Uppdatering av finanspolicy Dnr 3101-2019

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

PROTOKOLL

Regionstyrelsen 10 december 2019 Sida 15 (54)

DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN

ARBGRP757-2093665656-60, 1.0

§ 262

Uppdatering av finanspolicy

Dnr 3101-2019

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att anta förslaget till fi- nanspolicy.

Särskilt yttrande

Anders Öberg (S) lämnar följande yttrande: ” Regionens medelsplacering ska alltid vara säkra och ge trygghet och en avkastning som garanterar kommande pensionsutbetalningar. Med den förändring som regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige vill vi uppmärksamma att det kan finnas risk för att de förändrade reglerna inte ger möjlighet för regionala aktörer och place- ringar som bidrar till Norrbottens utveckling”.

Ärendet

Finanspolicyn är regionens och koncernens regelverk för medelsförvaltning- en. Policyn ska även vara en vägledning i det dagliga arbetet för de som arbetar med finansförvaltningen.

Den uppdaterade finanspolicyn innehåller förändringar i avsnitt 5 om likvidi- tetsförvaltning på sidan 8. Ändringarna innebär:

 att då kortfristig placering av likvida medel görs i kontoförande bank så måste banken som lägst ha kreditranking A-/A3 enligt Standard &

Poor´s/Moodys.

 Genomsnittlig duration i koncernens likviditetsportfölj ska vara som längst 1 år.

Ändringarna är markerade i bilagt förslag till finanspolicy.

Bilagor:

Finanspolicy

Protokollsutdrag skickas till:

Ekonomi- och planeringsdirektör

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :