Adana Çimento 50 Yafl nda

Tam metin

(1)

fabrika haberleri

Adana Çimento 50 Yafl›nda …

Bölge ve Ülke Ekonomisine Yar›m As›rl›k Katk›

Ekim 1954 tarihinde tescil, 7 Ekim 1954 tarihinde mahalli gazetede ilan edilmek suretiyle Çukurova Çimento Sanayii T.A.fi. unvan›yla resmen kurulan, 1986 y›l›nda yap›lan unvan de¤iflikli¤i ile bugünkü ad›n› alan, Adana Çimento Sanayii T.A.fi.

bu y›l kuruluflunun 50. fieref Y›l›n› kutlamaktad›r.

5.000.000.-TL. sermaye ile kurulan ve 150.000 Ton/Y›l kapasite ile 26 May›s 1957 tarihinde üretime bafllayan Adana Çimento Sanayii T.A.fi., 1965 y›l›nda II. Döner F›r›n›n, 1972 y›l›nda III. Döner F›r›n›n, 1978 y›l›nda IV. Döner F›r›n›n kurulmas› ve 1997 y›l›n›n ilk aylar›nda tamamlanan

prekalsinasyon yat›r›m›n›n devreye al›nmas›yla bugün 2,3 milyon Ton/Y›l klinker üretim ve 3,5 milyon Ton/Y›l çimento ö¤ütme kapasitesine ulaflm›flt›r.

1998 y›l›nda Beyaz Çimento Üretim Tesisi devreye al›nm›fl, Ocak 2003 tarihinde kabulü yap›lan Demiryolu ‹ltisak Hatt› ile ulusal demiryolu a¤›na ba¤lan›lm›flt›r. Böylece yurtiçi ve yurtd›fl› sat›fllar›n›n bir k›sm› ile baz› girdilerin nakliyelerini demiryolu ile yapma imkan› do¤mufltur. Ayr›ca ‹skenderun Demir ve Çelik A.fi. (‹sdemir) liman sahas›nda;

Klinker Boflaltma, Stoklama ve Yükleme Tesisi Aral›k 2003 tarihinde iflletmeye aç›lm›flt›r.

5

(2)

Adana Çimento Sanayii T.A.fi kuruluflunun ellinci y›l›nda Amerikan Forbes Dergisinin Amerika d›fl›nda y›ll›k sat›fllar› 1 milyar dolar›n alt›nda kalan 19 bin halka aç›k flirket aras›ndan seçilen 200 flirket aras›nda yer alan 4 Türk flirketinden biri olmufltur.

‹stanbul Sanayi Odas› (ISO) taraf›ndan belirlenen Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluflu aras›nda daima ilk yüzlerde yer alan Adana Çimento Sanayii T.A.fi., 2002 y›l›nda Adana’da Kurumlar Vergisinde yakalad›¤› birincili¤i 2003 y›l›nda da sürdürmüfl ve ödedi¤i kurumlar vergisi ile Adana’da ilk 100 firman›n ödedi¤i kurumlar vergisi toplam›n›n % 30’unu tek bafl›na karfl›lam›flt›r.

Adana Çimento Sanayii T.A.fi., Çimento Sektöründe TS-EN-ISO 9002 “KAL‹TE GÜVENCE S‹STEM‹”ni kuran ve belgesini alan ilk fabrikalardan biridir.

(3)

Konser öncesinde bir aç›l›fl konuflmas› yapan Akçansa Yönetim Kurulu Baflkan› ve ÇM‹S Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kam›fll›; “Sanata, sanatç›ya ve do¤aya önem veren Akçansa olarak böyle önemli bir çabaya öncü oluyoruz ve tarihi ve kültürel de¤erlerimize kaybolmamalar› için sahip ç›k›yoruz. Burgazada fidanlar›n› korumak ve bunun için gerekli olan yang›n söndürme sistemini sa¤lamak amac›yla Akbank Oda Orkestras› ve Ada Dostlar› Derne¤i iflbirli¤i ile bu muhteflem konseri düzenledik. Çabam›za destek verdikleri ve bu özel gecede bizleri yaln›z b›rakmad›klar› için Akbank Oda Orkestras› fief’i Cem Mansur, Solist ‹dil Biret ve tüm müzisyen arkadafllar›m›za huzurlar›n›zda teflekkür etmek istiyorum” dedi.

ürkiye çimento sektörünün lideri Akçansa, 6 Aral›k gecesi, Burgazada Orman›’n›n korunmas› ve

gelifltirilmesi amac›yla, Cem Mansur yönetimindeki Akbank Oda

Orkestras› iflbirli¤inde, Türkiye’nin gurur kayna¤› ‹dil Biret’in de Solist olarak kat›ld›¤› özel bir konser düzenledi.

Tarihi ve kültürel miraslar›m›za sahip ç›kmay› bir sorumluluk bilinci olarak benimseyen Akçansa, do¤al güzelli¤imiz Burgazada’n›n yeniden yeflile büründürülmesi; bir sürü fidanla donat›lmas› ve yap›lan a¤açland›rman›n muhafaza edilebilmesi için 06 Aral›k 2004, Pazartesi akflam› muhteflem bir müzik ziyafeti düzenledi.

Akçansa taraf›ndan düzenlenen, Akbank Oda Orkestras› fief’i Cem Mansur’un yönetti¤i bu müzik flöleninin Solist’i ‹dil Biret idi. Türkiye'de özel sektörün müzi¤e deste¤inin ilk örne¤ini temsil eden Akbank Oda Orkestras›, ‹dil Biret’in eflsiz piyanosuyla solist olarak renk katt›¤› konser, müzik severlere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaflatt›.

Kat›l›m›n hayli yüksek oldu¤u bu konserin geliriyle de Burgazada Orman› yaflat›lacak.

Akçansa’n›n, Düzenledi¤i Konserle

T

Burgazada Orman›

Nefes Alacak

(4)

Konser Salonu’nda, Saat:19.30’da verilen

‘kokteyl’in ard›ndan saat:20.00’de bafllayan muhteflem ‘konser’ ile yüz binlerce fidan yeflerecek, Burgazada nefes alacak…

Haf›zalarda yer eden bu keyifli müzik flöleni, hem sanat ve sanatç›n›n hem de do¤a güzelliklerimizin korunmas›na yönelik özel bir anlam da tafl›yor.

06 Aral›k 2004, Pazartesi Hac› Ömer Sabanc›

(5)

Çorum Çimento Fabrikas›

oldu¤una dikkat çekti. Çimento sanayicilerinin 2003 y›l› A¤ustos ay›nda ald›¤› kararla Türkiye genelinde 26 çimento fabrikas›nda OHSAS 18001

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Sistemi kurulmas›

çal›flmalar›na baflland›¤›n› dile getiren Gümüfldere, 1,5 y›l sürmesi planlanan bu projeyle dünyada ilk defa bir sektörün bu belgeye sahip olaca¤›n›

kaydetti. Gümüfldere, Çorum Çimento Fabrikas›

olarak hedeflerinin, 2004 y›l› sonunda OHSAS 18001 ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazanmak oldu¤unu sözlerine ekledi.

‹fl Sa¤l›¤› ve

Güvenli¤i Sempozyumu Gerçeklefltirildi

al›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Genel

Müdürlü¤ü taraf›ndan organize edilen

‘‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Sempozyumu’

23 Kas›m günü Çorum Belediye Konferans Salonu’nda gerçeklefltirildi. Saat 10.00’da bafllayan sempozyum dört oturum halinde gün boyu sürdü. Çorum Valisi Hüseyin Poroy, Belediye Baflkan› Turan Atlamaz ve ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Genel Müdürü Erhan Batur’un yan›s›ra Yibitafl-Lafarge Çorum Çimento Fabrikas›

Genel Müdürü ‹smail Gümüfldere ve çok say›da davetlinin kat›ld›¤› sempozyumun aç›l›fl

konuflmas›n› Erhan Batur yapt›. ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusundaki bilgilerin topluma ulaflt›r›lmas› ve toplumun her kademesinde güvenlik bilincinin oluflturulmas› amac›yla Türkiye genelinde bilinçlendirme çal›flmalar› bafllatt›klar›n›

aç›klayan Batur, 2003 y›l›nda 811 kiflinin ifl kazas›

neticesinde hayat›n› kaybetti¤ini, 2 milyon 411 ifl gününün ise kazalar nedeniyle kaybedildi¤ini belirtti. Sempozyumun ö¤leden sonraki bölümünde

“Çorum’da ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Sorunlar› ve Çözüm Önerileri” konusu de¤erlendirildi. Oturumda konuflma yapan Yibitafl-Lafarge Çorum Fabrikas›

Genel Müdürü ‹smail Gümüfldere, “daha güvenli bir çal›flma ortam›, çal›flanlar›n ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i bilincini üst seviyeye ç›karabilmek, paydafllar›n ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i haberdarl›¤›n›

art›rmak, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i istatistiklerini daha iyi noktaya getirmek” gibi hedeflerinin

bulundu¤unu, bu konuda da önemli bir mesafe kaydettiklerini vurgulad› ve Çorum Çimento’da kazas›z gün say›s›n›n 1193

Ç

Saat 10.00’da Bafllayan Sempozyum Dört Oturum Halinde

Gün Boyu Sürdü.

(6)

ibitafl Lafarge Çorum Çimento Fabrikas› ve ‹l Sivil Savunma Müdürlü¤ü’nün ortaklafla düzenledi¤i deprem ve yang›n tatbikat› 9 Kas›m 2004 günü yap›ld›.

Tatbikat program› dahilinde yang›n

söndürme, yaral› tafl›ma, arama ve kurtarma çal›flmalar› sivil savunma ekipleri taraf›ndan baflar›l› bir performansla gerçeklefltirildi.

Y

(7)

lazığ Çimento, Aralık 2002 tarihinde başladığı

Modernizasyon ve Kapasite Artırım Yatırımı kapsamında “Yeni Klinker Üretim Hattı”nı tamamlayarak, 26 Kasım 2004 tarihinde açılışını yapmıştır.

Açılış töreninde Elazığ Çimento Genel Müdürü Sedat Orhan ve Elazığ Valisi Dr.

Kadir Koçdemir birer konuşma yapmışlardır.

Yapılan yatırım kapsamında, 1900 Ton/Gün kapasiteli yeni bir kuru sistem “Klinker

E

Yeni Klinker Üretim Hatt›

Törenle Aç›ld›

Üretim Hattı” kurulmuştur. Fabrikada X–Ray ile analiz imkanı hızlı ve hatasız kalite kontrolünü sağlamaktadır. Kalitenin güvenirliği, prosesin her aşamasında numune alma ve ileri teknoloji sayesindeki analiz yöntemleri ile gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca; Elazığ ilinde çevrenin korunması ve atık gazlar içerisindeki, tozların tutularak ekonomiye kazandırılması için son

jenerasyon yüksek teknolojiye sahip elektro filtreler temin edilerek işletmeye alınmıştır.

Yatırımın toplam maliyeti 22 Milyon EURO olmuştur. Yatırımın, %80’i dış kaynaklı kredi ve %20’si Şirket Öz kaynaklarından karşılanmıştır. Bu yatırımın gerçekleştirilmesi süresince, toplam 400 civarında işçi istihdam edilmiştir. Otomasyon ve Kontrol yazılımları tamamen Türk Mühendis ve Programcısı ile DAL Otomasyon Şirketi tarafından gerçekleştirilmiştir. Yatırım süresince tüm iş sağlığı güvenlik önlemler alınarak hiçbir elim kazanın yaşanmaması son derece sevindiricidir. Bahse konu yatırım gerçekleştirildikten sonra ısı enerjisi sarfiyatlarında %30’un üzerinde elektrik enerjisi tüketiminde ise % 17 tasarruf sağlanmıştır.

Aç›l›fl Töreninde Elaz›¤ Çimento Genel Müdürü Sedat Orhan ve Elaz›¤ Valisi Dr. Kadir Koçdemir Birer Konuflma Yapm›fllard›r.

Fabrikada X–Ray ile analiz imkan› h›zl› ve hatas›z kalite kontrolünü sa¤lamaktad›r.

(8)
(9)

at›lm›flt›r. En önemlilerinden birisi 2 ringli, galeden elektromekanik tahrikli en büyük çapl› döner f›r›n tesis edilmesidir. 480 ton / saat kapasiteli, dünyan›n say›l› de¤irmenleri aras›nda yer alan dik uh Çimento’da 6000 ton / gün

kapasiteli yeni klinker üretim hatt› Aral›k 2004'te devreye al›nm›flt›r. Bu yat›r›mla Türkiye'de birçok yeniliklere imza

N

Nuh Çimento Sanayi A.fi.

Türkiyenin En Büyük Klinker Üretim Hatt› Yat›r›m›n› Tamamlad›.

Türkiyenin

En Büyük Klinker

Üretim Hatt›

(10)

farin de¤irmeni kurulmufltur. Herbiri 100.000 ton klinker stoklama kapasitesine sahip 2 adet ( 200.000 ton/toplam) ardgermeli betonarme klinker silosu yap›lm›flt›r. Tesise 41 adet jet filtre, 2 adet elektrofiltre (30 mg/Nm3) monte edilmifltir.

Dünyada çimento sektöründe isim yapm›fl firmalardan en geliflmifl son teknolojileri içeren makineler sat›n al›narak, çevre ile dost, modern bir klinker üretim tesisi kurulmufltur. Fabrikada yak›t olarak do¤algaz, fuel oil ve kömür kullan›lacakt›r. Bu yat›r›mla Nuh Çimento, tek fabrika baz›nda ülkemizin en büyük fabrikas›

olmufltur. Proje, inflaat, imalat ve montaj iflleri yerli firmalarca yap›lm›fl ve yerli kapsam›n en fazla, ithal kapsam›n asgari seviyede tutuldu¤u bir yat›r›m modeliyle gerçeklefltirilmifltir. 0cak 2005'te ilk klinker gemisi fabrikan›n iskelesinde otomatik yükleme sistemi vas›tas›yla yüklenecektir.

Çimento ‹flveren olarak, Nuh Çimento’nun yeni yat›r›m›n›n hay›rl› olmas›n› dileriz.

(11)

004 Y›l› içerisinde 2.’ncisi düzenlenen Ünye Çimento’nun “Open Day” Pikni¤i 10 Ekim 2004 Pazar günü, Yaza Veda Günü ad› alt›nda fabrika sahas›

içerisinde gerçeklefltirilmifltir.

2

“Open Day” Pikni¤i Coflkusu

Ünye Çimento'nun

Bu Y›lki “Open Day” Pikni¤i Coflkulu Geçti

Yazdan kalma güzel bir Pazar günü, flirket çal›flanlar›n›n efl ve çocuklar› ile birlikte ifltirak etti¤i pikni¤e kat›l›m oran› oldukça yüksek olmufltur.

Kat›l›mc›lara çeflitli ikramlarda bulunulmufl olup, piknikte çal›flanlar›n efl ve çocuklar› birbirleri ile kaynaflarak bol bol e¤lenmifllerdir.

(12)

olu Çimento Sanayii A.fi.’nin çevreye, insana ve ülkemize olan sorumlulu¤unun bilinciyle 2001 y›l›ndan bu yana yürütmekte oldu¤u ve elde edilen gelirin e¤itime destek olarak kullan›ld›¤› “At›k Ka¤›tlar› Yeniden De¤erlendirme” projesi art›k TEMA Vakf›n›n iflbirli¤i ile daha kapsaml› bir biçimde uygulan›yor.

Ülkemiz kaynaklar›n›n israf›n›n önlenmesi, do¤an›n korunmas› ve e¤itime destek olma amac› güden bu örnek faaliyeti daha genifl kitlelere ulaflt›rmay› hedefleyen Bolu Çimento;

TEMA Vakf› Bolu Temsilcili¤i ile yap›lan güç birli¤inin bu projeye sinerji katmas›n› ve projenin daha ileri gitmesini hedefliyor. TEMA Vakf› ile yap›lan protokolle birlikte;

- Bolu Çimento taraf›ndan insanlar›n kullan›m›na sunulmufl olan at›k ka¤›t kumbaralar›n›n

de¤erlendirilmesi, kampanya planlamas› ve toplama ifli art›k

B

Bolu Çimento ile TEMA Vakf›

Aras›nda ‹flbirli¤i

“At›k Ka¤›tlar› Yeniden De¤erlendirme” Projesi Art›k TEMA

Vakf›n›n ‹flbirli¤i ‹le Daha Kapsaml› Bir Biçimde Uygulan›yor.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :