• Sonuç bulunamadı

E3, 3-boyutlu öklid uzayında sabban çatısına göre Smarandache eğrileri

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "E3, 3-boyutlu öklid uzayında sabban çatısına göre Smarandache eğrileri"

Copied!
61
0
0

Tam metin

(1)

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

E

3

, 3-BOYUTLU ÖKLİD UZAYINDA

SABBAN ÇATISINA GÖRE SMARANDACHE

EĞRİLERİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Kemal TAŞKÖPRÜ

Enstitü Anabilim Dalı : MATEMATİK Enstitü Bilim Dalı : GEOMETRİ

Tez Danışmanı : Prof. Dr. Murat TOSUN

Temmuz 2013

(2)

ii

(3)

iii

TEŞEKKÜR

Bana araştırma olanağı sağlayan ve bu çalışmanın hazırlanmasında değerli zamanını ayıran her aşamasını titizlikle değerlendirip yakın ilgi ve önerileriyle beni yönlendiren danışman hocam Sayın Prof. Dr. Murat TOSUN’a minnet ve şükranlarımı sunarım.

Çalışmam süresince bana vakit ayıran her zaman ve her konuda desteğini gördüğüm Sayın Doç. Dr. Soley ERSOY’a, Sayın Doç. Dr. Mehmet Ali GÜNGÖR’e ve Sayın Yrd. Doç. Dr. Mahmut AKYİĞİT’e teşekkürü bir borç bilirim.

Çalışmalarım sırasında birçok fedakarlık gösteren, beni destekleyen, bana karşı duydukları sarsılmaz inanç ve gösterdikleri sabırlarından dolayı aileme en derin duygularla teşekkür ederim.

(4)

iv

İÇİNDEKİLER

TEŞEKKÜR ... ii

İÇİNDEKİLER ... iv

SİMGELER VE KISALTMALAR LİSTESİ ... vi

ŞEKİLLER LİSTESİ ... vii

ÖZET ... viii

SUMMARY ... ix

BÖLÜM.1. GİRİŞ ... 1

BÖLÜM.2. TEMEL KAVRAMLAR ... 2

2.1. E , 3-Boyutlu Öklid Uzayında Temel Kavramlar ... 2 3 2.2. E , 3-Boyutlu Öklid Uzayında Eğriler ve Yüzeyler Teorisi ... 5 3 BÖLÜM.3. E , 3-BOYUTLU ÖKLİD UZAYINDA SMARANDACHE EĞRİLERİ ... 17 3 3.1. E , 3-Boyutlu Öklid Uzayında Frenet Çatısına Göre Smarandache 3 Eğrileri ... 17

3.2. E , 3-Boyutlu Öklid Uzayında Bishop Çatısına Göre Smarandache 3 Eğrileri ... 19

3.3. E , 3-Boyutlu Öklid Uzayında Darboux Çatısına Göre Smarandache 3 Eğrileri ... 24

(5)

v BÖLÜM.4.

E , 3 3-BOYUTLU ÖKLİD UZAYINDA SABBAN ÇATISINA GÖRE

SMARANDACHE EĞRİLERİ ... 34

4.1. t - Smarandache Eğrileri ... 34

4.2. td - Smarandache Eğrileri ... 37

4.3. td - Smarandache Eğrileri ... 40

BÖLÜM.5. SMARANDACHE EĞRİLERİNE BİR ÖRNEK ... 44

BÖLÜM.6. SONUÇLAR VE ÖNERİLER ... 49

KAYNAKLAR ... 50

ÖZGEÇMİŞ ... 52

(6)

vi

SİMGELER VE KISALTMALAR LİSTESİ

: Reel Sayılar Cümlesi E n : n-boyutlu Öklid uzayı E 3 : 3-boyutlu Öklid uzayı

: E de norm 3 S2 : E de birim küre 3

, : İç çarpım

 : E de Vektörel çarpım 3

 : Eğrinin eğriliği

 : Eğrinin burulması

g : Eğrinin geodezik eğriliği

Ck : k. Mertebeden diferensiyellenebilen fonksiyonların sınıfı kg : Yüzey üzerindeki eğrinin geodezik eğriliği

kn : Yüzey üzerindeki eğrinin normal eğriliği

g : Yüzey üzerindeki eğrinin geodezik burulması

(7)

vii

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 2.1 Frenet ve Darboux Çatılarının Elemanları. ... 13

Şekil 5.1  

 

s ... 44

Şekil 5.2 t - Smarandache Eğrisi. ... 46

Şekil 5.3 td - Smarandache Eğrisi. ... 477

Şekil 5.4 td- Smarandache Eğrisi. ... 488

(8)

viii

ÖZET

Anahtar kelimeler: Smarandache Eğrileri, Sabban Çatısı, Geodezik Eğrilik

Bu tez altı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm giriş kısmına ayrılmıştır. İkinci bölümde Öklid uzayında temel kavramlar verilmiştir. Ayrıca, Öklid uzayında Frenet Bishop, Darboux ve Sabban çatıları tanıtılmış ve yine bu çatıların Frenet çatısı ile olan ilişkisi verilmiştir.

Üçüncü bölümde 3-boyutlu Öklid uzayında Frenet, Bishop, ve Darboux çatısına göre Smarandache eğrilerinin tanımları verilmiştir.

Dördüncü bölüm bu çalışmanın orijinal kısmını oluşturmaktadır. Bu bölümde 3- boyutlu Öklid uzayında Sabban çatısına göre Smarandache eğrilerinin tanımı verilmiş olup buna bağlı teoremlerle ilgili eğrinin Sabban çatısına göre invaryantları ispatlanmıştır.

Beşinci bölümde, 3-boyutlu Öklid uzayında Sabban çatısına göre Smarandache eğrilerine ait bir örnek verilmiş olup gerekli hesaplamalar yapılarak buna dayalı sonuçlar ile grafikleri çizilmiştir.

Altıncı bölümde çalışmanın sonuçları üzerine durulmuş ve bundan sonra yapılacak araştırmalara yönelik öneride bulunulmuştur.

(9)

ix

SMARANDACHE CURVES ACCORDING TO SABBAN FRAME

ON

E3

, 3-DIMENSIONAL EUCLIDEAN SPACE

SUMMARY

Key Words: Smarandache Curves, Sabban Frame, Geodesic Curvature

This thesis consists of six chapters. The first chapter is devoted to the introduction. In the second chapter, basic concepts in the Euclidean space are introduced. Frenet, Bishop and Darboux frame is defined in Euclidean space, respectively and its relationships with Frenet Frame are given.

In the third chapter, Smarandache curves according to Frenet, Bishop and Darboux frame in Euclidean space is defined.

The fourth chapter is the original parts of this study. In this chapter, Smarandache curves according to Sabban frame on E , 3-dimensional Euclidean space is defined 3 and their invariants are proved on Sabban frame with related theorems.

In the fifth chapter, an example about Smarandache curves according to Sabban frame on 3-dimensional Euclidean space are given and graphs are plotted with the results obtained from the calculations.

In the sixth chapter of this thesis, the results of the study are emphasized and suggestions have been made for future works.

(10)

BÖLÜM 1. GİRİŞ

Geometride, eğriler teorisi çok geniş kapsamlı çalışma alanıdır. Eğriler teorisinde, özellikle geodezikler, çemberler, genel helisler ve Bertrand eğri çiftleri vb. gibi özel eğriler çalışılmaktadır. Eğriler teorisinde bir eğrinin Serret-Frenet denklemlerinin bulunması ve eğriliklerinin hesaplanması çok önemlidir.

Öklid ve Minkowski uzaylarında en çok çalışılan problemlerden biri de regüler bir eğrinin karakterizasyonları hakkındadır. Bu problemlerin çözümünde  (Eğrinin eğriliği) ve  (Eğrinin burulması) nun önemli bir rolü vardır.  ve  nun yardımıyla regüler bir eğrinin şeklini ve büyüklüğünü tanımlayabiliriz. Bu problemin çözümünde başka bir yaklaşımda iki eğrinin Frenet vektörleri arasındaki ilişkiyi ele almaktır. Örneğin Bertrand eğrileri ve Mannheim eğrileri bu ilişki sonucunda ortaya çıkar.

Öklid ve Minkowski uzayında Bishop, Darboux ve Sabban çatıları da eğrinin hareketini tanımlamak için farklı birer yaklaşımdır. Bu yaklaşımlar yardımıyla 3- boyutlu Öklid ve Minkowski uzaylarında Smarandache eğrilerinin Frenet, Bishop ve Darboux çatılarına göre özellikleri veya karakterizasyonları için birçok çalışma yapılmıştır [1], [2], [3], [5], [15].

Bu tez çalışmasında 3-boyutlu Öklid uzayında Sabban çatısına göre Smarandache eğrilerinin karakterizasyonları ve özellikleri için gerekli tanımlar ve teoremler verilerek birim küre üzerinde bu eğrilere ait bir uygulama tanım ve teoremler kullanılarak yapılan hesaplamalarla grafik olarak çizimi yapılmıştır.

(11)

BÖLÜM 2. TEMEL KAVRAMLAR

2.1. E , 3-boyutlu Öklid Uzayında Temel Kavramlar 3

Bu bölümde, 3-boyutlu Öklid uzayında temel kavram ve teoremlere yer verilecektir.

Tanım 2.1.1. A boş olmayan bir cümle ve bir K cismi üzerindeki vektör uzayı V olsun. Aşağıdaki önermeleri doğrulayan bir f A A:  V fonksiyonu varsa, A ya V ile birleştirilmiş afin uzay denir [7].

i. P Q R, , A için f P Q

,

f Q R

,

f P R

,

.

ii.  P A ve V için f P Q

,

olacak şekilde bir tek QA noktası vardır.

Tanım 2.1.2. Bir reel afin uzay A ve A birleşen bir vektör uzayı V olsun. V de;

   

 

1

1 1

, :

,...,

, ,

,...,

n n

i i

i n

V V

x x x

x y x y x y

y y y

 

 

  

 

şeklinde bir iç çarpım tanımlanırsa, A afin uzayına Öklid uzayı denir. Eğer An (noktalar cümlesi) ve Vn (n-boyutlu standart reel vektör uzayı) olarak seçilirse,

A standart reel Öklid Uzayı adını alır ve E ile gösterilir [7]. n

Tanım 2.1.3.

     

2

1

:

, ,

n n

n

i i

i

d E E

x y d x y xy y x

 

  

(12)

olarak tanımlanan d fonksiyonuna E Öklid uzayında uzaklık fonksiyonu ve n

 

d x y reel sayısına da ,, x yEn noktaları arasındaki uzaklık denir.

Teorem 2.1.1. E de uzaklık fonksiyonu bir metriktir [7]. n

Tanım 2.1.4.

   

:

, ,

n n

d E E

x y d x y xy

 

 

biçiminde tanımlanan d fonksiyonuna E de Öklid metriği denir [7]. n

Tanım 2.1.5. x y z, , En için xyz

açısının ölçüsü

, cos

xy yz xy yz

 

den hesaplanan  reel sayısıdır [7].

Tanım 2.1.6. E , n-boyutlu Öklid uzayında n xEn için x vektörünün normu

, xx x

biçiminde tanımlanır [7].

Tanım 2.1.7.

   

1

:

, det , ,

n n n

n

i i

i

E E E

x y x y e x y e

  

  

(13)

şeklinde tanımlı  iç işlemine vektörel çarpım denir. xy vektörü, hem x hem de y vektörüne dik bir vektördür ve

sin xyx y

dır [7].

Tanım 2.1.8. E de sıralı bir n

P P P0, ,1 2,...,P nokta (n+1)-lisine n

n de karşılık gelen

P P P P P P0 0, 0 1, 0 2,...,P P vektör n-lisi 0 n

n için bir ortonormal baz ise

P P P0, ,1 2,...,P sistemine n

E in bir dik çatısı veya Öklid çatısı denir [7]. n

Tanım 2.1.9. V vektör uzayı ile birleşen afin uzay A olsun. PA ve v V için

 

P v sıralı ikilisine , A afin uzayının P noktasındaki bir tanjant vektörü denir. A afin uzayının P noktasındaki bir tanjant vektörlerinin cümlesi TA

 

P ile gösterilir [7].

 

TA P de toplama ve skaler ile çarpma işlermleri sırasıyla ,

     

   

       

:

, , , , , ,

A A A

T P T P T P

P v P u P v P u P v u

  

   

ve

   

       

:

, , , ,

A A

T P T P

P v P v P v

  

 

 

(14)

biçiminde tanımlayalım. Burada ile A nın birleştiği V vektör uzayının cismi gösterilmektedir.

TA

 

P , , , , ,  

vektör uzayına, A afin uzayının P noktasındaki bir tanjant uzayı denir ve kısaca TA

 

P ile gösterilir [7].

Tanım 2.1.10. AEn üzerindeki bir vektör alanı

 

: A

P A

X A T P

biçimde bir fonksiyondur, öyle ki

:

X I A A

  

dönüşümü bir özdeşlik fonksiyonudur. Böylece E de bir n X vektör alanını, P En

  noktasına karşılık bir XP tanjant vektörü karşılık getiren fonksiyon olarak düşünülebilir.

E de vektör alanlarının cümlesi n

 

En ile gösterilirse, tanjant uzayına benzer şekilde

 

En , , , , ,  

altılısının vektör uzayı olduğu gösterilebilir. Bu vektör uzayına E üzerindeki vektör alanlarının uzayı denir ve kısaca n

 

En ile gösterilir [7].

2.2. E3, 3-boyutlu Öklid Uzayında Eğriler ve Yüzeyler Teorisi

Tanım 2.2.1. X bir cümle ve X in alt cümlelerinin bir koleksiyonu olsun.

koleksiyonu aşağıdaki önermeleri doğruluyorsa X üzerinde bir topoloji ve

X,

ikilisi de bir topolojik uzay adını alır [7].

i. X, ,

ii. A A1, 2 için A1 A2 ,

(15)

iii. Ai, iI için i

i I

A  .

Tanım 2.2.2. X ve Y birer topolojik uzay olsun. f :XY fonksiyonu sürekli, f1 var ve f1 de sürekli ise f ye X den Y ye bir homeomorfizm denir [7].

Tanım 2.2.3. X bir topolojik uzay olsun. X in P ve Q gibi farklı noktaları için X de sırasıyla P ve Q noktalarını içine alan A ve P AQ açık alt cümleleri AP AQ   olacak şekilde bulunabiliyorsa X topolojik uzayı bir Hausdorff uzayı adını alır [7].

Tanım 2.2.4. M bir topolojik uzay olsun. M için aşağıdaki önermeler sağlanıyorsa M ye bir n-boyutlu topolojik manifold denir [7].

i. M bir Hausdorff uzayıdır.

ii. M nin her bir açık alt cümlesi E e veya n E nin bir açık alt cümlesine n homeomorftur.

iii. M sayılabilir çoklukta açık cümlelerle örtülebilir.

Tanım 2.2.5. M , n-boyutlu topolojik manifold ve U , E nin bir açık alt cümlesi n olsun. O zaman U bir  homeomorfizmi ile M in bir W açık alt cümlesine eşlenebilir. Böylece  :UEnWM olmak üzere

U,

ikilisine M de bir koordinat komşuluğu denir.

Tanım 2.2.1. I  bir açık aralık olmak üzere

:I En

 

diferansiyellenebilen fonksiyona E de bir eğri adı verilir. Burada In  aralığına

 eğrisinin parametre aralığı, tI değişkenine  eğrisinin parametresi ve

I,

ya da koordinat komşuluğu denir [7].

(16)

Tanım 2.2.2. E de bir n M eğrisi

I,

ve

J,

gibi iki koordinat komşuluğu ile verilsin.

1 :

h o JI

diferensiyellenebilir fonksiyonuna M nin bir parametre değişimi (M nin I daki parametresinin J deki parametre ile değişimi) denir [7].

Tanım 2.2.3. E de bir n M eğrisi

I,

koordinat komşuluğu ile verilsin.

:I En

  fonksiyonunun Öklid koordinat fonksiyonları  1, 2,...,n olmak üzere

 

1 t,..., n t

d t d

dt dt

  

  dır.

   

t , t

TEn

 

P tanjant vektörüne, M eğrisinin t I parametre değerine karşılık gelen

 

t noktasında

I,

koordinat komşuluğuna göre hız vektörü denir [7].

Tanım 2.2.4. E de bir n M eğrisi

I,

koordinat komşuluğu ile verilsin.

 : I

fonksiyonuna M eğrisinin

I,

koordinat komşuluğuna göre skaler hız fonksiyonu ve

 

t reel sayısına da

 

t noktasındaki skaler hızı denir [7].

Tanım 2.2.5. Eğer

 

t 1 ise M eğrisine

I,

koordinat komşuluğuna göre birim hızlı eğri, t I parametresine de yay parametresi denir [7].

Tanım 2.2.6. Her noktasındaki hız vektörü sıfırdan farklı olan eğriye (yani t I  için

 

t 0) regüler eğri denir [7].

(17)

Tanım 2.2.7. E de bir n M eğrisi

I,

koordinat komşuluğu ile verilsin. Bu durumda,

  , ,..., r

sistemi lineer bağımsız ve  k , kr için;

 k Sp

 

   olmak üzere,  den elde edilen

V V1, 2,...,V ortonormal sistemine, r

M eğrisinin Serret-Frenet r-ayaklı alanı ve tM için

V t V t1

   

, 2 ,...,V tr

  

ye ise tM noktasındaki Serret-Frenet r-ayaklısı denir [7].

Tanım 2.2.8. E de bir n M eğrisi

I,

koordinat komşuluğu ile verilsin. sI ya karşılık gelen

 

s noktasındaki Serret-Frenet r-ayaklısı

V s V s1

   

, 2 ,...,V sr

  

olsun. Buna göre,

   

1

 

:

, , 1

i

i i i

k I

s k s V s V s i r

    

şeklinde tanımlı ki fonksiyonuna M eğrinsin i-yinci eğrilik fonksiyonu ve sI için

 

k s sayısın da i

 

s noktasında M nin i-yinci eğriliği denir [7].

Teorem 2.2.1. E de bir n M eğrisi

I,

koordinat komşuluğu ile verilsin. sI yay parametresi olmak üzere,

 

s noktasındaki M nin i-yinci eğriliği k s ve i

 

Frenet r-ayaklısı

V s V s1

   

, 2 ,...,V sr

  

olmak üzere

i. V s1

 

k s V s1

   

2

ii. V si

 

 ki1

   

s Vi1 sk s Vi

   

i1 s , 1 i r iii. V sr

 

 kr1

 

s Vr1

 

s

dir.

3

n özel halinde, E , 3-boyutlu Öklid uzayında 3

 

s noktasında bir M eğrisinin Frenet 3-ayaklı alanı,

(18)

T 

N 1 



 

B T N dır [7].

Burada 1-inci eğrilik olan k s1

 



 

s değerine sadece eğrilik, 2-nci eğrilik olan

   

k2 s  s değerine de burulma (torsiyon) denir. T , N ve B vektörlerine de, sırasıyla eğrinin teğet vektör alanı, asli normal vektör alanı ve binormal vektör alanı denir. Böylece matris formunda

0 0

0

0 0

T T

N N

B B

 

     

       

     

      

     

.

verilebilir [7].

Tanım 2.2.10. Bir eğri boyunca N normal vektör alanının türevi teğetsel ise N ye relatif paralel vektör alanı denir [4].

Tanım 2.2.11. E de s3I yay parametresi ile verilen C2 sınıfından regüler bir  eğrisi üzerindeki relatif paralel vektör alanları yönlendirilmiş 1-boyutlu teğet ve 2- boyutlu normal kısımdan oluşan cismi üzerinde 3-boyutlu bir vektör uzayı meydana getirir. Bu vektör uzayının bir ortonormal bazına relatif paralel adapte edilmiş çatı ya da Bishop çatısı denir [4].

Böylece N2  T N1 olmak üzere

T N N, 1, 2

C2 sınıfından regüler eğrinin Bishop çatısı olsun. Buna göre

(19)

1 1 2 2

, , , 1

T TN NN N

1 2 1 2

, , , 0

T NT NN N

olacağından çatının s yay parametresine göre türevi

1 2

1 1 1

2 2

2

0

0 0

0 0

T k k T

N k N

k N

N

      

       

     

      

 

 

dır. Böylece her s I için

2 2

1 1 2 2 1 2

T k N k N k k

     

olacak biçimde  ,  eğrisinin eğrilik fonksiyonudur. Burada , N1 normal vektör alanı ile N asli normal vektör alanı arasındaki açı olmak üzere k ve 1 k Bishop 2 çatısının doğal eğrilikleri olup

1 cos

k   ve k2 sin

şeklindedir. Dolayısıyla

1cos 2sin

NN N

yazılabilir. Buna göre

1 2

tan k

 k

olmak üzere

(20)

1 2

arctan k

 k

 

elde edilir. Diğer taraftan

 

1 1 2 2

1 2

sin cos cos sin

sin cos

d d

N N N N N

ds ds

T N N d

ds

T B

 

   

   

 

 

     

    

  

olduğundan Frenet formülleri kullanılarak

1sin 2cos

B N N

ve

d ds

  

bulunur. (2.2.1) denkleminin s ye göre türevi alınırsa

1 2 1 2

2 2

1 2

k k k k d

ds k k

   

elde edilir. Dolayısıyla buradan

 

ds

olur. Ayrıca

(2.2.1)

(21)

 

1 1 2 2

1 2

cos sin sin cos

cos sin

d d

B N N N N

ds ds

N N d

ds N

 

   

  

 

     

  

 

ve

1 1 2 2 cos 1 sin 2

T k Nk N  N  N N

olduğundan

1 1

2 2

0 cos sin

sin cos

0 cos sin

T T

d d

N N

ds ds

N d d N

ds ds

   

 

  

 

 

 

 

     

       

    

    

 

     

 

elde edilir. Son olarak Frenet çatısı ve Bishop çatısı (relatif adapte edilmiş çatı) arasındaki ilişki

1 2

1 2

2 2 2 2

1 2 1 2

2 1

1 2

2 2 2 2

1 2 1 2

T T

k k

N N N

k k k k

k k

B N N

k k k k

 

 

  

 

ile verilir [4], [9].

Tanım 2.2.13. S , E ün bir alt kümesi olsun. 3  P S için P nin E üzerinde bir 3 komşuluğu V olmak üzere E nin U açık cümlesinden V2 S ye bir F diffeomorfizmi varsa, S cümlesi E de bir yüzey adını alır [8]. 3

(22)

Tanım 2.2.14. E de yönlendirilebilir bir yüzey S olmak üzere S de yatan bir eğri 3

 olsun.  eğrisi S yüzeyi üzerinde olduğundan her bir noktasında ikinci bir çatı mevcuttur ve bu çatı Darboux çatısı olarak adlandırılır. Darboux çatısı

T g n ile , ,

gösterilirse T ,  eğrisinin birim teğet vektörü, n , S yüzeyinin birim normal vektörü ve g n T olacak şekilde bir birim vektördür. Böylece T birim teğet vektörü hem Frenet çatısında hem de Darboux çatısında olduğundan N , B, ve g, n vektörleri aynı düzlemdedirler [17].

Şekil 2.1 Frenet ve Darboux Çatılarının Elemanları.

O halde Darboux çatısı

T g n ve Frenet çatısı , ,

 

T N B arasında , ,

1 0 0

0 cos sin

0 sin cos

T T

g N

n B

 

 

     

     

     

      

     

bağıntısı vardır. Burada g ve N vektörleri arasındaki açı  dir. Böylece (2.2.2) denkleminden

cos sin , sin cos

g N B n  N B

(2.2.2)

(23)

dir. Dolayısıyla son denklemlerden

cos sin

sin cos

g N

n B

 

 

     

      

     

dır. Burada

cos sin

sin cos

 

 

 

 

 

matrisi düzlemin dönme matrisi olup ortogonal bir matristir. O halde (2.2.3) denkleminden kolayca görülebilir ki

cos sin

sin cos

N g

B n

 

 

      

     

     

ve

cos sin , sin cos N g n B g n

dır. Böylece

T g n Darboux çatısı nin türev formülleri , ,

0 0

0

g n

g g

n g

k k

T T

g k g

n k n

 

   

 

     

   

 

     

    

ile verilir. Öyle ki burada kg, k ve ng, sırasıyla  eğrisinin geodezik eğriliği, normal eğriliği ve geodezik torsiyonu olarak adlandırılır.

O halde,  eğrisinin geodezik eğriliği kg, normal eğriliği k ve geodezik torsiyonu n

g ile  ve  arasında aşağıdaki ilişki

(2.2.3)

(24)

cos , sin ,

g n g

k k d

ds

      

   

ile verilir [16]. Burada

2

, 2

,

g

g

d d

k n

ds ds

d dn

ds n ds

 

 

 

 

dir. Yönlendirilebilir S yüzeyi üzerinde yatan  eğrisi için özel olarak;

i. Eğer kg 0 ise  bir geodezik eğri, ii. Eğer kn 0 ise  bir asimptotik eğri, iii. Eğer g 0 ise  bir eğrilik çizgisi,

dir [11], [17].

Tanım 2.2.15. Merkezi orijinde bulunan ve yarıçapı bir birim olan küreye E de 3 birim küre denir ve

 

 

2

1, 2, 3 | , 1

SPP P P P P

ile gösterilir [6].

Tanım 2.2.15.  , S2 de birim hızlı küresel eğri ve s ,  nın yay parametresi olsun.

   

t s  s olmak üzere t s ,

 

 nın birim teğet vektörü olarak tanımlansın.

 

s

yer vektörü olmak üzere eğrisi boyunca d s

 

   

s t s de binormal vektörünü göstersin. Bu şekilde oluşturulan

, ,t d

çatısına  nın S2 üzerinde Sabban çatısı adı verilir [10].

(25)

Tanım 2.2.16.  , S2 de birim hızlı küresel eğri ve s ,  nın yay parametresi olsun.

 nın S2 üzerinde Sabban çatısı

, ,t d

için

g t d,

  

ifadesine  nın S2 üzerinde geodezik eğriliği denir.

Böylece  eğrisinin küresel Frenet formülleri

g

g

t

t d

d t

 

 

   

  

ile verilir [10].

(2.2.4)

(26)

BÖLÜM 3.

E3

, 3-BOYUTLU ÖKLİD UZAYINDA

SMARANDACHE EĞRİLERİ

Bu bölümde E , 3-boyutlu Öklid uzayında farklı çatılara göre Smarandache eğrileri 3 tanımlanmış ve bu eğriler ile ilgili teoremler verilmiştir.

3.1. E , 3-Boyutlu Öklid Uzayında Frenet Çatısına Göre Smarandache Eğrileri 3

 

s

  ve  

 

s* , E de birim hızlı regüler eğriler ve 3  nın Frenet çatısı

T N B olsun. Böylece TN -Smarandache eğrisi, NB -Smarandache eğrisi ve TNB, ,

-Smarandache eğrisi aşağıdaki şekilde tanımlanabilir [1].

Tanım 3.1.1.  

 

s , E de birim hızlı regüler eğri ve 3

T N B , , ,

nın Frenet çatısı olmak üzere TN -Smarandache eğrisi

 

1

s 2 T N

 

ile verilir öyle ki  nın eğriliği ve burulması, sırasıyla  ve  olmak üzere  nın eğriliği  ise

 

2 2 2

1 2 3

2 2 2

2 2

  

  

 

 

dır. Burada

(27)

 

 

   

 

 

 

2 2 2

1

2 2 2 3

2

2 2

3

2

2 3

2 2

      

       

      

 

    

 

     

 

   

dır. Ayrıca  nın burulması  ise

    

 

   

2 2 2

3 1 2 3 3 2

2 2 2

2 2 3 2

2

2 2

             

          

             

 

          

dır. Burada

 

 

3 2

1

3 2

2

2 3

3

3

3 3

2

     

      

      

 

   

  

     

  

     

dır [1].

Tanım 3.1.2.  

 

s , E de birim hızlı regüler eğri ve 3

T N B , , ,

nın Frenet çatısı olmak üzere NB -Smarandache eğrisi

 

1

s 2 N B

 

ile verilir [1].

Tanım 3.1.3.  

 

s , E de birim hızlı regüler eğri ve 3

T N B , , ,

nın Frenet çatısı olmak üzere TNB -Smarandache eğrisi

 

1

s 3 T N B

  

(28)

ile verilir [1].

NB ve TNB -Smarandache eğrilerinin eğrilik ve torsiyonunu TN -Smarandache eğrilerindeki gibi hesaplayabiliriz [1].

3.2. E , 3-Boyutlu Öklid Uzayında Bishop Çatısına Göre Smarandache Eğrileri 3

 

s

  ve  

 

s* , E de birim hızlı regüler eğriler olsunlar. 3  nın Bishop çatısı

T N N, 1, 2

olmak üzere TN -Smarandache eğrisi, 1 TN -Smarandache eğrisi, 2

1 2

N N -Smarandache eğrisi ve TN N -Smarandache eğrisi aşağıdaki gibi verilebilir 1 2 [5].

Tanım 3.2.1.  

 

s , E de birim hızlı regüler eğri ve 3

T N N, 1, 2

,  nın Bishop çatısı olmak üzere TN -Smarandache eğrisi 1

 

1

1

2

s T N

 

ile tanımlanır. Burada  nın doğal eğrilikleri, sırasıyla k1 ve k2 ise  nın eğriliği

olmak üzere

 

2 2 2

1 2 3

2 2 2

1 2

2

2k k

  

 

dır. Öyle ki

2 4 2 2 4

1 1 2 1 1 2 2 1 2 2

4 2 2 2

2 1 1 2 1 2 1 2 2

3 3 2

3 1 2 1 2 1 2 1 1 2

2 3

2

2 2 2

k k k k k k k k k

k k k k k k k k

k k k k k k k k k

 

     

 

    

 

    

(29)

dır. Ayrıca  nın burulması  olmak üzere

     

   

2 2 2

1 1 3 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 3 1

2 2 3 2 3 2 2

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2

2

2 2

k k k k k k k k k k k k k

k k k k k k k k k k k k k k

     

           

 

 

         

dır. Burada

3 2

1 1 1 1 2 2 1 1 2

3 2

2 1 1 1 1 2 1

2 3

3 1 2 1 2 2 1 2 2

3 3

3 2

k k k k k k k k

k k k k k k

k k k k k k k k

  

     

 

    

  

     

dir. İlave olarak   

 

s ds olmak üzere  nın doğal eğrilikleri

 

2 2 2

1 2 3

1 2 2 2

1 2

cos 2

k

k k

   

  ve

 

2 2 2

1 2 3

2 2 2 2

1 2

sin 2

k

k k

   

 

olur [5].

Tanım 3.2.2.  

 

s , E de birim hızlı regüler eğri ve 3

T N N, 1, 2

,  nın Bishop çatısı olmak üzere TN -Smarandache eğrisi 2

 

1

2

2

s T N

 

ile tanımlanır.  nın doğal eğrilikleri, sırasıyla k1 ve k2 ise  nın eğriliği  olmak üzere

(30)

 

2 2 2

1 2 3

2 2 2

1 2

2

2

k k

  

 

dır. Burada

2 4 2 2 4

1 1 2 1 1 2 2 1 1 2

3 3 2

2 1 2 1 2 1 2 1 2 2

2 2 4 2

3 1 2 2 1 2 1 1 2

3 2

2 2 2

2

k k k k k k k k k

k k k k k k k k k

k k k k k k k k

 

     

 

    

 

    

dır. İlave olarak  nın burulması  olmak üzere

     

   

2 2 2

2 1 2 1 3 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 3 1

2 3 2 2 2 3 2

1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1

2

2 2

k k k k k k k k k k k k k

k k k k k k k k k k k k k k

     

           

 

 

          

dır. Öyle ki burada

2 3

1 2 1 1 2 2 1 2 2

3 2

2 1 2 1 1 2 1 2 1

2 3

3 2 2 1 2 2 2

3 3

2 3

k k k k k k k k

k k k k k k k k

k k k k k k

  

     

  

     

 

    

dir. Ayrıca   

 

s ds olmak üzere  nın doğal eğrilikleri

 

2 2 2

1 2 3

1 2 2 2

1 2

cos 2

k

k k

   

  ve

 

2 2 2

1 2 3

2 2 2 2

1 2

sin 2 k

k k

   

 

dır [5].

(31)

Tanım 3.2.3.  

 

s , E de birim hızlı regüler eğri ve 3

T N N, 1, 2

,  nın Bishop çatısı olmak üzere N N -Smarandache eğrisi 1 2

 

1

1 2

2

s N N

 

ile tanımlanır.  nın doğal eğrilikleri sırasıyla k1 ve k2 ise  nın eğriliği  olmak üzere

2 2

1 2

1 2

2 k k

k k

ve burulması  olmak üzere

   

 

       

2 2

3 1 1 2 2 1 2 2

2 2

2 2

1 2 1 2 2 1 1 2

2 k k k k k k

k k k k k k k k

 

 

   

dir. Burada

3 2 2 3

1 1 2 1 1 2 1 2 2

2 1 1 1 2 1 2

3 1 2 2 2 1 2

3 2

2 3

k k k k k k k k

k k k k k k k k k k k k

 

     

  

  

  

  

dır. Ayrıca   

 

s ds olmak üzere  nın doğal eğrilikleri

12 22

1

1 2

2 k k cos

k k k

 

  ve

12 22

2

1 2

2 k k sin

k k k

 

 

dır [5].

(32)

Tanım 3.2.4.  

 

s , E de birim hızlı regüler eğri ve 3

T N N, 1, 2

,  nın Bishop çatısı olmak üzere TN N -Smarandache eğrisi 1 2

 

1

1 2

3

s T N N

  

ile tanımlanır.  nın doğal eğrilikleri sırasıyla k1 ve k2 ise  nın eğriliği  olmak üzere

 

2 2 2

1 2 3

2 2 2

1 1 2 2

3

4 k k k k

  

 

 

dır. Burada

2 2 4 3 2 2 3 4 2

1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2

4 3 2 2 3 2 2

2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2

3 2 2 3 4 2 2

3 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2

2 2 2 4 2 2

2 4 4 2 2 2

2 4 4 2 2 2

k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k

k k k k k k k k k k k k k k k k k

k k k k k k k k k k k k k k k k k

    

          

   

        

   

        

dır. Ayrıca  nın burulması  olmak üzere

   

 

   

 

2 2

1 1 1 2 3 1 3 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1

2 2

1 2 1 2 3 2 2 2

2 2

2 2 3

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2

2

3 2 2

1 1 2 1 2 1 2 1 2

3

2 2 2

2 2 2

k k k k k k k k k k k k k k

k k k k k k

k k k k k k k k k k k k k

k k k k k k k k k

     

 

           

 

      

 

 

          

 

       

 

dır. Burada

(33)

3 2 2 3

1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2

3 2

2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1

2 3

3 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2

3 3

3 2

2 3

k k k k k k k k k k k k

k k k k k k k k k k

k k k k k k k k k k

   

        

   

      

   

      

dir.   

 

s ds olmak üzere  nın doğal eğrilikleri

 

2 2 2

1 2 3

1 2 2 2

1 1 2 2

3 cos

4 k

k k k k

   

   ve

 

2 2 2

1 2 3

2 2 2 2

1 1 2 2

3 sin

4 k

k k k k

   

  

dır [5].

3.3. E3, 3-Boyutlu Öklid Uzayında Darboux Çatısına Göre Smarandache Eğrileri

 

s

  ve  

 

s* , E de birim hızlı regüler eğriler olsunlar. 3  nın Darboux çatısı

T g n olmak üzere , ,

Tg-Smarandache eğrisi, Tn -Smarandache eğrisi, gn- Smarandache eğrisi ve Tgn-Smarandache eğrisi aşağıdaki gibi tanımlanabilir [3].

Tanım 3.3.1. E de 3 M, yönlendirilebilir bir yüzey,  

 

s , M üzerinde yatan birim hızlı regüler eğri ve

T g n , , ,

nın Darboux çatısı olmak üzere Tg - Smarandache eğrisi

 

1

2

s T g

 

ile tanımlanır.  nın, sırasıyla geodezik eğriliği, normal eğriliği ve geodezik torsiyonu kg, kn ve g ise  nın eğriliği  olmak üzere

Referanslar

Benzer Belgeler

Bu tez beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm giriş kısmına ayrılmıştır. İkinci bölümde Öklid uzayında ve kuaterniyonlar cümlesinde temel

In this paper, the trajectories generated by TM, TY, MY−Smarandache curves are defined ac- cording to positional adapted frame in three-dimensional Euclidean space and

In this paper, we introduce special Smarandache curves and obtain Frenet apparatus of a Smarandache curve in three dimensional Lie groups with a bi-invariant metric.. Moreover, we

(Uçak ve Yılmaz, 2012: 74) Türk Finans Sisteminde yaşanan finansallaşma özelinde, kredilerin sektörel dağılımda en dikkat çeken gelişme bireysel krediler ve kredi

Öğretim teknolojileri ve materyal destekli fen ve teknoloji öğretiminin uygulandığı uygulama grubu ile yalnızca fen ve teknoloji dersi programında yer alan

Araştırma sonuçlarına gore okul yöneticilerinin karar verme stillerinin alt boyutları cinsiyet değişkenine incelendiğinde dikkatli, kaçıngan, erteleyici karar

Önce- den belirli sınırlara dayanarak kredi verebilen bankalar, kredi türev ürünlerinin çeşitlenmesiyle uygulamada verilen kredi sınırının ötesinde kredi verebilmekte-

Yıllık ısıtma periyodu boyunca güneş enerjisi kaynaklı ab- sorbsiyonlu sistem, soğutma ve sıcak kullanım suyu ihtiya- cının tamamına yakınını, ısıtma

Uzaktan eğitimin daha fazla kişiye aynı anda ulaşılabilmesi, birbirlerinden fiziksel olarak çok uzakta bulunan kişilere ulaşılabilmesi, eğitim giderlerini azaltması,

In this paper, we study the hypersurface families with Smaran- dache curves in 4-dimensional Galilean space G 4 and give the conditions for di¤erent Smarandache curves to be

In this paper, we introduce the adapted frame of framed curves and we give the relations between the adapted frame and Frenet type frame of the framed curve in

Coopersmith benlik saygısı ölçeği toplam puanı hedonik açlığı olmayan bireylerde hedonik açlığı olan bireylere göre daha yüksek saptanmasına rağmen aradaki fark

In this work, we propose a first tunable reflection type PIT (RPIT) device based on simple design of two parallel gold strips on graphene.. We have numerically investigated the

Kullanımdaki Dizin (Current Folder) Penceresi; Matlab’ın herhangi bir anda aktif olarak kullandığı geçerli dizin yolunu değiştirmek, içinde bulunulan klasör içerisinde

Bu anket Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Giyim Sanatları Eğitimi Yüksek Lisans Öğrencisi Duygu ERCAN tarafından tez çalışması için hazırlanmıştır.

Bu amaçla araştırmada; Edirne ilindeki Çeltik üreticileriyle, çeltik fabrikası işletmecileriyle ve Edirne ilinde üretilen pirincin pazarlama kanallarındaki diğer

En yüksek su uygulamasının 40 mm ve en düĢük su uygulamasının 16 mm olarak ölçüldüğü, 8 mm meme çapı ve 30 m/h iĢletme hızının test edildiği deneme

Kompleks / Sendromik vakalara genetik yaklaşım Bu gruptaki otizmli hastaların genel özellikleri şöyle sıralana- bilir: Dış görünüşte hastalığa özgü klinik bir bulgu

Eskilerin Bağ-ı Cinan (cennet bahçeleri) dedikleri bu yerde muhtelif zamanlarda muhtelif Padişahlar tarafından inşa olunan kasırlardan bugün eser

Daha sonra 1969’da Kongo virüsüyle K›r›m hemo- rajik atefli virüslerinin gerçekte ayn› virüs ol- du¤u anlafl›ld› ve hastal›k da K›r›m-Kongo kanamal› atefli

çeşitler vardı ama o zaman: Tah­ ta kamyonlar, aynalı beşikler, çift atlı arabalar, kaynana zırıltıları, Eyüp leylekleri, cambaz, hokka-.. (Arkası

‹flitme kayb›na neden olan bir di¤er s›k görülen durumsa otitis media bafl- ta olmak üzere kulak enfeksiyonlar›. Kulak enfeksiyonlar›, orta kula¤› g›rt- lak

kin bilgilerin yer aldığı, ünlü bes­ tecilerden de söz eden, temel mü­ zik bilgilerini vermek üzere yazıl­ mış bir kitap, ama müzikle ilgili hiçbir şey