• Sonuç bulunamadı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Alanında Kapasitesinin Güçlendirilmesi için Teknik Yardım Projesi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Alanında Kapasitesinin Güçlendirilmesi için Teknik Yardım Projesi"

Copied!
5
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Alanında Kapasitesinin

Güçlendirilmesi için Teknik Yardım Projesi

Kitapçık B34c (Ek II – 27c)

Fermantasyon ile Şalgam ve Sirke

Üretim Tesislerinin Çevresel Etkileri

(2)

NIRAS IC Konsorsiyumu Faaliyet. 1.2.1 – Kitapçık –34c Haziran 2017

I. GİRİŞ

Bu belge fermantasyon ile şalgam ve sirke üretimi konularıyla ilişkili olup, söz konusu üretim tesislerinin çevresel etkileri konusunda temel seviyede bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) alanında fikir sahibi olmak isteyenler ve planlanan yatırımların temel çevresel etkileri hakkında bilgilenmek isteyen halk, yatırımcı ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ile onların temsilcileri bu belgenin hedef kitlesidir.

Bu belgeye konu olan tesisler ÇED Yönetmeliği’nin;

- Ek-I listesinin 27. Maddesi’nin c) bendinde “Fermantasyon ile şalgam veya sirke üretim tesisleri, (1.000.000 litre/yıl ve üzeri)” kapsamında yer almaktadır.

II. SEKTÖRÜN KISA TANITIMI

Sirke, tarımsal kökenli karbonhidrat ihtiva eden bir çözeltinin, çifte fermantasyonu ile üretilmektedir.

Üzüm, pirinç, elma, böğürtlen, tahıl, peynir altı suyu ve bal gibi çeşitli hammaddelerden farklı sirke türleri üretilmektedir.

Şalgam suyu, başlıca hammaddeleri olan mor havuç, acı biber, su, tuz ve dövülmüş tam buğdayın fermantasyonu dahil olmak üzere uzun, çaba gerektiren ve yorucu bir üretim prosesinin sonucunda elde edilen bir fermantasyon ürünüdür.

Etanolün asetik aside dönüşümü, asetik fermantasyonu Acetobacteriaceae familyasına ve Acetobacter ile Gluconobacter türlerine ait olan asetik asit bakterileri tarafından gerçekleştirilmektedir.

Sirke üretiminde kullanılan başlıca üç yöntem aşağıdaki gibidir:

 Orleans Yöntemi

 Damıtmalı filtre Yöntemi

 Batık Kültür Fermantasyonu Yöntemi

(3)

NIRAS IC Konsorsiyumu Faaliyet. 1.2.1 – Kitapçık –34c Haziran 2017

III. ÇEVRESEL ETKİLER

III.1. İNŞAAT ÖNCESİ VE İNŞAAT SÜRECİ

İnşaat öncesi ve inşaat faaliyetleri sırasında aşağıda belirtilen çevresel etkiler dikkate alınmalıdır:

Hava kirliliği III.1.1.

 Hafriyat çalışmaları ve tozlu yüzeylerin rüzgara maruz kalması ve/veya inşaat malzemelerinin nakliyesinden kaynaklı toz emisyonu,

 İnşaat makineleri ve trafikten kaynaklı kirletici madde emisyonu (NOx, PM10 ile benzen)

Atıksu III.1.2.

 Şantiye tesislerinden kaynaklı evsel atıksu,

 İnşaat çukurlarından kaynaklı kirli su (esas olarak askıdaki katı madde kirliliği) Atıklar

III.1.3.

 Hafriyat atıkları,

 İnşaat faaliyetleri esnasında meydana gelen tehlikesiz atıklar,

 İnşaat faaliyetleri esnasında meydana gelen tehlikeli katı atıklar (kullanılmış yağ filtreleri, kontamine olmuş temizlik malzemeleri vb.),

 Makine bakımlarından kaynaklı diğer tehlikeli atıklar (atık yağlar, kullanılmış hidrolik sıvılar).

Diğer etkiler (koku, gürültü, titreşim, elektromanyetik alan vb.) III.1.4.

 hafriyat ve binaların inşaat faaliyetleri için kullanılan makinelerden ve/veya donanımlardan kaynaklı gürültü ve titreşim,

trafikten kaynaklı gürültü (hafriyat toprağının taşınması, inşaat malzemelerinin, donanımların ve/veya teknolojilerin şantiyeye nakliyesi vb.).

 sahada gerçekleştirilen önceki faaliyetler sonucunda kontamine olmuş hafriyat toprağı,

 kaza veya makine arızası sonucu toprak kirliliği,

 sahanın açılması ve hafriyat faaliyetleri esnasında yağmur ve rüzgar nedeniyle toprak yüzeyinin erozyona uğraması.

 flora ve fauna üzerindeki potansiyel etki (yerel duruma bağlı olarak)

 ekosistemlerde üzerindeki potansiyel etki (yerel duruma bağlı olarak)

 korunan alanlar üzerindeki potansiyel etki (yerel duruma bağlı olarak)

(4)

NIRAS IC Konsorsiyumu Faaliyet. 1.2.1 – Kitapçık –34c Haziran 2017 III.2. İŞLETME AŞAMASI

Hava kirliliği III.2.1.

 Prosesten kaynaklı alkol ve CO2 emisyonları (Kontrollü fermantasyon proseslerinde her ne kadar geri kazanım ve yeniden kullanım gerçekleştirilebilse de bu emisyonların havaya tahliye edilmesi genellikle yaygın olarak gerçekleştirilen bir uygulamadır.)

Atıksu III.2.2.

 Prosesten kaynaklı atıksu (Prosesten ve kullanılan kaplardan kaynaklanmaktadır. Bu atıksular genellikle hammadde ve fermente edilmiş ürün kalıntıları içermektedir. Organik bir ürün olan maya, yüksek KOİ ve AKM oranına sahip olup, taşıyıcı sıvı faz ile birlikte atıksuyun KOİ yüküne en büyük katkıda bulunan üründür.)

Atık III.2.3.

 Tesisten kaynaklı başlıca atıklar meyve ve sebze kabukları.

Diğer etkiler (gürültü, titreşim, elektromanyetik alanlar vb.) III.2.4.

 Üretim tesislerinden kaynaklanan koku,

 Üretim tesislerinden kaynaklanan gürültü ve titreşim yakın yerleşim yerlerinde önemli bir etki olarak değerlendirilmemektedir.

 Üretim tesislerinden kaynaklanan elektromanyetik alanlar önemli bir etki olarak değerlendirilmemektedir.

Enerji tüketimi III.2.5.

 Söz konusu tesislerin enerji tüketimi önemli bir etki olarak değerlendirilmemektedir.

Su tüketimi III.2.6.

 Su hammaddelerin yıkanması ve ekipman ile kapların temizlenmesi için kullanılmaktadır.

 Söz konusu tesislerin su tüketimi önemli bir etki olarak değerlendirilmemektedir.

Hammadde tüketimi III.2.7.

 Sirke üretimi için kullanılan başlıca hammaddeler, üzüm ve elma şırasıdır.

 Şalgam suyu için kullanılan başlıca hammaddeler ise mor havuç, acı biber, su, tuz ve dövülmüş tam buğdaydır.

(5)

NIRAS IC Konsorsiyumu Faaliyet. 1.2.1 – Kitapçık –34c Haziran 2017 III.3. KAPAMA / İŞLETMEDEN ÇIKARTMA

Hava kirliliği III.3.1.

 Hafriyatın ve tozlu yüzeylerin rüzgâra ve/veya trafiğe maruz kalmasından kaynaklı toz emisyonu,

 Donanımın ve teknolojilerin sökülmesi için kullanılan makinelerden ve binaların yıkılması ve hafriyat faaliyetleri için kullanılan makinelerden kaynaklı kirletici madde emisyonu (yaygın olarak dikkate alınan başlıca kirleticiler: NOx, PM10 ile benzen).

Atıklar III.3.2.

 İşletmeden çıkarma faaliyetlerinden kaynaklı tehlikesiz atıklar,

 Sökülmüş makinelerden kaynaklı tehlikeli atıklar (kullanılmış yağ filtreleri, kontamine olmuş temizlik malzemeleri, atık yağlar, hidrolik sıvılar vb.),

 Önceki faaliyetlerin sonucunda kontamine olmuş hafriyat toprağı,

 Şantiye tesislerinden kaynaklı evsel atıksular.

Diğer etkiler (örneğin gürültü, titreşimler, elektromanyetik alanlar vb.) III.3.3.

 Donanımın ve teknolojilerin sökülmesi için kullanılan makinelerden ve binaların yıkılması ve yeraltı yapılarının kazısında kullanılan makinelerden kaynaklı gürültü ve titreşim.

 sahada önceki faaliyetler sonucunda kontamine olmuş hafriyat toprağı,

 kaza veya makine arızası sonucu toprak kirliliği.

IV. ÖZET

Sirke ve şalgam üretim faaliyetlerine ilişkin başlıca çevresel sorunlar aşağıdaki gibidir:

 hava kirliliği ve,

 su kirliliği.

Referanslar

Benzer Belgeler

07 06 11* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar 07 06 12 07 06 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar 07 07

07 06 11* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar 07 06 12 07 06 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar 07 07

07 07 11* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar 08 01 13* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernik

Yedinci aşamada, 22-23 Eylül tarihleri arasında düzenlenen “Yargıtay Başkanlar Kurulu Etik İlkeler Çalışma Toplantısı”nda Yargıtay Birinci Başkanı Sayın İsmail

Evsel atık yakma fırınlarında doğrudan yakma prosesinden kaynaklanan atıklar ve baca gazı arıtma sisteminden kaynaklanan atıklar arasında farklılıklar bulunmaktadır.

 hafriyat ve binaların ve/veya malzemelerin inşası için kullanılan makinelerden kaynaklı gürültü,.  trafikten kaynaklı gürültü (hafriyat toprağının nakliyesi,

 Mekanik biyolojik işlemede spesifik elektrik tüketimi ortalama olarak yaklaşık 37 kWh e /t değeri ile işlenen atık tonu başına 1–86 kWh e aralığında

 üretim tesisinin işletmeden çıkarılmasından kaynaklı (kirlenmiş bina enkazı) ve işletmeden çıkarma faaliyetlerinde kullanılan makinelerden kaynaklı