmaları İkinci Aşama Grup iade 2.221.039 2.221.039

TÜBİTAK 1003 İmmün Denetim Noktalarını Hedefleyerek Tedavi Seçimini Belirleyen Radyofarmasötik Geliştirilmesi Birinci Aşama Kabul 500.000 500.000

TÜBİTAK 1003 İmmün Denetim Noktalarını Hedefleyerek Tedavi Seçimini Belirleyen Radyofarmasötik Geliştirilmesi İkinci Aşama Kabul 500.000 500.000

TÜBİTAK 1003 Meme Kanserinde Biyobelirteç Ve Terapötik Hedef Olarak Tf (Transkripsiyon Faktörü)-Mirna-Hedef Mrna Devreleri

Birinci Aşama Kabul 1.000.000 1.000.000

TÜBİTAK 1003 Meme Kanserinde Biyobelirteç Ve Terapötik Hedef Olarak Tf (Transkripsiyon Faktörü)-Mirna-Hedef Mrna Devreleri

İkinci Aşama Ret 995.788 995.788

TÜBİTAK 1003 Farklı Kökenli Kalp Yetmezliğinde Indüklenmiş Pluripotent Kök Hücrelerden (Ips) Farklılaştırılan Kardiyomiyositlerin Gen Tedavisi Amaçlı Kullanılması: Yeni

Hedef Moleküllerin Bu Tedavideki Rollerinin Moleküler Ve Elektrofizyolojik Yöntemlerle Incelenmesi Birinci Aşama Kabul 2.441.000 2.441.000

TÜBİTAK 1003 Farklı Kökenli Kalp Yetmezliğinde Indüklenmiş Pluripotent Kök Hücrelerden (Ips) Farklılaştırılan Kardiyomiyositlerin Gen Tedavisi Amaçlı Kullanılması: Yeni

Hedef Moleküllerin Bu Tedavideki Rollerinin Moleküler Ve Elektrofizyolojik Yöntemlerle Incelenmesi İkinci Aşama Ret 2.441.000 2.441.000

TÜBİTAK 1003 Rüzgar Türbinlerinde Kullanılan Rotor Bobini İçin Düşük Maliyetli Yeni Nesil Mgb2 Süperiletken Tellerin Geliştirilmesi Birinci Aşama Kabul 950.000 950.000 TÜBİTAK 1003 Rüzgar Türbinlerinde Kullanılan Rotor Bobini İçin Düşük Maliyetli Yeni Nesil Mgb2 Süperiletken Tellerin Geliştirilmesi İkinci Aşama ARDEB İade 860.800 860.800 TÜBİTAK 1003 Gilaburu (Viburnum Opulus L.) Bitkisinden Klorojenik Asitin İzole Edilerek Gida, Sağlik Ve Kozmetik Sektöründe Kullaniminin Değerlendirilmesi Birinci Aşama Kabul 395.000 395.000 TÜBİTAK 1003 Gilaburu (Viburnum Opulus L.) Bitkisinden Klorojenik Asitin İzole Edilerek Gida, Sağlik Ve Kozmetik Sektöründe Kullaniminin Değerlendirilmesi İkinci Aşama Ret 434.465 434.465 TÜBİTAK 1003 Türkiye'De Kadin Cinayetlerinin Toplumsal Dinamikleri Ve Önleyici Politika Önerilerine Yönelik Değerlendirme Birinci Aşama Kabul 1.290.220 1.290.220 TÜBİTAK 1003 Türkiye'De Kadin Cinayetlerinin Toplumsal Dinamikleri Ve Önleyici Politika Önerilerine Yönelik Değerlendirme İkinci Aşama Grup iade 1.290.220 1.290.220 TÜBİTAK 1003 İklim Değişimine Adaptasyon Çerçevesinde Hidromorfolojik Süreç Ve Peyzaj Üzerine Bütünleşik Etkilerin Havza Yönetim Planlarina Entegrasyonu İçin

Araçlarin Geliştirilmesi: Porsuk Çayı Pilot Alanı Birinci Aşama Kabul 1.235.000 1.235.000

TÜBİTAK 1003 İklim Değişimine Adaptasyon Çerçevesinde Hidromorfolojik Süreç Ve Peyzaj Üzerine Bütünleşik Etkilerin Havza Yönetim Planlarina Entegrasyonu İçin

Araçlarin Geliştirilmesi: Porsuk Çayı Pilot Alanı İkinci Aşama Ret 1.235.000 1.235.000

TÜBİTAK 1003 Malign Hastalık Modeli Olarak Multiple Myeloma Hücrelerinde Özgün Yolakları Hedefleyen Yeni Moleküllerin Geliştirilerek İlaç Kriterlerinin İn Vivo/İn Vitro

Gösterilmesi Birinci Aşama Kabul 2.440.000 2.440.000

TÜBİTAK 1003 Malign Hastalık Modeli Olarak Multiple Myeloma Hücrelerinde Özgün Yolakları Hedefleyen Yeni Moleküllerin Geliştirilerek İlaç Kriterlerinin İn Vivo/İn Vitro

Gösterilmesi İkinci Aşama Grup iade 2.440.000 2.440.000

TÜBİTAK 1003 Prof. Dr. Y. Murat ELÇİN

Birinci Aşama Kabul 625.000 625.000

TÜBİTAK 1003 Prof. Dr. Y. Murat ELÇİN

İkinci Aşama Kabul 625.000 625.000

TÜBİTAK 1003 Transdermal Elektriksel Stimulasyona Duyarlı Polimer Bazlı Yeni Bir Konduit

Birinci Aşama Kabul n/a n/a

TÜBİTAK 1003 Transdermal Elektriksel Stimulasyona Duyarlı Polimer Bazlı Yeni Bir Konduit İkinci Aşama Ret n/a n/a

TÜBİTAK 1003 Türkiye'De Kamu-Sivil-Özel Sektör İşbirliği İle Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde Bütüncül Yaklaşimi Kapsayan Sosyal Politika Önerileri:Uğur Böceği Modeli Birinci Aşama Kabul n/a n/a TÜBİTAK 1003 Türkiye'De Kamu-Sivil-Özel Sektör İşbirliği İle Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde Bütüncül Yaklaşimi Kapsayan Sosyal Politika Önerileri:Uğur Böceği Modeli İkinci Aşama Ret n/a n/a

TÜBİTAK 1003 Makine Öğrenmesi Destekli İlaç Tüketimi Yönetim Sistemi Birinci Aşama Kabul n/a n/a

TÜBİTAK 1003 Makine Öğrenmesi Destekli İlaç Tüketimi Yönetim Sistemi İkinci Aşama Grup iade n/a n/a

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160 150

Ret edilen

Değerlendirmede

141

142

143

144

145

146

147

148

149

Kabul edilen Toplam 1002

(4)

161 TÜBİTAK 1003 Tarımsal İlaçlama Faaliyelerde Kullanılacak Bir Zeplin Tasarımı Ve İmalatı Birinci aşama ret 1.850.000 1.850.000 162 TÜBİTAK 1003 Anal Apse Ve Fistül Cerrahisinde Iki Boyutlu Manyetik Rezonans (Mr) Görüntülerini Işleyebilen Üç Boyutlu Cerrahi Planlama Ve Yönetim Yazılımı

Algoritmasının Geliştirilmesi Birinci aşama ret 372.000 372.000

163 TÜBİTAK 1003 In Vitro Animal Embryo Production After Sperm Freeze-Drying Optimization Birinci aşama ret 476.000 476.000

164 TÜBİTAK 1003 Haşhaş (Papaver Sp.) Türlerinden Ticari Ölçekte Farklı Alkaloidlerin Elde Edilmesi Üzerine Araştırmalar

Birinci aşama ret 2.396.811 2.396.811

165 TÜBİTAK 1003 Liquidambar Orientalis Mill.'Deki Değerli Kimyasallardan Biyouyumlu Polimerik Nanofiber Destekli Flaster Üretimi

Birinci aşama ret 2.285.500 2.285.500

166 TÜBİTAK 1003 Deneysel Geçici Beyin İskemisi Oluşturulan Ratlarda Ada Soğanı (Urginea Maritima) Ve Etken Maddesi Scillareninin Lipit Bazlı Nanotaşıyıcı Formlarının

Etkinliğinin Araştırılması Birinci aşama ret 369.000 369.000

167 TÜBİTAK 1003 Türkiye'De Doğal Olarak Yetişen Betula L. (Huş) Türlerinin Farmasötik Botanik Açıdan Incelenmesi

Birinci aşama ret 406.000 406.000

168 TÜBİTAK 1003 Doğal İmmünite Defektleri, Kombine İmmün Yetmezlikler ve İmmün Disregülasyonla Giden Primer İmmün Yetmezliklerin Genetik ve İleri İmmünolojik

Yöntemlerle Araştırılması İkinci Aşama Kabul 1.245.582 1.245.582

169 TÜBİTAK 1003 Biyoaktif Peptit Nanofiberler Kullanılarak Sıçanlarda Omurilik Hasarının Onarılması Birinci Aşama Kabul 500.000 500.000

170 TÜBİTAK 1003 Gediz Havzasinda Kuraklik Ve Su Stresi Düzeylerinin Tarimsal Üretime Olasi Etkilerinin Belirlenmesi Birinci Aşama Kabul 2.491.000 2.491.000

171 TÜBİTAK 1003 Kadin Cinayetlerinin Dönüştürücü Adalet Çerçevesinde İncelenmesi Projesi Birinci Aşama Kabul 302.500 302.500

31 Toplam 34.580.467 34.580.467

5 3.370.582 3.370.582

17 18.141.172 18.141.172

İade 6 9.302.413 9.302.413

0 0 0

172 TÜBİTAK 1005 Berberinin Fosfolipid Komplekslerinin Hazırlanması Ve Antiromatizmal Aktivitesinin In Vitro Ve In Vivo Yöntemlerle Değerlendirilmesi

Kabul 256.250 256.250

173 TÜBİTAK 1005 Epidermal Büyüme Faktörü Reseptörü Dimerizasyon Bölgesine Nötralizan Monoklonal Anti-EGFR Antikoru Geliştirilmesi

Kabul 296.500 296.500

174 TÜBİTAK 1005 Beyine Hedeflendirilmiş, Buğday Tohumu Aglutinini (Bta) İle Konjuge Plga Nanopartiküllerinin Hazırlanması, Karakterizasyonu Ve Parkinson Hastalığında

Etkinliğinin İn Vivo Değerlendirilmesi Kabul 200.000 200.000

175 TÜBİTAK 1005 Jeodezik Yöntemler Kullanilarak Kapali Alanlar İçin Yüksek Duyarlikli Bir Konumlama Sistemi Geliştirilmesi

Ret 164.410 164.410

176 TÜBİTAK 1005 Yüksek Asitlikte Üretilen Siyah Havuç Suyu Konsantrelerinin Farklı Sıcaklıklarda Dondurularak Depolanmaları Süresince Kristal Oluşumu Üzerine Sitrik Asit,

Tartarik Asit Ile Kefir Kültürünün Etkileri Ve Siyah Havuç Suyundan Yeni Bir Içecek Üretimi Ret 185.421 185.421

177 TÜBİTAK 1005 Hastaların Acil Başvurularında, Hızlı, Objektif Ve Güvenilir Hasta Muayene Sıralaması Standardizasyonuna Yönelik Triaj Karar Destek Sistemi - Ankütriaj

Ret 147.125 147.125

178 TÜBİTAK 1005 Propolisin Krem Ve Solüsyon Tarzında Farmasötik Şekillerinin Geliştirilmesi Ve Yara İyileşmesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Grup iade 127.007 127.007

179 TÜBİTAK 1005 İnek Yataklıklarında Altlık Materyali Olarak Yenilikçi Kompost Geliştirilmesi, Kullanımı, Meme Ve Ayak Sağlığı Ile Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkilerinin

Araştırılması Grup iade 193.573 193.573

8 Toplam 1.570.286 1.570.286

3 752.750 752.750

3 496.956 496.956

İade 2 320.580 320.580

0 0 0

180 TÜBİTAK 1007 Yükseköğretimde Eğitim Programları Yönetim Destek Sisteminin Geliştirilmesi

İkinci Aşama Ret 6.981.780

181 TÜBİTAK 1007 Yükseköğretim Sistemine İlişkin Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi

İkinci Aşama Ret 6.490.700

182 TÜBİTAK 1007 Doktora Derecesine Sahip İnsan Kaynağına Yönelik Yönetim Destek Sistemi

İkinci Aşama Ret 7.124.292

183 TÜBİTAK 1007 Salamura Beyaz Peynir ve Yoğurt Üretiminde Kullanılmak Üzere Yerel Kaynaklardan İzole Edilen ve Fenotipik/Genotipik Olarak Tanımlanan Starter Kültür

Kombinasyonlarının Geliştirilmesi Birinci aşama ret n/a n/a

4 Toplam 20.596.772 0

0 0 0

4 20.596.772 0

İade 0 0 0

0 0 0

184 TÜBİTAK 3001 Karadeniz Bölgesinden Toplanan Bazı Yenilebilir Mantar Türlerinin Biyokimyasal İçerikleri ve Biyolojik Aktivitelerinin Değerlendirilmesi

Kabul 55.375 55.375

185 TÜBİTAK 3001 Kültürel Miras Alanları Için Mobil Ve Uzaktan Artırılmış Gerçeklik Sistemi Geliştirilmesi

Kabul 69.468 69.468

186 TÜBİTAK 3001 Antibiyotik Yüklü İmplante Biyodegredabl Nanofiberlerin Ortopedik Protez Enfeksiyonu Tedavisinde Kullanımının Ratlarda İn Vivo Değerlendirilmesi

Kabul 59.938 59.938

187 TÜBİTAK 3001 Hepatoselüler Kanserde Lipokalin-2 Tayini Için Sandviç Tabanlı Aptasensörlerin Geliştirilmesi

Kabul 59.931 59.931

188 TÜBİTAK 3001 Metamalzeme Yapıların Enerji Hasadı Uygulamaları

Değerlendirmede 59.998 59.998

189 TÜBİTAK 3001 Dairesel Yönlü Graf Kodların Genelleştirilmesi Ve Korelasyon Yöntemi Ile Analizi

Değerlendirmede 35.000 35.000

190 TÜBİTAK 3001 Atopik Dermatit Tedavisi İçin Topikal Kortikosteroid Yüklü Yarıkatı Lipit Nanopartikül Dispersiyonlarının Geliştirilmesi Ve İn Vitro - İn Vivo Değerlendirilmesi

Değerlendirmede 59.731 59.731

191 TÜBİTAK 3001 Seçilmiş Ötegezegen Sistemlerinin Temel Parametrelerinin Yeniden Belirlenmesi

Değerlendirmede 59.950 59.950

192 TÜBİTAK 3001 Kasık Fıtığı Onarımında Laparoskopik Pirs (Percutaneus Internal Ring Suturing) Tekniği Ile Konvansiyonel Kasık Fıtığı Onarımının Testis Kanlanması

Açısından Noninvaziv Nirs (Near Infrared Spectrometry) Tekniği Ile Değerlendirilmesi Değerlendirmede 47.000 47.000

193 TÜBİTAK 3001 Yüksek Çözünürlüklü 3b Mikrodalga Görüntüleme Sistemleri Için Yeni Bir Huzme Oluşturma Tekniği Ile Kompakt Ultra Geniş Bantlı Anahtarlamalı Anten

Dizisi Tasarımı Ve Üretimi Değerlendirmede 60.000 60.000

194 TÜBİTAK 3001 Mikrobiyel Biyodizel Üretiminde Elma Ve Havuç Posalarının Kullanım Potansiyellerinin Araştırılması Değerlendirmede 59.918 59.918

195 TÜBİTAK 3001 Keçi Sütünden Yardımcı Starter Kültür (Lactobacillus Spp.) Kullanılarak Üretilen Beyaz Peynirin Bazı Fonksiyonel Özelliklerin Araştırılması Değerlendirmede 59.334 59.334 196 TÜBİTAK 3001 2-Piridil-Spiro-Siklotrifosfazenlerin Ve Tuzlarının Klasik Ve/Veya Mikrodalga Yöntemleri Ile Sentezi, Yapılarının Karakterizasyonu, Antimikrobiyal,

Antitüberküloz Ve Sitotoksik Aktivitelerinin İncelenmesi Değerlendirmede 59.615 59.615

197 TÜBİTAK 3001 İstatistik Ve Ölçme - Değerlendirme Alanlarındaki Soyut Kavramların Açıklanmasına İlişkin Animasyon Filmlerin Hazırlaması Değerlendirmede 30.126 30.126

198 TÜBİTAK 3001 Fiziksel Aktivite Düzeyinin Bilişsel Yetenekler, Bdnf, İrisin Düzeyi İle İlişkisi Değerlendirmede 54.791 54.791

199 TÜBİTAK 3001 Na+/H+ Değiş-Tokuşcusunun Aktivitesi Ve Ekspresyonunda Mikrorna-210 Rolünün Hl-1 Kardiyomiyositlerinde Incelenmesi Değerlendirmede 60.000 60.000

200 TÜBİTAK 3001 Doku Mühendisliğine Yönelik Trombositten Zengin Plazma Temelli Biyomalzemelerin Geliştirilmesi Değerlendirmede 59.500 59.500

201 TÜBİTAK 3001 Karışık Diorganoçinko Reaktiflerinin Açillenmesi. Keton Sentezi Için Organometalik Ve Atom Ekonomik Yeni Yöntemler Geliştirilmesi

Ret 59.995 59.995

202 TÜBİTAK 3001 Asmada Aktif Buz Çekirdeği Oluşturan Epifitik Bakterilerin Belirlenmesi Ve Asma Taç Gali Etmeni Rhizobium Vitis?In Enfeksiyon Mekanizması Üzerine

Etkilerinin Araştırılması. Ret 56.819 56.819

203 TÜBİTAK 3001 Metabolik Sendrom Tanısı Almış Hastalarda Medikal Tedaviye Ek Olarak Yapılan Ilımlı Egzersizin Çeşitli Biyolojik Ve Psikiyatrik Parametrelere Etkisi

Ret 59.949 59.949

204 TÜBİTAK 3001 Hastalıklara Direnç Karakteri Ile İlişkili Toll Benzeri Reseptör 2 (Tlr2) Varyantların Yerli Irklar Ve Kültür Irkında Belirlenmesi

Ret 60.000 60.000

205 TÜBİTAK 3001 Yeni Bazı Benzimidazol Ve Oksazol Türevlerinin Sentez, Yapı Aydınlatılması, Antimikrobiyal Ve Antioksidan Aktivitelerinin İncelenmesi

Ret 60.000 60.000

206 TÜBİTAK 3001 Mikrobiyel Biyodizel Üretiminde Elma Ve Havuç Posalarının Kullanım Potansiyellerinin Araştırılması

Ret 59.918 59.918

207 TÜBİTAK 3001 Preklinik Dilate Kardiyomyopatili Kangal Köpeklerinde Pimobendan?In Proaritmik Etkisi: Prospektif, Körleştirilmiş, Randomize, Plasebo Kontrollü, Çapraz

Geçişli Çalışma Ret 59.790 59.790

208 TÜBİTAK 3001 Vajinal Kültürlerden Izole Edilen Ve Antimikrobiyal Tedavide Kullanılması Muhtemel Lactobacillus Türlerinin Tanımlanması, Antimikrobiyal Aktivitelerinin

Araştırılması Ve Ürettikleri Sekonder Metabolitlerin Analizi Ret 60.000 60.000

209 TÜBİTAK 3001 Kasık Fıtığı Onarımında Laparoskopik Pirs (Percutaneus Internal Ring Suturing) Tekniği Ile Konvansiyonel Kasık Fıtığı Onarımının Testis Kanlanması

Açısından Noninvaziv Nirs (Near Infrared Spectrometry) Tekniği Ile Değerlendirilmesi ARDEB iade 46.437 46.437

Ret edilen

Değerlendirmede

Toplam 1005 Kabul edilen

Ret edilen

Değerlendirmede

Toplam 1007 Kabul edilen

Ret edilen

Değerlendirmede Kabul edilen Toplam 1003

(5)

210 TÜBİTAK 3001 Türkiye Chenopodiaceae Familyası Anabasis, Cyathobasis, Halothamnus, Hammada, Noaea, Petrosimonia Cinslerinin Taksonomik Revizyonu

ARDEB iade 59.788 59.788

211 TÜBİTAK 3001 Diş Hekimliğinde Kullanılan Metal Ve Alaşımların Çeşitli Ortamlardaki Korozyonu

ARDEB iade 60.000 60.000

212 TÜBİTAK 3001 Dairesel Yönlü Graf Kodların Genelleştirilmesi Ve Korelasyon Yöntemi Ile Analizi

Grup iade 36.500 36.500

213 TÜBİTAK 3001 Kronik Ve Agresif Periodontitis Hastalarında Periodontal Tedavinin Endoteliyal-Hücre Spesifik Molekül-1 (Esm-1) Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

Grup iade 52.577 52.577

214 TÜBİTAK 3001 Köpeklerde Mitral Kapak Yetmezliğinde Serum Nt-Pro-Anp, Nt-Pro-Bnp Ve Kardiyak Troponin I Konsantrasyonları Ve İki Boyutlu Benek Takibi

Ekokardiyografi Yöntemiyle Belirlenen Radyal, Sirkumferensiyal Gerilim Ve Gerilim Hızı Ve Torsiyonun Değerlendirilmesi Grup iade 60.000 60.000

215 TÜBİTAK 3001 İstatistik Ve Ölçme - Değerlendirme Alanlarındaki Soyut Kavramların Açıklanmasına İlişkin Animasyon Filmlerin Hazırlaması

Grup iade 30.126 30.126

216 TÜBİTAK 3001 5-Azasitidin ve Trikostatin A'nın Ovaryum Kanseri Hücre Membranlarının Lipid Profili Üzerindeki Etki Mekanizmasında p53 ve Sirtüin1'in Rolü

Grup iade 59.173 59.173

217 TÜBİTAK 3001 Doğal Yolla Fermente Edilen Zeytinlerden Bakteriyosin Üreten Laktik Asit Bakterisi İzolasyonu

Grup iade 60.000 60.000

218 TÜBİTAK 3001 Kronik Ve Agresif Periodontitis Hastalarında Wnt/ß-Cathenin Sinyal Yolağının Değerlendirilmesi

Grup iade 59.127 59.127

219 TÜBİTAK 3001 Sigara Kullanımına Bağlı Olarak Gelişen Hipoksinin Endotel Disfonksiyonu Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

Grup iade 51.808 51.808

220 TÜBİTAK 3001 Geleneksel Olarak Yara Tedavisinde Kullanılan Alchemilla Mollis (Buser) Rothm Toprak Üstü Kısımlarından Etkili Bileşiklerin İzolasyonu Ve Ratlarda İskemik

Yara Modelinde İyileştirici Etkinliğinin İncelenmesi Grup iade 59.774 59.774

37 Toplam 2.061.456 2.061.456

4 244.712 244.712

8 476.471 476.471

İade 12 635.310 635.310

13 704.963 704.963

221 TÜBİTAK 3501 Lignoselülozik Biyokütlenin Protik İyonik Sivilarla Yüksek Katma Değerli Ürünlere Dönüştürülmesi

Kabul 359.040 359.040

1 Toplam 359.040 359.040

1 359.040 359.040

0 0 0

İade 0 0 0

0 0 0

222 Kalkınma Ajansı Ankara Havacılık ve Uzay Organize İhtisas Sanayi Bölgesi için Su Yönetim Sistemi Geliştirilmesine yönelik ön fizibilite çalışması

Kabul 74.000 74.000

223 Kalkınma Ajansı Kalecikli Gençler Sosyal ve Kültürel Alanda Projeler Geliştiriyor İade n/a n/a

224 Kalkınma Ajansı Uygulamalı Çözüm Yönetimi ve Çözüm Dili Geliştirme Eğitimi

Ret n/a n/a

225 Kalkınma Ajansı Ankara Çocuk Yoksulluğu Haritalandırılması

Ret 74.000 74.000

226 Kalkınma Ajansı Ankara Üniversitesi İş Geliştirme Merkezi Modeli Projesi

Ret 50.692 50.692

227 Kalkınma Ajansı Çocuğun Potansiyelini Ortaya Çıkartan Eğitim Modeli: Montessori Eğitimi

Ret 149.400 149.400

228 Kalkınma Ajansı Ankara Üniversitesi Öğrencileri Bisiklet Kullanıyor, Obezite ve Bağımlılıktan Uzak Kalıyor

Ret 148.888 148.888

7 Toplam 496.980 496.980

1 74.000 74.000

5 422.980 422.980

İade 1 0 0

0 0 0

229 TAGEM Antioksidan ve Antimikrobiyal etkili fesleğen uçucu yağının mikroenkapsülasyonu ve model üründe uygulanması

Kabul 240.000 240.000

230 TAGEM Ankara İli Yetiştirici Şartlarında Mera Kalitesinin, Tiftik Keçilerinin Tiftik ve Et Kalitesi ile Rumen Gelişimi Üzerine Etkisi

Kabul 195.299 195.299

231 TAGEM Kafkas Arısı (Apis mellifera caucasica) Bağırsak Mikrobiyotasının Probiyotik Olarak Geliştirilmesi ve Nosema spp. Enfeksiyonu Sağaltımında Alternatif Bir

Uygulama Olarak Değerlendirilmesi Kabul 237.442 237.442

232 TAGEM Ankara Keçilerinde Döl Verimi, Yaşama Gücü, Büyüme Hızı ve Büyüme Özelliklerinin Islahında Moleküler Genetik Teknolojisinden Yaralanma Olanaklarının

Araştırılması Kabul 209.575 209.575

233 TAGEM Fermente ve Isıl İşlem Görmüş Sucuklarda Farklı Hayvan Türlerine Ait Etlerin Fourier Dönüşümlü Kızılötesi (FT-IR) Spektroskopisi ile Belirlenmesi

Ret 200.011 200.011

234 TAGEM Ekmeklik Buğdayda (Triticum aestivum L.) Biyoteknolojik Yöntemler Aracılığıyla Tuza Toleranslı/Dayanıklı Hatların Geliştirilmesi

Ret 257.667 257.667

235 TAGEM İnfeksiyöz Bronşitis Virusunun Genotiplendirilmesi İçin Fragman Analiz Kiti Geliştirilmesi

Ret 299.662 299.662

236 TAGEM Süt ve Beyaz Peynirde Fitalat - Adipat Kalıntıları ve Üretimde Bulaşma Noktalarının Belirlenmesi

Ret 52.623 52.623

237 TAGEM Aflatoksikozislerden korunmada sumak (Rhus coriaria L.) yararlı olabilir mi?

Ret 151.944 151.944

238 TAGEM İnsansız Hava Aracı (İHA) Kullanılarak Ayçiçeğinde Yabancı Otlara Karşı Erken Uyarı Sisteminin Geliştirilmesi

Ret 125.493 125.493

239 TAGEM İn Vitro Şartlarda Ülke Hayvancılığına Arz Etmek Üzere Üretilen Sığır Embriyolarında Cinsiyetin ve Bazı Verim Özelliklerinin Belirlenmesi

Ret 276.871 276.871

240 TAGEM Geleneksel Yayık Tereyağının Endüstriyel Üretiminde Yayıklama Sıcaklığının Optimizasyonu

Ret 148.591 148.591

241 TAGEM Süt Keçiciliği İşletmelerinde Tank Sütü Somatik Hücre ve Toplam Bakteri Sayılarının Belirlenmesi ve Somatik Hücre Sayısının Süt Bileşimi ile Bazı Süt

Ürünleri Üzerine Etkisinin Araştırılması Ret 267.486 267.486

242 TAGEM Kangal ve Akbaşlarda İvermektine Hassasiyetin MDR1 Gen Mutasyonu Üzerinden Araştırılması

Ret 23.478 23.478

14 Toplam 2.686.142 2.686.142

4 882.316 882.316

10 1.803.826 1.803.826

İade 0 0 0

0 0 0

243 H2020 - İşbirliği Boosting Photon Scienses @ TARLA

Kabul 1.627.491 505.188

244 H2020 - İşbirliği Grafenin Immün Etkilerinin Omik Yöntemler Ve Genotoksik Analizler Ile Karakterize Edilmesi (G-Immunomics)

Kabul 556.701 556.701

245 H2020 - İşbirliği Linking Emerging Contaminants and Emerging Zoonotic Diseases: a Key to Manage Climate Change Impacts and Health Risks Değerlendirmede 14.826.835 2.316.903 246 H2020 - İşbirliği FEEL THE LIFE, FEEL THE SCIENCE: LIFE IS SCIENCE!

Ret 534.228 423.199

247 H2020 - İşbirliği (DIS)INTEGRATION: [I]mplementing [N]ew [T]echniques for [E]uropean [G]uided resilience against [R]eligious-[A]ccelerated [T]errorist; [I]ndividuals,

[O]rganisations and [N]etworks Ret 10.169.506 207.163

248 H2020 - İşbirliği Equality Gained by Access and Local Inclusion Throughout Europe

Ret 30.516.962 2.072.342

249 H2020 - İşbirliği Stress-Improved-Crops by Seed Vigour and Seedling Resilience

Ret 24.230.505 n/a

250 H2020 - İşbirliği Convenient Access to Light Sources Open to Innovation, Science and to the World

Ret 40.689.984 63.197

8 Toplam 123.152.211 6.144.693

2 2.184.192 1.061.889

5 106.141.184 2.765.901

Ret edilen

Değerlendirmede

Toplam H2020-İşbirliği Kabul edilen

Ret edilen Kabul edilen Ret edilen

Değerlendirmede

Toplam 3501 Kabul edilen

Ret edilen

Değerlendirmede

Toplam Kalkınma Ajansı Kabul edilen

Ret edilen

Değerlendirmede

Toplam TAGEM Kabul edilen Toplam 3001

(6)

İade 0 0 0

1 14.826.835 2.316.903

251 H2020 - Bireysel The effect and safety of T cells targeting multi donor-derived tumor associated antigens (TAA) in acute myeloid leukemia (AML)

Ret 1.021.787 1.021.787

252 H2020 - Bireysel Ibrutinib and ABT-199 (venetoclax): Mechanism based combination to cure chronic lymphocyticleukemia (CLL)

Ret 1.021.787 1.021.787

253 H2020 - Bireysel Chimeric Antigen Receptor (CAR) T Cell Therapy for B cell Malignancies Targeting Light Chains

Ret 1.021.787 1.021.787

254 H2020 - Bireysel COMPARATIVE ASSESSMENT FOR THE BEST FREEZING PROTOCOLS OF ANIMAL SPERMS

Ret 8.078.950 8.078.950

255 H2020 - Bireysel A Novel Approach to the Development of Domain Ontologies

Değerlendirmede n/a n/a

5 Toplam 11.144.310 11.144.310

0 0 0

4 11.144.310 11.144.310

İade 0 0 0

1 n/a n/a

256 COST Doku Mühendisliği Yöntemiyle İskelet Kası Üretilmesinde Yağ Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerin Kullanılması

Kabul 314.840 314.840

257 COST Deneysel In Vivo Kardiyak Hipertrofi Modelinde Nebivolol Tedavisinin Antihipertrofik Etkinliğinin Olası Mekanizmaları

Kabul 453.000 453.000

Toplam 767.840 767.840

2 767.840 767.840

0 0 0

İade 0 0 0

0 0 0

258 İkili İşbirliği Pediatrik Dental Radyografik İncelemelerin Kanser Riskinin Değerlendirilmesi

Kabul 533.810 533.810

259 İkili İşbirliği Bulanık Ölçüm Teorisi Kullanarak İklim Değişikliği Uyum Stratejilerini Geliştirmek İçin Yeni Bir Robust Karar Verme Yaklaşımı Değerlendirmede 208.000 208.000

Toplam 741.810 741.810

1 533.810 533.810

0 0 0

İade 0 0 0

1 208.000 208.000

260 Diğer An innovative network for enhancement fishmongers, e-Fisnet

Kabul 69.719 69.719

261 Diğer Technical Assistance to the Ministry of Health and Medical Industry: Building Capacity of Turkmenistan health care professional in developmental pediatrics

and early intervention and establishing standards and procedures for all level early intervention services Kabul 90.480 90.480

262 Diğer 7-8 Nisan 2016 tarihlerinde Ankara'da "International Workshop Submarine Cables, Pipelines and ABNJ isimli Uluslararası Etkinliğin Gerçekleştirilmesi

Kabul 500.000 500.000

263 Diğer Nükleer Emniyet ve Nükleer Güvenlik Denetimi

Kabul 188.500 188.500

Toplam 848.699 848.699

4 848.699 848.699

n/a n/a n/a

İade n/a n/a n/a

n/a n/a n/a

Toplam Diğer Kabul edilen

Ret edilen

Değerlendirmede Ret edilen

Değerlendirmede

Toplam İkili İşbirliği Kabul edilen

Ret edilen

Değerlendirmede Kabul edilen Değerlendirmede

Toplam H2020-Bireysel Kabul edilen

Ret edilen

Değerlendirmede

Toplam COST

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :