Toplum çin Çal flanlar. Temel Kaynak 5. Toplum ve Kurumlar

Tam metin

(1)
(2)

Bireysel ihtiyaçlar›m›z›n yan› s›ra toplumsal ihtiyaçlar›m›z da vard›r. Bunlar; e¤itim, sa¤l›k, güvenlik, adalet, çevre ihtiyaçlar›d›r.

Kurum, toplumun süreklilik gösteren ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için oluflturulmufl yap›d›r. Devlet taraf›ndan kurulan kurumlara resmî kurum denir. Okul, hastane gibi kurumlar resmî kurumlard›r. Resmî kurumlar›n çal›flma flekillerini devlet belirler.

Türkiye’de kesintisiz e¤itim sekiz y›ld›r. Her vatandafl›n e¤itim hakk› vard›r. E¤itim ihtiyac›

okullarda karfl›lan›r.

Sa¤l›k ihtiyac› hastane, sa¤l›k ocaklar›, poliklinikler taraf›ndan karfl›lan›r.

Ülkemizde yarg›, ba¤›ms›z mahkemelerde gerçekleflmektedir.

Kent merkezlerinde sokaklar›n güvenli¤ini polis teflkilat› sa¤lar. Baz› kurulufllar

güvenliklerini özel güvenlik görevlileriyle sa¤lamaktad›r.

Toplumun ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için kurumlar kurulmufltur. Ancak baz› insanlar günlük hayatta karfl›laflt›klar› sorunlar› çözmek için bir araya gelirler. Bu duyarl› insanlar sorun çözmek için imkânlar›n› kullanarak çaba gösterirler. Bu insanlar›n amaçlar›na ulaflmak için oluflturduklar›

örgütlere sivil toplum kuruluflu denir. Sivil toplum kurulufllar› kâr amac› gütmeden gönüllü çal›fl›rlar.

Sivil toplum kurulufllar›, çal›flma flekillerini yasalar çerçevesinde kendileri belirler.

Toplumun ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için kurulan sivil toplum kurulufllar›ndan baz›lar›n›

inceleyelim.

Toplum ve Kurumlar

Sivil Toplum Kurulufllar›

(3)

Türkiye K›z›lay Derne¤i Savafl alanlar›nda yaralanan ya da hastalanan

askerlere hiçbir ay›r›m gözetmeden yard›m etme arzusundan do¤an K›z›lay, taraf oldu¤umuz bütün savafllarda bu do¤rultuda çok baflar›l› hizmetler vermifltir. Cephe gerisinde kurdu¤u seyyar ve sabit hastaneler, hasta tafl›ma servisleri, donatt›¤› hastane gemileri, yetifltirdi¤i hemflireler ve gönüllü hastabak›c›lar arac›l›¤›yla savafl alanlar›nda yaralanan ya da hastalanan on binlerce Mehmetçi¤in dost ve düflman askerinin bak›m ve tedavisine yard›mc›

olmufltur. Türk olsun, düflman olsun savafl esirlerine gereken insanc›l yard›mlar› yapm›fl, savafltan etkilenen sivil halk›n bak›m› ve korunmas› için çaba göstermifltir. Ülkemizde, sa¤l›k ve sosyal yard›m alanlar›nda birçok hizmete öncülük etmifl ve uluslararas› insanc›l yard›m faaliyetlerine de kat›lm›flt›r.

K›z›lay etkin bir flekilde kat›ld›¤› Kurtulufl Savafl›’n›n zaferle sonuçlanmas› ve

cumhuriyetin ilan›ndan sonra ülkemizin içinde bulundu¤u pek çok sorunun çözümü için bütün imkânlar›n› seferber etmifltir.

Cumhuriyetimizin ilk y›llar›nda, art arda girdi¤i savafllardan yorgun düflmüfl ulusumuz, açl›k, kurakl›k ve salg›n hastal›klarla karfl›

karfl›yayd›. K›z›lay bir yandan bu sorunlarla

u¤rafl›rken di¤er yandan da esir ve göçmenlerin giyecek, yiyecek, bar›nma ve sa¤l›k ihtiyaçlar›n› karfl›lam›fl, imkânlar›

oran›nda da meydana gelen afetlerin yaralar›n›

sarmaya çal›flm›flt›r.

Mevcut sorunlar›n yan› s›ra h›zla geliflen ve de¤iflen toplumumuzda, do¤al olarak yeni istek ve ihtiyaçlar da belirlemeye bafllam›flt›.

K›z›lay bu geliflmelerin gerisinde kalmam›fl, sa¤l›k ve sosyal alanlardaki sorunlar›n çözümü do¤rultusunda amaçlar›n›n ufkunu ve faaliyet alanlar›n› sürekli geniflletmifltir.

Türk K›z›lay›n›n zamanla yöneldi¤i faaliyet ve hizmet alanlar› flunlard›r:

1. Afete Haz›rl›k ve Müdahale

• Savafl durumunda

• Do¤al afetlerde

• Ola¤an dönemlerde

2. Nakdi ve ayni yard›m hizmetleri 3. Sa¤l›k ve Sosyal Yard›m Hizmetleri

• T›p merkezleri

• Psiko-sosyal destek hizmetleri

• ‹lk yard›m kurslar›

4. Gençlik ve Gönüllülük hizmetleri

• Gençlik kamplar›

• Burslar

• Yurtlar

• Gönüllülük hizmetleri 5. Kan Hizmetleri 6. Uluslararas› ‹liflkiler

(4)

K›z›lay›n Görevleri

K›z›lay, savaflta ve bar›flta amac›n›n gerektirdi¤i hizmetlerle kanunlar›n yükledi¤i görevleri yapar.

Savaflta veya hükûmetin ilan etti¤i ola¤anüstü hâllerde;

• K›z›lay, hükûmetin gösterdi¤i lüzum ve ihtiyaca göre cephede ve cephe gerisinde Türk Milleti ve Silahl› Kuvvetleri’ne amac›na uygun yard›mlarda bulunur.

• Savafl görevlerini yerine getirecek araç ve gereçlerle ilaçlar› sürekli kontrol alt›nda bulundurur, bozulma ve eksilmeye karfl›

gerekenleri elden ç›kar›r, yerine tazelerini, yenilerini koymak suretiyle stok seviyesini korumaya çal›fl›r.

• Silahl› Kuvvetlerde görülecek bulafl›c›

hastal›klara karfl› aç›lacak mücadeleye kat›l›r.

• Tehlikeli bölgelerde bulunan çocuklar›n ve korunmalar› gerekenlerin hükûmetin gösterece¤i yerlere tafl›nmalar›na ve yerlefltirmelerine yard›m eder.

• Hükûmetin iste¤i üzerine gösterece¤i yerlerde hastaneler açar.

• Hemflireler, gönüllü hemflireler ve hasta bak›c›lar, ilk yard›m ve acil bak›m, laboratuvar, radyoloji ve gereksinim duyulacak di¤er branfllarda sa¤l›k meslek eleman› yetifltirir.

Dispanserler, sa¤l›k merkezleri ve hastaneler, amaçlar›na uygun e¤itim ö¤retim merkez ve kurumlar›, rehabilitasyon merkezleri açar ve yönetir.

• Kan yard›m› ile kan türevlerini

sa¤layacak teflkilat› kurar, yönetir ve teflkilat›n yurt düzeyinde geliflmesi için gereken önlemleri al›r.

• Salg›n hastal›klara, halk sa¤l›¤›n›

ilgilendiren benzer afetlere ve çocuk ölümlerine karfl› mücadeleye kat›l›r ve yard›m eder.

• Bar›flta ve savaflta görevlerini yerine getirebilmek için gereken araç ve gereçleri haz›rlar.

• Yoksullara yard›mda bulunur.

• Muhtaç hastalara tedavi yard›m› yapar;

güçsüz ve fiziksel özürlülere noksan veya ar›zal›

organlar›n›n fonksiyonlar›n› tamamlay›c›, destekleyici veya rehabilite edici nitelikte araç temin etmeye çal›fl›r.

K›z›lay›n amac›;

Savaflta felakete u¤rayanlar› koruyan 12 A¤ustos 1949 tarihli Cenevre Sözleflmeleriyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin taraf bulundu¤u uluslararas› anlaflmalar›n kendisine yükledi¤i hizmetleri görmek, bunlar›n yerine getirilmesine yard›mc› olmak,

Bar›flta yurt içinde ve yurt d›fl›nda meydana gelen her türlü afet ve felaketlere karfl› tüzük dahilinde üzerine düflen hizmetleri yerine getirmek,

‹nsaniyetçi hukuk ilkelerine ba¤l› kalmak, sa¤l›k ve sosyal dayan›flmay› desteklemek, sosyal refah›n gelifltirilmesine yard›mc› olmak,

Uluslararas› K›z›lhaç Komitesi, Uluslararas› K›z›lay-K›z›lhaç Dernekleri Federasyonu ve bu federasyona dahil ulusal kurulufllarla amaç ve ifl birli¤i yapmakt›r.

(5)

• Yang›n, yer sars›nt›s›, su bask›n›, kurakl›k, k›tl›k, topluca veya savafl dolay›s›yla göçler ve benzeri olaylarda gerekli yard›mlarda bulunur.

• Kurtar›c› ve ilk yard›mc›lar yetifltirir, gerekli kadrolar› teflkil eden ekipler kurar, her türlü araç gereç ve donan›mlar› haz›r

bulundurur ve bunlar›n çal›flma flekillerini yönetmelikle belirler.

• K›z›lay gönüllü örgütünü kurar.

• Sivil savunma planlamas›na ve e¤itimine yard›m eder.

• K›z›lay›n amac›na uygun hükûmet karar ve isteklerini yerine getirir.

Türk E¤itim Vakf›

1967 y›l›ndan bu yana hizmet veren vak›f, e¤itime gönül vermifl ayd›n kifliler ve ifl adamlar›n›n katk›lar›yla kurulmufltur.

Vakf›n amac›, maddi deste¤e ihtiyac› olan baflar›l› ö¤rencilere burs vermek, okul, ö¤renci yurdu ve merkezleri açmak, e¤itim ve ö¤retim alan›nda araflt›rmalar yapmak, millî e¤itime destek olmakt›r.

TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele ve A¤açland›rma) Vakf›

Kaybolan gelece¤i kurtarmak, açl›k ve yoksullu¤u gidererek topraktan gelen toplumsal bar›fl› sa¤lamak için;

• Erozyon, çoraklaflma, çölleflme, kirlilik, hatal› tar›m teknikleri ve amaç d›fl› arazi kullan›m›n› önlemek,

• Do¤al varl›klar›n tahribine yönelik ulusal ve uluslararas› her türlü idari, siyasi ve ekonomik bask›lara karfl› mücadele etmek ve sorunlara çözüm

önermek,

• Do¤al varl›klar›n korunmas›na yönelik politikalar›n hükûmetlerce üretilmesini, gerekli yasal düzenlemelerin yap›lmas›n›, uygulanmas›n› ve uluslararas› anlaflmalara uyulmas›n› sa¤layacak bilinçli ve etkin kamuoyu oluflturmak.

• Biyolojik çeflitlilik, toprak, su ve di¤er do¤al kaynaklar›n korunmas›, verimli k›l›nmas› ve

sürdürülebilir yönetimini gerçeklefltirmeyi amaçlam›flt›r.

(6)

‹lkyar (‹lkö¤retim Okullar›na Yard›m Vakf›)

• Özellikle köy çocuklar›na okuma heyecan› ve e¤itimini daha ileri düzeyde sürdürme motivasyonu kazand›rmak, e¤itimlerine katk›da bulunmak ve bu faaliyetin her aflamas›n›, hiçbir politik kayg› tafl›madan ve insanlar›n eflit oldu¤u ilkesinden yola ç›karak uygulamak,

• Köylere kitap yard›m› yapmak, ö¤retmenler için programlar düzenlemek, özellikle köy okullar›na, çocuklarda okuma heyecan› ve e¤itimini ileri düzeylerde sürdürme motivasyonu kazand›rmak amac›yla her türlü yard›mda bulunmak, çeflitli sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemektir.

LÖSEV (Lösemili Çocuklar Vakf›)

LÖSEV’in ilk amac›, lösemili ve kan hastas› çocuklar›n e¤itim ve sa¤l›k baflta olmak üzere her türlü ihtiyaçlar›n›n sa¤lanmas›na yard›mc› olmakt›r. Vakf›n di¤er önemli amac› ise kan hastal›klar› konusunda ulusal düzeyde tedavi, e¤itim ve araflt›rma kurumlar› kurmak ve iflletmektir.

LÖSEV, gerçeklefltirdi¤i tüm faaliyetlerde; lösemi hastal›¤›n› tan›tmay›, lösemili çocuklar›n ve ailelerinin s›k›nt›lar›n› topluma aktarmay› ve toplumu bilinçlendirmeyi amaçlamaktad›r.

Türk Kalp Vakf›

Bir grup hay›rseverin 1975 y›l›nda kalp sa¤l›¤›n› gelifltirme düflüncesi ile kurdu¤u bir vak›ft›r. Vak›f sa¤l›k sigortas›ndan mahrum olan insanlara ucuz veya ücretsiz kalp muayeneleri yapmaktad›r.

E¤itim Gönüllüleri Vakf›

Vakf›n kurulufl nedeni, devlet taraf›ndan verilen temel e¤itime katk›da

bulunmakt›r. Buradan yola ç›karak oluflturduklar› donan›ml› e¤itim ortamlar›na kendi deste¤i ile gelen 7-16 yafl grubu çocuklar› gönüllüleri ile e¤itmektedirler. Çocuklar›

gelece¤e haz›rlar. Ba¤›flç›lar›n›n katk›lar›yla sürdürdü¤ü bu faaliyetler hakk›nda kamuoyunu düzenli olarak bilgilendirir.

E¤itim Gönüllüleri Vakf›n›n misyonu fludur:

Çocuklar›m›z›n; cumhuriyetin temel ilke ve de¤erlerine ba¤l›, ak›lc›, sa¤duyulu, öz güven sahibi, düflünen, sorgulayan, kendi iç yarat›c›l›¤›n› harekete geçirebilen, bar›flç›, farkl› düflünce ve inançlara sayg›l›, insan iliflkilerinde cinsiyet, ›rk, din, dil fark› gözetmeyen bireyler olarak yetiflmelerine katk›da bulunacak okul d›fl› e¤itim programlar› oluflturmak ve uygulamakt›r.

(7)

AKUT (Arama Kurturma Derne¤i)

Bafllang›çta temel hedefi da¤ ve di¤er do¤a koflullar›nda do¤ru ve etkin arama ve kurtarma faaliyetleri düzenlemekti.

1997 y›l› Ocak ay›nda deprem e¤itimini, haziran ay›nda ise ilk

sel e¤itimini almaya bafllayan AKUT, böylece talep edildi¤i takdirde do¤al afetlerde de ilgili resmî kurumlara yard›mc› olabilir hâle geldi.

AKUT, gönüllü çal›flanlar›yla yard›ma ihtiyac› olan kiflilere en k›sa sürede ulaflmak, yard›m için gereken en uygun koflullar› sa¤lamak, kazazedenin temel ilk yard›m deste¤ini sa¤lamak ve can kayb›n› en aza indirmeyi amaçlam›flt›r.

ÇEKÜL (Çevre ve Kültür De¤erlerini Koruma ve Tan›tma Vakf›)

Ülkemizin do¤al ve kültürel miras›n› korumak amac›yla kurulmufl bir sivil toplum kurulufludur. ÇEKÜL, do¤al ve kültürel çevreyi korumak için “kent, havza, bölge, ülke” ölçe¤inde projeler gelifltirmektedir.

DHKD (Do¤al Hayat› Koruma Derne¤i)

DHKD’nin amac› Türkiye’nin ola¤anüstü zengin bitki ve hayvan türleri ile bunlar›n do¤al yaflam alanlar›n›n de¤erinin fark›na var›lmas›, koruma alt›na al›nmas›d›r. DHKD bu koruma projeleri yürütmekte, ilgili yasalar›n

uygulanabilmesi için lobi faaliyetleri sürdürmektedir. Kamuoyu, yerel ve merkezî yöneticiler ve flirketlerle ifl birli¤i yapmaktad›r.

(8)

Çal›flma alanlar› çeflitlilik gösteren sivil toplum kurulufllar›, sosyal problemleri çözmede devlete destek olmak, dünyay› daha güzel hâle getirmek amac›yla çal›flmalar›n› sürdürürler.

Gönüllülü¤ün esas oldu¤u sivil toplum kurulufllar› toplumlar›n geliflmesi, rahat yaflamas› için çal›fl›rlar.

Sivil toplum kurulufllar›, yapt›klar›

etkinliklerle toplum aç›s›ndan flu sonuçlara ulaflmay› hedefler:

• E¤itim olanaklar› sa¤lamak,

• Afetzedelere yard›mc› olmak,

• Sa¤l›k hizmetlerine destek sa¤lamak,

• Do¤al çevreyi korumak,

• Kad›n ve çocuk haklar›n› korumak,

• Sosyal ve kültürel faaliyetler yapmak.

Halk da çal›flmalar› yasal olan, gönüllü çal›flanlardan oluflan bu sivil toplum kurulufllar›

hakk›nda bilgi sahibi olmal› ve çal›flmalar›na duyarl›l›k göstermelidir.

Sivil Toplum Kurulufllar›n›n Etkinlikleri

(9)

Sivil toplum örgütlerinin çal›flmalar›

toplumda yard›mlaflma ve dayan›flman›n geliflmesini sa¤lar. Bu örgütlerde gönüllü olarak çal›flanlar, örgütlere maddi destek sa¤layan hay›rsever vatandafllar sosyal sorunlar›n çözülmesini sa¤lar.

Bir sivil toplum örgütünün çal›flmalar›na destek sa¤lamak bireylerin duyarl›l›klar›n›

gösterir. Toplumun ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›na yard›mc› olurlar.

Sivil toplum örgütlerinde, resmî

kurumlarda çal›flanlar›n amac› topluma hizmet etmek, ihtiyaçlar›n› karfl›lamak ve sosyal

sorunlar› çözmektir. Ancak resmî kurulufllarda çal›flan insanlar çal›flmalar sonucunda ücret al›rlar. Sivli toplum örgütlerinde ise gönüllü çal›flmak esast›r. Çal›flmalar›n› yap›lan ba¤›fllarla yürütürler.

Resmî kurumlarda çal›flmak için bireylerin belli özelliklerinin olmas› gerekir. Ast - üst iliflkileri vard›r. Sivil toplum örgütlerine üye olan bireylerde yafl, cinsiyet gibi özelliklere bak›lmaz.

Ast - üst iliflkisi yerine dayan›flma ve ifl birli¤i vard›r.

Bireyler ve Sivil Toplum Kurulufllar›

(10)

4

5

6 3 7

2 1

E¤lenerek Ö¤renelim - 7

1. Yurt içinde ve d›fl›nda savafl, deprem, hastal›k salg›n›, yang›n ve su bask›n› gibi durumlardan zarar görenlere ilaç, yiyecek, giyecek, çad›r sa¤layan ve ba¤›fllarla yaflayan bir kurum.

2.Toplumun süreklilik gösteren ihtiyalar›n›

karfl›lamak için oluflturulmufl yap›.

3.Bir toplulu¤u oluflturanlar›n duygu, düflünce ve ortak ç›karlarda yard›mlaflmas›.

4. Ortak bir amaç veya ifli gerçeklefltirmek için bir araya gelmifl kurumlar›n veya kiflilerin oluflturdu¤u birlik.

5. Hiçbir yükümlülü¤ü yokken isteyerek bir ifli yapmak.

6.Toplum yaflam›nda yasal düzenin bozulmadan yürütülmesi, kiflilerin korkusuzca yaflayabilmesi durumu, emniyet.

7. Gerekli görme, gerekseme, gereksinme.

Tan›mlar› verilen kavramlar› ilgili kutulara yazarak bulmacay› çözünüz.

(11)

Afla¤›daki ifadelerin noktal› yerlerini altta verilen kelime ve kelime gruplar›n›n uygun olanlar›yla tamamlay›n›z.

• okul • yasal • Türk E¤itim Vakf›n›n

• resmî kurum • Çekül • sa¤l›k

• ‹lkyar • Türkiye K›z›lay Derne¤i • dayan›flma

• polis teflkilat› • kurum • sivil toplum kurulufllar›

• Tema Vakf› • ba¤›ms›z mahkemeler • gönüllülük

• e¤itim

1.Toplumun süreklilik gösteren ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için oluflturulmufl yap›ya

………denir.

2.………, devlet taraf›ndan kurulan kurumlard›r.

3.Toplumun ihtiyaçlar›na ………ve ………örnek olarak verilebilir.

4.Yurdumuzda yarg› ……… ………arac›l›¤›yla gerçekleflir.

5.………, kâr amac› gütmez.

6.………, resmî kurumlara örnektir.

7.Ülkemizde güvenli¤i ………sa¤lar.

8.Sivil toplum kurulufllar›nda ………esast›r.

9.Sivil toplum kurulufllar›n›n çal›flmalar› ………niteliktedir.

10.Yoksullara yard›mda bulunmak ………görevlerindendir.

11.………, erozyonla mücadele eder.

12.Maddi deste¤e ihtiyac› olan baflar›l› ö¤rencilere burs vermek, ……… ………

görevlerindendir.

13.Köylere kitap yard›m› yapmak ………görevleri aras›ndad›r.

14.………, ülkemizin do¤al ve kültürel miras›n› korumak amac›yla kurulmufltur.

15.Sivil toplum kurulufllar›nda ………vard›r.

Ö¤rendiklerimizi Uygulayal›m - 6

(12)

1. I. E¤itim II. Sa¤l›k III. Güvenlik

Yukar›dakilerden hangileri toplumun ihtiyaçlar›ndand›r?

a.I ve II b.I ve III c.II ve III d.I, II ve III

2. Toplumun süreklilik gösteren ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için oluflturulmufl yap›ya ne denir?

a.kurum b.hükûmet c.sistem d.devlet

3. Afla¤›dakilerden hangisi vatandafllar›n güvenli¤ini sa¤lamak için kurulmufltur?

a.Ba¤›ms›z mahkemeler b.Polis teflkilat›

c.Poliklinikler

d.Ö¤retim kurumlar›

4. Afla¤›dakilerden hangisi gönüllü olarak çal›fl›r?

a.Sa¤l›k oca¤›

b.Adliye c.‹lkyar d.Okul

5. Toplumun ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için gönüllü kiflilerin oluflturdu¤u örgüte ne denir?

a.Grup

b.Sivil toplum kuruluflu c.Resmî kurum

d.Siyasi parti

6. Afla¤›dakilerden hangisi sivil toplum kuruluflu de¤ildir?

a.Yeflilay b.AKUT c.K›z›lay

d.Sa¤l›k Bakanl›¤›

7. Afla¤›dakilerden hangisi devlet taraf›ndan verilen temel e¤itime katk›da bulunmay› amaçlam›flt›r?

a.AKUT b.TEMA

c.E¤itim Gönüllüleri Vakf›

d.Do¤al Hayat› Koruma Derne¤i

8. Afla¤›dakilerden hangisi erozyon, çoraklaflma, çölleflme, kirlilik, hatal› tar›m teknikleri ve amaç d›fl› arazi kullan›m›n›

önlemek için kurulmufltur?

a.‹lkyar b.TEMA c.Yeflilay d.ÇEKÜL TEST - 7

(13)

9. Afla¤›dakilerden hangisi do¤al afetlerden sonra topluma yard›m eden kurulufllardan biridir?

a.‹lkyar b.ÇEKÜL c.DHKD d.AKUT

10. Maddî deste¤e ihtiyac› olan baflar›l›

ö¤rencilere burs vermeyi afla¤›dakilerden hangisi amaç edinmifltir?

a.Türk Dil Kurumu b.Ba¤›ms›z mahkemeler c.Türk Tarih Kurumu d.Türk E¤itim Vakf›

11. Afla¤›dakilerden hangisi do¤al ve kültürel miras› korumak amac›yla

kurulmufltur?

a.AKUT b.ÇEKÜL c.‹lkyar d.TEMA

12. Korunmaya, bak›ma, yard›ma muhtaç aile, çocuk ve yafll› kiflilere yard›m etmek amac›yla çal›flan kurum

afla¤›dakilerden hangisidir?

a.Sivil Savunma Kurumu b.Sosyal Sigortalar Kurumu

c.Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

d.Millî E¤itim Bakanl›¤›

13. Afla¤›dakilerden hangisi LÖSEV’in amaçlar›ndan biri de¤ildir?

a.Kan hastas› çocuklar›n ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›n› sa¤lamak

b.Toplumu kan hastal›klar›ndan korumak için ilaçlama yapmak

c.Lösemi hastal›¤›n› tan›tarak toplumu bilinçlendirmek

d.Kan hastal›klar›yla ilgili ulusal düzeyde tedavi kurumlar› kurmak

14. Afla¤›dakilerden hangisi devlet taraf›ndan verilen temel e¤itime katk›

sa¤lamak amac›yla kurulmufltur?

a.E¤itim Gönüllüleri Vakf›

b.Millî E¤itim Bakanl›¤›

c.Sivil Savunma Kurumu d.Atatürkçü Düflünce Derne¤i

15. Deprem sonras›nda birkaç vatandafl›n arama kurtarma ekiplerine yard›m etmesi afla¤›dakilerden hangisini gösterir?

a.çal›flkanl›k b.dayan›flma c.yüreklendirme d.cesaret

16. Çal›flma temposu yo¤un ve yüksek geliri olan bir ifl adam› sivil toplum

kurulufluna nas›l yard›mc› olabilir?

a.Bas›ndan kurulufllar›n çal›flmalar›n›

izleyerek

b.Aile bireylerine yard›mlaflman›n önemini anlatarak

c.Kurulufllara destek için ba¤›fl yaparak d.Kurulufllar›n çal›flmalar›n› takdir ederek

(14)

17. Afla¤›daki davran›fllardan hangisi TEMA Vakf› çal›flmalar›na katk› sa¤lar?

a.Vakf›n iletiflim bilgilerini ö¤renmek b.A¤aç dikme kampanyalar›na kat›lmak c.A¤aç türlerini araflt›rmak

d.A¤açland›rma için eski a¤açlar› sökmek

18.I. Devletin sorumluluklar›n› paylafl›rlar.

II. Gönüllü çal›fl›l›r.

III. Ba¤›fllar ile gelir sa¤larlar.

Sivil toplum kurulufllar›yla ilgili yukar›daki bilgilerden hangileri do¤rudur?

a.I ve II b.I ve III c.II ve III d.I, II ve III

19.Afla¤›dakilerden hangisi adalet alan›nda hizmet verir?

a.Polis teflkilat›

b.Adliye c.Sa¤l›k oca¤›

d.Dershane

20. Sivil toplum kurulufllar›yla ilgili afla¤›daki bilgilerden hangisi yanl›flt›r?

a.Çal›flmalar› yasald›r.

b.Çal›flanlar aras›nda alt - üst iliflkisi yoktur.

c.Toplumun ihtiyaçlar›n› karfl›lamak amaçt›r.

d.Çal›flanlara maafl verilir.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :