• Sonuç bulunamadı

Kemal Gözler, Anayasa Hukuku Genel Teorisine Giriş, 2 Cilt, Ekin Yayınları, 2011

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kemal Gözler, Anayasa Hukuku Genel Teorisine Giriş, 2 Cilt, Ekin Yayınları, 2011"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

ANAYASA HUKUKU DERSİNDE TAKİP EDİLEN KİTAPLAR İLE YARDIMCI KAYNAKLARI GÖSTERİR LİSTEDİR

1. Fazıl Sağlam, Anayasa Hukuku Ders Notları, Birinci Baskı, Yakın Doğu Üniversitesi yayınları, Lefkoşa, 2013

2. Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Esasları, Ekin Yayınları, 2015.

3. Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Ekin Yayınları, 2015.

4. Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, 2011.

5. Münci Kapani, Politika Bilimine Giriş, Bilgi Yayınları, Ankara, 2009.

6. İbrahim Kaboğlu, Anayasa Hukuku Dersleri (Genel Esaslar), Legal, 2015.

7. Kemal Gözler, Anayasa Hukuku Genel Teorisine Giriş, 2 Cilt, Ekin Yayınları, 2011.

7. Hasan Tunç, Faruk Bilir, Bülent Yavuz, Türk Anayasa Hukuku, Berikan Yayınevi, 2.

Baskı, 2014.

Referanslar

Benzer Belgeler

- Eğer anayasa değişikliği teklifi TBMM, Meclisi üye tamsayısının en az üçte ikisiyle kabul edilmiş ise, yani kabul oyları en az 367 ve daha fazla ise, anayasa

Karar al›nt›lar› bak›m›ndan, baflta Anayasa Mahkemesi kararlar› olmak üzere Federal Alman Anayasa Mahkemesi, Amerikan Yüksek Mahkemesi, Frans›z Anayasa

Kitapta, karar alıntıları bakımından, başta Anayasa Mahkemesi kararları olmak üze- re Federal Alman Anayasa Mahkemesi, Amerikan Yüksek Mahkemesi, Hindistan Yük- sek

• Maddî anlamda anayasa, devletin temel organlarının kuruluşunu ve işleyişini düzenleyen hukuk kurallarının bütününe denilmektedir. • Şeklî anlamda anayasa,

kuruluştur. 1982 Anayasası’nın başlıca özelliklerini tespit edebilmek. • Bir tepki anayasası olması nedeniyle aşırı düzenleyici bir yöntemle hazırlanmıştır. •

“ Bilim ve S anat" D ergisi’nin kasım sayısında, M üm taz idiTin Duygu AykaHa, Sevgi üzerine b ir konuşm ası vardı.. Burada Duygu,

Results obtained for acoustically driven cavitation bubbles by use of the Rayleigh-Plesset equation of spherical bubble dynamics show that bubble wall

Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Esasları Ders Kitabı, Ekin Kitabevi Yayınları, 11.b., Bursa,

Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Esasları Ders Kitabı, Ekin Kitabevi Yayınları, 9.b., Bursa, 2017. İbrahim Kaboğlu, Anayasa Hukuku Dersleri (Genel Esaslar), 12.b.,

Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, 21.b., Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, 2017...

Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, 21.b., Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, 2017....

Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Esasları Ders Kitabı, Ekin Kitabevi Yayınları, 9.b., Bursa, 2017.. İbrahim Kaboğlu, Anayasa Hukuku Dersleri (Genel Esaslar), 12.b.,

Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, 21.b., Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, 2017....

Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, 21.b., Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, 2017... Kaboğlu, Anayasa Yargısı - Avrupa Modeli ve Türkiye, 4.b., İmge Kitabevi,

Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, 21.b., Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, 2017...

Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, 21.b., Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, 2017...

Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Esasları Ders Kitabı, Ekin Kitabevi Yayınları, 9.b., Bursa, 2017. İbrahim Kaboğlu, Anayasa Hukuku Dersleri (Genel Esaslar), 12.b.,

Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, 21.b., Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, 2017...

Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Esasları Ders Kitabı, Ekin Kitabevi Yayınları, 9.b., Bursa, 2017.. İbrahim Kaboğlu, Anayasa Hukuku Dersleri (Genel Esaslar), 12.b.,

Eserin Künyesi: Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, 19.b.. Kemal Gözler, Anayasa

In this study, we therefore tested the hypotheses that SCI affects the expression of SOCS-3 protein and that MP or erythropoietin (EPO) influences the expression of SOCS-3

“YİM, yürütsel veya yönetsel bir yetki kullanan herhangi bir organ, makam veya kişinin bir kararının, işleminin veya ihmalinin, bu Anayasanın veya herhangi bir yasanın

yasama organının “düzenleyici işlemi”, parlâmento kararı ise “bireysel işlemi”dir. Yani yasama organı, belli kişi veya somut durumlara ilişkin iradesini