‹nsanlar›n genel olarak yolsuzlu¤a bulaflt›¤› bir ülkede, özgürlük uzun sure yaflayamayacakt›r. Edmund Burke

Tam metin

(1)

‹nsanlar›n genel olarak yolsuzlu¤a bulaflt›¤› bir ülkede, özgürlük uzun sure yaflayamayacakt›r.

Edmund Burke

SONUÇ

Yolsuzluk kamu veya özel kaynakl› herhangi bir görevin kiflisel ç›kar amac›y- la kötüye kullan›lmas›d›r. Yolsuzlu¤un oluflabilmesi için özel veya kamu kay- nakl› emanet edilmifl bir yetkinin olmas› ve bu yetkinin emanet eden kifli (mü- vekkilin) veya kurumun bilgisi d›fl›nda kötüye kullan›lmas› gereklidir. Burada müvekkili baflta devlet olmak üzere, iflveren, özel firma sahibi temsil etmekte- dir. Vekili ise, kamu ve özel sektör çal›flanlar› oluflturmaktad›r. Müvekkil veki- le belli bir sözleflmeye dayal› olarak ifl havale etmekte ve kendi ad›na hareket et- me yetkisi vermektedir. Sözleflme ile sa¤lanan yetki devri vekil taraf›ndan mü- vekkil aleyhine ve kendi lehine ç›kar sa¤lamak amac›yla kullan›lmas› yolsuzlu-

¤u ortaya ç›karmaktad›r.

Yolsuzluk düzeyi tekel gücü, takdir yetkisi ve hesap verebilirlik taraf›ndan belirlenmektedir. Tekel gücüne ve takdir yetkisine sahip olmak yolsuzluk düze- yini artt›r›rken hesap verebilirlik bunu azalmaktad›r. Tekel gücü daha çok kamu- sal regülasyonlar›n fazla oldu¤u ekonomilerde görülmektedir. Takdir yetkisi ise, idari kurallar›n ve düzenlemeler yetersiz oldu¤u geliflmekte olan ülkelerde yay- g›n olarak bulunmaktad›r. Yolsuzluk dinamikleri bu flekilde tan›mland›¤›nda, ayn› zamanda mücadele flekilleri de ortaya konmaktad›r. Ekonomideki tekelci yap›lar›n azalt›lmas›, resmi takdir yetkilerinin belli kurallara ba¤lanmas› ve flef- fafl›¤›n artt›r›lmas› yolsuzluklar› azaltacakt›r.

Yolsuzluk iki ekonomik aktör aras›nda, ilintiye mahal vermeyecek flekilde, piyasa iliflkileri çerçevesinde yap›lan ticari ifllemlerde (the arm's length - emsa- line uygunluk) ortaya ç›kmamaktad›r. E¤er kiflisel ve ailesel iliflkiler özel eko- nomik birimlerin veya kamu yöneticilerinin iktisadi kararlar›n› verirken söz ko- nusu oluyor ise; bu iliflkilerin yolsuzluk üretme kapasitelerinden söz edilebilir.

Yolsuzlu¤un bafll›ca nedenleri olarak; ticari k›s›tlamalar, devlet sübvansiyon- lar›, fiyat kontrolleri, çoklu döviz kuru uygulamalar›, do¤al zenginliklerin varl›-

¤› ve sosyolojik faktörler gösterilebilir.

Bir ülkedeki yolsuzluk düzeyini etkileyen birçok faktörden söz edilebilir. Bu faktörler sosyal, siyasal, ekonomik olmak üzere farkl› kaynaklardan beslenebil- mektedir. Yolsuzlu¤a etki eden faktörleri do¤rudan ve dolayl› olarak iki ana bafl-

Sonuç

(2)

kamu harcama kararlar›, siyasi yozlaflma ve di¤er takdire ba¤l› kararlar do¤ru- dan faktörler aras›nda say›labilir. Yolsuzlu¤u etkileyen dolayl› faktörler ise, bü- rokrasinin kalitesi, siyasi ve idari duyarl›l›k, yapt›r›m mekanizmas›, kurallar›n, kanunlar›n ve süreçlerin fleffafl›¤›d›r.

Rüflvet, en yayg›n ve en çok bilinen yolsuzluk fleklidir. Rüflvet; yapt›r›lmak istenen bir iflte yasa d›fl› kolayl›k ve çabukluk sa¤lanmas› için bir kimseye mal veya para olarak sa¤lanan ç›kar olarak tan›mlanm›flt›r.

Yolsuzluklar› olumlayan yaklafl›mlar genelde kat› kurallara ve hantal bir ya- p›ya sahip ülkelerde, böylelikle esneklik sa¤lanabildi¤i, kaybedilen zaman›n al- ternatif maliyeti düflünüldü¤ünde yolsuzluklar›n ortaya ç›karaca¤› zararlar›n dengelenebildi¤i iddia edilmektedir. Bu çerçevede rüflvet idari sistemin difllile- rinin iflleyiflinde bir tür ya¤ ifllevi gördü¤ü, baz› ülke örnekleri ba¤lam›nda (özel- likle geçifl sürecindeki ve geliflmekte olan ülkelerde) iddia edilebilmektedir. Di-

¤er bir bak›fl aç›s› ile de yolsuzluklar ve kay›td›fl›l›k ülkedeki vergi yükünü dü- flürdü¤ünden büyüme üzerinde olumlu sonuçlar do¤urabilmektedir.

Yolsuzluklar›n do¤urdu¤u en temel ekonomik yans›ma kaynak ve gelir da¤›- l›m› üzerinde görülmektedir. Yolsuzluklar›n kaynak da¤›l›m›nda sapmalara yol açt›¤› bilinmektedir. Bu sapmalar nispi fiyat dengelerinin oluflmas›n› engelle- mekte, tüketici ve üretici dengelerinin yanl›fl düzeylerde kurulmas›na yol aç- maktad›r.

Yolsuzlu¤un yat›r›mlar ve dolay›s›yla büyüme üzerindeki olumsuz etkisi bi- linmektedir. Bu etki kaynak da¤›l›m›ndaki bozucu yans›malar› ile birlikte düflü- nülmelidir. Yolsuzluklar›n rol oynad›¤› yat›r›m kararlar›n›n verimlili¤inden söz edilemez. Yolsuzlular nedeniyle daha fazla girdi kullanarak daha fazla ç›kt›

meydana getirilmesi söz konusu olmaktad›r. Bu nedenle yat›r›m maliyetleri ve hacmi artsa bile, kapasite yarat›c› ve büyüme meydana getirici etkisi s›n›rl› kal- maktad›r. Yolsuzlu¤un sermaye verimlili¤ini azaltmas›, sonuçta sermaye biri- kim süreçlerini de düflürmektedir.

Tasarruf düzeyi ile yolsuzluk düzeyi aras›nda iliflki hem do¤rudan hem de ta- sarrufu belirleyen faktörler üzerinde dolayl› bir flekilde kurulabilmektedir. Do¤- rudan etki ba¤lam›nda yolsuzluk düzeyinin sermaye kaç›fl›na neden oldu¤u ve dolay›s›yla ulusal tasarruf düzeyini iki yönlü olarak düflürdü¤ü iddia edilmektedir.

Yolsuzluk düzeyi ile kamu kesimi finansman aç›klar› aras›nda bir nedensel- lik iliflkisinin varl›¤› iddia edilebilir. Yolsuzluk düzeyi yüksek ülkelerde kamu kesimi aç›klar›n›n yüksek oldu¤u gözlenmektedir. Hatta yolsuzluk düzeyindeki düflüfllerin kamu aç›klar›n› da azaltt›¤› söylenebilir.

Yolsuzluklar›n kamu harcamalar› üzerindeki artt›r›c› etkisinin varl›¤› genel kabul görmüfl bir gerçekliktir. Çünkü yolsuzluklar kamu kaynaklar›n›n haks›z

Yolsuzluk Ekonomisi istanbul smmmo

(3)

yere transferine dayanmaktad›r. Kamu harcamalar› yoluyla transferin gerçeklefl- tirilmesi çokça gözlenen bir durumdur. Yap›lan kamu harcamas›na karfl›l›k iste- nen miktarda ve kalitede mal ve hizmetin sat›n al›namamas› veya beklenen fay- dan›n olufl(turula)mamas›, belli düzeylerde yolsuzlu¤un varl›¤›na iflaret etmek- tedir. Çünkü reel kamu harcamalar› sonucu piyasa de¤erinin alt›nda mal ve hiz- met sat›n al›nmas› yolsuzluk olarak nitelendirilmektedir.

Yolsuzluklar kamunun tahsil etmesi gereken gelirlerini azaltan uygulamalar›

içerir. Kifliler veya kurumlar, ödemeleri gereken kamusal yükümlülüklerden rüflvet vererek veya çeflitli flekillerde menfaat sa¤layarak kaç›nmak veya kaçak- ç›l›k yoluna gidebilmektedirler. Verilen rüflvetin ödenmesi gereken kamusal yü- kümlülü¤e göre düflük olmas›, mükelleflerin net fayda düzeyini artt›rmaktad›r.

Cezalar›n düzeyi ve yakalanma riskini göre net fayda düzeyi de¤iflebilecektir.

Yolsuzluk süreci sonucunda kaç›r›lan her kurufl vergi kamu finansman aç›klar›- n› artt›r›c› etki meydana getirecektir.

Para politikas› ba¤lam›nda yolsuzluk ve enflasyon iliflkisinden söz edilebilir.

Enflasyonun ahlaki erozyona neden oldu¤u ve yolsuzluklar›n artt›rd›¤› genelde kamuoyu taraf›ndan kabul görmüfl bir önermedir. Enflasyon dolayl› olarak da yolsuzluklar› etkileyebilmektedir. Enflasyonun yükselmesi yat›r›mlar› ve eko- nomik büyümeyi de düflürebilmekte, bu dolayl› etkilerle birlikte yolsuzluk dü- zeyinin daha fazla artmas›na neden olabilmektedir.

Yolsuzluklar sadece ekonomideki kaynak da¤›l›m›ndaki etkinli¤ini bozma- makta, ayn› zamanda gelir da¤›l›m›ndaki adaletsizlikleri de artt›rabilmektedir.

Yolsuzluklar›n meydana getirdi¤i olumsuz yans›malar daha çok fakirlere ve risk faktörü yüksek avantajs›z gruplar›na yönelmektedir. Bu gruplar içerisinde ka- d›nlar, engelliler ve az›nl›klar ön plana ç›kmaktad›r. Buna karfl›l›k iyi konumda bulunan baz› kifli ve kurumlar yolsuzluklar yoluyla avantajs›z kifli ve gruplardan ciddi ölçüde gelir transferi yapabilmektedir. Ayr›ca ayn› gruplar kamu hizmet- lerini kendilerine yönlendirerek iki yönlü bir mekanizma da kurabilmektedirler.

Yolsuzluklar nedeniyle kamusal mal ve hizmet arz›n›n daralmas› ve kalitesinin düflmesinden daha çok bu gruplar etkilenmektedir.

Yolsuzluk, geliflmekte olan ülkelerde mal ve hizmet üretiminde veya sat›fl sü- recinde önemli bir maliyet unsuru olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bu unsur ister istenmez belli ölçülerde fiyatlara yans›makta ve tüketici refah›n› olumsuz yön- de etkilemektedir. Di¤er taraftan yolsuzluk firmalar›n için ekonomik, siyasi ve sosyal belirsizlik ortam› meydana getiren önemli bir unsurdur.

Rekabet ve yolsuzluk iliflkisi konusundaki genel kan›, rekabet edebilirlili¤ini artt›ran her uygulaman›n yolsuzluk güdüsünü azaltaca¤› yönündedir. Rekabet

Sonuç

(4)

azalt›lmas›, kamu iktisadi teflebbüslerinin özellefltirilmesi, özel tekellerin ve oli- gopollerin engellenmesi say›labilir.

D›fla aç›kl›k bir anlamda ülke ekonomisinin rekabetçi yap›s›n›n bir kan›t›d›r.

D›fla aç›k ekonomilerde yurtiçindeki mal fiyatlar›n›n yurtd›fl› mal fiyatlar›na ya- k›nsad›¤› gözlenmektedir. Ayr›ca d›fla aç›lma korumac› ekonomi politikalar› so- nucu oluflan ulusal sanayi yap›s›na etkinlik kazand›rmakta ve rekabet edebilirlik sa¤lamaktad›r.

D›fla aç›kl›¤›n önündeki en önemli engel yüksek gümrük duvarlar›, tarife içi ve d›fl› engeller, ithalat kotalar› ve korumac› sanayileflme politikalar›d›r. Bu en- geller ayn› zamanda yolsuzlu¤a neden olan en önemli faktörlerdir. Böylelikle bir ekonomideki d›fla aç›kl›k düzeyi ile yolsuzluk düzeyi aras›nda bir iliflkiden söz edebiliriz. Bir ekonominin d›fla aç›kl›¤› artt›kça yolsuzluk düzeyinin azald›¤›

gözlenebilmektedir.

Gerek teorik gerekse uygulama örnekleri çerçevesinde yolsuzluk düzeyi ile yabanc› do¤rudan yat›r›mlar aras›nda negatif bir iliflkinin varl›¤›ndan söz edile- bilir. Yolsuzluk nedeniyle yabanc› yat›r›mlar›n azalmas›, sermaye birikimi yo- luyla milli gelirdeki art›fl› do¤rudan etkileyebilmektedir. Bu konudaki araflt›rma- larda yolsuzluklar›n yabanc› sermaye yat›r›mlar›na cayd›rd›¤›na yönelik önemli bulgulara rastlanm›flt›r.

Yolsuzluk ile ekonomik ve befleri kalk›nma aras›nda ters yönlü bir iliflkinin varl›¤›ndan söz edilebilir. Bir ülkedeki yolsuzluk düzeyi düfltü¤ünde ekonomik kalk›nman›n artt›¤› gözlenebilmektedir.

Yolsuzluk sadece ekonomik etkiler meydana getirmemekte, bunun yan›ndan birçok sosyal ve siyasal yans›malarda oluflturabilmektedir. Politik rejimin yap›- s› ile rant kollama modelleri iliflkisi yolsuzluk kavram›n›n anlafl›lmas›nda önem- li oldu¤u düflünülmektedir. Bu iliflki yolsuzlu¤u politik süreçlerin içsel bir unsu- ru olarak görmektedir.

Yolsuzluklar ile yerelleflme aras›ndaki iliflki karmafl›k bir yap› arz etmektedir.

Yerelleflmenin hem yolsuzluklar› artt›rd›¤› hem de azaltt›¤› yönünde iddialar bu- lunmaktad›r. Yerelleflmenin yolsuzlu¤u artt›r›c› ve azalt›c› çeflitli unsurlar› içe- risinde beraberce tafl›d›¤› söylenebilir. Bu unsurlar›n hangisi di¤erine göre daha bask›n oldu¤una ba¤l› olarak net etki ortaya ç›kmaktad›r.

Kamu çal›flanlar›n›n maafllar› ile yolsuzluk indeksi aras›nda bir iliflki söz ko- nusudur. Kamu kesimindeki yetersiz ücret politikas›n›n rüflvet al›m›n› artt›rd›¤›

s›kça kamuoyunda gündeme gelmektedir. Çünkü kamu çal›flanlar›n›n zihinlerin- de adil ücret almad›klar›na dair düflüncenin oluflmas› yolsuzlu¤a kap› açmakta- d›r. Bu durumda kamu çal›flanlar› beklenen gelirlerinin en çoklama için çaba

Yolsuzluk Ekonomisi istanbul smmmo

(5)

sarf edeceklerdir. Böyle bir alg›n›n geçerli oldu¤u koflulda kamudaki maafllar artt›r›larak yolsuzluk ve rüflvet azalt›labilecektir. Yaflayabilecek bir ücret düze- yine eriflen kamu çal›flanlar›n›n hem yolsuzluk güdüsü düflmekte hem de özel sektörle yar›flabilen kamu hizmeti üretilebilmektedir.

Bir ülkedeki e¤itim sistemi en çok kamusal kaynak kullanan hizmet katego- rilerinin bafl›nda gelmektedir. E¤itim sisteminde ç›kt› uzun dönemde olufltu¤un- dan ve ölçme problemleri tafl›d›¤›ndan yolsuzluklara elveriflli bir yap› meydana getirebilmektedir. E¤itim hizmeti do¤rudan kamu taraf›ndan üretilse bile, bu hizmetin üretilebilmesi için gerekli birçok girdi d›flar›dan ihale yöntemi kullan›- larak tedarik edilmektedir. Buna örnek olarak, ders kitaplar›, üniformalar ve ö¤- renciye sunulan ö¤le yemekleri say›labilir. ‹hale sürecinde oluflan rüflvet hem e¤itim bürokrasisi ve ö¤retmenlerin hem de ihaleyi almak isteyen sat›c›lar›n or- tak ç›kar alan›n› oluflturmaktad›r. Böylelikle iliflkiye taraf olanlar›n çat›flmas›n- dan daha çok uzlaflmas› gündeme gelmekte ve toplam ihale bedeli rüflvet kadar artabilmektedir. Bu da ö¤renci bafl›na e¤itim maliyetini yükselmekte, bütçe k›- s›t› alt›nda ö¤renci bafl›na e¤itim hizmeti miktar›n› ve kalitesini düflürmektedir.

H›zl› flehirleflme toplumdaki oturmufl iliflki a¤lar›n› ve ahlaki ve sosyal dene- tim mekanizmalar›n› erozyona u¤ratmaktad›r. Bu a¤lar›n zay›flamas› rüflvet ve yolsuzlu¤u artt›r›c› etki yapmaktad›r.

Yolsuzluk düzeyi ile kay›td›fl› ekonomi aras›nda genelde efl yönlü güçlü bir iliflkinin var oldu¤u ifade edilmektedir. Bir ülkede kay›td›fl›l›¤›n artmas›, yolsuz- luk düzeyini yükseltebilmektedir.

Ülkemizde yolsuzlu¤un varl›¤› yads›namaz bir gerçektir. Hatta yolsuzlu¤un Türkiye’nin ekonomik, siyasal ve sosyal geliflmiflli¤inin önündeki en önemli en- gel oldu¤u bile söylenilebilir. Bu nedenle önemsenmesi ve üzerinde durulmas›

gereken bir konudur. Türkiye’deki yolsuzluk düzeyinin genellemeler ötesinde ampirik verilere dayal› olarak ortaya konmas› ve zaman boyutu içerisinde, bu düzeydeki de¤iflmelerin takip edilmesi gerekir. Böylelikle yolsuzluk derecesinin art›p artmad›¤› veya yolsuzlukla mücadele politikalar›n›n istenilen sonuçlar› ve- rip vermedi¤i anlafl›labilir.

Ülkemizdeki yolsuzluk ile ekonomik ve sosyal de¤iflkenler aras›ndaki iliflki- yi inceleyen çal›flmalar daha çok teorik ve ankete dayal› nitelik tafl›maktad›r.

Buna karfl›l›k ekonometrik yöntemleri kullanarak yap›lan çal›flma say›s› çok s›- n›rl›d›r.

Baflar›l› bir yolsuzlukla mücadele program› öncelikle yolsuzlu¤un nedenleri- ni ve boyutunu net olarak anlafl›lmas› ile bafllar. Burada yap›lacak tan›mlamalar

Sonuç

(6)

cektir. Böyle olunca karmafl›k ve çok yönlü süreçlerden meydana gelen bir yap›

karfl›m›za ç›kmaktad›r. Yolsuzlu¤u yol açan faktörlerin kendi içerisinde de etki- leflimi söz konusudur. Bu nedenle bir faktörün etkinli¤ini azaltmaya kalkt›¤›n›z- da, di¤er faktörlerinki fazlalaflabilmektedir. Nihayetinde yolsuzluk ile mücadele politikalar›n›n dengeleme süreçleri üzerine oturmas› gerekecektir.

Yolsuzlukla mücadele programlar› iki temel ayak üzerine oturmal›d›r. Bun- lardan birincisi yolsuzluk f›rsatlar›n› minimize edecek ekonomik, idari ve finan- sal reformlard›r. ‹kincisi ise, kurumsallaflmay› güçlendirecek kapasitenin yara- t›lmas›d›r. Yolsuzlu¤u üreten nedenler aras›nda kamunun idari yap›lanma flek- linden söz edilebilir. Bu nedenle yolsuzlukla mücadelede kamu idari yap›lanma- s›n› yeniden düzenleyecek kapsay›c› bir reformun yap›lmas› gündeme gelmek- tedir. Reform süreci yetkilerin, sorumluluklar›n, ifl tan›mlar›n›n yeni koflullara göre tekrar yap›lmas›n› zorunlu k›lmaktad›r. Genel anlamda bir reform yap›lma- d›kça tek tek çözümler, sistemi yolsuzluklardan ar›nd›rmakta yetersiz kalacak- t›r.

Yolsuzlukla mücadele uzun ve ince bir yoldur. Al›nan önlemlerden sonuç al- mak ve yolsuzlu¤a neden olan faktörleri azaltabilmek ancak orta ve uzun vade- de mümkün olabilecektir. Bu nedenle iyi dizayn edilmifl taktik ve stratejik bir plan dahilinde genifl çerçeveli bir politika oluflturulmal›d›r. Aksi halde birbirin- den ba¤›ms›z ve günlük kararlara ba¤l› olarak flekillenen mücadele süreçlerin- den istenilen baflar›n›n elde edilmesi pek mümkün olamamaktad›r.

Yolsuzluklar›n önlenmesinde öncelikli görev hükümetlere düflmektedir. Hü- kümetlerin kararl›l›¤› yolsuzluklarla mücadele için temel gerekliliktir. Ama yi- ne de yeterli de¤ildir. Toplumda da bu konuda konsensüsün oluflmas› beklenir.

Aksi halde tek bafl›na hükümetin yapabilecekleri s›n›rl›d›r.

Yolsuzluklar›n ve bunlar› yaratan politika seçeneklerinin, belirli ülkelerde yayg›n ve sürekli olmas›n›n çeflitli nedenlerinden söz edilebilir. Bu nedenler or- tadan kald›r›lmadan gerçek anlamda yolsuzlukla mücadeleden sonuç almak pek mümkün olamamaktad›r.

Etkin bir hukuk sistemi hem politik yolsuzluklar› önlemede hem de siyasi ira- denin ortaya koydu¤u yolsuzlukla mücadele kararl›¤›n› desteklemede önemli ifl- levler yüklenmektedir. Siyasal istikrars›zl›klar›n, hukuk sistemindeki etkinsiz- liklerin ve kurumsal yap›daki güçsüzlüklerin, yolsuzluklar›, do¤rudan de¤il de dolayl› yollar ile etkiledi¤i söylenebilir.

Yolsuzlukla mücadeleyi güçlefltiren bir unsur ülkelerin ve toplumlar›n bu ko- nudaki kötü flöhreti veya sab›kas›d›r. Bu durum nesiller aras› yolsuzlukla müca- dele azmini ve baflar› elde edilme imkan›n› s›n›rlamaktad›r.

Yolsuzluk Ekonomisi istanbul smmmo

(7)

Yolsuzluklarla mücadelede baflar›n›n yakalanabilmesi için kamu ve özel sek- törün iflbirli¤i yapmas› gereklili¤i aç›kt›r. Bir ülkedeki yolsuzluklar›n düflürül- mesi özel sektörün maliyet yap›lar›n› afla¤›ya çeken, etkinli¤i artt›ran sonuçlar do¤urabilmektedir. Kamu ve özel sektörün iflbirli¤i karfl›l›kl› bir sinerji yaratma- s›ndan öte, denetim ve denge mekanizmalar›n›n kurulmas›n› da sa¤layabilmek- tedir.

Sonuç

(8)
(9)

YARARLANILAN KAYNAKLAR Kitaplar

Adaman Fikret, Ali Çarko¤lu, Burhan fienatalar, Hanehalk› Gözünden Türkiye’de Yolsuzlu¤un Nedenleri ve Önlenmesine ‹liflkin Öneriler, TESEV Yay›nlar› No: 24,

‹stanbul, 2001

Adaman Fikret, Ali Çarko¤lu, Burhan fienatalar, ‹fl Dünyas› Gözünden Türkiye’de Yolsuzlu¤un Nedenleri ve Önlenmesine ‹liflkin Öneriler, TESEV Yay›nlar›, ‹ç Politika Serisi No: 2, ‹stanbul, 2003

Anticorruption in Transition, A Contribution to the Policy Debate, World Bank Publication, Washington, D.C., 2000

Buscaglia Edgardo, Maria Dakolias, An Analysis of the Causes of Corruption in the Judiciary, The World Bank, Legal and Judicial Reform Unit, August 1999, s. (1-22) Codes of Conduct - Exploring Their Economic Significance, OECD Working Party of the Trade Committee, TD/TC/WP(2001)10/FINAL, May 2001, s. (1-67) http://www.oecd.org/dataoecd/0/15/2681579.pdf

Gray Cheryl, Joel Hellman, Randi Ryterman, Anticorruption in Transition, Corrup- tion in Enterprise-State Interactions in Europe and Central Asia 1999-2002, The World Bank Publication, 2004

Helping Countries Combat Corruption, The World Bank Publication, Washington, June 2000

Huntington Samuel, Political Order in Changing Societies, Yale University Press, New Haven, 1968

International Country Risk Guide, Vol. XXVII, No: 3, March 2006

Klitgaard Robert, Controlling Corruption, University of California Press, Berkeley California, 1991

Kurumsal Yönetim En ‹yi Uygulama Kodu: Yönetim Kurulunun Yap›s› ve ‹flleyifli, TÜS‹AD Yay›nlar›, Yay›n No. TÜS‹AD-T/2002-12/336, ‹stanbul, Aral›k 2002 Mishra Ajit, The Economics of Corruption, Oxford University Press, 2005

Morris S. D., Corruption and Politics in Contemporary Mexico, University of Ala- bama Press, Tuscaloosa, 1991

OECD Kamu ‹flletmeleri ‹çin Kurumsal Yönetim Rehberi, TÜS‹AD Yay›nlar›

Yay›n No. TÜS‹AD-T/2006-04/417, ‹stanbul, Nisan 2006, s. (24-63) http://www.tusiad.org/turkish/rapor/oecd/oecd06.pdf

Yararlan›lan Kaynaklar

(10)

Ofosu-Amaah W. Paatii, Raj Soopramanien, Kishor Uprety, Combating Corruption, The World Bank Publication, June 1999

Ökçesiz Hayrettin, ‹stanbul Barosu Çevresi Adli Yarg›da Yolsuzluk Araflt›rmas›, 2. Bask›, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi Yay›nlar›, ‹stanbul, 2001

Pope Jeremy, Confronting Corruption: The Elements of a National Integrity System, Transparency International Source Book, Berlin Germany, 2000

Rose-Ackerman Susan, Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform, Cambridge University Press, 1999

Stiglitz Joseph, Globalization and its Discontents, Norton Company Inc., 2003 fiener Nedim, Tepeden T›rna¤a Yolsuzluk, Metis Yay›nlar›, ‹stanbul, Eylül 2001 TÜS‹AD , Kamu Reformu Araflt›rmas›, Yay›n No. TÜS‹AD-T/2002-12/335, ‹stanbul, Aral›k 2002

World Development Report, The World Bank, Washington D.C., 1997

Y›lmaz Gülay, Kay›t D›fl› Ekonomi ve Çözüm Yollar›, ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Odas› Yay›n›, ‹stanbul, 2006

Yolsuzlukla Mücadele Stratejileri, Editör: Coflkun Can Aktan, Ankara: Hak-‹fl Yay›n›, 2002

Makaleler

Abed George T., Sanjeev Gupta, “The Economics of Corruption: An Overview”, Governance, Corruption, & Economic Performance, Editors: George T. Abed and Sanjeev Gupta, International Monetary Fund, September 2002

http://www.imf.org/external/pubs/nft/2002/govern/index.htm

Abed George, Hamid Davoodi, “Corruption, Structural Reforms and Economic Perfor- mance in the Transition Economies”, IMF Working Paper No.132, 2000, s. (1-47) Acemoglu Daron, Thierry Verdier, "The Choice Between Market Failures and Corruption", American Economic Review, Vol: 90, No: 1, March 2000, s. (194-211)

Ades Alberto, Rafael Di Tella, "National Champions and Corruption: Some Unpleasant Interventionist Arithmetic", The Economic Journal, Vol. 107, No. 443, July., 1997, s.

(1023-1042)

Ades Alberto, Rafael Di Tella, "Rents, Competition, and Corruption", American Economic Review, Vol: 89, No: 4, September 1999, s. (982-996)

A¤ar› M. Bülent, "Kamu Sat›nal›mlar›nda E-Dönüflüm Süreci", http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=613

Aizenman Joshua, Mark J. Spiegel, “Institutional Efficiency, Monitoring Costs, and the Investment Share of FDI”, National Bureau of Economic Research Working Paper,

Yolsuzluk Ekonomisi istanbul smmmo

(11)

Akçay Selçuk, "Corruption and Human Development", Cato Journal, Vol. 26, No. 1, Winter 2006, s. (29-48)

Akerlof George A., Janet L. Yellen, "The Fair Wage-Effort Hypothesis and Unemployment", The Quarterly Journal of Economics, Vol: 105 No:2, 1990, s. (255-283)

Akhter Syed H., “Is Globalization What It’s Cracked Up to Be? Economic Freedom, Corruption, and Human Development”, Journal of World Business, Vol. 39, No:3, August 2004, s. (283–295)

Aktan Coflkun Can, "Yolsuzluklar ‹le Ekonomide Serbestleflme ve Demokratikleflme Aras›ndaki ‹liflki", Yolsuzlukla Mücadele Stratejileri, Editör: Coflkun Can Aktan, An- kara: Hak-‹fl Yay›n›, 2002, http://www.canaktan.org/din-ahlak/ahlak/yolsuzlukla-mu- cadele-stratejileri/tum-yazilar/yolsuzluklar-ekonomide-serbestlesme.pdf

Alesina Alberto, Beatrice Weder, "Do Corrupt Governments Receive Less Foreign Aid?", National Bureau of Economic Research Working Paper No: 7108, May 1999, s. (1-20)

Al-Marhubi, F. A., “Corruption and Inflation” Economics Letters, Vol: 66, 2000, s.

(199–202)

Alt James E., David D. Lassen, “Fiscal Transparency and Fiscal Policy Outcomes in OECD Countries”, OECD Economic Policy Research Unit Working Paper, No. 2, 2003, s. (1-43)

Andvig Jens Chr., Karl Ove Moene, "How Corruption May Corrupt", Journal of Economic Behavior & Organization, Vol: 13, No: 1, January 1990, s. (63-76)

Ar›kan Gülsun, “Fiscal Decentralization: A Remedy for Corruption?” International Tax and Public Finance, Vol: 11, No: 2, 2004, s. (175-195)

Arvis Jean-Franpois, Ronald E. Berenbeim, Fighting Corruption in East Asia:

Solutions from the Private Sector, The World Bank Publications, 2003

Asilis Carlos M., V. Hugo Juan-Ramon, “On Corruption and Capital Accumulation”, IMF Working Paper No: 86, 1994, s. (1-25)

Atkinson Giles, Kirk Hamilton, “Saving, Growth and the Resource Curse Hypothesis”, World Development Vol: 31, No: 11, 2003, s. (1793-1807)

Ba¤digen Muhlis, Ahmet Beflkaya, “The Impact of Corruption on Government Revenu- es: The Turkish Case”, Yap› Kredi Economic Review, Vol: 16, Number: 2, December 2005, s. (31-54)

Ba¤digen Muhlis, Mehmet Tuncer, “Yolsuzlu¤un Kamu Gelirleri Üzerine Etkisi, Bele- diye Gelirleri Üzerine Ampirik Bir Çal›flma”, Vergi Dünyas›, Say›: 272, Nisan 2004, s.

(168-174)

Yararlan›lan Kaynaklar

(12)

Bahmani-Oskooee Mohsen, Abm Nasir, “Corruption, Law and Order, Bureaucracy, and Real Exchange Rate”, Economic Development and Cultural Change, Vol. 50, No: 4, 2002, s. (1021-1028)

Bai Chong-En, Shang-Jin Wei, “The Quality of Bureaucracy and Capital Account Policies”, The World Bank Policy Research Working Paper, No: 2575, March 2001, s. (1-34) http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=632644

Bardhan Pranab, “Corruption and Development: A Review of Issues”, Journal of Economic Literature, Vol: 35, No: 3, September 1997, s. (1320-1346)

Baflar Selim, “Yolsuzluklar›n Do¤rudan Yat›r›mlar Üzerindeki Etkileri”, ‹flletme ve Finans Dergisi, No: 222, 2004, s. (66-76)

Bayar Güzin, "Türkiye'de Yolsuzluklar-Ekonometrik Bir ‹nceleme", Türkiye Ekonomi Kurumu Tart›flma Tebli¤i No: 5, Nisan 2006, s. (1-23)

Bayley David H., “The Effects of Corruption in a Developing Nation”, Western Political Quarterly, Vol: XIX, No: 4, 1996, s. (719-732)

Beck P. J., Maher, M. W., “A Comparison of Bribery and Bidding in Thin Markets”, Economics Letters, Vol: 20, 1986, s. 1-5

Becker Gary S., ''Crime and Punishment: An Economic Approach”, Journal of Political Economy, Vol. 76 May/April 1968, s. (169-217)

Bedirhano¤lu P›nar, “Rusya’da Kapitalist Dönüflüm Süreci, Yolsuzluk ve Neoliberalizm”, Toplum ve Bilim, Cilt: 92, Bahar 2002, s. (217-233)

Bedirhano¤lu P›nar, “Yolsuzluk, Yeni Sa¤›n Hegemonya Mücadelesi ve Devletin Dönüflümü”, Derleyen Burak Ulman ve ‹smet Akça, ‹ktisat, Siyaset ve Devlet Üzerine Yaz›lar: Prof.Dr.Kemali Saybafl›l›’ya Arma¤an, Ba¤lam Yay›nlar›, ‹stanbul, 2006 Berengaut Julian, Katrin Elborgh-Woytek, "Who Is Still Haunted by the Specter of Communism? Explaining Relative Output Contractions Under Transition",

IMF Working Paper No: 68, April 2005, s. (1-22)

Berg Erlend, "How Should Corruption be Measured”, London School of Economics and Political Science, MSc Economics Extended Essay, London, 2 May 2001, http://members.lycos.co.uk/eberg/

Bliss Christopher, Rafael Di Tella, "Does Competition Kill Corruption?", Journal of Political Economy, Vol: 105, No: 5, October 1997, s. (1001-1023)

Braguinsky Serguey, ''Corruption and Schumpeterian Growth in Different Economic Environments'', Contemporary Economic Policy, Vol: 14, July 1996, s. (4-25) Braun Miguel, Rafael Di Tella, "Inflation and Corruption", Harvard Business School.

Working Paper No: 53, February 2000, s. (1-28)

www.hbs.edu/research/facpubs/ workingpapers/papers2/9900/00-053.pdf

Yolsuzluk Ekonomisi istanbul smmmo

(13)

Brunetti Aymo, Gregory Kisunko, Beatrice Weder, "Credibility of Rules and Economic Growth - Evidence from a World Wide Private Sector Survey", The World Bank Economic Review, Vol. 12, No: 3, September 1998, s. (353-384)

Caiden Gerald E., “Toward a General Theory of Official Corruption”, Asian Journal of Public Administration, Vol: 10, No: 1, 1988, s. (3-26)

Campos Edgardo, D. Lien, S. Pradhan, "The Impact of Corruption on Investment:

Predictability Matters", World Development, Vol. 27, No: 6, June 1999, s. (1059-1067) Can Eyüp, “Gül Devriminin Soros’a Alt› Ayl›k Maliyeti 3 Milyon Dolar”, Referans Gazetesi, 21.06.2006

Chand Sheetal K., Karl O. Moene, "Controlling Fiscal Corruption", World Development, Vol: 27, No: 7, 1999, s. (1129-1140)

Charap Joshua, Christian Harm, “Institutionalized Corruption and the Kleptocratic State”, IMF Working Paper No: 91, July 1999, s. (1-24)

Selçuk, Cingi, “Yolsuzluk Olgusu ve Ekonomik Analizi Üzerine Notlar”, Hacettepe Üniversitesi ‹.‹.B.F. Dergisi, Cilt: 12, 1994, s. (1-15)

Clark David, "Corruption in Hong Kong-The ICAC Story", Corruption and Reform, 1986, Vol: 1, No: 1

Commander Simon, Hamid R. Davoodi, Une J. Lee, “The Causes of Government and the Consequences for Growth and Well-Being”, World Bank Policy Discussion Paper No. 1785, June 1997, s. (1-70)

Dabla-Norris Era, "A Game Theoretic Analysis of Corruption in Bureaucracies", IMF Working Paper No: 106, June 2000, s. (1-22)

Dabla-Norris Era, Paul Wade, “Production, Rent Seeking, and Wealth Distribution”, Governance, Corruption, & Economic Performance, Editors: George T. Abed and Sanjeev Gupta, International Monetary Fund, September 2002

Damania Richard, Per G. Fredriksson, Muthukumara Mani, “The Persistence of Corruption and Regulatory Compliance Failures: Theory and Evidence”, Public Choice, Vol: 12, No: 2, February 2004, s. (363–390)

Danninger Stephan, Marco Cangiano, Annette Kyobe, “The Political Economy of Revenue-Forecasting Experience from Low-Income Countries”, IMF Working Paper No: 2, January 2005, s. (1-30)

Devarajan Shantayanan, Vinaya Swaroop, Heng-fu Zou, "The Composition of Public Expenditure and Economic Growth," Journal of Monetary Economics, Vol: 37, No:

2-3, April 1996, s. (313-344)

Dietz Simon, Eric Neumayer, Indra de Soysa, "Corruption, the Resource Curse and

Yararlan›lan Kaynaklar

(14)

DiPietro William R., "National Corruption and the Size of the Public Sector" Briefing Notes in Economics No: 55, December 2002-January. 2003, s. (1-8)

http://www.richmond.ac.uk/bne/55_William_DiPietro.pdf#search=%22LaPalombara%201994

%20 size%20of%20government%22

Dollar David, Raymond Fisman, Roberta Gatti, "Are Women Really the Fairer Sex?

Corruption and Women in Government", Policy Research Report on Gender and Development Working Paper Series No: 4, October 1999, s. (1-12)

Drabek Zdenek , Warren Payne, “The Impact of Transparency on Foreign Direct Investment”, World Trade Organization Staff Working Paper, No: 02, August 1999, s. (1-27), http://ideas.repec.org/p/fth/wtoera/99-02.html

Farhan Hameed, “Fiscal Transparency and Economic Outcomes”, IMF Working Paper No: 225, December 2005, s. (1-43)

Fisman Raymond, Roberta Gatti, “Decentralization and Corruption: Evidence Across Countries”, Journal of Public Economics, Vol: 83, No: 3, March 2002, s. (325-345) Fredriksson Per G., Muthukumara Mani, "The Rule of Law and the Pattern of Environmental Protection", IMF Working Paper No: 49, March 2002, s. (1-26) Gatti Roberta, "Corruption and Trade Tariffs, or a Case for Uniform Tariffs", The World Bank Policy Research Paper No: 2216, October 1999, s. (1-16) Gatti Roberta, Stefano Paternostro, Jamele Rigolini, "Individual Attitudes Toward Corruption: Do Social Effects Matter?", World Bank Policy Research Working Paper No: 3122, August 2003, s. (1-24)

Gelos Gaston, Shang-Jin Wei, "Transparency and International Investor Behavior", National Bureau of Economic Research Working Paper No. 9260, October 2002, s. (1-36) Ghura Dhaneshwar, “Tax Revenue in Sub-Saharan Africa: Effects of Economic Policies and Corruption”, IMF Working Paper No: 135, September 1998, s (1-21)

Goel Rajeev K., Michael A. Nelson, "Corruption and Government Size: A Disaggregated Analysis", Public Choice, Vol. 97, No: 1-2, October 1998, s. (107-120)

Goolsarran Swatantra Anand, "Corruption: Its Nature, Causes and Effects", Journal of Government Financial Management, Spring 2000 s. (61-64)

Gordon Kathryn, Ursula Wynhoven, "Business Approaches to Combating Corrupt Practices", OECD Working Papers on International Investment No: 2, June 2003 Gray Cheryl W., Daniel Kaufmann, "Corruption and Development", Finance & Development, March 1998, s. (7-10)

Gupta Sanjeev, Hamid R. Davoodi, Erwin R. Tiongson, “Corruption and the Provision of Health Care and Education Services”, IMF Working Paper No: 116, June 2000, s.

(1-32)

Yolsuzluk Ekonomisi istanbul smmmo

(15)

Gupta Sanjeev, Hamid R. Davoodi, Rosa Alonso-Terme, “Does Corruption Affect Income Inequality and Poverty?”, IMF Working Paper No: 76, May 1998 Gupta Sanjeev, Luiz de Mello, Raju Sharan, “Corruption and Military Spending”, IMF Working Paper No: 23, February 2000, s. (1-31)

Habib M., L. Zurawicki, “Country-Level Investments and the Effect of Corruption:

Some Empirical Evidence”, International Business Review, Volume 10, Number 6, December 2001, s. (687-700)

Haque Nadeem Ul, Ratna Sahay, ''Do Government Wages Cuts Close Budget Deficits?

Costs of Corruption'', IMF Staff Papers, Vol: 43, No:4, December 1996, s. (754-778) Hindrick Jean, Micheal Keen, Abhinay Muthoo, “Corruption, Extortion and Evasion”, Journal of Public Economics, Vol: 74, No: 3, December 1999, s. (395-430)

Hines James R., "Forbidden Payment: Foreign Bribery and American Business after 1977", National Bureau of Economic Research Working Paper, No. 5266, September 1995, s. (1-41)

Huang Haizhou, Shang-Jin Wei, “Monetary Policies for Developing Countries: The Ro- le of Corruption”, National Bureau of Economic Research Working Paper

No: 10093, November 2003, s. (1-27)

Hunt Jeniffer, "Trust and Bribery: The Role of Quid pro quo and the Link with Crime", National Bureau of Economic Research Working Paper No: 10510, May 2004, s. (1-36) Husted Bryan W., "Wealth, Culture, and Corruption", Journal of International Business Studies, Vol: 30, No: 2,1999, s. (339-60)

Huther Jeff, Anwar Shah, "A Simple Measure of Good Governance and its Application to the Debate on the Appropriate Level of Fiscal Decentralization", World Bank Policy Research Working Paper Series No: 1894, March 1998, s. (1-37)

IMF, Code of Good Practices on Fiscal Transparency, March 23, 2001 http://www.imf.org/external/np/fad/trans/code.htm#code

Isaac Ehrlich, Francis T. Lui, "Bureaucratic Corruption and Endogenous Economic Growth," Journal of Political Economy, Vol: 107, No: 6, December 1999, s. (270-290) Jain Arvind K., “Corruption: A Review”, Journal of Economic Surveys, Vol: 15, 2001, s. (71-121)

Johnson Simon, Daniel Kaufmann, Pablo Zoido-Lobaton, "Regulatory Discretion and the Unofficial Economy", The American Economic Review, Vol: 88, No: 2, s. (387-392) Johnson Simon, Daniel Kaufmann, Pablo Zoido-Lobaton, “Corruption, Public Finances, and the Unofficial Economy”, The World Bank Discussion Paper No: 2169, August 1999, s. (1-50) http://www.worldbank.org/wbi/governance/pdf/wps2169.pdf

Yararlan›lan Kaynaklar

(16)

Johnston Michael, Alan Doig, “Different Views on Good Government and Sustainable Anticorruption Strategies”, Curbing Corruption, Edited by Rick Stapenhurst, Shahrzad Sedigh, Economic Development Institute of The World Bank Publication, Washington D.C., 1999

Kaufmann Daniel, Aart Kraay, Massimo Mastruzzi, "Governance Matters V: Governance Indicators for 1996-2005", World Bank Policy Research Department Working Paper No: 4012, September 2006, s. (1-108)

Kaufmann Daniel, "Ten Myths About Governance and Corruption", Finance & Development, September 2005, s. (41-43)

Kaufmann Daniel, Aart Kraay and Massimo Mastruzzi, "Governance Matters IV: Go- vernance Indicators for 1996-2004", World Bank Policy Research Department Working Paper No: 3630, June 2005, s. (1-133)

Kaufmann Daniel, Aart Kraay and Massimo Mastruzzi, "Governance Matters III:

Governance Indicators for 1996-2002", World Bank Policy Research Department Working Paper No: 3106, August 2003, s. (1-115)

Kaufmann Daniel, Aart Kraay and Pablo Zoido-Lobaton, "Governance Matters II", World Bank Policy Research Department Working Paper No. 2772, February 2002, s. (1-53)

Kaufmann Daniel, Aart Kraay and Pablo Zoido-Lobaton, "Governance Matters: From Measurement to Action”, Finance & Development, Vol. 37, No: 2, June 2000, s. 1-4 Kaufmann Daniel, Shang-Jin Wei, “Does Grease Money Speed Up the Wheels of Commerce”, IMF Working Paper No: 64, March 2000, s. (1-29)

Kaufmann Daniel,“Economic Reforms: Necessary but Not Sufficient to Curb Corruption?”, Curbing Corruption, Edited by Rick Stapenhurst, Shahrzad Sedigh, Economic Development Institute of The World Bank Publication, Washington D.C., 1999 Kaufmann Daniel, “Anticorruption Strategies: Starting Afresh? Unconventional Lessons from Comparative Analysis”, Curbing Corruption, Edited by Rick Stapenhurst, Shahrzad Sedigh, Economic Development Institute of The World Bank Publication, Washington D.C., 1999

Kaufmann Daniel, Aart Kraay, Pablo Zoido-Lobaton, “Governance Matters” World Bank Policy Research Department Working Paper No: 2196, October 1999, s. (1-60) Kaufmann Daniel, Aart Kraay and Pablo Zoido-Lobaton, "Governance Matters", World Bank Policy Research Department Working Paper No. 2196, October 1999, s. (1-39) Kaufmann Daniel, Aart Kraay and Pablo Zoido-Lobaton, "Aggregating Governance Indicators", World Bank Policy Research Department Working Paper No. 2195, 1999, s. (1-60)

Yolsuzluk Ekonomisi istanbul smmmo

(17)

Kaufmann Daniel, "Corruption: The Facts", Foreign Policy, No: 107, Summer 1997, s.

(114-131)

Kisubi Mohammad M., “Involving Civil Society in the Fight Against Corruption”, Curbing Corruption, Edited by Rick Stapenhurst, Shahrzad Sedigh, Economic Development Institute of The World Bank Publication, Washington D.C., 1999 Klitgaard Robert, “International Cooperation Against Corruption”, Finance & Development, March 1998, s. (1-4)

Klitgaard Robert, “Subverting Corruption”, Finance & Development, June 2000, s. (2-5) Kpundeh Sahr J., “The Fight against Corruption in Sierra Leone”, Curbing Corruption, Edited by Rick Stapenhurst, Shahrzad Sedigh, Economic Development Institute of The World Bank Publication, Washington D.C., 1999, s. (207-233)

Kurtzman Joel, Glenn Yago, Triphon Phumiwasana, “The Global Cost of Opacity”, MIT Sloan Management Review, October 2004, s. 1-20

La Porta Rafael, Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer, Robert Vishny,

"The Quality of Government", Journal of Law, Economics, and Organization, Vol.

15, No:1, 1999, s. (222- 279)

http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/rafael.laporta/Quality%20of%20Government.pdf Laffont Jean-Jacques, Tchetche N'guessan, "Competition and Corruption in an Agency Relationship", Journal of Development Economics, Vol: 60, 1999, s. (271-295) Lambsdorff Johann Graf, “An Empirical Investigation of Bribery in International Trade”, European Journal for Development Research, Vol: 10, 1998, s. (40-59)

Lambsdorff Johann Graf, “Corruption in Empirical Research - A Review”, Transparency International Working Paper, November, 1999, s. (1-17)

Lambsdorff Johann Graf, "Corruption and Rent-Seeking", Public Choice, Vol: 113, No:

1-2, October 2002, s. (97-125)

Lambsdorff Johann Graf, "How Corruption Affects Persistent Capital Flows", Economics of Governance, No: 4, 2003, s. (229-243)

Langseth Petter, Rick Stapenhurst, Jeremy Pope, “National Integrity Systems”, Curbing Corruption, Edited by Rick Stapenhurst, Shahrzad Sedigh, Economic Development Institute of The World Bank Publication, Washington D.C., 1999

LaPalombara Joseph, "Structural and Institutional Aspects of Corruption", Social Research, Vol. 61, No. 2, Summer 1994, s. (325-350)

Leak Tan Ah, “The Experience of Singapore in Combating Corruption”, Corruption, Edited by Rick Stapenhurst, Shahrzad Sedigh, Economic Development Institute of The World Bank Publication, Washington D.C., 1999, s. (59-66)

Yararlan›lan Kaynaklar

(18)

Leff Nathaniel H., “Economic Development Through Bureaucratic Corruption”, American Behavioral Scientist, Vol: 8, No: 3, 1964, s. (8-14)

Leite Carlos, Jens Weidmann, “Does Mother Nature Corrupt? Natural Resources, Corruption, and Economic Growth”, IMF Working Paper No: 85, July 1999, s. (1-34) Lien Donald, “A Note on Competitive Bribery Games”, Economic Letters, Vol: 22, 1986, s. (337-41)

Lui Francis T., “An Equilibrium Queuing Model of Bribery”, Journal of Political Economy, Vol.93, August 1985, s. (760-81)

Mauro Paolo, "Corruption: Causes, Consequences, and Agenda for Further Research", Finance & Development, March 1998, s. (11-14)

Mauro Paolo, "The Effects of Corruption on Growth, Investment, and Government Expenditure", IMF Working Paper No: 98, September 1996, s. (1-27)

Mauro Paolo, “Corruption and the Composition of Government Expenditure”, Journal of Public Economics, Vol: 69, 1998, s. (263-279)

Mauro Paolo, “The Persistence of Corruption and Slow Economic Growth”, IMF Working Paper No: 213, November 2002, s. (1-23)

Mauro Paul, "Corruption and Growth", Quarterly Journal of Economics, Vol. 110, No: 3, August 1995, s. (681-712)

Mauro Paulo, “Why Worry About Corruption?”, IMF Economic Issues No: 6, February 1997, s. (1-12)

Mello Luiz de, Matias Barenstein, “Fiscal Decentralization and Governance: A Cross- Country Analysis”, IMF Working Paper No: 71, May 2001, s. (1-30)

Mo Pak Hung, “Corruption and Economic Growth”, Journal of Comparative Economics, Vol. 29, No: 1, March 2001, s. (66-79)

Morgan John, Felix Várdy, “Corruption, Competition, and Contracts: A Model of Vote Buying”, IMF Working Paper No: 11, January 2006, s. (1-21)

Nye Joseph S., “Corruption and Political Development: A Cost-Benefit Analysis”, American Political Science Review, Vol: LXI, No: 2, 1967, s. (417-27)

Osterfeld David, “Corruption and Development”, Journal of Economic Growth, Vol.

2, No: 4, s. 13-20, Çev. Coflkun Can Aktan,

http://www.canaktan.org/din-ahlak/ahlak/yolsuzlukla-mucadele-stratejileri/tum-yazilar/osterfeld- yolsuzluklar-ekonomik-kalkinma.pdf

Ö¤ütçü Mehmet, "‹nsan Sermayesi ve E¤itime Yat›r›m", Temmuz 2004 http://turk.internet.com/haber/yazigoster.php3?yaziid=10415

Yolsuzluk Ekonomisi istanbul smmmo

(19)

Paldam Martin, "Corruption and Religion Adding to the Economic Model", Kyklos, Vol: 54, No: 2/3, 2001, s. (383-414)

Poirson Helene, "Economic Security, Private Investment, and Growth in Developing Countries", IMF Working Paper No:4, January 1999, s. (1-31)

Pope Jeremy, “Elements of a Successful Anticorruption Strategy”, Curbing Corruption, Edited by Rick Stapenhurst, Shahrzad Sedigh, Economic Development Institute of The World Bank Publication, Washington D.C., 1999

Pope Jeremy, “Enhancing Accountability and Ethics in the Public Sector”, Curbing Corruption, Edited by Rick Stapenhurst, Shahrzad Sedigh, Economic Development Institute of The World Bank Publication, Washington D.C., 1999

Qizilbash Mozaffar, “Corruption and Human Development: A Conceptual Discussion”, Oxford Development Studies, Vol. 29, No: 3, October 2001, s. (265–78)

Rauch James E, , Peter B.Evans, "Bureaucratic Structure and Bureaucratic Performance in Less Developed Countries", Journal of Public Economics, Vol. 79, No: 1, , 2000. s.

(49-71)

Ravallion Martin, Shaohua Chen, "What Can New Survey Data Tell Us about Recent Changes in Distribution and Poverty?," World Bank Economic Review, Vol: 11, No:

2, May 1997, s. (357-382)

Raymond Fisman, Roberto Gatti "Decentralization and Corruption: Cross-Country and Cross-State Evidence", World Bank, September 1999, s. (1-25)

http://wbln0018.worldbank.org/eap/eap.nsf/Attachments/deccorr3/$File/deccorr3.pdf#se- arch=%22Decentralization%20and%20Corruption%3A%20Cross-Country%20and%20Cross- State%20Evidence%22

Romer Paul M., “New Goods, Old Theory and the Welfare Costs of Trade Restrictions”, Journal of Development Economics, Vol: 43, No: 1, February 1994, s. (5-38) Rose-Ackerman Susan, "Redesigning the State to Fight Corruption", World Bank Public Policy for Private Sector Note No. 75, April 1996, s. (1-4)

http://rru.worldbank.org/Documents/PublicPolicyJournal/075ackerm.pdf

Rose-Ackerman Suzan, “The Political Economy of Corruption – Causes and Consequences”, The World Bank Public Policy for the Private Sector Note No. 74, 1996, s. (1-4) Sachs Jeffrey D., Andrew M. Warner, “Natural Resource Abundance and Economic Growth”, National Bureau of Economic Research Working Paper No: 5398, December 1995, s. (1-47)

Sarkar Hiren, M. Aynul Hasan,”Impact Of Corruption On The Efficiency of Investment:

Evidence From A Cross-Country Analysis”, Asia-Pacific Development Journal,

Yararlan›lan Kaynaklar

(20)

Schneider Friedrich, Dominik Enste, “Shadow Economies Around the World: Size, Causes, and Consequences”, IMF Working Paper No: 26, February 2000, s. (1-56) Sedigh Shahrzad, Alex Muganda, “The Fight against Corruption in Tanzania”, Curbing Corruption, Edited by Rick Stapenhurst, Shahrzad Sedigh, Economic Development Institute of The World Bank Publication, Washington D.C., 1999, s. (151-178)

Sedigh Shahrzad, Augustine Ruzindana, “The Fight against Corruption in Uganda”, Curbing Corruption, Edited by Rick Stapenhurst, Shahrzad Sedigh, Economic Development Institute of The World Bank Publication, Washington D.C., 1999, s. (179-206) Shah Anwar, "Corruption and Decentralized Public Governance", World Bank Policy Research Working Paper No: 3824, January 2006, s. (1-28)

Shah Anwar, Mark Schacter, "Combating Corruption: Look Before You Leap", Finance & Development, December 2004, s. (40-43)

Shleifer Andrei, Robert W. Vishny, "Corruption", The Quarterly Journal of Economics, Vol: 108, No: 3, 1993, s. (599-617)

Smarzynska Beata K., Shang-Jin Wei, "Corruption and Composition of Foreign Direct Investment: Firm-Level Evidence", National Bureau of Economic Research Working Paper No: 7969, October 2000, s. (1-24) http://www.nber.org/papers/w7969

Speville B. E. D. de, “The Experience of Hong Kong, China in Combating Corruption”, Corruption, Edited by Rick Stapenhurst, Shahrzad Sedigh, Economic Development Institute of The World Bank Publication, Washington D.C., 1999, s. (51-58)

Stapenhurst Rick, Shahrzad Sedigh, “Introduction: An Overview of the Costs of Corruption and Strategies to Deal with It”, Curbing Corruption, Edited by Rick Stapenhurst, Shahrzad Sedigh, Economic Development Institute of The World Bank Publication, Washington D.C., 1999

Swaleheen Mushfiq us, “Corruption and Saving in A Panel of Countries”, University of Alabama, Department of Economics, Finance and Legal Studies, 2005, http://www.cba.ua.edu/efl/job_candidates/econ/documents/RESEARCHPAPER.doc Swamy Anand, Stephen Knack, Young Lee, Omar Azfar, "Gender and Corruption", Journal of Development Economics, Vol: 64, 2001, s. (25-55)

http://www.williams.edu/Economics/wp/Swamy_gender.pdf

Tanaka Shinichiro, “Corruption in Education Sector Development: A Suggestion for Anticipatory Strategy”, The International Journal of Educational Management, Vol: 15, No: 4/5, 2001, s. (158-166)

Tanzi Vito, "Fiscal Disequilibrium in Developing Countries", World Development, Vol: 10, No: 12, 1982

Tanzi Vito, “Corruption Around the World; Causes, Consequences, Scope, and Cures”,

Yolsuzluk Ekonomisi istanbul smmmo

(21)

Tanzi Vito, “Corruption, Ann's-Length Relationships, and Markets”, The Economics of Organised Crime, edited by Gianluca Fiorentini and Sam Peltzman, Cambridge University Pres, Cambridge, Massachusett, 1995, s. (161-180)

Tanzi Vito, “Corruption, Governmental Activities, and Markets”, IMF Working Paper No: 99, 1994, s. (1-20)

Tanzi Vito, Hamid R. Davoodi, “Corruption, Growth, and Public Finances”, IMF Working Paper No: 182, November 2000

Tanzi Vito, Hamid R. Davoodi, “Corruption, Public Investment and Growth”, IMF Working Paper No: 139, October 1997, s. (1-23)

Tirole Jean, “A Theory of Collective Reputations”, Review of Economic Studies, Vol: 63, No:1, January 1966, s. (1-22)

Tosun M. Umur, "Yolsuzlu¤un Nedenleri Üzerine Ampirik Bir Çal›flma", Akdeniz Üniversitesi ‹.‹.B.F. Dergisi, Cilt: 5, 2003, s. (125-146)

Transparecy International, "Political Finance Regulations: Bringing the Enforcement Gap", Policy Brief No:2, 2005

Transparency International, "Standards on Political Funding and Favours", Policy Brief, No:1, 2005 http://ww1.transparency.org/infocusarchive/policy/download/01policybriefstan- dardspoliticalfundingfavours.pdf

Treisman Daniel, "The Causes of Corruption: a Cross-National Study", Journal of Public Economics, Vol: 76, 2000, s. (399-457)

http://www.polisci.ucla.edu/faculty/treisman/causes.PDF

Treisman Daniel, “The Causes of Corruption: A Cross National Study”, Journal of Public Economics, Vol. 76, No: 3, June 2000, s. (399-457)

Van Rijckeghem Caroline, Beatrice Weder, "Corruption and the Rate of Temptation:

Do Wages in the Civil Service Affect Corruption and by How Much?", IMF Working Paper No: 73, July 1997, s. (1-56)

Vasin Alexander, Elena Panova, “Tax Collection and Corruption in Fiscal Bodies”, Economics Education and Research Consortium Working Paper Series, No:10, 1999, s. (1-26) http://www.eerc.ru/details/download.aspx?file_id=3823

Wei Shang-Jin, "Natural Openness and Good Government", National Burea of Economic Research Working Paper No: 7765, June 2000

Wei Shang-Jin, ''How Taxing Is Corruption on International Investors?'', The Review of Economics and Statistics, Vol: 82, No: 1, February 2000, s. (1-11)

Wei Shang-Jin, ''Why Is Corruption So Much More Taxing Than Tax? Arbitrariness Kills'', National Bureau of Economic Research Working Paper No. 6030, November

Yararlan›lan Kaynaklar

(22)

Wei Shang-Jin, Yi Wu, "Negative Alchemy? Corruption, Composition of Capital Flows, and Currency Crises", National Bureau of Economic Research Working Paper No:

8187, March 2001, s. (1-51) http://www.nber.org/papers/w78187

Wheeler David, Ashoka Mody, "International Investment Location Decisions: The Case of U.S. Firms", Journal of International Economics, Vol. 33, August 1992, s. (57-76) Wolf Thomas, Emine Gürgen, “Improving Governance and Fighting Corruption in the Baltic and CIS Countries: The Role of the IMF”, IMF Working Paper No: 1, January 2000, s. (1-25)

Y›ld›z Mete, "Elektronik (E)-Devlet Kuram ve Uygulamas›na Genel Bir Bak›fl Ve De¤erlendirme", http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=536 Y›lmazcan Dilek, “Kamu Kesiminde Yolsuzlukla Mücadele”, Vergi Sorunlar› Dergisi, Say›: 127, Nisan 1999, s. 86-98

Tebli¤ler, Sunumlar, Tezler ve Di¤erleri

Bilgi Edinme Hakk› Kanunu, 24 Ekim 2003 Tarihli Resmi Gazete, Say›: 25269, Kabul Tarihi: 09.10.2003, Kanun No:4982

Corruption: The Costs, Consequences and Implications for Local Governments, World Bank Fiscal Decentralization and Local Government Policy, Seminar for Mayors, June 21-22, 1999

Dinler Demet, “Market Reforms and Corruption in Developing Countries: Making Sense of the Relationship Between the Economic and the Political in Neoliberalism”, ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Yay›nlanmam›fl Yüksek Lisans Tezi, 2004 Koyuncu Cüneyt, Three Essays on Economics of Corruption, Unpublicated Ph Degree Dissertation, Kansas University Department of Economics, 2002

Soccaja Pierre-Christian, "The Funding of Political Life in France: Transparency and Accountability", Ankara, 8 July 2005, s. 1-28 Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB), Ekonomi Politikalar› Araflt›rma Vakf› Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) iflbirli¤i ile 7-8 Temmuz 2005, Perflembe ve Cuma günleri Ankara’ da “Yolsuz- lukla Mücadele" konulu konferansa sunulmufl tebli¤.

http://www.tepav.org.tr/tur/admin/dosyabul/upload/ankara.pps

Tarhan Bülent, Ömer Faruk Gençkaya, Erkin Ergül, Kemal Özsemerci, Hakan Özbaran, Bir Olgu Olarak Yolsuzluk: Nedenler, Etkiler ve Çözüm Önerileri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Yolsuzluklar›n Sebeplerinin, Sosyal ve Ekonomik Boyutlar›n›n Araflt›r›- larak Al›nmas› Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amac›yla Kurulan Meclis Araflt›rma- s› Komisyonu Raporu, Ankara, 2006, s. 78

http://www.tepav.org.tr/tur/admin/dosyabul/upload/YOLSUZLUK.pdf

Yolsuzluk Ekonomisi istanbul smmmo

(23)

Internet Kaynaklar›

http://pgpblog.worldbank.org/the_economics_and_politics_of_corruption_1

http://ww1.transparency.org/in_focus_archive/policy/download/02policybriefpoliticalfinance_

regulations.pdf

http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=15&year=2005 http://www.icac.nsw.gov.au/files/pdf/ReportingtoICACTUR.pdf http://www.imf.org

http://www.masak.gov.tr/tr/yolsuzlukgenel.htm http://www.masak.gov.tr/tr/yolsuzlukulusal.htm http://www.oecd.org

http://www.opacityindex.com/opacity_index.pdf

http://www.prsgroup.com/commonhtml/methods.html#InternationalCountryRisk http://www.PRSonline.com

http://www.tesev.org.tr http://www.transparency.org

http://www.transparency.org/policyresearch/surveysindices/gcb/2005 http://www.tusiad.org

http://www.worldbank.org

http://www1.worldbank.org/wbiep/decentralization/courses/turkey%206.21.99/corrup- ti/tsld019.htm

Yararlan›lan Kaynaklar

(24)

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :