• Sonuç bulunamadı

Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği. Rapor Yazımı ZİDEK

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği. Rapor Yazımı ZİDEK"

Copied!
22
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Rapor Yazımı

ZİDEK

Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Gazi Mahallesi Özata Sokak No:21/5 Yenimahalle-ANKARA

Tel: 0 (312) 419 04 99 Faks: 0 (312) 419 04 98 E-posta: info@zidek.org.tr

Web sayfası: http://www.zidek.org.tr/

Prof. Dr. İsmail KARACA

Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Association for Evaluation and Accreditation of Agricultural Engineering Educational Programs

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi “ZİDEK-Program Değerlendiricisi Eğitim Çalıştayı” (ZOOM-Online), 20-21 Şubat 2021

(2)

• ZİDEK Raporları

• Raporlamada Dikkat Edilmesi Gerekenler - Format

- Üslup

- Terminoloji

- Derinlik/Ayrıntı Düzeyi - Yeterli Belgeleme

- Türkçe’nin ve Yazım Kurallarının Doğru Kullanımı

• Örnekler (MÜDEK raporlarından)

Sunum İçeriği

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi “ZİDEK-Program Değerlendiricisi Eğitim Çalıştayı” (ZOOM-Online), 20-21 Şubat 2021

(3)

Raporların Geçirdiği Aşamalar

• Program Değerlendiricisi Raporu içindeki

-Form 1 (Eğitim Planı Analizi) ve Form 2 (Not Belgesi Analizi) formları ziyaret öncesi doldurulup takım başkanına veriliyor. Ziyaret sırasında güncelleniyor.

- Form 3 (Program Değerlendirici Çizelgesi) sütunları ziyaret öncesi ve ziyaret sırasında dolduruluyor. Takım toplantılarında ve Sonuç Bildirimi hazırlanırken kullanılıyor.

- Form 4 (Yetersizliklerin ve Gözlemlerin Açıklanması) ve Form 5 (Yetersiz Yanların Özeti) formları kuruma bırakılıyor.

- Form 6 (Sonuç Bildirimi Formu) sözlü olarak sunuluyor.

• Taslak Rapor: Takımın ZAK’a yolladığı taslak rapor

• Kesin Rapor: ZİDEK’in kuruma yolladığı değerlendirme raporu

ZİDEK Raporları

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi “ZİDEK-Program Değerlendiricisi Eğitim Çalıştayı” (ZOOM-Online), 20-21 Şubat 2021

(4)
(5)
(6)
(7)

Form 3 Devam

(8)
(9)

ZİDEK Raporları

Kuruma Önemli Notlar:

3. Bu formdaki metinlerde maddi hatalar varsa ve/veya değerlendirme takımı raporunun hazırlığında göz önünde bulundurulmak üzere ek bilgi sunulmak isteniyorsa ve/veya tespit edilen yetersizliklere ilişkin olarak kısa süre içinde bazı iyileştirmeler acilen devreye alınıp uygulanmaya başlanmışsa; bu hataların düzeltilmesi, ek bilgi sunulması ve/veya devreye alınan iyileştirmelerin kanıtlarının sunulması amacıyla çıkış

görüşmesi tarihini izleyen 30 gün içinde, fakülte dekanlığı tarafından takım başkanına elektronik ortamda yanıt (30-gün yanıtı) verilebilir 4. Çıkış bildirimlerine kurumlardan 30-gün yanıtı verildiği durumlarda;

Genellikle akreditasyon kararları, değerlendirilen programların ziyaret sırasındaki durumuna dayandırılacaktır.

Ancak, ziyaret sırasında saptanan yetersizlikler, gerekli düzeltme veya değişikliklerin ziyaret sonrası 30-gün içinde kararlaştırılmış ve

uygulanmaya başlanmış olmaları ve yetkili yöneticiler tarafından imzalanmış resmi belgeler ile kanıtlanmış olması durumunda göz önüne alınabilirler.

Kurum tarafından verilecek 30-gün yanıtının birincil amacı, çıkış bildiriminde sunulan takım değerlendirmesinin dayandırıldığı bilgi, bulgu ve izlenimlerdeki “maddi hataları” düzeltmektir.

Ancak, kurum 30-gün yanıtında değerlendirme takımı raporunun hazırlığında göz önünde bulundurulması için ek bilgi de sunabilir.

Ancak, ziyaret sırasında saptanan yetersizlikler, gerekli düzeltme veya değişikliklerin ziyaret sonrası 30-gün içinde kararlaştırılmış ve

uygulanmaya başlanmış olmaları ve yetkili yöneticiler tarafından imzalanmış resmi belgeler ile kanıtlanmış olması durumunda düzeltilmiş sayılırlar.

Bir yetersizliği gidermeye yönelik bazı girişimlerde bulunulmuş ve bazı önlemler alınmaya başlanmış olmasına karşın, bu önlemlerin etkilerinin tam olarak sonuç vermeye başlamadığı durumlarda veya yalnızca bazı iyi niyet işaretlerinin görüldüğü durumlarda, düzeltici önlemlerin

(örneğin: yeni bir öğretim üyesinin işe alınması için işlemlerin başlatılması, yeni bir ders etkinliğinin eklenmesi, ek mali kaynak veya teçhizat planlanması) etkileri ZAK tarafından bir sonraki planlanmış ara ziyaret veya ara rapor değerlendirilmesi sırasında dikkate alınır.

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi “ZİDEK-Program Değerlendiricisi Eğitim Çalıştayı” (ZOOM-Online), 20-21 Şubat 2021

(10)
(11)
(12)

Örnek:

Ölçüt 1. ÖGRENCİLER

Bu ölçüt ile ilgili herhangi bir yetersizlik ya da gözlem bildirimi bulunmamaktadır.

…..

Ölçüt 5. ÖĞRETİM PLANI

(a) Ölçüt 5.1’e göre her programın program eğitim amaçlarını ve program çıktılarını destekleyen bir eğitim planı olmalıdır.

Programın mevcut öğretim planının program çıktılarını destekler nitelikte olduğu anlaşılmıştır. Ancak, (e) numaralı ZAK çıktısında aranan “deney tasarlama” becerisin kazandırıldığı tek ders olan XYZ dersinin içeriğinde

yapılması planlanan değişiklikler sonucu bu çıktının ileride tüm öğrencilere kazandırılamayabileceği potansiyelinin bulunduğu saptanmıştır. Bu

nedenle, Ölçüt 5.1 ile ilgili kaygı bildirimi yapılmıştır

Format: Program Değerlendirme Formu- Yetersizliklerin ve Gözlemlerin Açıklanması

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi “ZİDEK-Program Değerlendiricisi Eğitim Çalıştayı” (ZOOM-Online), 20-21 Şubat 2021

(13)

Bildirimin sözlü yapılacağı düşünülerek hazırlanır:

- Kısa ifadeler kullanılır.

- Gerekçeler özetlenip sonuçlar vurgulanır.

• Bildirimin içeriği:

- Programın Güçlü Yanları

-Programa İlişkin Yetersizlikler ve Gözlemler:

-Yetersizlikler ve gözlemler ölçütler bazında sıralanır

-Bir ölçüte ilişkin değerlendirmeler alt ölçüt sırasına göre yazılır .

Format: Program için Çıkış Bildirimi

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi “ZİDEK-Program Değerlendiricisi Eğitim Çalıştayı” (ZOOM-Online), 20-21 Şubat 2021

(14)

• Giriş: Programı yürüten bölüme ilişkin özet bilgiler

• Değerlendirme sonuçları - Programın Güçlü Yanları

- Programa İlişkin Yetersizlikler ve Gözlemler:

- Yetersizlikler ve gözlemler ölçütler bazında sıralanır.

- Bir ölçüte ilişkin değerlendirmeler alt ölçütler bazında şıklar halinde sıralanır. İstisnalar dışında, bir alt ölçüt için tek bir yetersizlik bildirimi yapılmalıdır. (İstisnalar: 2.2, 3.3, 5.4 ve 6.1 numaralı alt ölçütler)

- Her yetersizlik bildirimine ilgili ölçüte gönderme yaparak (doğrudan alıntı yaparak, tanımlara yeni ifadeler eklemeden, onları gelişigüzel kısaltmadan) başlanır.

- Değerlendirmelerle ilgili ayrıntılı gerekçeler verilir.

- Kurumun 30-gün yanıtları mutlaka kullanılır ve çıkış bildirimindeki değerlendirmeyi değiştirip değiştirmediği gerekçesiyle açıklanır.

Format: Taslak ve Kesin Raporlar

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi “ZİDEK-Program Değerlendiricisi Eğitim Çalıştayı” (ZOOM-Online), 20-21 Şubat 2021

(15)
(16)

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi “ZİDEK-Program Değerlendiricisi Eğitim Çalıştayı” (ZOOM-Online), 20-21 Şubat 2021

(17)
(18)

• Hazırlanacak raporlarda (Yetersizliklerin ve Gözlemlerin Açıklanması/

Çıkış Bildirimi/Taslak Rapor) bir önceki değerlendirmelerde belirtilen yetersizliklerin ne ölçüde giderilmiş olduğu belirtilir

• Önceki değerlendirmeye ilişkin Kesin Rapor’da yer alan

değerlendirme gerekçelerine ve sonuçlarına uygun ölçüde gönderme yapılır:

-Çıkış görüşmesinde çok özet olarak

-Taslak raporda, önceki değerlendirmeye ilişkin Kesin Raporda yer alan tüm açıklamalardan alıntı yaparak

Ara Değerlendirmelerde Kullanılacak

“Rapor Formatı”

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi “ZİDEK-Program Değerlendiricisi Eğitim Çalıştayı” (ZOOM-Online), 20-21 Şubat 2021

(19)

• Bir ölçüt ile ilgili olarak bir önceki değerlendirmede yetersizlik ya da gözlem bildirilmemişse bu durum raporda belirtilir

• Değerlendirme sırasında, bir önceki değerlendirmede belirtilmemiş yetersizlikler belirlenirse:

o Bu yetersizlikler de değerlendirme raporunun ayrı bir bölümünün altında yer alır, ancak akreditasyon kararını etkilemez.

o Ancak bu yetersizliğin bir önceki ziyaret sonrasında ortaya çıktığı belirlenirse, o zaman ilgili ölçüt altında yetersizlik olarak belirtilir ve akreditasyon kararını

etkileyebilir.

Ara Değerlendirmelerde

Kullanılacak Rapor Formatı (devam)

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi “ZİDEK-Program Değerlendiricisi Eğitim Çalıştayı” (ZOOM-Online), 20-21 Şubat 2021

(20)
(21)

• Üslup: Yalın, net, yapıcı, resmi

• Terminoloji: ZİDEK’in ve kurumun kullandığı terimler

• Derinlik/Ayrıntı düzeyi:

o Aynı kurum içindeki farklı programların raporları derinlik/ayrıntı düzeyi açısından tutarlılık olmalı

- Rapor tipine göre farklı ayrıntı düzeyi:

- Çıkış bildirimi: dinlerken anlaşılacak düzeyde ayrıntı

- Yetersizliklerin açıklaması formu: Gerekçeleri özetleyen düzeyde ayrıntı

Yeterli belgeleme: Raporlanan değerlendirmeler verilere, kanıtlara,

gözlemlere ve bunların ZİDEK Değerlendirme Ölçütleri ile ilişkilerine dayandırılmalı

- Taslak rapor: Gerekçelerin açıkça anlaşılmasını sağlayacak düzeyde ayrıntı

Türkçe yazım kurallarının doğru kullanımı

Raporlamada Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi “ZİDEK-Program Değerlendiricisi Eğitim Çalıştayı” (ZOOM-Online), 20-21 Şubat 2021

(22)

Teşekkürler…

ZİDEK

Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Gazi Mahallesi Özata Sokak No:21/5 Yenimahalle-ANKARA

Tel: 0 (312) 419 04 99 Faks: 0 (312) 419 04 98 E-posta: info@zidek.org.tr

Web sayfası: http://www.zidek.org.tr/

Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Association for Evaluation and Accreditation of Agricultural Engineering Educational Programs

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi “ZİDEK-Program Değerlendiricisi Eğitim Çalıştayı” (ZOOM-Online), 20-21 Şubat 2021

Referanslar

Benzer Belgeler

Tablo 2’de görüldüğü gibi, öğretmenlerin tümü aile eğitimi ve katılımı etkinliklerine babaların da katılması gerektiğini düşünürken babaların

Araştırma sonucuna göre okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerin empatik yaklaşımlarının kişilerarası iletişim becerilerine katkısının olduğu ortaya

Bu çalışmada, beyin temelli öğrenmeye uygun olarak tasarlanmış bir öğrenme ortamında gerçekleştirilen fen bilimleri dersinin, ilkokul öğrencilerinin

Bu araştırmada, Iğdır Ovası koşullarında 2003-2008 yılları arasındaki 6 yıllık dönemin bitki yetişme periyodunda ölçülmüş olan ortalama günlük A sınıfı buharlaşma

(5) Bölüm Uygulamalı Eğitim Komisyonu, 6 ncı yarıyılda tutulan Uygulamalı Eğitim Defteri ve ilgili belgeleri bu kılavuz çerçevesinde inceler. Öğrencinin

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ziraat Fakültesi “Program Değerlendiricisi Eğitim Çalıştayı” , 10-11 Temmuz 2021... • Değerlendirme

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Journal of Agricultural Faculty of Bursa Uludag University.. Görükle Kampüsü 16059 Bursa/Türkiye

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi “ZİDEK-Kurum Eğitim Çalıştayı” (ZOOM-Online), 19 Şubat 2021... •