• Sonuç bulunamadı

İmipramin Kullanımına Bağlı Konvülsiyon Olgusu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "İmipramin Kullanımına Bağlı Konvülsiyon Olgusu"

Copied!
2
0
0

Tam metin

(1)

248

a Yazışma Adresi: Dr. Avni KAYA, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Van, Türkiye Tel: 0 432 2150473 e-mail: avnikaya@gmail.com

*Bu çalışma 2009 Çocuk Nöroloji Kongresi’ nde sunulmuştur.

Fırat Tıp Dergisi 2012; 17(4): 248-249

Olgu Sunumu

www.firattipdergisi.com

İmipramin Kullanımına Bağlı Konvülsiyon Olgusu

Gökmen TAŞKIN, Eren ÇAĞAN, Avni KAYAa, Murat BAŞARANOĞLU, Hüseyin ÇAKSEN

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Van, Türkiye ÖZET

Sekiz yaşında kız hasta ateşsiz dönemde jeneralize tonik klonik nöbet geçirme şikayetiyle getirildi. Hikâyesinden hastanın 20 gündür enürezis noktur-na nedeniyle imipramin tablet 10 mg/gün (0.41 mg/kg/gün) kullandığı öğrenildi. Özgeçmişi ve soy geçmişinde özellik yoktu. Fizik muayenesi normal idi. Serum elektrolitleri, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri, beyin magnetik rezonans görüntülemesi normaldi. Hastanın nöbetinin imipramine bağlı olduğu kabul edildi ve imipramin kesildi. Hasta halen antikonvülsan tedavi almaksızın 6 aydır takip edilmektedir. Bu vaka dolayısıyla imipra-minin konvülsiyon yapabileceğini vurgulamak isteriz.

Anahtar Sözcükler: Antidepresan, Çocuk, Konvülsiyon

ABSTRACT

Convulsion Due To Use Imipramine: A Case Report

An eight-year-old girl patient was admitted to hospital with generalized tonic-clonic seizure without fever. It was established from the patient's medical history that she was using imipramine 10 mg (0.41 mg/kg/day) for a duration of 20 days for enuresis nocturna. There was no specialty in the personal or family history. Her physical examination was normal. The serum electrolytes, liver function tests, renal function tests and brain magnetic resonance imaging were normal. The patient’s seizure was considered to be linked to imipramine. Imipramine was stopped. The patient is being follow-up for six months without receiving anticonvulsant therapy. With this case, we would like to emphasize that imipramine could have caused the convulsion.

Key words: Antidepressant, Child, Convulsion

İ

mipramin bir trisiklik antidepresandır. Bu ilacın hafif antikolinerjik ve alfa-adrenerjik etkileri vardır, idrar çıkışını biraz azaltır ve ayrıca uyku paternini de değişti-rebilir (1). İmipraminin enürezisteki etki mekanizması tam olarak bilinmemekle birlikte, uykuda değişiklik yaptığı, uyanma mekanizması üzerinden etkili olduğu, mesanenin sempatik uyarılması üzerine etkisi ve antidiüretik hormon salınımında değişiklik yaparak etki ettiği düşünülmektedir (2). İmipraminin yüksek dozda hem hayvanlarda hem de insanlarda epileptik akitivite yaptığı bilinmekle beraber tedavi dozunda konvülsiyon etkisi bilinmemektedir (3, 4).

Bu olgu sunumunda tedavi dozunda imipramin kullanımına bağlı konvülsiyon görülebilceğini göster-mek amacıyla bu vaka sunuldu.

OLGU SUNUMU

Sekiz yaşında kız olgu havale geçirme şikayetiyle geti-rildi. Bir gün önce öğle vaktinde uyanma sonrası ateş-siz dönemde 3 dakika kadar süren gözlerini bir noktaya dikme çenede kitlenme, agzından köpük gelme, elle-rinde ve kollarında kasılma şeklinde konvülsiyonu olmuş. Yüzünde dudak çevresinde morarması olmuş.

Özgeçmişinden; ilköğretim ikinci sınıfa gittiği ve ders-lerinde başarılı olduğu, daha önce ağır ateşli hastalık veya konvülsiyon geçirmediği, motor ve mental geli-şiminin yaşıtlarına göre normal olduğu öğrenildi. Soygeçmişinde anne-baba akrabalığı yoktu. Ailede yakın akrabalarda epilepsi öyküsü olmadığı öğrenildi. Fizik muayenesinde, vücut ağırlığı 24 kg, boyu 128 cm, tansiyon arteriyel tansiyon değeri 110/80 mmHg idi. Sistem muayeneleri normaldi. Laboratuarında tam idrar tetkiki ve tam kan sayımı normal olarak bulundu. Biyokimyasal değerlerinde serum elektrolitleri, karaci-ğer ve böbrek fonksiyon testleri normaldi. Serum vita-min B12, folat, tiroid fonksiyon testleri, demir, demir

bağlama kapasitesi ve ferritin değerleri yaşına göre normal sınırlardaydı. Elektrokardiyografi normaldi. Beyin magnetik rezonans görüntüleme normaldi. Elektroensefalogramda (EEG) bilateral fronto santroparietal bölgelerde daha belirgin olmak üzere jeneralize epileptiform anomali görüldü. Olgumuzda EEG’de epileptiform anomali vardı ancak özgeçmişin-de daha önce konvülsiyon öyküsü olmadığından ve EEG’nin normal insanlarda anormal olabilaceği gibi epilepsi hastalarında da normal olabiliceğinden EEG bozukluğu anlamlı kabul edilmedi. İdrar kültürü

(2)

nor-Fırat Tıp Dergisi 2012; 17(4): 248-249 Taşkın ve Ark.

249

maldi. Olgumuzun son 20 gündür enürezis nokturna

için 10 mg/gün’den imipramin kullandığı öğrenildi (0.41 mg/kg/gün). Bu ilaç ile enürezis şikayetinin geç-tiği öğrenildi. Olgu normal dozlarda imipramin kulla-nımına bağlı konvülsiyon olarak değerlendirildi. İmipramin tedavisi kesildi. Olgumuz antiepileptik tedavi verilmeksizin ve konvülsiyon geçirmeden 6 aydır takip edilmektedir.

TARTIŞMA

Trisiklik antidepresanlar, norepinefrin, serotonin ve dopaminin hem santral hem de periferik sinir sistemin-de nöronal geri alınımını bloke esistemin-derler. Aynı zamanda değişik derecelerde sedasyon, α-reseptör blokajı ve antikolinerjk etkiler oluştururlar. Myokardiumda hızlı sodyum kanallarının inhibisyonu kardiyak disritmi ve myokardiyal depresyona yol açar (5). İmipramin, enürezis sıklığını ilk haftada %85 oranında azaltır (6). Gepertz ve arkadaşları (7) enürezis nokturna tanısı ile daha önce çeşitli tedaviler görmüş ve düzelmemiş di-rençli vakalarda imipramin tedavisi uygulamışlar ve vakaların %64,6’sının tedaviye yanıt verdiğini göster-mişlerdir. Genellikle başlangıç dozu, 6-8 yaş grubunda, gece yatmadan 1-2 saat önce 25 mg/gün, daha büyük çocuklar ve erişkinlerde 50-75 mg/gündür (8) Olgu-muzda enüresiz nokturna tedavisi için 10 mg/gün den imipramin başlandı. Beş gün sonra cevap alındı.

İmipramin kullanımında sık görülen yan etkiler: bulanık görme, ağız kuruluğu, disüri, retansiyon, baş

dönmesi, iştah azalması ve kilo kaybıdır (9). Bunların dışında imipraminin yan etkileri arasında anksiyete, uykusuzluk, ağlama krizleri, kişilik değişikliği, gastrointestinal sistem bozuklukları, plazma norepinefrin düzeyinin artmasına bağlı taşikardi ve diastolik basınçta yükselme sayılabilir. Daha az sıklıkla konstipasyon, konvülsiyon, senkop ve kollaps olduğu bildirilmiştir (10, 11). Bu yan etkiler; imipraminin birçok beyin nörotransmitter reseptörlere, histamin H1 ve muskarinik reseptörlere antoagonist etkisi ile açık-lanmaktadır (12, 13). İmipramin bağımlı konvülsiyonların mekanizması histamin H1 reseptörle-rini bloke etmesine bağlanmıştır (14). Olgumuzda EEG’de epileptiform anomali vardı ancak özgeçmişin-de daha önce konvülsiyon öyküsü olmadığından ve EEG’nin normal insanlarda anormal olabileceği gibi epilepsi hastalarında da normal olabileceğinden EEG bozukluğu anlamlı kabul edilmedi. Hastamızda 20 gün imipramin kullanımı sonrası yan etkilerden olan konvülsiyon gelişti. Burada önemli nokta tedavi do-zunda konvülsiyon gelişmesidir. Olgumuzda imipramin tedavisi kesildi. Olgumuz antiepileptik tedavi veril-meksizin ve konvülsiyon geçirmeden 6 aydır takip edilmektedir.

Sonuç olarak, doktorların enüresiz tedavisini planlarken gereksiz imipramin kullanılmasının önlen-mesi gerektiği ve ilk seçeneğin davranış tedavisi oldu-ğunu hatırlatmak isteriz.

KAYNAKLAR

1. Elder JS. Voiding Dysfunction. In: Kliegman RM, Behrman RE, Jenson HB, Stanton BF (eds): 18th edition. Nelson Textbook of Pediatrics, WB Saunders Co, Phiadelphia 2007; 2249-53.

2. Gera T, Seth A, Mathew J. Nocturnal enuresis in children. Internet J Pediatr Neonatol 2001; 12: 1-12.

3. Koella WP, Glatt A, Klebs K, Dürst T, Epileptic phenomena induced in the cat by the antidepressants maprotiline, imipramine, clomipramine, and amitriptyline. Bio. Psychiatry 1979; 14: 485-97.

4. Rosenstein DL, Nelson JC, Jacobs SC, Seizures associated with antidepressants. J Clin Psychiatry 1993; 54: 289–99. 5. Greenbaum L. Maintenance and Replacement Therapy. In:

Kliegman RM, Behrman RE, Jenson HB, Stanton BF (eds): 18th edition. Nelson Textbook of Pediatrics, WB Saunders Co, Phiadelphia 2007; 339-57.

6. Tahmaz L, Kibar Y, Yıldırım I, Ceylan S. Combination therapy of Imipramine with Oxybutynin in children enuresis nocturna. Urol Int 2000; 65: 135-9.

7. Gepertz S, Neveus T. Imipramine for therapy resistant enuresis: a retrospective evaluatiun. J Urol 2004; 171: 2607-10.

8. Meadour S. Enuresis. Pediatrics Kidney Disease. Chester M. Edelmann, JR (eds) 1992; 2015-21.

9. Neyzi O, Ertuğrul T, Ekşi A. Psikososyal gelişme ve sorunlar, çocuğun ruhsal gelişimi, Enürezis, Pediatri. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 2002; 1420-1.

10. Shaffer D. Enuresis. In: Rutter M, Taylor E, Hersov L (eds). Child and Adolescent Psychiatry, London: Blackwell Science 1994; 505-19.

11. Hagglöf B, Andren O, Bergstrom E, Marklund L, Wendelius M. Self-Esteem in children with nocturnal enuresis and urinary ıncontinence. Eur Urol 1998; 33: 16-9.

12. Richelson E, Nelson A. Antagonism by antidepressants of neurotransmitter receptors of normal human brain in vitro. J Pharmacol Exp Ther 1984; 230: 94–102.

13. Kanba S, Richelson E, Antidepressant interactions with neurotransmitter receptors in vitro: prediction of potential side effects. In: O’Brien, R.A. (Ed.), Receptor Binding in Drug Research. Progress in Clinical Pharmacology, vol. 5. Dekker, New York 1986; 429-47.

14. Ago J, Ishikawa T, Matsumoto N, Ashequr Rahman M, Kamei C. Mechanism of imipramine-induced seizures in amygdala-kindled rats. Epilepsy Res 2006; 72: 1-9.

Referanslar

Benzer Belgeler

Hafif düzeyde zihinsel engeli olan çocuklar ın bilişsel süreç yaklaşımı göz önünde bulundurularak bilgisayar destekli öğretimle sosyal beceri öğretimi

Elmalar, renklerine göre gruplara, botanik bakımından yapılarına göre çeşitlere, kalite özelliklerine göre sınıflara ve iriliklerine göre boylara ayrılmaktadır (TS100). Elma

Veri madenciliği süreçleri kullanılarak yapılan analizlerde elde edilen sonuçların doğruluk oranı, doğru modeller kullanıldığında, diğer analiz yöntemlerine göre

· Daha sık olarak, tümör çevresindeki nöronal dokuyu sıkıştırarak bu alanların anormal, yüksek voltajlı, senkron elektriksel etkinliğine yol açar. Yüksek

• The electroencephalogram (EEG) is a recording of the electrical activity of the brain from the scalp (it may be recorded from electrodes placed directly on or in the brain

Bu aşamada en uygun özniteliklerin seçilmesi için kullanılan yaygın lineer metotla- ra örnek olarak temel bileşenler analizinin (TBA) yanı sıra bağımsız bileşenler analizi

Alkol ile ilgili açıklayıcı nitel bir araştırma olarak planlanan bu çalışmada, hem ileri araştırmalar hem de politika üretme aşamalarında göz önünde bulundurulacağı ve

Veri madenciliği tekniklerinin çok sayıda sınıflama ve kümeleme algoritmalarıyla elde edilen sonuçların mukayese edilerek en uygun modellerin seçilmesi ve Türkiye’de

Bu ise sabit eğrilikli  eğrisinin teğeti vektörü eğrisi ile  eğrisinin normali boyunca sabit uzaklıkta oluşturduğu  eğrisi de  ile aynı eğriliğe sahip

Çalışma alanı içerisinde bulunan doğal taşlara uygulanan deneylerde sonuçlar birbirine yakın olmakla beraber sonuçların tamamı bütün olarak incelendiğinde

E-Haciz projesi ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 79'uncu maddesine göre hazırlanan haciz bildirilerinin, GİB

Bu araştırma ile Sosyal Bilgiler Dersi Marmara ve Ege Bölgesi konularında öğrencilerin başarısı üzerinde başlıca öğretim ilkelerinden biri olan yakından

Klinik olarak genellikle yürümede dengesizlik, konuşma bozukluğu, istemsiz hareketler, ya da kas krampları ile başlayıp tabloya psikoz, kişilik değişiklikleri

Klinik olarak tanımlanan nöbetlerin kontrol altına alınabilmesi (hastanın hiç nöbet geçirmemesi ) veya nöbet sayısında ilaç kullanımı öncesine kıyasla %75’den

¤›m›z bir çal›flmada 15 erkek, 7 kad›n da¤c›da son kamp yeri ile zirve aras›nda ve zirveye ulaflt›ktan sonraki ilk 10 dakika içinde durumluluk anksiyete

Yani muhasebe bürosunda çalıĢan meslek mensubu ile Ģirketin muhasebe departmanında çalıĢan meslek mensubu arasında duygusal zekanın kendi duygularını değerlendirme

Katkı malzemesinin fazla kullanılmasının betona etkisi ile ilgili yapılan bir çalışmada katkı malzemesinin artması beton dayanımında önemli bir düşüşe

Non-konvulzif status epileptikus (NKSE), klinik veya subklinik iktal kayıtlar, psikojenik epileptik olmayan nöbetler (PNES) ve aritmi oranları not edildi.. Bulgular: Sekiz yüz

Amaç: Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Epilepsi Cerrahi Komisyonu tarafından epilepsi hastalarının kapsamlı değerlendirilmesini sağlayan Video-elekt- roensefalografi

Sağ frontal elektrotlarda izole olarak da izlenen, sıklıkla jeneralize 3 Hz diken ve çoklu diken yavaş dalga boşalımları gözlendi.. Aralıklı ışık uyaranında 9

Çalışmamızda özellikle EEG bulguları ile lateralizasyonun daha güç olduğu ETLE hastalarında semiyolojik verilerin önemi vurgulanmış, ETLE ve TLE hastaları

Olgumuzda nörolojik ve sistemik tek bulgu konvülziyon olup daha önce literatürde sistemik ve nörolojik tek bulgunun konvulziyon olduðu akrep sokmasý olgusuna rastlamadýk..

Sekiz yaşında kız hasta vücutta döküntü ve karın ağrısı şikayeti ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim