DÜNYA İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİ Ekim 2016 İstanbul, Türkiye

Tam metin

(1)

16. DÜNYA İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİ

19 - 21 Ekim 2016 • İstanbul, Türkiye

16 16. DÜNYA İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİ

19 - 21 Ekim 2016 • İstanbul, Türkiye

16

1

www.wfpma2016istanbul.org

KATILIM FIRSATLARI

16. DÜNYA İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİ

19 - 21 Ekim 2016 • İstanbul, Türkiye

16

(2)

16. DÜNYA İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİ

19 - 21 Ekim 2016 • İstanbul, Türkiye

16 16. DÜNYA İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİ

19 - 21 Ekim 2016 • İstanbul, Türkiye

16

İnsan yönetiminin gün demini ve geleceğ ini belirleyen, Avrupa’nın en büyü k kongresine siz de ka tılın

!

PERYÖN

23. İNSAN YÖNE TİMİ

KONGRESİ

(3)

16. DÜNYA İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİ

19 - 21 Ekim 2016 • İstanbul, Türkiye

16 16. DÜNYA İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİ

19 - 21 Ekim 2016 • İstanbul, Türkiye

16

3

Kongre alanında yapılan ankete göre, sponsor olan veya stant alan kurumların sağladıkları faydalar:

KONGRE, KURUMLARA NE GİBİ FAYDALAR SAĞLIYOR?

• Marka bilinirliği sağlanması

• Mevcut müşteriyle iyi ilişkilerin korunması ve devamı

• Yeni pazarlara açılma ve yeni müşterilere ulaşma imkanı

• Sektördeki dinamikleri paylaşlarak vizyonu genişletme

(4)

16. DÜNYA İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİ

19 - 21 Ekim 2016 • İstanbul, Türkiye

16 16. DÜNYA İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİ

19 - 21 Ekim 2016 • İstanbul, Türkiye

16

4

GEÇEN YILLARDA NELER OLDU?

KARŞILAŞTIRMALI VERİLER

TOPLAM KATILIM

2010 2011 2012 2013 2014

2,250 kişi 2,500 kişi 2,512 kişi 2,914 kişi 2,949 kişi

Kamu Özel Öğrenci

2013 4 93 3

2012 10 89 4

2011 10 89 1

2010 10 89 1

DEMOGRAFİK YAPIYA GÖRE KATILIM 2014 (%)

Kadın Erkek

2013 65 35

2012 79 21

2011 59 41

2010 43 57

SEKTÖRE GÖRE KATILIM 2014 (%)

Öğrenci Kamu

Özel

2 3

95

Kadın Erkek

47 58

Yönetici

İK Diğer

2013 92 8

2012 87 13

2011 89 12

2010 80 20

ÇALIŞAN POZİSYONUNA GÖRE KATILIM 2014 (%)

Yönetici Diğer

2013 70 30

2012 65 35

2011 62 32

2010 74 26

DEPARTMANA GÖRE KATILIM 2014 (%)

Diğer

75

25

İK

Diğer

23

77

(5)

16. DÜNYA İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİ

19 - 21 Ekim 2016 • İstanbul, Türkiye

16 16. DÜNYA İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİ

19 - 21 Ekim 2016 • İstanbul, Türkiye

16

5

KATILAN SEKTÖRLER

Akademi-Üniversite Kimya ve İlaç

Bankacılık - Finans - Sigorta Lojistik

Bilişim Teknolojileri Otomotiv

Dayanıklı Tüketim Malları Perakende

Denizcilik Reklam - Halkla İlişkiler Eğitim ve Danışmanlık Sağlık Hizmetleri

Enerji Tekstil ve Giyim

Hızlı Tüketim Ticaret

Hizmet Turizm

İletişim / Telekomünikasyon Ulaştırma

İnşaat Üretim - İmalat

KONGREDEN MEMNUNİYET 2014

5 üzerinden 4.1

KONGRE GENEL DEĞERLENDİRME

Kongre sonrası yapılan memnuniyet anketleri sonuçlarına göre katılımcılar;

Kongre tüm yönleri ile değerlendirdiğinde %97,8’i

%91’i kongre sırasında yapılan tüm etkinliklerden,

%92’si paralel oturumların içeriğinden,

%93’ü kongrede yer alan konuşmacılarımızdan memnun olarak ayrılmış.

(6)

16. DÜNYA İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİ

19 - 21 Ekim 2016 • İstanbul, Türkiye

16 16. DÜNYA İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİ

19 - 21 Ekim 2016 • İstanbul, Türkiye

16

6

TANITIM FIRSATLARI

BASIN İLANLARI Medya Sponsorlar işbirli¤i ile

minimum 30 adet bas›l› ilan ve PY (Popüler Yönetim) Dergisinde tan›t›m ve ilanlar yay›nlan›r.

İNTERNET TANITIMI www.peryon.org.tr ve www.wfpma2016istanbul.org sitelerinin yan› s›ra, ‹nternet

‹letişim Sponsoru işbirli¤i ile sektörün sürekli kulland›¤›

internet sayfalar›nda tan›t›m ve ilanlar yay›nlan›r.

E-PAZARLAMA FAAL‹YETLER‹

Kurumsal e-mailing çal›şmas›

ile yöneticilere ve insan kaynaklar› profesyonellerine yönelik gerçekleşir. 15.000

Kişiye 10 kez elektronik postalama yap›l›r.

BROŞÜR VE TANITIM K‹TLER‹

3 kez toplamda 15.000 duyuru gönderimi yap›l›r.

Bas›l› tan›t›m kitleri;

Sponsorluk Broşürü, 2.

Duyuru ve Program, Final Program, Kongre Mini

Program›n› içerir.

Ortalama 750.000$

Reklam Eşdeğerinde haber

Ortalama 200 den fazla online

yansıma

ETK‹L‹ PR DESTE⁄‹

Kongrenin duyurulmas› ile ilgili olarak tüm bas›n

faaliyetlerini yürütmek üzere

‹letişim Dan›şman›

koordinasyonunda tan›t›m

yap›l›r.

(7)

16. DÜNYA İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİ

19 - 21 Ekim 2016 • İstanbul, Türkiye

16 16. DÜNYA İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİ

19 - 21 Ekim 2016 • İstanbul, Türkiye

16

SPONSORLUK

KATEGORİLERİ

(8)

16. DÜNYA İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİ

19 - 21 Ekim 2016 • İstanbul, Türkiye

16 16. DÜNYA İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİ

19 - 21 Ekim 2016 • İstanbul, Türkiye

16

8

KONGREYE

KİMLER KATILIYOR?

E⁄‹T‹M E¤itim dan›şmanl›¤›

Yönetim dan›şmanl›¤›

Üniversiteler Meslek kuruluşlar›

ve STK’lar

‹NSAN KAYNAKLARI

‹nsan kaynaklar›

dan›şmanl›¤›

‹şe al›m hizmetleri Beyin avc›l›¤› /

Headhunting LOJ‹ST‹K

Temizlik hizmetleri Güvenlik hizmetleri Araç – Filo hizmetleri Toplant› ve konaklama

hizmetleri

Yiyecek – ‹çecek hizmetleri

Sa¤l›k ve sigorta hizmetleri REKLAM / TANITIM / ARAfiTIRMA Reklam ajanslar›

Halkla iliflkiler Araflt›rma YAYINCILIK

Yay›n Yay›nevleri Sektörel dergiler

Görsel medya

(9)

16. DÜNYA İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİ

19 - 21 Ekim 2016 • İstanbul, Türkiye

16 16. DÜNYA İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİ

19 - 21 Ekim 2016 • İstanbul, Türkiye

16

9

ANA SPONSORLUK

KAZANACAKLARINIZ;

1) Şirketin logosu aşağıdaki alanlarda “Ana Sponsor” olarak yer alır.

- Kongre Duyuruları (7.500 adet)

- Kongre Program Kitapçığı (6.500 adet)

- Kongre Final Program Kitapçığı (3.000 adet)

- Katılımcı Yaka Kartları Mini Programları (3.000 adet) - Kongre oturumlarının yer aldığı web sitesinde

- Kongre ile ilgili yapılacak mailing çalışmalarında (Haftada 3 kez x 24 hafta x minimum 10.000)

- Kongre Web Sayfası www.wfpma2016istanbul.org

- Kongrenin tanıtımının yapıldığı tüm internet sayfaları

- Basın ilanları (minimum 20 adet)

- Kongre alanı içerisinde yer alacak Sponsorluk Panosu

- Ana ve paralel salonlarda gerçekleşen oturum aralarında tüm sunum perdelerinde 2) Kongre Final Program Kitapçığında 1 adet tam sayfa şirket tanıtım yazısı veya şirket ilanı 3) Kongre sergi alanında ücretsiz stant (12 m2)

4) Kongreye ücretsiz katılımcı kontenjanı (20 kişi) (Kontenjandan sadece sponsor şirket çalışanları yararlanabilirler.) 5) Ana Sponsorlar;

“Ana Sponsorluk Kategorisi Dahilinde” sektörel bazda 1(Bir) adet olmak üzere kabul edilir.

TARİHİNE KADAR

1 EYLÜL

2016 43.560 EURO + KDV

TARİHİ SONRASI

47.190 EURO + KDV

2 YILLIK SPONSORLUK BEDELİ (2016-2017)

78.650 EURO + KDV

2500’den fazla İnsan Yönetimi profesyoneline ulaşma imkanı

tanıyan Avrupa’nın en büyük Kongresi’ne Ana Sponsor

olmak için

ACELE EDİN!

(10)

16. DÜNYA İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİ

19 - 21 Ekim 2016 • İstanbul, Türkiye

16 16. DÜNYA İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİ

19 - 21 Ekim 2016 • İstanbul, Türkiye

16

10

RESMİ SPONSORLUK

KAZANACAKLARINIZ;

1) Şirketin logosu aşağıdaki alanlarda “Resmi Sponsor” olarak yer alır.

- Kongre Duyuruları (7.500 adet)

- Kongre Program Kitapçığı (6.500 adet)

- Kongre Final Program Kitapçığı (3.000 adet)

- Katılımcı Yaka Kartları Mini Programları (3.000 adet) - Kongre oturumlarının yer aldığı web sitesinde

- Kongre ile ilgili yapılacak mailing çalışlmalarında (Haftada 3 kez x 24 hafta x minimum 10.000)

- Kongre Web Sayfası www.wfpma2016istanbul.org

- Kongrenin tanıtımının yapıldığı tüm internet sayfaları

- Basın ilanları (minimum 20 adet)

- Kongre alanı içerisinde yer alacak Sponsorluk Panosu

- Ana ve paralel salonlarda gerçekleşen oturum aralarında tüm sunum perdelerinde 2) Kongre Final Program Kitapçığında 1 adet yarım sayfa şirket tanıtım yazısı veya şirket ilanı 3) Kongre sergi alanında ücretsiz stant (6 m2)

4) Kongreye ücretsiz katılımcı kontenjanı (15 kişi)

(Kontenjandan sadece sponsor şirket çalışanları yararlanabilirler.) 5) Resmi Sponsorlar;

“Resmi Sponsorluk Kategorisi Dahilinde” sektörel bazda 1(Bir) adet olmak üzere kabul edilir.

TARİHİNE KADAR

1 EYLÜL

2016 29.150 EURO + KDV

TARİHİ SONRASI

31.350 EURO + KDV

2 YILLIK SPONSORLUK BEDELİ (2016-2017)

54.450 EURO + KDV

2015 yılının en prestijli kongresine Resmi Sponsor olmak için

ELİNİZİ

ÇABUK

TUTUN!

(11)

16. DÜNYA İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİ

19 - 21 Ekim 2016 • İstanbul, Türkiye

16 16. DÜNYA İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİ

19 - 21 Ekim 2016 • İstanbul, Türkiye

16

11

MEDYA SPONSORLUĞU

KAZANACAKLARINIZ;

1) Şirketin logosu aşağıdaki alanlarda “Medya Sponsoru” olarak yer alır.

- Kongre Duyuruları (7.500 adet)

- Kongre Program Kitapçığı (6.500 adet)

- Kongre Final Program Kitapçığı (3.000 adet)

- Katılımcı Yaka Kartları Mini Programları (3.000 adet) - Kongre oturumlarının yer aldığı web sitesinde

- Kongre ile ilgili yapılacak mailing çalışlmalarında (Haftada 3 kez x 24 hafta x minimum 10.000)

- Kongre Web Sayfası www.wfpma2016istanbul.org

- Kongrenin tanıtımının yapıldığı tüm internet sayfaları

- Basın ilanları (minimum 20 adet)

- Kongre alanı içerisinde yer alacak Sponsorluk Panosu

- Ana ve paralel salonlarda gerçekleşen oturum aralarında tüm sunum perdelerinde 2) Kongre Final Program Kitapçığında 1 adet yarım sayfa şirket tanıtım yazısı veya şirket ilanı 3) Kongre sergi alanında ücretsiz stant (6 m2)

4) Kongreye ücretsiz katılımcı kontenjanı (20 kişi)

(Kontenjandan sadece sponsor şirket çalışanları yararlanabilirler.) 5) Medya Sponsorları;

Basılı Medya (Medya Sponsoru) TV Kanalı (Görsel Sponsoru)

Internet Medya (İnternet Medya Sponsoru)

Radyo Kanalı (İletişim Sponsoru) olmak üzere 4 ayrı kategoride sponsorluk katılımı yapılabilir.

Sektörel bazda 1(Bir) adetten fazla katılım olabilir.

MEDYA SPONSORLUK ŞARTLARI KARŞILIKLI GÖRÜŞÜLECEKTİR.

Bu eşsiz kongreyi herkes sizinle

öğrensin!

Medya Sponsorumuz olun,

BÜYÜK HABERİ İLK VEREN OLMANIN GURURUNU

YAŞAYIN!..

(12)

16. DÜNYA İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİ

19 - 21 Ekim 2016 • İstanbul, Türkiye

16 16. DÜNYA İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİ

19 - 21 Ekim 2016 • İstanbul, Türkiye

16

12

KONGRE SPONSORLUĞU

KAZANACAKLARINIZ;

1) Şirketin logosu aşağıdaki alanlarda “Kongre Sponsoru” olarak yer alır.

- Kongre Duyuruları (7.500 adet)

- Kongre Program Kitapçığı (6.500 adet)

- Kongre Final Program Kitapçığı (3.000 adet)

- Katılımcı Yaka Kartları Mini Programları (3.000 adet) - Kongre oturumlarının yer aldığı web sitesinde

- Kongre ile ilgili yapılacak mailing çalışlmalarında (Haftada 3 kez x 24 hafta x minimum 10.000)

- Kongre Web Sayfası www.wfpma2016istanbul.org

- Kongrenin tanıtımının yapıldığı tüm internet sayfaları

- Basın ilanları (minimum 20 adet)

- Kongre alanı içerisinde yer alacak Sponsorluk Panosu

- Ana ve paralel salonlarda gerçekleşen oturum aralarında tüm sunum perdelerinde

2) Kongre Final Program Kitapçığında 1 adet yarım sayfa şirket tanıtım yazısı veya şirket ilanı 3) Kongre sergi alanında ücretsiz stant (6 m2)

4) Kongreye ücretsiz katılımcı kontenjanı (5 kişi)

(Kontenjandan sadece sponsor şirket çalışlanları yararlanabilirler.) 5) Kongre Sponsorları;

“Kongre Sponsorları Kategorisi Dahilinde” sektörel bazda 1(Bir) adet olmak üzere kabul edilir.

TARİHİNE KADAR

1 EYLÜL

2016 19.000 EURO + KDV

TARİHİ SONRASI

19.800 EURO + KDV

2 YILLIK SPONSORLUK BEDELİ (2016-2017)

33.660 EURO + KDV

Marka değeriniz için büyük fırsat!

Siz de Kongre Sponsoru olmak için

HAREKETE

GEÇİN!

(13)

16. DÜNYA İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİ

19 - 21 Ekim 2016 • İstanbul, Türkiye

16 16. DÜNYA İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİ

19 - 21 Ekim 2016 • İstanbul, Türkiye

16

13

OTURUM SPONSORLUĞU

Şirketler tarafından önerilecek konu ve konuşmacılar ve / veya PERYÖN tarafından belirlenmiş oturumların sponsorluğudur. Konu ve konuşmacı onayları şirket ile beraber PERYÖN tarafından verilir.

Bu konudaki önerinizi 29 Ağustos 2016 tarihine kadar iletmenizi rica ediyoruz.

KAZANACAKLARINIZ;

1) Şirketin logosu aşağıdaki alanlarda “Oturum Sponsoru” olarak yer alır.

- Kongre Duyuruları (7.500 adet)

- Kongre Program Kitapçığı (6.500 adet)

- Kongre Final Program Kitapçığı (3.000 adet)

- Katılımcı Yaka Kartları Mini Programları (3.000 adet) - Kongre oturumlarının yer aldığı web sitesinde

- Kongre ile ilgili yapılacak mailing çalışlmalarında (Haftada 3 kez x 24 hafta x minimum 10.000)

- Kongre Web Sayfası www.wfpma2016istanbul.org

- Kongrenin tanıtımının yapıldığı tüm internet sayfaları

- Basın ilanları (minimum 20 adet)

- Kongre alanı içerisinde yer alacak Sponsorluk Panosu

- Ana ve paralel salonlarda gerçekleşen oturum aralarında tüm sunum perdelerinde

2) Şirketin Sponsor olduğu oturum için 50 kişilik ücretsiz katılım olanağı sağlanır. Kontenjan sayısı kadar davetli ismi registration@wfpma2016istanbul.org adresine iletildiğinde kayıtları alınır.

3) Şirket logosu sponsor olunan oturum süresince perdede yer alır.

PARALEL OTURUM

ANA OTURUM YAN OTURUM

TARİHİNE

KADAR

1 EYLÜL

2016

15.400 EURO + KDV 11.700 EURO + KDV

TARİHİ

SONRASI

16.800 EURO + KDV 12.480 EURO + KDV

2 YILLIK SPONSORLUK BEDELİ (2016-2017)

27.800 EURO

+ KDV 20.570 EURO + KDV

Kongre temasıyla ilgili istediğiniz

konuyu, konuşmacıyı önerinizle beraber

belirleyin,

GELİN BİRLİKTE

KONUŞALIM!

(14)

16. DÜNYA İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİ

19 - 21 Ekim 2016 • İstanbul, Türkiye

16 16. DÜNYA İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİ

19 - 21 Ekim 2016 • İstanbul, Türkiye

16

14

KEYNOTE SPONSORLUĞU

1 EYLÜL 2016

TARİHİNE KADAR

48.400 EURO + KDV

TARİHİ SONRASI

54.450 EURO + KDV

2 YILLIK SPONSORLUK BEDELİ (2016-2017)

87.450 EURO + KDV

Bu konudaki önerinizi 1 Ağustos 2016 tarihine kadar iletmenizi rica ediyoruz.

KAZANACAKLARINIZ;

1) Şirketin logosu aşağıdaki alanlarda “Keynote Sponsoru” olarak yer alır.

- Kongre Duyuruları (7.500 adet)

- Kongre Program Kitapçığı (6.500 adet)

- Kongre Final Program Kitapçığı (3.000 adet)

- Katılımcı Yaka Kartları Mini Programları (3.000 adet) - Kongre oturumlarının yer aldığı web sitesinde

- Kongre ile ilgili yapılacak mailing çalışmalarında (Haftada 3 kez x 24 hafta x minimum 10.000)

- Kongre Web Sayfası www.wfpma2016istanbul.org

- Kongrenin tanıtımının yapıldığı tüm internet sayfaları

- Basın ilanları (minimum 20 adet)

- Kongre alanı içerisinde yer alacak Sponsorluk Panosu

- Ana ve paralel salonlarda gerçekleşen oturum aralarında tüm sunum perdelerinde 2) Kongre Final Program Kitapçığında 1 adet tam sayfa şirket tanıtım yazısı veya şirket ilanı 3) Kongre sergi alanında ücretsiz stant (18 m2)

4) Kongreye ücretsiz katılımcı kontenjanı (25 kişi)

(Kontenjandan sadece sponsor şirket çalışlanları yararlanabilirler.) 5) Keynote Sponsorları;

“Keynote Sponsorları Kategorisi Dahilinde” sektörel bazda 1(Bir) adet olmak üzere kabul edilir.

6) Oturum açılışında, firma yetkilisinin 3 dakikalık kısa firma sunumu yapması veya 3 dakikalık firma tanıtım filminin gösterimi

7) Keynote konuşmacının firma yetkilisi tarafından sahneye davet edilmesi

*Rakamlar minimum bedel olarak belirlenmiş olup, konuşmacı giderleri sponsorluk bedeline dahil değildir.

Vizyonu belirleyen isimleri katıımcılar ile

buluşturun!

MARKANIZ İÇİN DOĞRU

SEÇİM!

(15)

16. DÜNYA İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİ

19 - 21 Ekim 2016 • İstanbul, Türkiye

16 16. DÜNYA İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİ

19 - 21 Ekim 2016 • İstanbul, Türkiye

16

15

DESTEK SPONSORLUĞU

KAZANACAKLARINIZ;

1) Şirketin logosu aşlağıdaki alanlarda “Destek Sponsoru” olarak yer alır.

- Kongre Duyuruları (7.500 adet)

- Kongre Program Kitapçığı (6.500 adet)

- Kongre Final Program Kitapçığı (3.000 adet)

- Katılımcı Yaka Kartları Mini Programları (3.000 adet) - Kongre oturumlarının yer aldığı web sitesinde

- Kongre ile ilgili yapılacak mailing çalışlmalarında (Haftada 3 kez x 24 hafta x minimum 10.000)

- Kongre Web Sayfası www.wfpma2016istanbul.org

- Kongrenin tanıtımının yapıldığı tüm internet sayfaları

- Basın ilanları (minimum 20 adet)

- Kongre alanı içerisinde yer alacak Sponsorluk Panosu

- Ana ve paralel salonlarda gerçekleşen oturum aralarında tüm sunum perdelerinde 2) Kongreye ücretsiz katılımcı kontenjanı (5 kişi)

3) Kongre Final Program Kitapçığında 1 adet yarım sayfa şirket tanıtım yazısı veya şirket ilanı 4) Destek Sponsorları;

“Destek Sponsorları Kategorisi Dahilinde” sektörel bazda 1 (Bir) adet olmak üzere kabul edilir.

TARİHİNE KADAR

1 EYLÜL

2016 8.800 EURO + KDV

TARİHİ SONRASI

9.500 EURO + KDV

2 YILLIK SPONSORLUK BEDELİ (2016-2017)

14.850 EURO + KDV

Avrupa’nın en büyük kongresine

MARKANIZL A DESTEK

OLUN!

(16)

16. DÜNYA İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİ

19 - 21 Ekim 2016 • İstanbul, Türkiye

16 16. DÜNYA İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİ

19 - 21 Ekim 2016 • İstanbul, Türkiye

16

16

KAZANACAKLARINIZ;

1) Şirketin logosu aşlağıdaki alanlarda “Etkinlik Sponsoru” olarak yer alır.

- Kongre Duyuruları (7.500 adet)

- Kongre Program Kitapçığı (6.500 adet)

- Kongre Final Program Kitapçığı (3.000 adet)

- Katılımcı Yaka Kartları Mini Programları (3.000 adet) - Kongre oturumlarının yer aldığı web sitesinde

- Kongre ile ilgili yapılacak mailing çalışmalarında (Haftada 3 kez x 24 hafta x minimum 10.000)

- Kongre Web Sayfası www.wfpma2016istanbul.org

- Kongrenin tanıtımının yapıldığı tüm internet sayfaları

- Basın ilanları (minimum 20 adet)

- Kongre alanı içerisinde yer alacak Sponsorluk Panosu

- Ana ve paralel salonlarda gerçekleşen oturum aralarında tüm sunum perdelerinde 2) Kongre Final Program Kitapçığında 1 adet yarım sayfa şirket tanıtım yazısı veya şirket ilanı 3) Etkinlik Sponsorları;

- Açılış

- Akşam Etkinlikleri (Konser, gösteri vb) - Kongre alanı içerisinde aktivite

olmak üzere farklı kategorilerde sponsorluk katılımı yapılabilir.

(Firma, gerçekleştireceği etkinliği PERYÖN’ ün onayına sunar.) Sektörel bazda 1 (Bir) adetten fazla katılım olabilir.

4) Şirket logosu etkinliğin gerçekleştirildiği salonda programın başında ve sonunda perdede yer alır. Etkinliğin salonda gerçekleştirilmemesi durumunda, şirket logosu ve firma yetkilileri tarafından hazırlanan görseller, ilgili mekanda ve PERYÖN tarafından onaylanan şekilde konumlandırılır.

SPONSORLUK ŞARTLARI KARŞILIKLI GÖRÜŞÜLECEKTİR.

ETKİNLİK SPONSORLUĞU

23. İnsan Yönetimi Kongresi’nde markanızla ve aktivitelerinizle

var olmaya ne dersiniz?

(17)

16. DÜNYA İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİ

19 - 21 Ekim 2016 • İstanbul, Türkiye

16 16. DÜNYA İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİ

19 - 21 Ekim 2016 • İstanbul, Türkiye

16

17

İletişim Danışmanlığı Kargo-Dağıtım (Yurtiçi-Yurtdışı)

Fuar Kurulum Kongre İkramları

Basılı Malzeme Katılımcı Anketlerinin Yapılması ve Değerlendirilmesi

Kongre Personel Hizmetleri Teknoloji Desteği Konaklama

Kongre Merkezi Acil İlk Yardım Hizmetleri Web Sitesi

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Business Center Katılımcı Sigortası

HİZMET SPONSORLUĞU

KAZANACAKLARINIZ;

1) Şirketin logosu aşağıdaki alanlarda “Hizmet Sponsoru” olarak yer alır.

- Kongre Duyuruları (7.500 adet)

- Kongre Program Kitapçığı (6.500 adet)

- Kongre Final Program Kitapçığı (3.000 adet)

- Katılımcı Yaka Kartları Mini Programları (3.000 adet) - Kongre oturumlarının yer aldığı web sitesinde

- Kongre ile ilgili yapılacak mailing çalışmalarında (Haftada 3 kez x 24 hafta x minimum 10.000)

- Kongre Web Sayfası www.wfpma2016istanbul.org

- Kongrenin tanıtımının yapıldığı tüm internet sayfaları

- Basın ilanları (minimum 20 adet)

- Kongre alanı içerisinde yer alacak Sponsorluk Panosu

- Ana ve paralel salonlarda gerçekleşen oturum aralarında tüm sunum perdelerinde 2) Hizmet Sponsorları;

“Hizmet Sponsorları Kategorisi Dahilinde” sektörel bazda 1 (Bir) adet olmak üzere kabul edilir.

SPONSORLUK ŞARTLARI KARŞILIKLI GÖRÜŞÜLECEKTİR.

HİZMETİNİZ İLE FARKINIZI

YANSITIN!

(18)

16. DÜNYA İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİ

19 - 21 Ekim 2016 • İstanbul, Türkiye

16 16. DÜNYA İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİ

19 - 21 Ekim 2016 • İstanbul, Türkiye

16

FARK

YARATMA

MECRALARI

(19)

16. DÜNYA İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİ

19 - 21 Ekim 2016 • İstanbul, Türkiye

16 16. DÜNYA İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİ

19 - 21 Ekim 2016 • İstanbul, Türkiye

16

19

FARK YARATMA MECRALARI

1.KONGRE ÇANTASI İÇİNE TANITIM BROŞÜRÜ

3.YAKA KARTI KORDONETİ

2.KONGRE MİNİ PROGRAM

Kişilerin vazgeçilmezi, yanlarından ayırmadıkları olmazsa olmazları çantalar…

Tüm kongre katılımcılarına (2.500 adet) ücretsiz olarak

verilecek olan Kongre Çantası içerisinde broşürünüzle yer alabilme ve İnsan Kaynakları profesyonellerinin çantalarına girebilme imkanını kaçırmayın!

Broşür büyüklüğünün 4 adet A4 sayfasını geçmeyecek şekilde olması gerekmektedir. Broşür dışında tanıtıcı materyal konulması istenmesi halinde, materyalin ebadına göre fiyat farkı oluşur.

(Bu fırsat maksimum 10 firma için geçerlidir.)

1.200 EURO + KDV

3.350 EUR O + KDV+MALİYET

6.600 EURO + KD V+MALİYET

Tam 3.000 adet hazırlanan, katılımcıların kongre boyunca en iyi dostları Kongre Mini Program Kitapçığının arkasında ilanınızın olmasını

istemez misiniz?

Artık mobil olmak çok kolay! Biz 2.500 adet yaka kartı kordonetini logonuz ile üretelim, siz 2 gün boyunca görünür ve ulaşılabilir olmanın keyfini sürün.

(20)

16. DÜNYA İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİ

19 - 21 Ekim 2016 • İstanbul, Türkiye

16 16. DÜNYA İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİ

19 - 21 Ekim 2016 • İstanbul, Türkiye

16

20

FARK YARATMA MECRALARI

4.KONGRE ÇANTASI

6.PASAPORT

5. YEMEK İÇİN BULUŞLUYORUZ!

Kongre Çantası yükünüzü hafifletiyor!

Katılımcılar kongre dokümanlarını çantalarının içinde taşırken, logonuzu kongre çantası dışında taşımaya ne dersiniz? Bu fırsatla, kongre için hazırlanacak 2.500 adet çantaya şirket logosunun basılabilmesi olanağı sağlanır.

Kaşılıklı görüşülecektir

15.950 EURO + KD V 28.600 EURO + KDV

3.450 EURO + KD V+MALİYET

Bu öğle kimselere söz vermeyin çünkü hep beraber yemekte buluşuyoruz! Öğle yemeğine sponsor olan katılımcıları, network yapmak için cesaretlendirin. Yemeğin yenileceği alanda şirket el ilanı dağıtma, masa bayrağı koyma ve eşantiyon verme ve bir çok farklı tanıtım / branding ayrıcalıklarından yararlanın.

Bu ayrıcalık program kitapçığına da eklenir.

(Tanıtım fırsatları firma ile ayrıca detaylandırılacaktır) TEK GÜN

İKİ GÜN

Pasaportlar hazır sıra vize almaya geldi!

Tüm katılımcı çantalarına (2.500 adet) konulan pasaportlarla katılımcılar kongre bitimine kadar, stant firmalarını dolaşarak pasaportunu

kaşelettiriyor ve PERYÖN’ den hediye kazanıyor.

Kongrede katılımcılar tarafından en çok rağbet gören bu pasaportun arkasında ilanınız olmasını istemez misiniz?

(21)

16. DÜNYA İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİ

19 - 21 Ekim 2016 • İstanbul, Türkiye

16 16. DÜNYA İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİ

19 - 21 Ekim 2016 • İstanbul, Türkiye

16

21

FARK YARATMA MECRALARI

7. KATILIMCI HEDİYE SPONSORLUĞU

Sevindiren tanıtımın

bir parçası olmak ister misiniz?

Verilecek hediye firma tarafından belirlenecek olup, PERYÖN’ ün onaylaması gerekir.

Açılış oturumundan veya keynote oturumundan önce, yapılacak çekiliş ile salonda bulunan katılımcılara verilecek hediye, sahne ve akış yönetmeni tarafından anons edilir. Hediyelerini kazananlara ana sahnede

hediyeleri verilirken, perdelerde firmanin logosu bulunur. Maksimum 3 firma için sağlanacak bu ayrıcalık program kitapçığına da eklenir.

(Tanıtım fırsatları firma ile ayrıca detaylandırılacaktır)

6.800 EURO + KDV

(22)

16. DÜNYA İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİ

19 - 21 Ekim 2016 • İstanbul, Türkiye

16 16. DÜNYA İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİ

19 - 21 Ekim 2016 • İstanbul, Türkiye

16

22

FARK YARATMA MECRALARI

8. BESLENME ÇANTASI OTURUMLARI

Hem karnımızı hem zihnimizi doyuruyoruz!

Öğle arasını kişisel gelişimlerine ayırmak isteyenler için tasarlanmış bu yarım saatlik oturumlarda katılımcılar sandviçlerini yerken, pratik öneriler dinleyerek sorularına cevap alabilirler. Katılımcılar, kendileri için hazırlanmış sandviç-meşrubat-meyve paketlerini salonlarda bulacaklar. Bu ayrıcalıklı oturumların sponsoru olmak ve markınızın nasıl tanıtılacağını öğrenmek için hemen harekete geçin. Bu ayrıcalık program kitapçığına da eklenir.

(Tanıtım fırsatları firma ile ayrıca detaylandırılacaktır)

15.000 EUR

O + KD V

1 GÜN T

OPLAM 3 O

TURUM

5.500 EURO + KDV

TEK OTURUM

25.000 EURO + KDV

2 GÜN TOPLAM 6 OTURUM

(23)

16. DÜNYA İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİ

19 - 21 Ekim 2016 • İstanbul, Türkiye

16 16. DÜNYA İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİ

19 - 21 Ekim 2016 • İstanbul, Türkiye

16

23

FARK YARATMA MECRALARI

9. KAHVE MOLASI SPONSORLUĞU

Yoğun ve doyurucu bir kongrenin en sıcak

molasında, bütün katılımcıların sohbetlerini sizin firmanızın logosunun bulunduğu kahve bardaklarıyla yapılmasını istemez misiniz?

Kahve molası sponsorluğu size kahve bardaklarında firma logonuzu sergilemenizin yanı sıra, masalardaki atıştırmalıkların ayrılmaz parçası olan peçetelerin üzerinde de logonuzla var olmanıza fırsat verir.

Katılımcılarla kahve molasında buluşma ayrıcalığını kaçırmayın. Bu ayrıcalık program kitapçığına da eklenir.

(Tanıtım fırsatları firma ile ayrıca detaylandırılacaktır)

10. PROGRAM KITABI İLAN

Tam 3.000 adet hazırlanan, katılımcıların kongre boyunca en iyi dostları olup, sonrasında arşivledikleri program kitabında

markanızın olmasına ne dersiniz?

1.000 EURO + KD V

1/2 SAYFA

24.000 EUR

O + KD V

2 GÜN TÜ

M KAHVE M

OLALARI

1.460 EUR

O + KD V

TAM SA YFA

15.000 EUR O + KDV

1 GÜN TÜM KAHVE MOLALARI

(24)

16. DÜNYA İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİ

19 - 21 Ekim 2016 • İstanbul, Türkiye

16 16. DÜNYA İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİ

19 - 21 Ekim 2016 • İstanbul, Türkiye

16

25 24

SPONSORLUK HAKLARI

SPONSORLUK BEDELİ ŞİRKET LOGOSU KULLANIMI

FİNAL PROGRAM KİTAPÇIĞINDA

İLAN

SERGİ ALANINDA

ÜCRETSİZ STANT

KONGREYE ÜCRETSİZ

KATILIM

SEKTÖREL KATILIM

1 Eylül 2016 Tarihine Kadar

1 Eylül 2015

Tarihi Sonrası Tüm Mecralarda

ANA SPONSOR

43.560 EURO 47.190 EURO √ 1 Tam Sayfa 12 m2 20 kişi Tek firma

RESMİ SPONSOR

29.150 EURO 31.350 EURO √ 1 Yarım Sayfa 6 m2 15 kişi Tek firma

MEDYA SPONSORU

Karşılıklı Görüşülecektir √ 1 Yarım Sayfa 6 m2 20 kişi

KONGRE SPONSORU

19.000 EURO 19.800 EURO √ 1 Yarım Sayfa 6 m2 5 kişi Tek firma

KEYNOTE SPONSORU

48.400 EURO 54.450 EURO √ 1 Tam Sayfa 18 m2 25 kişi Maksimum

3 firma

OTURUM SPONSORU

Paralel Oturum Ana Salon

15.400 EURO

Paralel Oturum Yan Salon

11.700

Paralel Oturum Ana Salon

16.800 EURO

Paralel Oturum Yan Salon

12.480

ilgili oturma 50 kişi &

5 davetiye ilgili oturma 30 kişi

DESTEK SPONSORU

8.800 EURO 9.500 EURO 1 Yarım Sayfa 5 kişi Tek firma

ETKİNLİK SPONSORU

Karşılıklı Görüşülecektir √

HİZMET SPONSORU

Karşılıklı Görüşülecektir √ Tek firma

Fiyatlara KDV dahil değildir.

Tüm sponsorluk kategorilerinde

2 YILLIK

SPONSORLUK ANLAŞMASI YAPILMASI HALİNDE

%10 İNDİRİM YAPILACAKTIR.

(25)

16. DÜNYA İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİ

19 - 21 Ekim 2016 • İstanbul, Türkiye

16 16. DÜNYA İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİ

19 - 21 Ekim 2016 • İstanbul, Türkiye

16

27 26

FARK YARATMA MECRALARI

Detaylı bilgi için;

Tel: 0216 368 00 79

www.wfpma2016istanbul.org secretariat@wfpma2016istanbul.org

FARK YARATMA

BEDELİ KAÇ FİRMA

Kongre Çantası içine

Tanıtım Broşürü

1.200 EURO Maksimum10 firma

Kongre

Mini Program

3.350 EURO Tek firma

Yaka Kartı

Kordoneti

6.600 EURO + MALİYET Tek firma

Kongre Çantası

Karşılıklı Görüşülecektir Tek firma

Yemek için

Buluşuyoruz!

Tek Gün 15.950 EURO

İki Gün 28.600 EURO Maksimum 5 firma

Katılımcı Hediye

Sponsorluğu

6.800 EURO Maksimum3 firma

Kahve Molası

Tek Gün Tüm Kahve Molaları15,000 EURO

İki Gün Tüm Kahve Molaları 24,000 EURO Tek firma

Kendi

sponsorluğunuzu

belirleyin.

Karşılıklı Görüşülecektir Maksimum 5 firma

Fiyatlara KDV dahil değildir.

FARK YARATMA

BEDELİ KAÇ FİRMA

Pasaport

3.450 EURO Tek firma

Beslenme Çantası Oturumları

2 gün 6 oturum 25.000 EURO

1 gün 3 oturum 15.000 EURO

Tek oturum 5.500 EURO

Maksimum 6 firma

Kongre Program Kitabına ilan

1/2 sayfa

1.000 EURO

Maksimum 5 firma

Kongre Program

Kitabına ilan

1 sayfa

1.460 EURO

Maksimum 5 firma

Fiyatlara KDV dahil değildir.

(26)

16. DÜNYA İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİ

19 - 21 Ekim 2016 • İstanbul, Türkiye

16 16. DÜNYA İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİ

19 - 21 Ekim 2016 • İstanbul, Türkiye

16

28

SERGİ ALANI KATILIMI

Şimdiye Kadar:

92%

oranında

hizmet memnuniyeti

89%

oranında

Stant ziyaretçi sayısından memnuniyet

Firmaların

93%’ü

tekrar

katılmak istiyor Sergi alanı olarak Haliç Kongre Merkezi fuaye alanları kullanılacaktır.

Bu alanda kurulacak stantların büyüklükleri minimum 6 m2 den başlayan 6, 12, 18 ve üstü m2 dir.

- Stant yeri

- 1 adet masa, 2 adet sandalye, 1 adet 3’lü priz

- 1 adet ücretsiz kongre katılımı (Katılımcı isminin 31 Ağustos 2016 tarihine kadar bildirilmesi gerekir.) - Şirket logosu aşağıda adı geçen tüm alanlarda yer alır

- Kongre final program kitapçığı 3.000 Adet

- Katılımcı yaka kartları mini programlar 3.000 Adet - Kongre web sayfasında www.wfpma2016istanbul.org - Pasaport

- Alandaki Stant Panoları

Stant planları hakkında detaylı bilgi almak için lütfen aşağıdaki alternatiflerden birini kullanın http://wfpma2016istanbul.org / SAYFASINI TIKLAYIN!

kongre@peryon.org.tr & secretariat@wfpma2016istanbul.org / MAIL ATIN!

(+90) 216 368 00 79 / ARAYIN!

*Kesin satış için, belirtilen ücret aralığındaki tarihlerde sözleşme yapılması ve tüm ödemenin sözleşme ile beraber tamamlanmış olması gerekmektedir.

*Stant dağılımı, sponsorluk kategori sahiplerine öncelikli dağıtım ile başlayacak, daha sonrasında başvuruların ödeme önceliğine göre devam edecektir.

*20 - 21 Ekim tarihlerinde stant alanı kullanımı 2 gün boyunca firmaya ait olacaktır.

1 Temmuz 2016 Öncesi

1 Temmuz 2016 1 Eylül 2016

1 Eylül 2016 Sonrası

1. BÖLGE 561 EURO 616 EURO 678 EURO

2. BÖLGE 523 EURO 574 EURO 633 EURO

Fiyatlara KDV dahil değildir. Fiyatlar m2 ücretidir.

STANT ALAN ŞİRKETLERE SAĞLANACAK OLANAKLAR

(27)

16. DÜNYA İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİ

19 - 21 Ekim 2016 • İstanbul, Türkiye

16 16. DÜNYA İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİ

19 - 21 Ekim 2016 • İstanbul, Türkiye

16

29

PY DERGİSİ KONGRE AVANTAJLARI

Kongrenin tüm sp onsor ve stant firmaları için

büyük fırsat!

Türkiye’de insan y önetiminin nabzını tutan PY D ergisi’ne

1 yıllık ilan verin,

% 30 indirimli tarifelerden

yararlanın!

Daha fazla bilgi için:

Pınar Sökin pinar.sokin@peryon.org.tr Tel: 0212 216 368 00 79

(28)

16. DÜNYA İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİ

19 - 21 Ekim 2016 • İstanbul, Türkiye

16 16. DÜNYA İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİ

19 - 21 Ekim 2016 • İstanbul, Türkiye

16

30

KONGRE KAYIT ÜCRETLERİ 20-21 EKİM 2016

29 Nisan 2016’ı kadar

30 Nisan 2016 15 Temmuz 2016

arası

16 Temmuz 2016 30 Eylül 2016

arası

1 Ekim 2016 sonrası

Katılımcı 730 EURO 790 EURO 885 EURO 945 EURO

Grup İndirimi

(2-5 Kişi Arası) 690 EURO 745 EURO 800 EURO 860 EURO

Grup İndirimi

(6-9 Kişi Arası) 650 EURO 710 EURO 765 EURO 820 EURO

Grup İndirimi

(10 Kişi ve Üzeri) 590 EURO 655 EURO 710 EURO 770 EURO

Öğrenci 150 EURO

Fiyatlar 1 kişi içindir. %18 KDV eklenecektir.

Fiyatların geçerli olabilmesi ve kaydınızın tamamlanabilmesi için, kayıt olunan dönem içerisinde ödeme yapılması gerekmektedir. PERYÖN indirimi, aidat borcu olmayan üyeler için geçerlidir.

Aynı anda iki indirim kullanılamaz, indirimlerden en yüksek olan uygulanır.

Öğrenci kayıt fiyatları, çalışmayan, 26 yaşını aşmamış ve halen lisans ve yüksek lisans öğrencisi olduğunu ispat edenler için geçerlidir. (Öğrenci kimliği, öğrenci belgesi vs. evraklarının gönderilmesi gerekmektedir.)

(29)

16. DÜNYA İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİ

19 - 21 Ekim 2016 • İstanbul, Türkiye

16 16. DÜNYA İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİ

19 - 21 Ekim 2016 • İstanbul, Türkiye

16

31

BİZE ULAŞIN!

PERYÖN

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği

Üst Bostancı Mahallesi Yalıyolu Sokak No: 54 İsmail Ergin İş Merkezi B Blok Kat: 4 Kadıköy – İstanbul

Tel: 0216 368 00 79 • Faks: 0216 368 13 19

www.wfpma2016istanbul.org • secretariat@wfpma2016istanbul.org

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :