3. Nakil, Paketleme ve Kullanılışı Nakil Kontrolü Paketleme Depolama 150

Tam metin

(1)

700.230

V1/1210

(2)

1. Genel bilgiler 146

1.1 Kullanma kılavuzuna ilişkin bilgiler 146

1.2 Sembol tanımı 146

1.3 Mükellefiyet ve Garanti 147

1.4Telif hakkın korunması 147

1.5 Uygunluk açıklaması 147

2. Emniyet 148

2.1 Genel bilgiler 148

2.2 Makinenin çeşitli kullanılışlarına ait güvenlik direktifleri 148-149

2.3 Kullanış şartlarına uygun kullanımı 149

3. Nakil, Paketleme ve Kullanılışı 150

3.1 Nakil Kontrolü 150

3.2 Paketleme 150

3.3 Depolama 150

4. Teknik Veriler 151

4.1 Cihazın alt takımları 151

4.2 Teknik Bilgiler 152

5. Kurulması ve Kullanılması 152

5.1 Emniyet bilgileri 152-153

5.2 Kurulması ve Bağlanması 153

5.3 Kullanımı 154-156

6. Temizliği ve Bakımı 156

6.1 Emniyet bilgileri 156

6.2 Temizliği 156-157

6.3 Bakımına işilkin emniyet bilgileri 157

7. Muhtemel arızalar 158

8. Arındırma 159

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Str. 28

D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0

Almanya Fax: +49 (0) 5258 971-120

(3)

1. Genel bilgiler

1.1 Kullanma klavuzuna ilişkin bilgiler

Bu Kullanma klavuzu kuruluşu, kullanımı ve bakımı ile igili bilgiler vermekte olup çok önemli bilgi kaynağı ve başvuru kitabı olarak sayılmaktadır.

İçeriğindeki tüm emniyet bilgilerin ve kullanma talimatlarının anlaşılması ve dikkate alınması cihazla yapılacak olan çalışmanın emniyetli ve kurallarına uygun ön şartını yerine getirmektedir.

Bunun ötesinde cihazın kullanma alanı için geçerli olan yerel kaza önleme kuralları ve genel emniyet yönergelerine uyulmalıdır.

Kullanma klavuzu ürünün bir parçası olup her zaman cihazın kurma, kullanma, bakım ve temizleme personelinin ulaşabileceği şekilde yakınında muhafaza edilmelidir.

1.2 Sembol tanımı

Önemli emniyet ve cihazın teknik bilgileri kullanma kılavuzunda semboller vasıtasıyla işaretlenmiştir. Bu bilgilere kazaları, personel ve mal zararını önlemek için muhakkak uyulmalıdır.

UYARI!

Bu sembol yaralanmalara sebebiyet verebilecek tehlikelere işaret eder.

Belirtilen bu bilgilere çalışma güvenliği için muhakkak uyunuz ve bu tür durumlar karşısında özellikle dikkatli davranınız.

UYARI! Elektrikten dolayı tehlike!

Bu sembol elektrikten dolayı tehlike durumlarına dikkat çeker. Emniyet bilgilerinin dikkate alınmaması durumunda yaralanma, hatta hayati tehlike mevcuttur.

DIKKAT!

Bu sembol, dikkate alınmadıkları taktirde arızalara, cihazın hatalı çalışmasına sebep olan yada kapanmasıyla sonuçlanabilecek bilgilere işaret etmektedir.

TALİMAT!

Bu sembol cihazın etkili ve arızasız kullanımına ilişkin bilgi ve tavsiyeleri işaretlemektedir.

(4)

1.3 Mükellefiyet ve Garanti

Kullanma kılavuzunun içeriğindeki tüm bu belirti ve işaretler güncel olan mühendislik tekniksel gelişim durumunun geçerli kurallarını kaide alarak yanı sıra yıllar yılı edindiğimiz bilgi ve tecrübelerimizden oluşturulmuştur.

Aynı zamanda kullanma kılavuzunun tercümesi de en iyi şekilde oluşturuldu. Ancak tercüme hatasına ilişkin bir mükellefiyeti üstlenemeyiz. Salahiyetli olan kullanma kılavuzunun beraberindeki Almanca versiyonudur.

Gerçek teslimat içeriği özel yapımlarda, ilave sipariş opsiyonlardan yararlanma yada en yeni teknik değişiklikler nedeniyle değişen şartlar altında burada tanımlanan

açıklamalardan ve çizimlerden sapma gösterebilir.

TALİMAT!

Bu kullanma kılavuzu cihazda yada cihazla yapılacak çalışmalardan, özelliklede çalıştırmaya başlamadan evvel dikkatlice okunmalıdır. Kullanma kılavuzunun dikkate alınmamasından dolayı oluşacak zarar ve arızalardan üretici mükellef değildir.

Kullanma kılavuzu cihazın hemen yakınında ve cihazla yada cihazda çalışma yapacak tüm personelin elinin altında olacak şekilde muhafaza edilmelidir. Kullanma özellikleri ve gelişmenin devamı çerçevesinde üründeki teknik değişiklikleri saklı tutarız.

1.4 Telif hakkın korunması

Kullanma kılavuzu ve içeriğindeki metinler, çizimler, resimler ve başkaca tanımlamaların hakları saklı tutulmaktadır. Her tür şekil ve biçimdeki çoğaltma – kısmi alıntı da dahil olmak üzere – içeriğinin kullanımı ve/veya aktarılması üreticinin yazılı izni olmadan kesinlikle yasaktır. Aksi hareket tazminatı gerektirir. Başkaca talepler saklı tutulur.

TALİMAT!

İçeriğindeki bilgiler, metinler, çizimler, resimler ve başkaca tanımlamaların hakları saklı tutulmaktadır ve başkaca esnaflık koruma haklarının altında yer almaktadır.

Kullanımının her türlü suiistimali cezalandırılır.

1.5 Uygunluk açıklaması

Cihaz AB'nin güncel norm ve direktiflerine uygundur.

Bunu AT-Uygunluk açıklamasıyla belgelemekteyiz. Gereksinim duyulduğu taktirde büyük bir zevkle size ilgili uygunluk açıklamasını göndeririz.

(5)

2. Emniyet

Bu bölüm bütün önemli emniyet noktaları ile ilgili genel bakış sunmaktadır.

İlaveten tek tek her bölümde tehlikelerden korunmak için kesin emniyet bilgileri verilmiş ve sembollerle işaretlenmiştir. Bunun ötesinde cihazda bulunan piktogram, tabela ve yazılar dikkate alınmalıdır ve sürekli okunabilir durumu da muhafaza edilmelidir.

Bütün emniyet bilgilerinin dikkate alınması tehlikelere karşı uygun koruma ve cihazın emniyetli ve arızasız çalışmasını sağlamaktadır.

2.1 Genel bilgiler

Cihaz tekniğin bu zamanda geçerli kurallarına uygun imal edilmiştir. Ancak uygunsuz kullanımı veya kullanma kurallarının dışında kullanımı cihazın tehlike teşkil etmesine sebep olabilir.

Kullanma kılavuzunun içeriğinin öğrenilmesi tehlikelerin yanı sıra hataları önlemek ve bu şekilde cihazı emniyetli ve arızasız kullanmak için bir ön koşuldur.

Tehlike durumlarını önlemek ve uygun çalışmayı kesin sağlamak için cihaz üzerinde üretici tarafından izni alınmadıkça herhangi bir şekilde değişiklik yapılmamalıdır.

Cihaz sadece teknik bakımından mükemmel ve çalıştırılma hususunda emniyetli durumundaysa çalıştırılabilir.

2.2 Makinenin çeşitli kullanılışlarına ait güvenlik direktifleri

İş emniyetine ilişkin bilgiler cihazın üretildiği zamandaki geçerli olan Avrupa Birliği direktiflerini baz almaktadır.

Cihaz iş yerinde kullanılacak olursa, iş yeri sahibi cihazın tüm çalıştırıldığı zaman içerisinde sözü geçen iş güvenliği önlemlerini çalışma kurallarının güncel durumuna uyarlamak ve yeni kuralları dikkate almakla yükümlüdür. Avrupa Birliği’nin dışında cihazın kullanılacağı yerin iş güvenliği kanunları ve bölgesel kurallar dikkati nazara alınmalıdır.

Bu kullanma kılavuzundaki iş güvenliği talimatlarının yanı sıra cihazın kullanma alanlarına ilişkin genel olarak geçerli olan emniyet ve kaza önleme kurallarından başka geçerli çevre koruma kaideleri de dikkate alınmalı ve bunlara uyulmalıdır.

(6)

DİKKAT!

o Cihaz, fiziksel, zihinsel ve algılama engelli kişilerin (ve çocukların) yanı sıra yeterli derecede deneyime ve/veya yeterli bilgiye sahip olmayanların kullanımı için tasarlanmamıştır. Önceki cümlede anılan kişiler kendilerinin güvenliğinden sorumlu olan bir kişinin gözetiminde ve ondan bu cihazın nasıl kullanılacağına yönelik olarak aldıkları talimatla kullanabilirler.

o Çocukların bu cihazla oynamadıklarından emin olmak için, çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.

o Bu kullanma kılavuzunu iyi saklayınız. Cihaz üçüncü bir kişiye verilecek olursa bu kullanma kılavuzu da beraberinde verilmelidir.

o Bu cihazı kullanacak olan her kişi bu kullanma kılavuzundaki bilgilere uymalı ve emniyet bilgilerini dikkate almalıdır.

o Cihaz sadece kapalı alanlarda kullanılmalıdır.

2.3 Kullanış şartlarına uygun kullanımı

Çalışma emniyeti cihazın sadece kullanış şartlarına uygun kullanımıyla mümkündür.

Tüm tekniksel girişimler, hatta montajı ve bakımı sadece ve sadece kalifiyeli müşteri hizmetleri tarafında yürütülecektir.

Soğutma sistemli dolap sadece yemekler ve meşrubatlar soğutmak için dizayn edilmiştir.

DİKKAT!

Her türlü kuralına uygun kullanımdan sapan kullanımı ve/veya cihazın değişik amaçlı kullanımı yasaktır ve kurala uygun olmaması ile nitelendirilir.

Cihazın kuralına uygun olmayan kullanımından ötürü ortaya çıkmış hasarlara ilişkin yapılacak hiçbir talebi ne üretici nede vekilleri karşılayacaktır.

Kurallarına uygun olmayan kullanımlardan ortaya çıkan hasarlardan sadece kullanan kişi sorumludur.

(7)

3. Nakil, Paketleme ve Depolama 3.1 Nakil Kontrolü

Malı teslimatta zaman geçirmeden eksiksizliğine ve nakil hasarlarının olup olmamasına ilişkin kontrol edin.

Dıştan görülebilir nakil hasarlarında teslimatı ya hiç yada kaydı tutulması şartıyla teslim alınız. Hasar bilgilerini teslimatçının nakil belgelerine/sevk irsaliyesine işleyin.

Reklamasyonu başlatın.

Üstü örtülü eksiklerin fark eder etmez reklamasyonunuzu yapın, çünkü zararın karşılanmasına ilişkin talep sadece geçerli kılınan reklamasyon süresinde geçerliği sağlanabilmektedir.

3.2 Paketleme

Cihazınızın kartonunu atmayınız. Kartona büyük bir olasılıkla taşınırken yada başka bir olasılıkla Servis-Yerimize göndermek zorunda kaldığınızda tekrar gereksinimini duyabilirsiniz. Çalıştırmaya başlamadan önce dışındaki ve içindeki paketleme malzemesini cihazdan tamamen uzaklaştırınız.

TALİMAT!

ayet paketi arındırmak isterseniz bunu ülkenizde geçerli olan kurallar

çerçevesinde gerçekleştiriniz. Tekrar kullanılabilir paketleme malzemelerini geri dönüşümlü çöpe sevk ediniz.

Lütfen cihazın ve buna ait parçalarının eksiksiz olduğunu kontrol edin. ayet herhangi bazı parçalar eksik ise müşteri hizmetlerimizle bağlantı kurun.

3.3 Depolama

Paketlenmiş parçayı kurulmasına kadar geçen zamanda kapalı ve dış tarafında belirtilmiş olan dikme ve depolama ibaresini dikkate alarak muhafaza edin.

Paketlenmiş parçayı sadece aşağıdaki şartlar yerine getirilmişse depolayın:

- Açık havada muhafaza etmeyin.

- Kuru ve tozdan arınmış muhafaza edin.

- Agresif maddelere maruz bırakmayın.

- Güneş ışınlarından koruyun.

- Mekanik sarsılmaları önleyin.

- Uzun süreli depolamada (> 3 Ay) düzenli olarak tüm parçaların genel durumunu ve paketlemeyi kontrol edin. Gerektiğinde tazeleyin veya yenileyin.

(8)

4. Teknik Veriler 4.1 Cihazın alt takımları

Mahfaza

Tutacak

Dijital sıcaklık regülatörü

Yan duvarlar (camdan)

LED aydınlatma sistemi

Kapama panjuru

Portatif raf

Alt raf

Dönerli tekerlekler

⑤ ⑥

(9)

4.2 Teknik Bilgiler

Adı: 200L Soğutma sistemli dolap

Ürün numarası: 700.230

Malzeme: Ön tarafı: paslanmaz çelikten; yan tarafları: camdan Yapımı: 6 adet dönerli tekerlek, 2 adet blokaj sistemli dönerli

tekerlek

Hacmi: 200 litre

Soğutma aracı / miktarı: R404a / 630 g

İklim sınıfı: 6

Soğutma ısısı alanı: 2 – 10°C

Enerji: 230 V 50 Hz 1340 W

Dolabın ebadı: genişliği: 1020 x derinliği: 600 x yüksekliği: 1024 mm Diğer ebatlar: Portatif raflar: genişliği: 950 x derinliği: 240/320 mm

Alt raf: genişliği: 965 x derinliği: 340 mm

Ağırlığı: 120,0 kg

Aksesuarı: 2 adet portatif raf; 1 adet kapama panjuru Teknik değişiklikleri yapma hakkımız mahfuzdur!

5. Kurulması ve Kullanılması 5.1 Emniyet bilgileri

UYARI! Elektrikten dolayı tehlike!

Makine, sadece teknik şartlara uygun olarak tesis edimiş ve emniyet kontağı olan tekli fişlere bağlanabilir.

Fişi kablosundan çekerek elektrik prizinden çıkarmayınız.

Kablo sıcak parçalarla temas etmemelidir.

• Kablonun ısı yayan kaynaklarla, ayrıca keskin kenarlarla temas etmemesine dikkat ediniz. Kabloyu masa yada tezgahtan aşağıya sarkıtmayın.

• Bu cihazı, doğru düzgün çalışmadığı, arızalı olduğu yada yere düştüğü taktirde kullanmayınız.

• Üretici tarafından tavsiye edilmeyen hiçbir aksesuar ve yedek parça kullanılmamalıdır.

Bunlar kullanıcı için tehlike oluşturabilmekte yada cihazda arızalara ve yaralanmalara sebebiyet verebilmektedir, buna ilaveten garantisinin hükmü kalmamaktadır.

(10)

• Kablo halı veya başkaca ısı izolesi olan maddelerin üzerinde döşenmemelidir.

Kablonun üzeri örtülmemeli ve çalışma alanından uzak tutulmalıdır. Cihaz suya batırılmamalıdır.

• Cihazı çalışırken hareket ettirmeyiniz ve devirmeyiniz.

UYARI! Elektrikten dolayı tehlike!

Cihaz kuralına uygun olmayan kuruluşundan dolayı yaralanmalara sebep olabilir!

Kurmadan önce yerel elektrik şebekesinin verilerini cihazın teknik bilgileri ile karşılaştırılmalıdır (tip levhasına bakınız).

Cihazı sadece verilerin uygunluğu tespit edilmişse bağlayın!

Emniyet bilgilerine uyunuz!

5.2 Kurulması ve Bağlanması

• İlk olarak cihazı ambalajından çıkarınız ve ardından tüm ambalaj malzemesini uzağa alınız.

• Makineyi, yassı, sağlam – ağırlığını çekebilecek ve devrilmesine neden olmayacak bir yere koyunuz.

Cihazı ASLA yanıcı olan zeminlere koymayınız..

• Makineyi, açık ateş, elektrikli ocak, soba ya da diğer ısı kaynaklarının yanına yerleştirmeyiniz (güneş ışınlarına maruz olan yerler gibi). Isıdan dolayı makinenin yüzeyi bozulabilir, ısı, soğutma performansını olumsuz şekilde etkileyebildiği gibi enerji tüketimini de artırabilir.

• Kompresörün bozulmaması için cihaz yerleştirilirken ya da nakliyesi esnasında eğim derecesi 45°’den fazla olmamalıdır. Kondansatör ya da kapak ile temas esnasında özellikle dikkat ediniz çünkü bu parçaların hasarlanması halinde cihaz çok hatalı işler.

• Cihazı, hava sirkülasyonunun olması için cihaz ile duvarlar ya da diğer nesneler arasındaki mesafe en az 10 santimetre olacak şekilde kurunuz.

• Cihazı, nem oranı yüksek ya da sıcaklık yüksek olan yerlere kurmayınız. Bu tür nedenlerden dolayı cihaz bozulabilir.

• İlk kullanıştan önce makine hiç olmazsa 2 saat boyunca yerleştirileceği yerde bekletilmeli. Ancak bu süreden sonra makine elektriğe bağlanabilir.

• Cihazda delik açmayınız, cihazın üzerine başka nesneleri kurmayınız.

• Prizdeki elektrik devre, hiç olmazsa 16A ile korunmalıdır. Makine direkt olarak duvardaki prize bağlanmalı.Çoklu fiş ya da prizler yasaktır.

• Makineyi, prize kolay ulaşacak ve acil durumlarda cereyandan çabuk kesecek şekilde yerleştiriniz.

(11)

5.3 Kullanımı

• İlk kullanımdan önce dolabı, içten ve dıştan yumuşak ve nemli bir bez ve yumuşak bir deterjan ile temizleyiniz. Bu işin bitiminde makineyi düzenli bir şekilde kurulayınız.

• Sonra makineyi, topraklamalı, tekli bir prize bağlayınız.

• Panjuru kapayınız ve ürünlerinizi dolaba koymadan önce makinenin istenen sıcaklığa ulaşmasını bekleyiniz.

Dijital sıcaklık regülatörü

• Sıcaklık regülatörü, dolabın on tarafında, solda bulunmaktadır.

Sıcaklık düşürme butonu

Sıcaklık artırma butonu

Kompresör (soğutma) durumu kontrol lambası LCD

Defrost kontrol lambası LCD

Aydınlatma butonu

Settingler butonu

Displey ekran

• Baz sıcaklık, öntanımlı olarak fabrika ayarıdır, ve dolap çalışma sıcaklığının yaklaşık olarak 2°-10°C de ğerine tekabül eder.

• Sıcaklık değerini değiştirmek için yapılması gerekenler:

 butonuna basmak, o zaman set edilmiş sicaklik gösterilecek.

 Sıcaklık değerini değiştirmek için ya da butonuna basınız.

⑦ ① ⑥

③ ④

(12)

 Set değerlerinin ayarını bitirmek için butonuna basınız, iç sıcaklık değerini görüntüleyiniz.

 Bir sonraki 10 saniye içerisinde hiç bir butona basmazsanız dijital regülatörünün ekranında, dolabın içinde olan sıcaklık gözükecektir.

Aydınlatma

• Soğutma sistemli dolabınız LED aydınlatma sistemi ile teçhiz edilmiştir. Bu aydınlatma sistemi, dolabın üst mahfaza elemanının altında bulunmaktadır.

• Soğutma sistemli dolabınızın aydınlatma sistemini çalıştırmak için „ “ butonuna 1 saniye boyunca basınız; eğer tekrar „ “ butonuna basarsanız aydınlatma sistemini devre dışı edilecektir.

LED kontrol lambaları

Kompresör (soğutma) durumu kontrol LED lambası:

Kontrol lambası soğutma işlemi yapıldığında yanar, soğutma hücresinde sıcaklık sabit olunca söner, soğutma işleminin devreye alınmasında bir gecikme

olduğunda – sönüp yanar.

Defrost kontrol LED lambası:

Defrost kontrol LED lambası, defrost yapıldığında yanar, defrost işlemi bittiğinde söner, defrost işleminin devreye alınmasında bir gecikme olduğunda – sönüp yanar.

Otomatik defrost

24 saat içinde soğutma sistemli dolabınız, otomatik olarak 4 defa defrost olur.

El kumandalı defrost

Eğer soğutma performansı düşerde el kumandalı defrost yapılması gerekir. Bu işlemi başlatmak için „ “ basınız ve 6 saniye boyunca böyle tutunuz. O zaman LED „ kontrol lambası yanmaya başlar.

DİREKTİF!

Set değerlerinin değiştirilmesine devam etmek ya da parametreleri değiştirmek istiyor iseniz bu konudaki bilgileri, ekteki “sıcaklık kumanda tarifi” içinde bulacaksınız. İsterseniz bu işi yetkili servis elemanına yaptırabilirsiniz.

(13)

Kullanıcı için direktifler:

• Soğutma sistemli dolabınızda bulundurulan yemekler ve meşrubatlar arasındaki mesafe gerektiği kadar büyük olmalıdır. Mesafe az olunca soğutma iyi bir şekilde yapılamıyor.

• Soğutma sistemli dolabınıza sıcak yemeklerinizi yerleştirmeden önce yemekler oda sıcaklığına kadar soğutmak gerekir.

• Elektrik kesintisi durumunda kapama panjurunu kapatınız, bu sayede soğuk hava kaybını önlemiş olursunuz.

• Elektrik kesintisi bitince ya da dolap fişini prizden çektikten sonra hiç olmazsa 5 dakika boyunca soğutma sistemli dolabınızı elektriğe bağlamayınız.

6. Temizliği ve Bakımı 6.1 Emniyet bilgileri

o Temizlemeden evvel tıpkı tamirde başlamadan önceki gibi cihazı prizden çekin (fişi çekin) ve soğumasını bekleyin.

o Aşındırıcı temizlik malzemelerini kullanmayın ve cihazın içine suyun kaçmamasına dikkat edin.

o Kendinizi elektrik çarpmalarına karşın korumak için asla cihazı, kablosunu ve prizi suya yada başkaca sıvı maddelere bandırmayın.

DİKKAT!

Cihaz üzerine doğrudan su püskürtülmemelidir. Bu yüzden cihazın temizliği için basınçlı su kullanılmamalıdır!

6.2 Temizliği

o Soğutma sistemli dolabınızı muntazam bir şekilde temizleyiniz.

o Portatif rafları ve alt rafı yumuşak bir bez ve yumuşak bir deterjan ile temizleyiniz.

Sonra temiz su ile siliniz.

o Soğutma sistemli dolabınızın mahfazasını nemli bir bez ile temizleyiniz.

o Asla agresif temizleme araçları (örneğin alkol, tiner ve saire madde bulunan sıvılar) kullanmayınız. Bu maddeler, dolabın yüzeylerini çizebilirler.

o Her zaman yumuşak bez kullanınız. Asla tel sünger kullanmayınız. Böyle maddeler yüzeyleri çizer.

o Temizlik bitince dolabı kurulamak ve yüzeylerini parlatmak için yumuşak ve kuru bir bez kullanınız.

Soğutma sistemli dolap uzun bir süre boyunca kullanılmayacak ise - dolap fişini prizden çekiniz;

- soğutma sistemli dolabınızdan bütün yemekler ve meşrubatları çıkarınız;

(14)

- soğutma sistemli dolabınızı içten ve dıştan temizleyiniz. ayet içinde su kalıntıları veya küf izleri varsa gideriniz.

- Kapama panjuru açık bırakınız, bu sayede dolabın içi tamam ile kuruyabilecek.

Kondansatör temizliği:

o Kondansatör hiç olmazsa ayda bir temizlenmelidir.

o Temizlik esnasında kuru bir fırça ya da elektrikli süpürge kullanınız. Bu aletler ile, soğutma sistemli dolabın arka tarafında bulunan kondansatörün dış yüzeylerinde bulunan kirler, tortular ve artıkları gidermiş olursunuz.

DİKKAT!

Kondansatör temizlimi için asla su kullanmayınız!

TALİMAT!

İçinde kir bulunan kondansatör soğutma sistemli dolabınızın bozulmasına neden olabilir, enerji tüketiminin artmasına da yol açar!

o Temizlik esnasında koruyucu eldiven kullanınız.

UYARI! Yanma tehlikesi var!

Kompresör yüzeyleri, olağan kullanımda çok sıcak olabilir. Dolayısıyla kompresör yüzeyine koruyucu eldivensiz dokunmayınız.

6.3 Bakımına ilişkin emniyet bilgileri

o Arada bir, şebeke kablosunun bozuk olup olmadığını kontrol ediniz. Kablo bozuksa makineyi kullanmayınız. Kablo bozuksa servis ya da yetkili eleman tarafından değiştirilmelidir. Bu şekilde tehlikeden korunmuş olursunuz.

o Arıza yada bozukluklarda satıcınıza yada müşteri hizmetlerimize danışın. Madde 7’de belirtilmiş hata arama direktiflerine dikkat ediniz.

o Bakım ve tamir işleri sadece mesleki kalifiye sahibi kişilerce, orijinal yedek ve aksesuar parçaların kullanılmasıyla gerçekleştirilebilir. Asla kendiniz cihaz üzerinde tamiratlar yapmaya kalkışmayın.

(15)

7. Muhtemel arızalar

Sorun Muhtemel nedeni Çözümü

Soğutma yok

• Fiş prize takılı değil.

• Sigorta bozuk.

• Elektrik kesintisi.

• Isı regülatörü bozuk

• Fişi gerektiği gibi takınız.

• Elektriğin gelip gelmediğini kontrol ediniz.

• Elektriğin gelip gelmediğini kontrol ediniz.

• Satıcı ile temasa geçiniz

Soğutma gücü yetersiz

• Vitrine güneş ışınları vuruyor ya da yakınında ısı kaynağı var.

• Vitrin etrafında hava sirkülasyonu yetersiz

• Vitrinde bulunan yemekler arasındaki mesafe az, ya da vitrinde fazla yemek bulunur.

• Vitrini ısı kaynağından uzaklaştırınız

• Vitrin ile oda duvarları arasında ya da vitrin ile diğer nesneler arasında yeteri kadar mesafe sağlayınız

• Vitrindeki yemekler arasında yeteri kadar mesafe

sağlayınız, fazla yemekleri vitrinden alınız

Cihaz gürültülü çalışıyor.

• Soğutucu vitrin düz bir zemin üzerinde durmuyor

• Vitrin oda duvarlarına ya da diğer nesnelere değiyor

• Vitrini düz bir zemin üzerine yerleştiriniz

• Vitrin ile oda duvarları arasında ya da vitrin ile diğer nesneler arasında yeteri kadar mesafe sağlayınız Kompresör

otomatikman devreden çıkmıyor.

• Vitrin fazla doludur • Fazla olan nesneleri soğutucudan çıkarınız.

Yukarıda örnekler bir fikir edinilmesi açısından verilmiştir. Böyle ya da benzeri bir problem ortaya çıktığında aleti hemen devre dışı ediniz ve çalışmasını durdurunuz.

Hiç zaman kaybetmeden uzmanla veya satıcıyla bağlantı kurunuz.

Aşağıda sıralanan vakalar arıza belirtileridir:

1. Akan su hışırtısı. Bu ses normal çalışmada olur. Soğutma sisteminde bulunan soğutucu etkenin sesidir.

2. Cam duvarlarda (rutubet oranı yüksekken) buğulanma olayı normaldir. Buğuyu kuru ir bez ile siliniz.

(16)

8. Arındırma Eski cihazlar

Hizmeti tamamlanmış cihaz ömrünün sonuna geldiğinde ülkesine özgü yönergeye göre yok edilecektir. En iyisi yok etmekte uzmanlaşmış özel bir firma ile bağlantı kurmak yada belediyenizin yok etme birimiyle temasa geçmenizdir.

UYARI!

Kötüye kullanma ve buna bağlı olarak oluşacak tehlikeleri bertaraf etmek için eski cihazınızı kullanılmayacak hale getirmelisiniz. Bunun için cihazı elektrik

şebekesinden ayırıp elektrik piriz kablosunu da cihazdan sökünüz.

TALİMAT!

Cihazın yok edilmesine ilişkin dikkati nazara almanız gereken ülkenizde ve belediyenizde geçerli olan kurallardır.

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Str. 28

D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0

Almanya Fax: +49 (0) 5258 971-120

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :