Meslek Yasası Komitesi

Tam metin

(1)

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

Meslek Yasası Komitesi

(2)
(3)

2013-2016 YILLARI FAALİYET

RAPORU

Meslek Yasası Komitesi

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

443

Mesleğimiz gereği sürekli yeniliklerle ve gelişme- lerle karşılaştığımızdan, Meslek Yasamızın günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Meslek Yasamızın çağdaş uygula- nabilir bir yasa haline kavuşması için 4 Şubat 2014 tarihinden bugüne kadar 3568 Sayılı Serbest Muhase- beci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu üzerine en az ayda bir kere olmak üzere toplantılar düzenledik. Bu toplantılarda Meslek Yasamızda bulu- nan tüm maddeler ile bazı yönetmelikleri inceleme, değerlendirme ve düzeltmeler yapma fırsatı bulduk, buluyoruz. Mevcut Meslek Yasamızın bize sağlamış olduğu avantaj ve dezavantajları inceledik. Meslek Hukukumuzun ve meslektaşlarımızın geleceğini ilgilendiren önemli konuları özellikle değerlendirerek mesleğin yarınlarının en iyi şekilde oluşturulmasına yönelik çeşitli yenilik öner- ileri yaptık. Çalışma hayatımızda karşımıza çıkan temel sorunların çözümü için çeşitli araştırmalar yaptık. Meslek Yasamızın hukuken bize tanımış olduğu fakat uygulamada çeşitli yaptırımlarla karşılaştığımız sorunlarla ilgili bu haklarımızı güçlendirecek yenilik önerileri yaptık.

Diğer gelişmiş yabancı ülkelerdeki muhasebe mesleği ve meslek yasaları hakkında araştırmalar yaparak mesleğimizin geleceğine katkı sağlayacak her türlü bilgi ve belgeyi temin ettik. İngiltere, Almanya ve İtalya baş- ta olmak üzere bu ülkelerdeki uygulamalarla ilgili görüşmelerimiz, değerlendirmelerimiz halen devam etmekte- dir. Uygulamada ve meslek mensuplarına verilen değer konusunda ülkemize oranla çok önde olan ülkelerin mesl- ek yasasını ve meslek mensuplarının çalışma esaslarını incelediğimizde, meslek mensuplarının meslek yasaları desteği ve etik ilkelerle çeşitli alanlarda uzmanlaştığını tespit ettik. Uzmanlaşma ile birlikte mesleğin ve meslek mensubunun toplumda daha saygın bir yerde olduğu açık bir gerçektir. Ayrıca yabancı meslek yasalarında, yasa ile meslek mensuplarına tanınan hakların kullanımı konusunda hiçbir engel yoktur, meslek yasasının ve meslek mensubunun çalışma esas ve ilkeleri ile ilgili kanunlar kesin ve nettir. Bu bağlamda kendi meslek yasamızı bu tespitlerimizle nasıl daha fazla güçlendirebiliriz, mesleğimizi ve meslek mensuplarını nasıl uzmanlaştırabiliriz? Bu konularda konusunda uzman akademisyenlerden de destek alarak çalışmalarımızı tamamlamış bulunmaktayız.

Meslek Yasası ile ilgili bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmaları başlıklar altında sıralayacak olursak;

• Mesleğin önemini artırmak için Muhasebe Fakültesinin kurulmasını sağlamak, Mali Müşavirlik ve Dene- tim alanlarının seçmeli olarak Muhasebe Fakültesinde okuyan arkadaşlara seçim şansı sunmak.

• Meslek Yasası ile bize tanınmış olan hakların kullanımını güçlendirecek değişiklik önerileri yapmak.

• Meslek mensuplarının çeşitli konularda uzmanlıklara ayrılarak daha güçlü bir yapıya kavuşulmasını sağlamaya yönelik yenilik önerileri yapmak.

GÖREVİ ADI SOYADI

Başkan MEHMET ALİ VERGİLİ Başkan Yrd. MUSTAFA BORA ÇELİKEL Sekreter RECEP KARABACAK Üye SÜLEYMAN TARIK BALYALI

Üye SİNAN İZGİN

Üye ŞADAN COŞKUN

(4)

2013-2016 YILLARI FAALİYET

RAPORU

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

444

• Mesleki eğitim almamış kişilerin meslek mensubu olmasını zorlaştırmaya yönelik değişik önerileri yapmak

• Mesleğimizin geleceğini ilgilendiren konularda kurulan komisyonlardaki meslek mensubu üye sayılarını artırmaya yönelik öneriler yapmak.

• Yabancı meslek mensuplarının mesleğimize kabulünde, bizim yabancı ülkelerde çalışmak üzere başvurumuz sırasında tabi tutulduğumuz uygulamalara tabi tutulması için gerekli önerileri yapmak.

• Kurullarda her bir cinsiyetin temsil oranının en az 1/3 çoğunluğa kavuşması için yapılması gerekli düzenlemeleri önermek.

• Meslek örgütünün yapısının güçlenmesi adına ilave kurullar eklenmesi için yapılacak gerekli değişik- likleri önermek.

• Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler arasındaki temsil ayrımının kaldırılması ile ilgili yapılacak değişiklileri önermek.

• Sınav konuları ve şartları ile ilgili yapılması gerekli değişiklikleri önermek.

• Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik unvanının Mali Müşavirlik olarak değiştirilmesi ile ilgili değişik- likleri önermek.

• Meslek mensuplarının çeşitli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için gerekli değişiklikleri yapmak.

Yukarıda saydığımız konuların alt başlıklarında da birçok köklü değişiklik yapılması konusunda önerilerimiz bulunmaktadır. Bu konuların tamamını çalışmalara katılan komite üyesi meslek mensupları olarak etkili bir biçimde değerlendirerek, tartışma fırsatı bulduk. Ortak karar ile ilgili önerileri yapmayı kararlaştırdık.

Meslek Yasası Komitesi olarak yaptığımız tüm çalışmalarda tamamen mesleğimizin geleceğine katkıda bulunmayı kendimize misyon edindik. Yaptığımız çalışmaların tamamında aldığımız kararların, sadece mesleğimiz geleceği açısından değil aynı zamanda yaşadığımız toplumun geleceği açısında da öneminin büyük olduğunu biliyoruz. İcra ettiğimiz meslek gereği toplumun büyük bir kesimi ile sürekli etkileşim içindeyiz. Mesleğimiz sadece basit bir uzmanlık değildir. Kamu çıkarına uygun hizmet anlayışıyla topluma hizmet veren büyük bir meslek örgütü olmamız nedeni ilegüvenilirlik, bağımsızlık, dürüstlük ilkelerine sonuna kadar bağlı kalarak mesleğimizi sürdürebilmek için Meslek Yasamızda yapılması gereken değişiklilerin en hızlı biçimde uygulanması sağlamak üzere çalışmalarımızı tamamlamış bulunmaktayız.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :