Vårdval Norrbotten Fördjupade dialoger

Tam metin

(1)

18 APRIL 2013

1

Vårdval Norrbotten Fördjupade dialoger

Bakgrund

I Norrbottens läns landsting infördes vårdval inom primärvården från 1 januari 2010. I nuläget finns 37 vård-/hälsocentraler, varav fem i privat regi.

Utöver detta finns även en vårdcentral som är upphandlad enligt lagen om offentlig upphandling.

Beställare och leverantörer har ett gemensamt ansvar och intresse för en väl fungerande dialog och uppföljning av verksamheten. Utgångspunkten för detta arbete ska vara en ömsesidig strävan att uppnå en förtroendefull relation mellan parterna.

Verksamheten ska bedrivas inom ramen för de mål, inriktningsmål och strategier som anges i landstingsplanen samt beställningen. Från och med 2013 genomför Beställaravdelningen fördjupade dialogmöten

enligt fastställt koncept

med ett antal hälsocentraler varje år.

Valda hälsocentraler

Hälsocentralerna som valdes ut för fördjupad dialog representerar de olika vårdgivare som är verksamma i Norrbotten. Även geografisk spridning har tillgodosetts. Följande vårdcentraler ingick i urvalet våren 2013: Bergnäsets hälsocentral, Sensia hälsocentral Boden, Adviva hälsocentral, Granitens hälsocentral, Cederkliniken och Haparanda hälsocentral

.

Dialogmöten genomfördes under perioden 19 februari – 15 mars 2013.

Tillvägagångssätt

Inför dialogmötet skickades en uppföljningsblankett till respektive

verksamhetschef. I denna uppmanades hälsocentralen beskriva hur man lever upp till sina mål och hur man uppfyller uppdraget. Blanketten utgick från strukturen i Beställning Primärvård 2013.

Inför dialogbesöket sammanställde Beställaravdelningen ett material med uppgifter hämtade från det gemensamma statistiksystemet samt nationella patientenkäten. Även uppgifter från verksamhetsspecifika områden inhämtades (ex. MHV/BHV, expertgrupp Diabetes).

Valda fokusområden under denna dialog-omgång, var Rehabilitering och sjukskrivning samt Hemsjukvård och Vårdtunga grupper.

Varje dialogmöte omfattade en tre timmars träff där Beställaravdelningen representerades av beställarchef, chefsläkare, verksamhetstrateg och ekonom. Hälsocentralerna representerades av verksamhetschef, medicinsk ledningsansvarig läkare samt ytterligare någon/några personer som respektive verksamhetschef hade utsett.

Journalgranskning av fem sjukgymnastpatienter per hälsocentral genomfördes av Beställaravdelningen. Samma strukturerade

granskningsmall användes som vid journalgranskning av patientjournaler hos sjukgymnaster verksamma på nationella taxan (Revisionsrapport 2013).

Beställaravdelningen har sammanställt en rapport till respektive hälsocentral och tydliggjort aktuella förbättringsområden. Verksamhetschefer har getts

(2)

18 APRIL 2013

2

möjlighet att faktagranska rapporten. Presentationsmaterialet som utgjorde underlaget på dialogmöten har skickats till respektive verksamhetschef.

Sammanfattande bedömning av aktuella hälsocentraler

Bergnäsets hälsocentral

Bergnäsets hälsocentral har ett traditionellt arbetssätt, en stabil läkarbemanning och nöjda patienter.

Hälsocentralen bedöms kunna förbättra sin verksamhetsuppföljning (statistik, ekonomi). Beställaravdelningen stödjer verksamhetschefens målsättning, att förtydliga arbetsgruppens gemensamma mål, och att dessa kommuniceras tydligt.

Utvecklingsområden är sjukskrivningsprocessen, rehabilitering, arbete med levnadsvanor samt diagnogsättningsgrad. Även fokusområdena Vårdtunga grupper och hemsjukvård har utvecklingspotential (strukturerade rutiner, samverkan etc.).

Sensia hälsocentral Boden

Hälsocentralen har ett högst aktuellt problem gällande läkarbemanningen.

Detta påverkar ett flertal områden, och måste lösas!

Goda rutiner och ett strukturerat arbetssätt noteras inom flera områden ex.

sjukskrivningsprocess, rehabilitering och arbete med levnadsvanor.

Tillgänglig statistik bör kunna nyttjas i större utsträckning för verksamhetens uppföljning och utveckling. Högre diagnossättningsgrad är också ett

utvecklingsområde.

Adviva hälsocentral

Hälsocentralen är ett exempel på en lyckad etablering. Man har i dagsläget flest listade patienter av hälsocentralerna i Gällivare kommun. Patienterna ger hälsocentralen ett gott omdöme, vilket avviker positivt jämfört med övriga hälsocentraler i Malmfälten.

Den kraftiga tillväxten skapar tillika hälsocentralens största utmaningar i form av god tillgänglighet samt fortsatt anpassning och utveckling av både organisation och arbetssätt.

Granitens hälsocentral

Hälsocentralen har hitintills inte påverkats nämnvärt av vårdvalets konsekvenser. De två landstingsdrivna hälsocentralerna i Kiruna är båda lokaliserade på sjukhuset. Det finns en gemensam reception och provtagning för dessa och mödra- och barnhälsovård sker i samverkan. Granitens

hälsocentral har inte arbetat aktivt med listning eller marknadsföring. Det finns inte någon större rörlighet mellan hälsocentralerna.

Granitens hälsocentral har sedan länge bekymmer med läkarbemanningen, och försöker hitta lösningar med bl.a. samrekrytering.

Hälsocentralen har generellt dåliga resultat i den Nationella patientenkäten.

Verksamhetschefens tolkning är detta åtminstone delvis förklaras av kritisk hållning till de förändringar som landstinget genomfört inom hälso- och sjukvården i Malmfälten.

Utvecklingsområden för hälsocentralen är ökad tillgänglighet, aktivt arbete med levnadsvanor samt ett systematiskt arbete för förbättrad patientnöjdhet.

(3)

18 APRIL 2013

3 Cederkliniken

Cederkliniken bedöms som en välfungerande hälsocentral med god läkar- tillgång. Både barnfamiljer och vuxna söker sig till Cederkliniken. Man har inte satsat stort på marknadsföring. Verksamhetschefens bedömning är att genom att erbjuda patienter gott bemötande och god vård, har man vuxit snabbt och blivit Piteås största vårdcentral. Bl.a är patienter med psykisk ohälsa en stor patientgrupp

Cederkliniken har deltagit i projektet Livsviktigt och har kommit långt i arbetet med levnadsvanor.

Ekonomin är Cederklinikens största utmaning, och man framför i dialogen tydliga synpunkter om bristande konkurrensneutralitet.

Förbättringsområden är telefontillgänglighet och antibiotikaförskrivning.

Haparanda hälsocentral

Haparanda hälsocentral har hitintills inte påverkats nämnvärt av vårdvalets konsekvenser. De listade patienterna består huvudsakligen av kommunens invånare. Andelen aktivt listade är mycket lågt. Haparandas befolkning är i stora delar finskspråkig, vilket påverkar hälsocentralens verksamhet påtagligt.

Haparanda hälsocentral är länsledande gällande tobaksavvänjning. Även i arbete med sjukskrivningar, team-arbete och rehabilitering är hälsocentralen föregångare i länet.

Hälsocentrals har dåliga resultat i den Nationella patientenkäten.

Verksamhetschefens tolkning är detta åtminstone delvis förklaras av en attityd och en kritisk hållning till de förändringar landstinget genomfört inom hälso- och sjukvården i östra Norrbotten.

Det är dock viktigt att Haparanda hälsocentral arbetar systematiskt och långsiktigt med förbättringsarbete och förbättrar dialogen med befolkningen.

Generella synpunkter

Dialogmötena har gett en god möjlighet till fördjupad dialog om utvalda hälsocentralernas verksamhet. Detta har mottagits positivt.

Statistik och andra uppgifter finns tillgängliga kontinuerligt för leverantörer.

De förefaller dock som att leverantörerna inte nyttjar tillgänglig statistik i verksamhetsuppföljning och utveckling i den utsträckning de kunde göra.

Hälsocentraler kan utveckla dialogen med befolkningen för att kunna tillmötesgå det som värdesätts och efterfrågas. Återkoppling till befolkning gällande resultat i Nationella patientenkät går att förbättra.

Landstingsdrivna hälsocentraler har inte hitintills arbetat med aktiv listning om det inte finns konkurrens av privata hälsocentraler på samma ort. Vissa hälsocentraler bedriver verksamhet till stor del på samma sätt som innan vårdvalets genomförande. Läkarrekrytering är ett problemområde för flera hälsocentraler.

Hemsjukvårdens övergång till kommuner nyligen har skapat bekymmer och problem gällande ex. informationsöverföring. Hälsocentraler har skapat rutiner för samverkan och det finns goda förhoppningar om att detta blir bättre.

(4)

18 APRIL 2013

4

Journalgranskning av sjukgymnastpatienter som genomfördes visade att majoriteten av journalerna höll god kvalité.

De nyetablerade hälsocentralerna har större fokus på att profilera sin verksamhet. De har också andra möjligheter till nära samarbete med ex.

företagshälsovård eller friskvård än vad landstingsdrivna hälsocentraler har.

Privata hälsocentraler efterfrågar också samarbete och samverkan med landstingets verksamheter.

Ekonomiskt märks en skillnad mellan landstingsdrivna och privata

hälsocentraler. Generellt kan konstateras att landstingsdrivna hälsocentraler har fokus på minskning av utgifter och de privata hälsocentralerna har större fokus på att öka intäkter för att nå ekonomi i balans. Konkurrensneutraliteten lyfts särskilt av de privata leverantörerna

Beställaravdelningen vill särskilt uppmärksamma att under perioden 2010- 2012 har den egna regin erhållit en förlusttäckning utöver erhållen ersättning i vårdvalet. I divisionsplanen för Division Primärvård prognostiseras ett underskott även för år 2013. Landstingsstyrelsen har dock beslutat om en ekonomisk handlingsplan och resultatkravet är att samtliga divisioner för helåret 2014 skall redovisa en ekonomi i balans, vilket även omfattar de landstingsdrivna hälsocentralerna.

Beställaravdelningen kommer under andra halvåret 2013 att genomföra ytterligare sex fördjupade dialogmöten.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :