KOMİSYON RAPORLARI

67  Download (0)

Tam metin

(1)

KOMİSYON İNCELEMESİ:Şehir Planlama Müdürlüğünün 09 /05 /2013 gün ve B.N:4916 sayılı yazısında;"

İlgi: a)Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 25.11.2010 tarih ve 2657 sayılı meclis kararı b)Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.09.2011 tarih ve 1951 sayılı meclis kararı c)Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.09.2011 tarih ve 2110 sayılı meclis kararı d)16.09.2011 tarih ve 4622177 sayılı yazımız

e)Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 25.11.2011 tarih ve 2738 sayılı meclis kararı f)Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15.12.2011 tarih ve 2848 sayılı meclis kararı

g)Sultangazi Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 14.02.2013 gün ve 1219 sayılı yazısı ve ekleri

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ilgi (a) kararı ile aynen kabul edilen 1/5000 ölçekli Sultangazi Nazım İmar Planı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nca 24.01.2011 tarihinde onanmış ve 01.03.2011 ile 01.04.2011 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

24.01.201 ltt. 1/5000 ölçekli Sultangazi Nazım İmar Planı'na yasal askı süresi içinde ilgililerince yapılan itirazlara ilişkin ilgi (d) yazımız ve ekleri İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne iletilmiş ve söz konusu konuya ilişkin olarak ilgi (e) meclis kararı alınmıştır. Alınan ilgi (e) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararında "... 785 ada 17 parselin kuzeyinde 170 m2'lik kısmın ada yapılanma şartlarında konut alanına alınması, 2338 ada 1 parselde BHA sınırının bilgi paftasında gösterildiği şekilde T5 Alanına alınması, 2433 ada 13 nolu parselin doğusunda 600 m2 'lik kısmın bilgi paftasında gösterildiği şekilde T5 Alanına alınması, 2433 ada 13 nolu parselin ise yeşil alan olarak düzenlenmesi, 653 ada 1 nolu parselle ilgili itiraz kapsamında 1/5000 ölçekli planda parselin kuzeyinde ve güneyinde T5 alanı taramasının pasrel boyunca süreklilik sağlayacak şekilde (parselin batısında 5 mlik bandın T5 Alanına alınması) düzenlenmesi bunun dışında kalan konularda 1/5000 ölçekli plan hükümlerinin korunması komisyonumuzca uygun görülmüştür " denilmekte olup karara istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli plan değişikliği 05.03.2012 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanarak 04.04.2012-04.05.2012 tarihleri arasında askıya çıkarılarak ilan edilmiştir.

İlgi (a) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen ve ilgi (b) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile kısmen değişiklik yapılan 1/5000 ölçekli Sultangazi Nazım

MÜLKİYET DURUMU:

İlgi (g) yazı ekinde mülkiyete ilişkin herhangi bir bilgi bulunmamakla birlikte başkanlığımızın dijital kadastral veri tabanı tapu bilgilerine göre 2338 ada 1 parsel hisseli "Şahıs" ve "Sultangazi Belediye Başkanlığı", 2433 ada 13 parsel ve 653 ada 1 parsel "Şahıs" mülkiyetindedir. Ayrıca 2433 ada 13 parselin doğusunda ve 785 ada 17 parselin kuzeyinde yer alan kadastral boşluk plan onama sınırları içinde yer almaktadır.

PLANLARDAKİ DURUMU:

30.12.2011 onanlı Sultangazi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nda;

Cebeci Mahallesi 2338 ada 1 parsel kısmen E:0.25 Hmax:6.50 T2 (Ticaret) Alanı kısmen de Belediye Hizmet Alanı'nda kalmaktadır.

Uğur Mumcu Mahallesi 2433 ada 13 parsel Bitişik Nizam 4 Kat (B-4) Konut Alanı'nda, 2433 ada 13 parselin doğusunda kalan tescil harici alan ise Park Alanı'nda kalmaktadır.

Zübeyde Hanım Mahallesi 785 ada 17 parsel sayılı taşınmazın kuzeyinde kalan tescil harici alan Açık Otopark Alanı'nda kalmaktadır.

Zübeyde Hanım Mahallesi 653 ada 1 parsel kısmen Bitişik Nizam 5 Kat (T5) Ticaret+Konut Alanı kısmen de Açık Otopark Alanı'nda kalmaktadır.

(2)

05.03.2012 onanlı Sultangazi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinde;

Cebeci Mahallesi 2338 ada 1 parsel kısmen T2 Alanı kısmen de Belediye Hizmet alanında kalmaktadır.

Uğur Mumcu Mahallesi 2433 ada 13 parsel Park ve Dinlenme Alanı'nda, 2433 ada 13 parselin doğusunda kalan tescil harici alan ise T5 Ticaret Alanında kalmaktadır.

Zübeyde Hanım Mahallesi 785 ada 17 parsel sayılı taşınmazın kuzeyinde kalan tescil harici alan 700 ki/ha. Yoğunluklu Konut Alanında kalmaktadır.

Zübeyde Hanım Mahallesi 653 ada 1 parsel kısmen (T5) kısmen de Açık Otopark Alanı'nda kalmaktadır.

İLÇE MECLİS KARARI:

İlgi (g) yazı eki Sultangazi Belediye Meclisi'nin 06.09.2012 günü yapılan 2. Birleşiminde alman 06.09.2012 gün ve 464 sayılı kararında; " İmar Komisyonu'nun 354 no Tu raporunun komisyondan geldiği şekli ile ' Sultangazi İlçesi 2338 ada 1 parsel, 2433 ada 2 ve 13 parseller, 785 ada 17 parsel ve 653 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan tadilatı teklifi yasalar, yönetmelikler ve plan kararlarına göre değerlendirilmiş olup 2338 ada 1 parsele ve 785 ada 17 parsele ilişkin teklifler Müdürlüğünden geldiği şekli uygun görülmüş olup 2433 ada 2 ve 13 parseller ilişkin teklifin donatı alanlarını azaltıcı nitelikte olması nedeni ile bilgi paftasında gösterildiği şekli ile 250 m2'lik alanın T5 Konut+Ticaret Alanı olarak planlaması ve 653 ada 1 parsele ilişkin teklifinde bilgi paftasında gösterildiği şekli ile düzenlenmesi Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.' Rapor-Karar olarak kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir" denilmektedir.

Söz konusu teklif paftaları incelendiğinde; tekliflerin 30.12.2011 tt.li 1/1000 ölçekli Sultangazi Uygulama İmar Planı üzerine hazırlandığı görülmüş olup;

F21c-13d-ld paftasında; "Kısmen BHA kısmen de T2 Ticaret Alanında kalan 2338 ada 1 parselin Belediye Hizmet alanında kalan bölümünün bir kısmı T2 Ticaret Alanına alınmış olup BHA Alanında çekme mesafesi 5 metre " şeklinde düzenlenerek,

F21c-13d-3d paftasında; "2433 ada 13 parsel Bitişik Nizam 4 kat (B-4) Konut Alanı 'ndan Park alanına, 2433 ada 13 parselin doğusundaki tescil harici alanın 250 m2 'lik kısmı Park alanından Bitişik Nizam 4 kat (B-4) Konut+ Ticaret Alanı" lejantına alınarak,

F21c-19a-la paftasında; "785 ada 17 parselin kuzeyinde yer alan 170 m2'lik kadastral boşluk Açık Otopark Alanından Bitişik Nizam 4 kat (B-4) Konut Alanı" lejantına alınarak,

F21c-13d-lb paftasında; "653 ada 1 parselin 31 m2'lik kısmı Açık Otopark Alanından Bitişik Nizam 5 kat (B-5) Konut+Ticaret Alanı" lejantına alınarak teklifin tasdik sının içine alındığı tespit edilmiştir.

Ayrıca F21c-13d-3d ve F21c-13d-lb paftalarının imzalanıp mühürlendiği tespit edilmiştir.

KURUM GÖRÜŞLERİ:

Söz konusu 05.03.2012 t.t'li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin alman kurum görüşlerinde;

İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün 31.05.2012 tarih ve 106042 sayılı yazısı ile "... planlama alanında bulunan mevcut yapıların zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, ... söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir." denilmektedir.

İBB Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğünün 04.06.2012 tarih ve 108829 sayılı yazısı ile; "...; yürürlükte olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na sadık kalınması komisyonumuz görüşüdür." denilmektedir. İSKİ Genel Müdürlüğünün 19.06.2012 tarih ve 317782 sayılı yazısı ile;

söz konusu taslak Uygulama İmar Plan tadilatı ilgi (h) yönetmelik hükümlerine göre uygun bulunmuştur.

(3)

MÜDÜRLÜK DEĞERLENDİRMESİ:

05.03.2012 onanlı 1/5000 ölçekli plan değişikliği doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifinde yapılan incelemede;

1/5000 ölçekli Sultangazi Nazım İmar Planı'nın Genel Hükümler Başlığında 3 nolu hükmünde

"1/5000 ölçekli Sultangazi Nazım İmar Planı 'nda çizilen çeşitli arazi kullanım ve yerleşme alanlarına ait sınırlar şematik olarak gösterildiğinden bu plan üzerinden plan ölçeği ile ölçü alınamaz, yer tespiti yapılamaz." Denilmekte olup bu hükme istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifinin 05.03.2012 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlandığı anlaşılmıştır.

İBB Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 25.06.2012 tarih ve 124049 sayılı yazısında "...plan tadilatının açık otopark alanlarının küçültülmesi ve ek inşaat alanı yaratılması bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmadığı" denilmiş söz konusu görüş sadece 653 ada 1 parsele ilişkin teklifte kısmen göz önünde bulundurulmuştur.

Sultangazi Belediye Meclisi'nin 06.09.2012 tarih ve 464 kararı ile tadilen uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı teklifi 05.03.2012 t.t'li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine uygun olmakla birlikte 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının donatı alanlarını azaltıcı, yapı yoğunluğunu arttırıcı niteliktedir. " denilerek

İlgi (g) yazı ve eki plan değişikliği teklifi ile diğer belgeler yazımız ekinde olup söz konusu itirazın 3194 sayılı İmar Kanun ve 5216 sayılı Büyükşehir Kanununun ilgili maddelerine göre incelenmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

Sultangazi İlçesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda muhtelif parsellerde değişiklik yapılmasına ilişkin teklif incelenmiş olup 1/5000 ölçekli planlar doğrultusunda hazırlandığından komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

KARARA KATILMIYORUM KARARA KATILMIYORUM KARARA KATILMIYORUM

(4)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:

02 Tarih:

11.06.2013 Dosya No:

2013/1079 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

KONUNUN ÖZÜ: Silivri İlçesi, Fenerköy, 3 pafta, 4847 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli N.İ.Planı tadilatı teklifi hk.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 13/ 05 /2013 gün ve 2013-5079 sayılı yazısında;

"İLGİ: a) 26.07.2012 tarih, 2012-10708 sayı ile Pl.Müd. kayıtlı ilgilisinin dilekçesi ve ekleri.

b) 11.01.2013 gün ve 2012-13492 sayılı Başkanlık Makamı yazımız.

c) 12.02.2013 gün ve 243 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı.

d) 01.03.2303 sayılı dağıtımlı yazımız.

e) 16.04.2013 gün ve 39324D-1281 sayılı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı.

f) Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.8.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.8.2004 gün, S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

TALEP:

Silivri İlçesi, Fenerköy, 3 pafta, 4847 parselin, mer’i planda “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan”

fonksiyonu iptal edilerek, “Sanayi+Depolama Alanı” olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi ilgi (a) dilekçe ile gereği için tarafımıza iletilmiştir.

İlgi (b) yazımızla İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilen ilgi (a) yazı eki 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi ilgi (c) karar ile “…söz konusu alanda faaliyette olan işletme bulunduğu görüldüğünden Ulaşım Planlama Müdürlüğü tarafından bu doğrultuda tekrar değerlendirme yapılması için müdürlüğüne iadesi” şeklinde karara bağlanmıştır. İlgi (c) karar gereği alınan Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün ilgi (e) yazısı ile ilgi (a) dilekçe eki 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi yeniden değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmektedir.

MÜLKİYET:

İlgi (a) dilekçe eki 23.07.2012 tarihli taşınmaza ait tapu kaydından; Silivri İlçesi, Fenerköy Köyü 4847 parselin 8.725,00 m2 yüzölçümlü ve Göksular Un ve Gıda Sanayi Ticaret A.Şirketi adına kayıtlı olduğu, 06.09.2005 tarihinde (kadastro parselinden birleştirme) edinildiği görülmüştür.

MEVCUT DURUM:

Hava fotoğraflarından parselde un fabrikasına ait yapıların bulunduğu anlaşılmaktadır.

MER’İ PLANLARDAKİ DURUMU:

Silivri İlçesi, Fenerköy Köyü 4847 parsel; 15.06.2009 onanlı 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar lejantında kalmakta olup, 13.04.2012 Gün ve 885 sayılı karar ile değişikliğe uğramış olan Uygulama Hükümlerin’de;

“…Tarımsal niteliği korunacak alanlarda yapılacak tarımsal amaçlı yapıların yapılaşma koşulları;

ilgili kurumların çalışma ve görüşleri (jeolojik ve hidrojeolojik özellikler, hassas ekosistemler, arazi kullanım

(5)

bölüm oluşturmamak ve konut ve ticaret birimi olarak gösterilmemek şartı ile sökülüp-takılabilir elemanlarla bekçi evi veya tarım işçilerinin kalacağı alanlar yapılabilir. Bu alanların tek başlarına projelendirilmelerine veya yapılmalarına izin verilmez. Tarımsal amaçlı tesisle birlikte projelendirilip tarımsal amaçlı tesis inşa edildikten sonra yapılması esastır. Müştemilatların tarımsal amaçlı yapılarla bir bütün halinde projelendirilmesi ve yapılması esastır, tek başlarına projelendirilmelerine ve tarımsal amaçlı tesis projesine göre inşa edilip bitirilmeden yapılmalarına izin verilemez….” şeklinde plan notlarının düzenlendiği görülmektedir.

Silivri İlçesi, Fenerköy Köyü 4847 parsel; 14.03.2009 tt.li 1/5000 ölçekli Fener Köyü Nazım İmar Planında, “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan” da kalmaktadır.

14.03.2009 tt.li 1/5000 ölçekli Fener Köyü Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:

İlgi (a) dilekçe ekinde 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifine ilişkin, Ulaşım Planlama Müdürlüğü Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, İSKİ Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği İl Tarım Müdürlüğü, görüşleri bulunmaktadır. Kamulaştırma Müdürlüğü, İstanbul Valiliği İl Tarım Müdürlüğü konuya ilişkin görüşleri ise tarafımıza iletilmiştir.

Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 21.05.2012 gün ve 525651-1848 sayılı yazısı eki 17.05.2012 gün, UP2012-18/12 sayılı komisyon kararında;

 Silivri, Fenerköy, 4847 parsel, fener Yolu 3 caddesinin batısında yer almakta olup, parselin kuzeyinden yaklaşık 7.00 m. genişliğinde yol geçmektedir.

 Söz konusu alanın cepheli olduğu yol ve yakın çevresinde herhangi bir UKOME-UTK kararlı proje ya da plan çalışması yoktur.

 İlgi (a) yazıya konu teklif; ulaşım sistemi açısından uygun bulunmamıştır.

ULAŞIM KARARI: Silivri Fenerköy, 4847 parselin ‘Tarımsal Niteliği Korunacak Alan’dan; ‘E:0.80 HMAX:24.50 yapılaşma koşullarında ‘Sanayi+Depolama Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilat Teklifi; ulaşım sistemi açısından uygun bulunmamıştır.” denilmektedir.

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 08.06.2012 tarih, 1154-112632 sayılı yazısısında;

“… Söz konusu alan, ilgi dilekçe ekinde sunulan Nisan 2012 tarihinde sunulan ‘Toruk Mühendislik tarafından hazırlanıp, 24.05.2012 tarihinde İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce onaylanan

‘Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu’ incelenmiştir. Yapılan çalışmada söz konusu alan; ‘Uygun Alanlar (UA-2’

lejantlı sınırlar içerisinde kalmakta olup, Danişment Formasyonu’na ait kumtaşı birimi bulunmaktadır.Yapı temelleri güncel dolgu ve kumlu kil birimleri hafredilerek kumtaşı biriminin ayrışmamış sağlam seviyelere oturulmalıdır. Ayrıca bu alanla ilgili ayrıntılı bilgiler ekteki rapor örneğinde yer almaktadır.

Sonuç olarak, söz konusu ilgi dilekçe eki rapor yeterli jeolojik çalışmayı içermekte olup, raporda belirtilen önlem ve önerilere uyulması, uygulamaya yönelik yapılacak olan zemin etüt çalışmasının bu raporda belirtilen hususlar doğrultusunda yapılması ve bu bilgiler doğrultusunda uygulamaya gidilmesi şartıyla, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı jeolejik bakımdan uygun görülmektedir.”denilmektedir.

İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 31.06.2012 tarih, 282462 yazısında;

Bahse konu plan sahası ile ilgili 7 maddeden oluşan altyapı görüşü belirtilmiştir.

Kamulaştırma Müdürlüğü’nün 23.05.2012 gün ve 504696-7047 sayılı yazısında;

(6)

“… Konu incelenmiş olup, adı geçen parsele ait Müdürlüğümüzde herhangi bir işlem dosyası bulunmadığı gibi kamulaştırılması hususunda da alınmış bir encümen kararına rastlanılmamıştır.”

denilmektedir.

İstanbul Valiliği İl Tarım Müdürlüğü’nün 14.12.2007 gün ve 214-21623-4901sayılı yazısında;

“5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun Geçici 1. Maddesi gereği ve Bakanlığımızın ilgi (b) de kayıtlı yazısı gereği söz konusu 8725 m2. yüzölçümlü parsele ait ve Silivri 1.Noterliğinin 17.11.2005 tarih ve 18385 sayılı taahhütnamede beyan edilen vaziyet planına bağlı kalınması şartı ile tarım dışı kullanılan yapının kapladığı 8725 m2.lik alanın tarım dışı amaçla kullanılması Müdürlüğümüzce uygun görülmüştür.” denilmektedir.

İstanbul Valiliği İl Tarım Müdürlüğü’nün 26.09.2012 tarih ve 21620-1362 sayılı yazısında;

“5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun Geçici 1. Maddesi kapsamında Müdürlüğümüze yapılan başvuru sonucu ilgi (b) yazımız ile, söz konusu 8.725,00 m2. yüzölçümlü 3 pafta, 4847 parsele ait ve Silivri 1.Noterliğinin 17.11.2005 tarih ve 18385 sayılı taahhütnamede beyan edilen vaziyet planına bağlı kalınması şartı ile tarım dışı kullanılan yapının kapladığı 8.725,00 m2.lik alanın tarım dışı amaçla kullanılması Müdürlüğümüzce uygun görülmüştür.” denilmekte ve 14.12.2007 gün ve 214- 21623-4901sayılı kurum görüşünün 5403 sayılı Kanun kapsamında hala geçerli olduğu belirtilmektedir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ :

İlgi (a) dilekçe ile gereği için tarafımıza iletilen, Silivri İlçesi, Fenerköy, 3 pafta, 4847 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi incelendiğinde; teklifin, mer’i 14.03.2009 tt.li 1/5000 ölçekli Silivri İlçesi Fenerköy Nazım İmar Planı F20-D-10-c rumuzlu plan paftasında 4847 parseldeki “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan” fonksiyonunun iptal edilerek, “Sanayi+Depolama Alanı” olarak düzenlendiği ve plan notları olarak;

1. Plan onama sınırı; Silivri İlçesi, Fenerköy, 3 pafta, 4847 sayılı parsel alanıdır.

2. Plan onama sınırı içerisinde kalan alan; Sanayi+Depolama Alanı’dır.

3. Sanayi+Depolama Alanında ; Emsal 0.80 Hmax: 24.50 metre’dir. Maksimum =H, yükseklik sınırlamasına; baca, su deposu, hububat silosu gibi teknolojik eklentiler bağlı değildir. Bu alanda, un ve yem fabrikası, un ve yem deposu, hububat silosu, su deposu, idari bina, bekçi kulübesi, yemekhane, misafirhane, trafo binası, ve benzeri tesisler yapılabilir.

4. Sanayi+Depolama Alanında, yapı emsalini ve maksimum yapı yüksekliğini aşmamak koşulu ile yapı nizamını (ayrık, ikiz, bitişik, blok) ve bahçe mesafelerini belirlemeye belediyesi yetkilidir.

5. Sanayi+Depolama Alanında; su basman kotu en fazla 50cm olup, yapının oturduğu alanın en yüksek noktasından alınacaktır.

6. İlçe belediyesince onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır.

7. İlgili kurumların görüşleri alınacaktır.

8. Zemin etüt raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

9. Deprem ve otopark yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

10. Plan onama sınırı içinde, açıklanmayan hususlarda; yürürlükteki, 1/5000 ölçekli Fenerköy Nazım İmar Planı, Plan notları ve İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.”

şeklinde plan notları düzenlendiği görülmüştür.

İlgi (a) dilekçe ekinde tarafımıza iletilen Silivri İlçesi, Fenerköy, 4847 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi ilgi (b) Başkanlık Katı yazımızla İstanbul Büyükşehir Meclisine iletilmiştir. İstanbul Büyükşehir Meclisi’nce ilgi (c) karar ile “…söz konusu alanda faaliyette olan işletme bulunduğu görüldüğünden Ulaşım Planlama Müdürlüğü tarafından bu doğrultuda tekrar değerlendirme yapılması için müdürlüğüne iadesi” şeklinde karara bağlanmıştır. İlgi (c) karar gereği konu ilgi (d) yazımızla Ulaşım Planlama Müdürlüğü’ne iletilmiş olup, cevaben ilgi (e) yazıda; “17.05.2012 tarih ve UP2012-18-12 sayılı

(7)

Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün görüşünde belirtildiği üzere parselin kuzeyinden mevcutta yaklaşık 7.00 m. genişliğinde yol geçmektedir. Ancak 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi parsel bazında hazırlanmış olduğundan ulaşım sistemine ilişkin bir planlama yapılamadığı görülmektedir.

Teklif plan notlarının 6.maddesinde “İlçe belediyesince onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır.” denilmektedir. Söz konusu plan notu, İstanbul İmar Yönetmeliğinin 3.01.3 maddesindeki

“1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları onanmadan uygulama yapılamaz.” hükmünü ortadan kaldırmayacağından, plan notları ile 1/5000 ölçekli planlara göre uygulama yapılması, yönetmelik hükümlerine ve plan hiyerarşisine aykırılık teşkil edecektir. Ayrıca, söz konusu teklifin 4. ve 5. plan notları uygulamaya yönelik hükümler içermekte olup, teknik olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında değil, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı aşamasında değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Silivri İlçesi, Fenerköy, 3 pafta, 4847 parselin, mer’i planda “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan”

fonksiyonu iptal edilerek, “Sanayi+Depolama Alanı” olarak planlanmasına ilişkin ilgi (a) yazı eki 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifine ilişkin, İstanbul Valiliği İl Tarım Müdürlüğü’nce, vaziyet planına bağlı kalınması şartı ile tarım dışı kullanılan yapının kapladığı 8725 m2.lik alanın tarım dışı amaçla kullanılmasına uygun görüş verilmekle birlikte, Ulaşım Planlama Müdürlüğünce uygun görüş verilmediği, teklifin mer’i 1/5000 ölçekli plana göre toplam inşaat alanını 6980 m2.arttırdığı, dolayısıyla emsal arttırıcı ve mer’i planda çevre parseller için emsal teşkil edici nitelikte olduğu görülmektedir. "denilerek.

Silivri İlçesi, Fenerköy, 4847 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli plan tadilatı teklifi ve ilgi (c) karar gereği alınan Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı yazımız ekinde olup, yazımız ve eklerinin ilgi (f) Başkanlık onayı ve genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Silivri İlçesi, Fenerköy 3 pafta 4847 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilat teklifi incelenmiş olup, söz konusu parselde 26.10.1992 tarih ve 113 sayılı ruhsatla çalışan fabrika bulunduğundan ve İl Tarım Müdürlüğü’nün uygun görüşü bulunduğundan 3 numaralı plan notundan

“misafirhane” ibaresinin, 4 nolu plan notunda “ve bahçe mesafelerini” ibaresinin, 5 nolu plan notunun ise tamamının iptal edilmesiyle Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

(8)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:

03 Tarih:

11.06.2013 Dosya No:

2013/1081 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

KONUNUN ÖZÜ: Silivri İlçesi, Ortaköy, 75 ada, 1 parsel ve 76 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği teklifi hk.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 13/ 05 /2013 gün ve 2013-4952 sayılı yazısında;

"İLGİ: a) 12.04.2013 gün, 1037/210406 sayılı Silivri Belediye Başkanlığı yazısı ve eki 04.04.2013 tarih, 36 sayılı İlçe Belediye Meclisi kararı ile teklif plan paftaları.

b) Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.08.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.08.2004 gün, S/90 sayılı Başkanlık Onayı.

TALEP:

İlgi (a) yazı eki ile; Silivri İlçesi, Ortaköy, Çamaşırdere Mevkii, 75 ada, 1 sayılı parsel, 76 ada, 1 sayılı parsel ile 75 ada, 1 sayılı parselin doğusundaki kamu adına terkli alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 04.04.2013 tarih, 36 sayılı İlçe Belediye Meclisi kararı ile aynen uygun görülerek gereği için tarafımıza iletilmiştir.

MÜLKİYET:

İlgi (a) yazı eki tapu bilgilerinden; Silivri İlçesi, Ortaköy Köyü, Çamaşırdere Mevkii, 75 ada, 1 parselin 1.046,53 m2. yüzölçümlü ve şahıs mülkiyetinde olduğu, 76 ada, 1 parselin 1.791,85 m² yüzölçümlü ve hisseli şahıs, şirket mülkiyetinde olduğu görülmektedir.

MEVCUT DURUM:

İlgi yazı eki hava fotoğraflarından 75 ada, 1 sayılı parselde 2 adet, 76 ada, 1 sayılı parselde 3 adet bina olduğu anlaşılmaktadır.

MERİ PLANLARDAKİ DURUM:

Silivri İlçesi, Ortaköy, Çamaşırdere Mevkii, 75 Ada, 1 sayılı ve 76 Ada 1 sayılı parseller, 07.06.2001 onanlı 1/5000 Ölçekli Ortaköy Nazım İmar Planında, “Orta Yoğunlukta Konut Alanı (E:0.90)”

fonksiyonunda kalmaktadır.

Söz konusu parseller, 07.06.2001 onanlı 1/1000 ölçekli, Ortaköy Uygulama İmar Planında Taks:0.30, Kaks:0.90, 5-5/A-3/3 yapılaşma şartlarında “Konut Alanı” fonksiyonunda kalmaktadır.

İLÇE MECLİS KARARI:

İlgi (a) yazı eki 04.04.2013 tarih, 36 sayılı İlçe Belediye Meclis kararında;

“İstanbul İli, Silivri İlçesi, Ortaköy Mahallesi 75 ada 1 parsel, 76 ada 1 parsel ile yol alanı olarak kamu adına terkli alana ilişkin olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı incelenmiş olup, komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.” şeklinde hazırlanan İmar Komisyon raporunun oy birliğiyle kabulü şeklindedir.

(9)

İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 18.10.2012 gün ve 520667 sayılı yazısında;

Bahse konu plan sahası ile ilgili altyapı görüşü 8 madde halinde sıralanmış olup, 8. maddede “Söz konusu imar planı veya imar plan tadilatıyla mevcut duruma göre yoğunluğun arttırılmasından dolayı İdaremiz altyapı tesislerinin yetersiz kalması halinde ilave proje ve yatırım maliyetleri ilgilince karşılanmalıdır.” denilmektedir.

DEĞERLENDİRME-SONUÇ:

İstanbul İli, Silivri İlçesi, Ortaköy, Çamaşırdere Mevkii, 75 ada, 1 sayılı parsel, 76 ada, 1 sayılı parsel ile 75 ada, 1 sayılı parselin doğusundaki kamu adına terkli alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde; meri 1/1000 ölçekli F20c13c4a paftasında 75 Ada, 1 parsel ile birlikte parselin doğusunda kamu adına terkli bir kısım alan ve 76 ada, 1 parsel ayrı olarak plan onama sınırı içine alınmış ve meri planda verilen Taks:0.30, Kaks:0.90 5-5/A-3/3 yapılaşma sembolleri iptal edilerek, parsellerde 3 kat yapılanma şartlı 4 mevcut kitle ve 1 öneri kitle şeklinde düzenleme yapılmış, ayrıca 75 Ada, 1 parsel ile parselin doğusunda bir kısım yol alanına tevhid şartı getirilmiştir. Teklif planda;

1. Plan onama sınırı; İstanbul İli, Silivri İlçesi, Ortaköy Mahallesi, 75 ada, 1 parsel, 76 ada, 1 parsel ve kısmi yol alanıdır.

2. Plan onama sınırı içinde kalan alan; Konut Alanıdır.

3. Konut Alanında; 75 ada, 1 parselde, mevcut kitle, 3 kat; 76 ada, 1 parselde; mevcut kitle ve öneri kitle, 3 kat yapılaşma koşulları geçerlidir.

4. Konut Alanında; 75 ada 1 parselde, kısmi yol alanı ile tevhid edilmeden uygulama yapılamaz.

5. Konut Alanında; İlçe belediyesince onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır.

6. İlgili kurumların görüşleri alınacaktır.

7. Zemin etüd ve raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

8. Deprem ve otopark yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

9. Plan onama sınırı içinde, açıklanmayan hususlarda; yürürlükteki, 1/1000 ölçekli Ortaköy Uygulama İmar Planı, plan notları ve İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

şeklinde plan notları yer almaktadır.

İlgi (a) yazı eki teklife ilişkin alınan ilgili kurum ve kuruluş görüşlerinden Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü ve İSKİ Genel Müdürlüğü görüşlerinin şartlı olumlu olduğu görülmüştür. Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüşünün olumsuz olduğu görülmüştür.

İlgi (a) yazı ekinde yer alan bilgi ve belgelerden;

-Eski 360 sayılı parselin ifrazından, 75 ada 1 parsel, 76 ada 1 parsel ve 77 ada 1 parsellerin oluştuğu, -76 ada, 1 parsele ilişkin 2.6.1997 tarih ve 97/5 sayılı yapı ruhsatı bulunduğu,

-Plan açıklama raporunda aynı dönemde, aynı parsel maliklerince Yapı Ruhsatı alınan ve inşaatları tamamlanan 75 ada 1 parselin Yapı Ruhsatının Silivri Belediye Başkanlığı arşiv kayıtlarında tüm aramalara rağmen bulunamadığının belirtildiği,

-İlgililerinin başvuruları üzerine 75 ada, 1 parsel için 14.06.2010/784 tarih ve sayılı İmar Durum Belgesi, 76 ada, 1 parsel için 01.06.2010/753 tarih ve sayılı İmar Durum Belgesi düzenlenmiş olduğu ve söz konusu parseller için düzenlenen İmar Durum Belgelerinde, Taks=0.30, Kaks=0.90, Hmax=9.50 m. 5-5/A-3/3 yapılaşma koşullarının yer aldığı,

-İmar durum belgelerinin 07.06.2001 onanlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre düzenlendiği, -Plan açıklama raporunda ise teklif ile, parsellerdeki mevcut yapıların, kat adedi ve yapı boyutları korunarak, 3 kat mevcut kitle ve öneri kitle şeklinde düzenleme yapılmış olduğu, ayrıca 75 ada, 1 parseldeki mevcut yapının kısmi yol alanına tecavüzünün giderilmesi yönünde tevhid şartı getirildiğinin belirtildiği, görülmüştür.

(10)

Meri 1/5000 ölçekli planda “Orta Yoğunlukta Konut Alanı” fonksiyonunda E:0.90 yapılaşma şartı yer aldığından, 1.046,53 m2. yüzölçümlü 75 ada, 1 parselin toplam 941.87 m2. yapılaşma hakkı, 1.791,85 m² yüzölçümlü 76 ada, 1 parselin 1612,66 m2. yapılaşma hakkı bulunmaktadır.

İlgi (a) yazı eki yapı ruhsatında görüldüğü üzere 148 m2.lik taban inşaat alanından; 75 ada, 1 parselde toplam 888 m2.lik (148 m2x3 kat=444 m2.x2 adet) ve 76 ada, 1 parselde toplam 1332 m2.lik (148 m2x3 kat=444 m2.x3 adet) inşaat alanı oluşmaktadır.

Böylelikle mevcutta, meri 1/1000 ölçekli plandaki Taks:0.30, Kaks:0.90 Ayrık nizam 3 kat yapılanma şartına uygun olarak yapılaşma bulunmakla birlikte, bahçe çekme mesafelerine uyulmadığı ve 75 ada, 1 parseldeki mevcut yapının kısmi yol alanına tecavüzünün bulunduğu görülmüştür.

Söz konusu teklif, meri 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı olmamakla birlikte, meri 1/1000 ölçekli planda verilen bahçe mesafelerine uyulmadan, kısmi yola tecavüzün giderilmesi yönünde tevhid şartı getirilerek mevcut yapıların 4 adet mevcut, 1 adet öneri kitle şeklinde plana işlenerek yasallaştırılması niteliğinde olup, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nce uygun görülmemektedir. "denilerek.

İlgi (a) yazı eki İlçe Meclis Kararı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişikliği teklifi paftaları yazımız ekinde olup, yazımız ve eklerinin ilgi (b) Başkanlık onayı ve genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddelerine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Silivri ilçesi, Ortaköy Mahallesi, 75 ada, 1 parsel ve 76 ada, 1 parsel ve bir kısım yol alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifi incelenmiş olup 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planını etkilemediğinden komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

(11)

hk.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 13 /05 /2013 gün ve 2013/5563 sayılı yazısında;

" İLGİ :a) 24.04.2013 gün ve 2101 sayılı Bakırköy Belediye Başkanlığının yazısı ve eki İlçe Meclis kararı ile 1/1000 ölçekli teklif plan paftaları.

b) 20.08.2004 gün, S/89 sayılı Genelgesi ve 20.08.2004 günlü, S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

TALEP (İTİRAZ)

İlgi(a) yazıda; 05. 10,2012 tarih ve 130 sayılı Bakırköy Belediyesi Meclis Kararı ile uygun görülen Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mahallesi, 59 pafta, 840 ada, 55 parselin “Parklar ve Dinlenme

Alanları”ndan çıkarılarak “400 ki/ha yoğunluklu Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 15. 06. 2012 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin, 840 ada, 55 parseldeki yapılanma şartının A-2 olarak değiştirilerek 15.11.2012 gün, 2306 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile tadilen uygun görüldüğü ve 18. 11. 2012 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca aynen onandığı; İlgililerinin 18.02.2013 gün ve 846 sayılı, 27.02.2013 gün ve 1040 dilekçeleri ile; 18.11.2012 onanlı 1/1000 ölçekli plan değişikliğine askı süresi içinde itiraz edildiği belirtilmiş olup; söz konusu itirazlar doğrultusunda İlgi(a) yazı eki 03.04.2013 gün ve 43 sayılı Bakırköy Belediye meclis kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi; İlgi(a) yazı ekinde tarafımıza iletilerek, 3194 ve 5216 sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereğince tetkiki istenmiştir.

MÜLKİYET

İlgi(a) yazı eki 26.07.2012 tarihli tapu kaydına göre; Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mahallesi, 840 ada, 55 parsel, farklı edinim tarihli, 843 m2 alanlı, hisseli şahıs adına kayıtlı olduğu görülmektedir.

MER’İ PLANLARDAKİ DURUM Bakırköy, 59 pafta, 840 ada, 55 parsel;

 15.06.2012 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinde, 400 ki/ha yoğunlukta Orta Yoğunluklu Konut alanında;

 18.11.2012 onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinde, A-2 sembollü ayrık nizam 2 kat yapılanma şartlarında Konut Alanında kalmaktadır.

İLÇE MECLİS KARARI

İlgi(a) yazı eki Bakırköy Belediye Meclisinin 03.04.2013 tarih ve 43 nolu kararında; 840 ada, 55 parselin, Konut Alanına alınmasına ait 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifinin, 15.11.2012 tarih ve 2306 nolu Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile tadilen uygun bulunarak, 18.11.2012 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onandığı; söz konusu Uygulama İmar Planı tadilatının 14.02.2013-15.03.2013 tarihleri arasında Başkanlıklarında askıya alındığı; 18.11.2012 onaylı 1/1000 ölçekli plan değişikliğinde, 15.11.2012 gün ve 2306 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile iptal edilen Blok nizam 5 kat yapılanma koşullarının yeniden geçerli olması için itiraz edildiği, 06.10.1989 tarih ve 529554/10414 sayılı yapı ruhsatına göre toplam 2843 m2 inşaat alanı hakkı bulunmakta iken, 18.11.2012 onanlı plan değişikliği ile verilen A-2, TAKS:0.25 yapılanma şartları ile yaklaşık inşaat hakkının 840 m2 olduğu ve mülk sahiplerinin inşaat alanı hakkının toplamda 2000 m2 azaltıldığı, bu durumda parsel sahiplerinin müktesep haklarının elinden alındığı belirtilerek;

Komisyon görüşü bölümünde; Büyükşehir Belediyesinin 15.11.2012 tarih ve 2306 sayılı Meclis kararının Değerlendirme ve Sonuç bölümünde “Teklif plan değişikliği paftasına bakıldığında, aynı yapı adasında Bitişik nizam 2 kat yapılanma bulunduğu görülmekle birlikte; söz konusu parsele ait 02.01.1989 onaylı 1/1000 ölçekli İmar Planı tadilatında, söz konusu parsel üzerinde, -teklif plan değişikliğinde olduğu gibi- 15x22 m ebatlarında H:15.50m yapılanmalı konut bloğu bulunmaktadır” denildiği; halbuki plan

(12)

değişikliği paftası incelendiğinde 840ada, 54 parselin de yapılanma koşulları Ayrık Nizam TAKS=0.25 5Kat olduğu, 2K olan yapılanma koşullarındaki parsellerin lejantta belirtildiği ve ayrı bir lejant çizgisi ile çevrelendiği, Plan Tadilatı yapılan 840 ada, 55 parsel ise 840ada, 54 parsel gibi 2K lejantının dışında olduğu, Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onanan 1/5000 ölçekli plan tadilatının, ruhsatlı 5 kat bina bulunan parseldeki müktesep hakların korunması doğrultusunda onanmış olduğu da göz önüne alındığında Büyükşehir Belediye Meclisince yapılan değişiklik ile müktesep hakkın korunmasının mümkün olmadığı, 6306 sayılı yasa da göz önüne alındığında bu binaların yenilenmesinin de mümkün olamadığı, bu nedenle İtirazın kabulü ile 2 Nolu plan notunun “Yapılanma koşulları; 01.02.1989 onaylı plandaki gibi 15x22m.

Blok Nizam ve H=5 Kat” olarak düzenlenmesi uygun görülmüştür.

İlgi(a) yazı eki İlçe Belediye Meclisinin 03.04.2013 gün ve 43 nolu kararı ile de oybirliği şeklinde uygun bulunmuştur.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ

Teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği itiraz kapsamında hazırlandığından, İlgi(a) yazı ekinde herhangi bir kurum görüşü tarafımıza iletilmemiştir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

İlgi(a) yazı ekinde tarafımıza iletilen Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mahallesi, 59 pafta, 840 ada, 55 parsele yapılan itiraz sonucunda, İlgi(a) yazı eki 03.04.2013 gün ve 43 nolu Bakırköy Belediyesi meclis kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi; G21b03b1d nolu 18.11.2012 onaylı 1/1000 ölçekli plan değişikliği paftası üzerine hazırlanmış olup; fonksiyonda değişiklik yapılmayarak Blok nizam 5 kat yapılanma koşulları önerilmiştir.

Bakırköy, 59 pafta, 840 ada, 55 parsel; 15.06.2012 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinde, 400 ki/ha yoğunlukta Orta Yoğunluklu Konut alanında; 18.11.2012 onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinde, A-2 sembollü ayrık nizam 2 kat yapılanma şartlarında Konut Alanında kalmaktadır.

18.11.2012 onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili sürece bakıldığında;

Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mahallesi, 59 pafta, 840 ada, 55 parselin -06.10.1989 tarih ve 529554/10414 sayılı yapı ruhsatına esas olan blok boyutları ve yüksekliğine uyulacak- blok nizam 5 kat yapılanma şartlarında Konut alanına alınmasına dair İlgilisince teklif edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Bakırköy Belediye Meclisinin 05.10.2012 tarih ve 130 nolu kararı ile uygun görülmüş olup;

19.10.2012 gün ve 5034 sayılı Bakırköy Belediye Başkanlığının yazısı ekinde tarafımıza iletilmiştir.

19.10.2012 gün ve 5034 sayılı Bakırköy Belediye Başkanlığının yazısı ekinde tarafımıza iletilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi; 12.11.2012 gün ve 2012/14330 sayılı yazımız ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.11.2012 gün ve 2306 nolu kararı ile “…teklif plan paftasında yer alan blok düzenlemesinin iptal edilerek parselin yapılaşma nizamının A-2 olarak belirlenmesi 2 nolu plan notunun ‘Parselde 06.10.1989 tarih 529554/10414 sayılı yapı kullanma izin belgesindeki müktesep haklar korunarak tadilat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi düzenlenebilir. Binanın yıkılıp yeniden yapılması halinde planda verilen yapılaşma koşulları geçerlidir’ şeklinde yeniden düzenlenmesiyle Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür”

şeklindeki İmar Komisyonu raporunun kabulü şeklinde uygun bulunmuştur.

İlgi(a) yazı ve ekleri incelediğinde;

 18.11.2012 onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Bakırköy Belediye Başkanlığınca 14.02.2013-15.03.2013 tarihleri arasında askıya çıkarıldığı;

 15.11.2012 gün ve 2306 nolu İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile getirilen A-2 sembollü Ayrık nizam 2 kat yapılanma koşullarına ve “Parselde 06.10.1989 tarih 529554/10414 sayılı yapı kullanma izin

(13)

yapıldığı,

 Ayrıca İlgi(a) yazı eki ilgilisinin itiraz dilekçesi ile itiraz edilen 2 nolu plan notunda 06.10.1989 tarih ve 529554/10414 nolu yapı kullanma izin belgesinde yer alan müktesep hakların korunduğu ve tadilat ruhsatı ile yapı kullanma izin belgesinin düzenlenebilmesine olanak tanındığı görülmektedir.

İlgi(a) yazı eki itiraz sonucunda oluşan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile, 1/5000 ölçekli 15.06.2012 onaylı plan değişikliğinde, söz konusu parsel, 400 ki/ha yoğunlukta konut alanı olduğundan, yaklaşık 1.00 emsal üzerinden değerlendirildiğinde, 1/1000 ölçekli teklif planda önerilen yapılaşma ile 1/5000 mer’i plan değişikliği kararlarına göre, emsal değerinin 2 katın üzerine çıkacağı görülmüştür. 01.02.1989 onaylı plan ve 06.10.1989 tarih ve 529554/10414 nolu yapı ruhsatına göre 15x22 m blok nizam ve H:5 kat olacak şekilde yapılanma koşulları önerildiğinden, yaklaşık 840 m2 olan toplam inşaat alanının, yapı ruhsatındaki gibi 2843 m2’ye çıkarılması önerilmektedir. Dolayısıyla toplam inşaat alanı 2000 m2 arttırılmakta olup, İlgi(a) yazı eki 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi, yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı niteliktedir. "denilerek.

İlgi(a) yazı eki İlçe Meclis Kararı ile uygun bulunan Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mahallesi, 840 ada, 55 parsele ait itiraz sonucu oluşan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklif paftaları ekte olup; İlgi(b) Başkanlık Onayı ve Genelge, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14.

maddelerine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Bakırköy ilçesi, Kartaltepe Mahallesi, 840 ada, 55 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatına yapılan itiraz incelenmiş olup parsel üzerinde mevcut olan ruhsatlı binanın müktesep haklarının korunmasına yönelik olduğundan komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

(14)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:

05 Tarih:

11.06.2013 Dosya No:

2013/1087 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

KONUNUN ÖZÜ: 1/5000 Ölçekli Şile İlçesi Batı Sahili Nazım İmar Planı Teklifi

KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğünün 13/ 05 /2013 gün ve 493686 sayılı yazısında;

“İlgi: a) 08.06.2005 gün ve 171 sayılı Başkanlık Oluru,

b) 16.04.2008 gün ve 208694 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisine takdim yazımız, c) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.05.2008 gün ve 1018 sayılı kararı, d) 09.02.2009 gün ve 1112406 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisine takdim yazımız, e) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.03.2009 gün ve 192 sayılı kararı, f) 12.06.2012 gün ve 616251 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisine takdim yazımız, g) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2012 gün ve 2612 sayılı kararı, h) Şile Belediye Başkanlığı’na 27.02.2013 gün ve 208394 sayılı yazımız,

ı) Şile Belediye Başkanlığı’nın 06.05.2013 gün ve 146219 sayılı yazısı.

İstanbul’un evrensel düzeyde taşıdığı tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin korunarak tarihi kültürel kimliği ile özdeş bir dünya kenti olması, ülke ve bölge kalkınması ile uyumlu büyüme ve gelişmesi, tarih, kültür, sanat ve hizmet ağırlıklı bir metropol olarak gelişmesi İstanbul’un planlanmasındaki temel amaçtır.

İstanbul kent makro formunun bugüne kadarki gelişim süreci incelendiğinde, 13 milyonu aşan nüfusun baskısıyla lineer şeridin doğu batı aksı boyunca uzamasının yanı sıra kuzeye doğru da gelişme eğiliminde olduğu ve bu gelişmenin kentin işletme ve yatırım maliyetlerini karşılanamaz derecede artırırken, kuzeye doğru gelişen yerleşme dokusu kentin yaşam kaynakları olan orman alanlarını, su toplama havzalarını tehdit etmekte olduğu görülür. Bu tehlikeli gelişme trendini önlemek için İstanbul Metropoliten Alanına ilişkin nazım planların ve uygulama planlarının ivedilikle hazırlanarak söz konusu plansız ve düzensiz gelişmenin önlenmesi gereklidir.

23.07.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile İstanbul İli idari sınırları İstanbul Büyükşehir Belediye sınırları olarak belirlenmiş olup, 5216 sayılı Kanunun 7. maddesinin b- bendinde ise; “Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, Büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; ....” Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları arasında sayılmıştır. Bu yasa kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi hudutlarına katılan Şile İlçesinin planlama çalışmalarına bir an evvel başlanılması gerekmektedir. Şile İlçesi ağırlıklı olarak İstanbul’un akciğerleri olarak nitelenen orman alanları ile su kaynaklarının yer aldığı doğal yapısı ve özellikleri ile ön plana çıkmaktadır. Dolayısıyla;

İstanbul Metropoliten Alanının bir bütün içinde ele alınarak üst ölçekli Stratejik Plan Kararlarının, bu kararlara dayalı nazım imar planı yer seçim kararlarının sağlıklı bir şekilde üretilmesinin sağlanması amacıyla öncelikle plansız olan alanlar ile imar mevzuatına aykırı olarak gelişen alanların sağlıklı, yaşanabilir mekânlara dönüştürülmesi gerekmektedir. İstanbul’un; tarihi, kültürel ve doğal değerlerine sahip çıkılarak korunması için ortaya konulan yaklaşım ve ilkeler doğrultusunda şehrin doğal ve karakteristik özellikleri de dikkate alınarak kent biçimlenmesine ilişkin ilkeler zedelenmeden; kentin mevcut durumu değerlendirilerek, plan hedefleri ve kararları ile yoğunluğu azaltma, yaşam kalitesini yükseltme, yatırımlar

(15)

- Şile ilçesi bütününde eşik olarak kabul edilen mevcut Ömerli-Darlık Havzaları ve planlanan Kabakoz-İsaköy-Melen barajlarının plan bütünü içerisinde İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği çerçevesinde değerlendirilmesi,

- Koruma amaçlı imar planlarının yapım tekniklerinin, onay süreçlerinin ve yasal mevzuatının Nazım İmar Planlarının hazırlanması sürecinden farklı olması sebebiyle, Şile İlçesi bütünündeki 3 adet sit alanının ayrı olarak değerlendirilmesi,

gibi nedenlerden dolayı 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Nazım İmar Planı alanı, dokuz ayrı plan bölgesine ayrılarak çalışmalar sürdürülmüştür.

Bu plan bölgeleri;

1. Şile İlçesi Ömerli Havzası Nazım İmar Planı

2. Şile İlçesi Darlık-Kabakoz-İsaköy Havzası Nazım İmar Planı 3. Şile İlçesi Merkez Nazım İmar Planı

4. Şile İlçesi Merkez Etkilenme Bölgesi Nazım İmar Planı 5. Şile İlçesi Batı Sahili Nazım İmar Planı

6. Şile İlçesi Doğu Sahili Nazım İmar Planı

7. Şile İlçesi Ağva - Kurfallı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı 8. Şile İlçesi Merkez - Meşrutiyet Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı

9. Şile İlçesi Sahilköy - Doğancalı - Alacalı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı

Bu görüşler ve bilgiler doğrultusunda, ilgili mevzuat çerçevesinde çalışmaları tamamlanan 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Batı Sahili Nazım İmar Planı teklifi ilgi (f) yazımız ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine takdim edilmiş ve “…ilçe belediyesi ile koordinasyon kurularak yeniden değerlendirilmesi için müdürlüğüne iadesi…” şeklindeki ilgi (g) Meclis kararıyla Müdürlüğümüze iade edilmiştir. İlgi (g) Meclis kararı doğrultusunda Şile Belediye Başkanlığı’nın söz konusu plan teklifi hakkındaki görüşleri ilgi (h) yazımız ile talep edilmiş olup, ilgi (ı) yazı ile Şile Belediye Başkanlığı’nın görüşleri tarafımıza iletilmiştir. Şile Belediye Başkanlığı’nın ilgi (ı) görüş yazısında; 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Batı Sahili Nazım İmar Planı plan onama sınırı kapsamında yer alan Ahmetli ve Meşrutiyet köyleri idari sınırları içerisinde 11.02.2002 t.t’li Şile Ahmetli-Gebze Devlet Karayolu Güzergahı Uygulama İmar Planı ve 21.06.2002 t.t’li Şile Meşrutiyet Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamındaki yapılaşmış alanların İl Tarım Müdürlüğü’nün plan kapsamındaki görüşüne göre mutlak tarım alanı olarak görüş bildirmesi sebebiyle, bu doğrultuda İl Tarım Müdürlüğü’nün plan görüşünün yenilenmesi talebi ile Toprak Koruma Kuruluna başvurulduğu belirtilmiş olup, Ahmetli ve Meşrutiyet köylerinin Toprak Koruma Kurulu kararı doğrultusunda planlanmasının uygun olacağı ve 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Batı Sahili Nazım İmar Planı plan onama sınırı içerisinden Ahmetli ve Meşrutiyet köylerinin idari sınırlarını kapsayan alanlarının çıkartılması ve söz konusu teklif nazım imar planı içinde yer alan diğer köylere ilişkin plan kararlarının ilgi (ı) yazısı ekinde tarafımıza iletilen bilgi paftaları doğrultusunda düzenlenmesi talep edilmiştir.

15.06.2009 t.t’li 1/100.000 Ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planı ile İstanbul’un gelişmesine ilişkin ekoloji ekonomi dengesinin bozulmasıyla doğabilecek sağlıksız yaşam koşullarının oluşturabileceği olumsuz sonuçların önlenmesi için çevresel, ekonomik, toplumsal ve mekansal bütünleşmenin sağlanması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda kentin kırsal alanlarına özgü planlı gelişimine katkısının arttırılması amacı ile doğa-kültür odaklı turizm, ekolojik tarım, günübirlik turizm alanları belirlendiği gibi köy yerleşik alanlarının doğal gelişimi dışında genişlemesinin sınırlandırılması ve diğer taraftan çevresel ve kültürel değerlerin korunması ve geliştirilmesi öngörülmüştür.

Bu doğrultuda söz konusu plan bölgelerinden Şile İlçesi 1/5000 ölçekli Batı Sahili Nazım İmar Planı Şile İlçesinin özellikle kırsal alanda ekonomik daralmadan dolayı nüfus kaybeden bir yerleşim yeri olması ve sürdürebilir kalkınmayı tetikleyecek plan açılımlarına ihtiyaç duyduğu gerçeği ile doğal, kültürel, tarihi değerlerinin korunduğu, yörenin kendi ekonomik yeterliliğine sahip olduğu, bölgenin turizm potansiyelinin değerlendirildiği, metropol içindeki rolüne uygun olarak bütünleşebilecek bir planlama süreci sonucu

(16)

hazırlanan plan çalışması; Ahmetli, Meşrutiyet, Sofular, Alacalı, Doğancalı, Sahilköy (Domali), Kurna ve Karakiraz köylerini kapsamakta olup, toplam 13214 ha.’dır. Plan bölgesindeki alansal dağılım ise ağırlıklı olarak orman alanları 11358 ha., tarım alanları 280 ha., konut alanları 398 ha. olup, söz konusu teklif planın projeksiyon nüfusu ise 33800 kişi olarak öngörülmüştür.

Bu çerçevede plan bölgesinde bulunan köylerin gelecekte üstlenecekleri roller belirlenirken mutlak korunması gereken doğal eşiklerin bir sınır olarak kabul edilmesi ve köylünün yerleşim alanı ihtiyacının karşılanması olduğu kadar turizm amaçlı ve günübirlik kullanımlarla ön plana çıkan bir planlama anlayışı benimsenmiştir. Bölge içerisinde yer alan köyler potansiyellerine göre; Şile bezi dokumacılığı ve işlemeciliği, seracılık, çiçekçilik, organik tarım aktiviteleri, sütçülük, arıcılık, balıkçılık aktiviteleri gibi konular plan çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Söz konusu köylerde ortaya konan ekonomik potansiyeller ve verilen roller aynı zamanda köy nüfuslarının belirlenmesinde etkili olmuştur. Köylerin her biri için geçmişten günümüze köy nüfuslarında meydana gelen değişimler projeksiyon hesabına tabi tutulsa da çıkan sonuçlar doğrudan kabul edilmemiş, köyün potansiyelleri, merkeze yakınlığı, merkez köyde (Sahilköy) olup olmama durumu ve doğal eşikler gibi konular da göz önünde bulundurulmuştur. Bu doğrultuda, köylerin plan nüfuslarının ortaya konmasının ardından donatı ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanmasına yönelik çalışmalarda; ulaşılabilirlik ilkesi çerçevesinde ilköğretim ve sağlık ocağı faaliyetleri merkez köylere verilirken, diğer köylerde idari, eğitim ve sosyo-kültürel faaliyetlerin yapılabileceği köy konakları gibi donatı alanları ayrılmış olup, hastane ana fonksiyonlara yönelik hizmetlerin Şile merkezinden alınması düşünülerek plan kararları oluşturulmuştur. "denilerek.

Yukarıda açıklanan hususlar ile Şile Belediye Başkanlığı’nın ilgi (ı) yazısı kapsamında yeniden düzenlenen 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Batı Sahili Nazım İmar Planı teklifi yazımız ekinde olup, yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yeniden değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:Şile İlçesi, 1/5000 ölçekli Batı Sahili Nazım İmar Planı teklifi incelenmiş olup plan tasdik sınırı içinde kalan Ahmetli ve Meşrutiyet Köylerinde 11.02.2002 tt.li Şile Ahmetli-Gebze Devlet Karayolu Güzergahı Uygulama İmar Planı ve 20.06.2002 tt.li Şile Meşrutiyet Bölgesi Uygulama İmar Planı’na göre ruhsat alınarak yapılmış binalar olduğu görüldüğünden müktesep hakların korunması için Ahmetli ve Meşrutiyet köylerinin plan onama sınırı dışına çıkarılmasıyla komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

(17)

Düzenlemeler

KOMİSYON İNCELEMESİ:Şehir Planlama Müdürlüğünün 13/ 05 /2013 gün ve S- BN:5357 sayılı yazısında;

"İlgi:a) Tuzla Belediye Meclisi’nin 11.01.2013 gün ve 013 sayılı kararı.

b) 11.03.2013 gün ve 130949 sayılı yazımız.

c) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.03.2013 gün ve 610 sayılı kararı.

1/5000 ölçekli Ömerli Havzası Tuzla İlçesi Fırat Mahallesi Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/04/2012 gün ve 870 sayılı meclis kararı ile aynen uygun görülmüş olup, 12/07/2012 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır.

KONU

12.07.2012 t.t.’li 1/5000 ölçekli Ömerli Havzası Tuzla İlçesi Fırat Mahallesi Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan ve ilgi (a) ilçe meclis kararı ile uygun görüldüğü belirtilen 1/1000 ölçekli Ömerli Havzası Tuzla İlçesi Fırat Mahallesi Uygulama İmar Planı teklifi, ilgi (b) yazımız ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup, Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (c) kararı ile “…İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nün 01.11.2012 gün 18225 sayılı görüşü doğrultusunda 1094 ve 1259 parsellerin park+rekreasyon alanı olarak düzenlenen kısımlarının ve 1234 nolu parselin tamamının “Ormanla İhtilaflı Alanlar” lejantına alınması, bu lejant ve fonksiyon dışındaki lejant ve fonksiyonların iptal edilmesi, bu alanlarla ilgili olarak 1/5000 ölçekli planda Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından gereken düzenlemelerin yapılarak İBB Meclis onayına sunulması, …3.4 nolu plan notunun a ve b bentlerinin iptal edilerek “orman sınırları kesinleştirilecek bu sınırlara göre 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarda gereken düzenlemeler yapılmadan herhangi bir uygulamaya gidilmeyecektir.”ibaresinin 3.4 nolu plan notunun sonuna eklenmesi” şeklinde tadilen uygun görülmüştür.

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ

İlgi (c) meclis kararı gereğince 12.07.2012 t.t.’li 1/5000 ölçekli Ömerli Havzası Tuzla İlçesi Fırat Mahallesi Nazım İmar Planında; 1094 ve 1259 parsellerin park+rekreasyon alanı olarak düzenlenen kısımları ile 1234 no’lu parselin tamamı “Ormanla İhtilaflı Alanlar” lejantına alınarak ve bu lejant ve fonksiyon dışındaki lejant ve fonksiyonlar iptal edilerek yazımız ekinde yer alan Ek-2 bilgi paftasındaki şekliyle yeniden düzenlenmiş olup, bununla birlikte ilgi (c) meclis kararında bahsi geçen İstanbu Orman Bölge Müdürlüğü’nün görüşü doğrultusunda 1094 parsel içinde kalan 25 ki/ha yoğunluklu “Konut Alanı”

lejantındaki alan da (5000 m2) “Ormanla İhtilaflı Alanlar” lejantına alınmıştır.

Ayrıca söz konusu düzenlemeyle ilgili olarak, ilgi (c) meclis kararı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planında tadil edilen Ormanlı İhtilaflı Alanlara ilişkin 3.4. no’lu plan notu kapsamında; 1/5000 ölçekli plana ait plan notlarının 4.4. Ormanlı İhtilaflı Alanlar maddesinde yer alan “Plan bütünü içerisinde gösterilen Ormanla İhtilaflı Alanlar orman sınırı ile kamu ve/ veya özel mülkiyete haiz parsellerin kesiştiği alanlardır. Ormanla ihtilaflı alanlar lejantı ile gösterilen alanlarda yer alan parsellerde, 4999 sayılı kanunun 4. Maddesi gereği ilgili idare tarafından yapılacak çalışmalar neticesinde;

a) Orman tahdit sınırı dışında kalan parseller üzerinde belirtilen plan hükümleri geçerli olacaktır.

b) Orman tahdit sınırları içinde kalan parsellerin üzerinde ise belirtilen plan hükümleri geçersiz olup, 6831 sayılı Orman Kanununun ilgili hükümleri geçerli olacaktır.” şeklindeki plan notunun a ve b bentlerinin iptal edilerek, ilgi (c) meclis kararı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planında tadil edilen Ormanlı İhtilaflı Alanlara ilişkin 3.4. no’lu plan notu doğrultusunda “orman sınırları kesinleştirilecek bu sınırlara göre 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarda gereken düzenlemeler yapılmadan herhangi bir uygulamaya gidilmeyecektir” ibaresinin aynı doğrultuda 1/5000 ölçekli nazım imar planı notlarına da eklenmesi gerekli görülmüştür. " denilerek

(18)

İlgi (c) karara ilişkin tarafımızca hazırlanan bilgi paftası ve gerekli belgeler yazımız ekinde olup, yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:Tuzla İlçesi, 1/5000 ölçekli Fırat Mahallesi, Nazım İmar Planında düzenleme yapılmasına ilişkin teklif incelenmiş olup İBB Meclisi’nin 14.03.2013 gün 610 sayılı kararı doğrultusunda hazırlandığından komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

(19)

Nazım İmar Planı

KOMİSYON İNCELEMESİ:Şehir Planlama Müdürlüğünün 07 /05 /2013 gün ve BN:4850 sayılı yazısında;

"İlgi : a)01.10.2009 tarih ve 2071640 sayılı Başkanlık Oluru b)24.11.2009 tarih ve 2189355 sayılı yazımız

c)13.06.2011 tarih ve 4277106 sayılı Başkanlık Katı yazımız

d)İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.09.2011 tarih ve 2039 sayılı Kararı e)07.02.2012 tarih ve 126247 sayılı yazımız

f)İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10.05.2012 tarih ve 165 sayılı kararı g)28.06.2012 tarih ve 690185 sayılı Başkanlık Oluru

h)20.07.2012 tarih ve 788867sayılı yazımız

İlgi a) Başkanlık Oluru ile, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 12.02.1972 tarih ve 6175 sayılı kararı ile Koruma Alanı belirlenen Bakırköy Yeşilköy Köyiçi Koruma Alanının da içinde yer aldığı 22 ayrı bölgede 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı çalışmaları başlatılmış ve ilgi b) dağıtımlı yazımız ile ilgili kurum ve kuruluşlara görüş sorulmuştur.

Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara ait Yönetmeliğin Plan Hazırlama Esasları Madde 6 f) bendinde . .Plan hazırlama süreci içerisinde idarelerce plan yapılacak alanda ilgili meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, üniversitelerin ilgili bölümleri, koruma alanı içinde yaşayan hane halkları ve faaliyet gösteren işyeri sahipleri ve etkilenen hemşerilerin katılımı ile plan kararlarının oluşturulmasından önce sorunlar, olanaklar, vizyon, hedefler, araçlar, stratejilerin oluşturulması üzerine ve taslak planın oluşturulmasından sonra taslak planın görüşülerek koruma bölge kuruluna sunulacak son şeklini alması için asgari iki toplantı düzenlenir...' denilmekte olup bu kapsamda 22.03.2011 ve 27.05.2011 tarihlerinde ilgili Kamu Kurumları, Meslek Odaları, Sivil Toplum Örgütleri, Üniversiteler, Muhtarlıklar ve Bakırköy Belediye Başkanlığı'nın davetli olduğu ve taslak 1/5000 ölçekli plana ilişkin görüşlerin alındığı iki adet toplantı yapılmıştır.

1/5000 ölçekli Bakırköy Yeşilköy Köyiçi Koruma Alanı Nazım İmar Planı çalışmaları kapsamında, kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler, meslek odaları ve özel kurum ve kuruluşlardan plana yönelik görüşleri istenmiş, Bakırköy Yeşilköy Köyiçi Koruma Alanında plana veri teşkil edecek olan arazi tespit ve analitik çalışmaları (doğal yapı analizleri, fiziki doku analizleri, sosyal doku analizleri vs) tamamlanmış, planlama alanına ilişkin Mevcut ve Kayıp Eser Envanteri hazırlanmıştır.

Çalışmaları tamamlanan 1/5000 ölçekli Bakırköy Yeşiköy Köyiçi Koruma Alanı Nazım İmar Planı ilgi c) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş ve ilgi d) Meclis Kararı ile aynen uygun görülmüş olup e) yazımız ile tetkik ve gereği için İstanbul 7 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna iletilmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 02.04.2012 tarih ve 72055 sayılı yazısı ile, İstanbul 7 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna Müdürlüğünün adının İstanbul 2 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü olarak değiştirilmesinin 09.03.2012 tarih ve 2012/2945 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kararlaştırıldığı ve Bakırköy İlçesinin de içerisinde bulunduğu 17 ilçenin İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görev alanlarında yer alacak şekilde yeniden düzenlendiği bilgisi tarafımıza iletilmiştir.

İlgi f) Kurul Kararında '...İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Yeşilköy Köyiçi Mahallesi Koruma Alanı hakkında, ekli paftada gösterilerek sınırları belirlenen bölgenin Kentsel Sit Alanı olarak belirlenmesine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğünün 07.02.2012 gün ve 23581 sayılı yazısı ile mülga İstanbul 7 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kuruluna gönderilen Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı koruma alanının, değişen sınırları ve Resmi Gazetede 26.07.2005 tarih ve 25887 sayısı ile yürürlüğe giren Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre

(20)

Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik gereğince yeniden tanzim edilmesi gerektiğine karar verildi...' denilmektedir.

İlgi g) Başkanlık Oluru ile ilgi f) Kurul Kararı ile Kentsel Sit Alanı olarak ilan edilen Bakırköy Yeşilköy Köyiçi Kentsel Sit Alanında 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı çalışmalarına başlanmış olup ve ilgi h) dağıtımlı yazımız ile ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş istenmiştir.

Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara ait Yönetmeliğin Plan Hazırlama Esasları Madde 6 f) bendinde ' ...Plan hazırlama süreci içerisinde idarelerce plan yapılacak alanda ilgili meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, üniversitelerin ilgili bölümleri, koruma alanı içinde yaşayan hane halkları ve faaliyet gösteren işyeri sahipleri ve etkilenen hemşerilerin katılımı ile plan kararlarının oluşturulmasından önce sorunlar, olanaklar, vizyon, hedefler, araçlar, stratejilerin oluşturulması üzerine ve taslak planın oluşturulmasından sonra taslak planın görüşülerek koruma bölge kuruluna sunulacak son şeklini alması için asgari iki toplantı düzenlenir... ' denilmekte olup bu kapsamda 22.10.2012 ve 05.11.2012 tarihlerinde ilgili Kamu Kurumları, Meslek Odaları, Muhtarlıklar ve Bakırköy Belediye Başkanlığı'nın davetli olduğu ve taslak 1/5000 ölçekli plana ilişkin görüşlerin alındığı iki adet toplantı yapılmıştır. " denilerek

Müdürlüğümüzce çalışmaları tamamlanan 1/5000 ölçekli Bakırköy Yeşilköy Köyiçi Kentsel , Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı teklifi yazımız ekinde olup; yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununun ilgili maddelerine göre değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Bakırköy ilçesi, Yeşilköy Köyiçi Kentsel Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı teklifi incelenmiş olup ilgili kurum görüşleri doğrultusunda hazırlandığından komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

Şekil

Updating...

Referanslar

Benzer konular :