Avsteg från regelverket för uteblivet besök vid coronavaccinering

Tam metin

(1)

PROTOKOLL

Regionstyrelsen 10 juni 2021 Sida 115 (116)

DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN

ARBGRP757-2093665656-108, 0.5

§ 152

Avsteg från regelverket för uteblivet besök vid coronavaccinering

Dnr 832-2021

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att:

1. inte ta ut någon avgift för uteblivet besök för personer som valt att inte vaccinera sig med Astra Zenecas vaccin Vaxzevria mot covid-19 2. beslutet gäller retroaktivt från 10 juni 2021

3. ordinarie regelverk för uteblivet besök gäller framöver eftersom vaccin- valet nu är fritt.

Yttrande till beslutsförslaget

Regionstyrelsen ser det som angeläget att säkerställa att regionen har en generös hållning gällande covid-19 vaccinationer. Dessa erbjuds kostnads- fritt till alla från 18 år och uppåt och regionen kommer inte heller att ta ut en avgift för uteblivet besök för dessa vaccinationer.

Ärendets behandling under sammanträdet

Ordföranden föreslår att inte ta ut någon avgift för uteblivet besök för perso- ner som valt att inte vaccinera sig med Astra Zenecas vaccin Vaxzevria mot covid-19, att beslutet gäller retroaktivt från 10 juni 2021 och att eftersom vaccinvalet nu är fritt gäller ordinarie regelverk för uteblivet besök.

Marianne Sandström (SD) stödjer ordförandens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer eget förslag under proposition och finner att regionsty- relsen bifaller förslaget.

Ärendet

All vaccination mot covid-19 erbjuds kostnadsfritt till personer från 18 år.

Om en person uteblir från ett bokat vaccinationsbesök ska en uteblivaneav- gift på 400 kronor tas ut enligt regionens fastställda regelverk för avgifter.

Regionen har sedan vaccinationsstart debiterat ca 600 personer avgift för uteblivet besök.

Ett flertal regioner tar inte ut avgift för uteblivet besök i samband med vac- cination mot covid-19. Regionstyrelsen föreslår fullmäktige besluta om ett avsteg från regelverket för avgifter som innebär att en avgift för uteblivet besök inte ska tas ut i samband med covid-19 vaccination.

De personer som har debiterats avgift för uteblivet besök i samband med covid-19 vaccination kommer att få avgiften återbetald.

(2)

PROTOKOLL

Regionstyrelsen 10 juni 2021 Sida 116 (116)

DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN

ARBGRP757-2093665656-108, 0.5

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.

Protokollsutdrag skickas till:

HSV-direktör

Ekonomi- och planeringsdirektör Divisionschefer

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :