Revisorernas temagranskning av attraktiv arbetsgivare, delprojekt medarbetare

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2019-05-08 Sida 1 (2)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP516-612677461-61 0.1

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Ulrika Sundquist Ulrika Sundquist

Revisorernas temagranskning av attraktiv arbetsgivare, delprojekt medarbetare

Dnr 1330-2019

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att lägga revisionsrapporten till handlingarna.

Yttrande till beslutsförslaget

I granskningen bedömer revisorerna totalt fem kontrollmål och av dessa menar revisorerna att tre kontrollmål är helt uppfyllda och ett kontrollmål är uppfyllt till övervägande del. När det gäller kontrollmålet avseende om det genomförs en strukturerad insamling och analys av medarbetares erfarenhet- er och förbättringsförslag i samband med att de avslutar sin anställning, me- nar revisorerna att det endast i begränsad utsträckning är uppfyllt. Revisorer- na rekommenderar därför regionstyrelsen att säkerställa att det finns en sam- lad bild över vilka medarbetare som har sagt upp sig och via en avgångsen- kät samla information om hur regionen uppfattas som arbetsgivare och vad som orsakar att medarbetare vill byta arbetsplats eller arbetsgivare.

Regionstyrelsen delar revisorernas bedömning om att det är värdefullt med en avgångsenkät till de medarbetare som slutar i regionen och därför har en sådan enkät tagits fram och införs i regionen under andra tertialen 2019.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat om regionen bedriver ett ändamålsenligt arbete gällande fullmäktiges mål om att vara en attraktiv arbetsgivare. Gransk- ningsåret är 2018 och syftar till att bedöma om regionstyrelsen säkerställt att ett ändamålsenligt arbete bedrivs för att uppnå fullmäktiges strategiska mål om aktivt medarbetarskap.

Revisorernas samlade bedömning är att regionstyrelsen till övervägande del har säkerställt att ett ändamålsenligt arbete bedrivs för att uppnå fullmäktiges strategiska mål om aktivt medarbetarskap.

Ärendet

De förtroendevalda revisorerna i Region Norrbotten har genomfört en granskning av regionstyrelsens arbete gällande det strategiska målet om att vara en attraktiv arbetsgivare. Detta genomfördes som en temagranskning med tre delar, varav denna granskning avser aktivt medarbetarskap.

Temagranskningen syftar till att bedöma om regionstyrelsen säkerställer att arbetet gällande fullmäktiges mål om att vara en attraktiv arbetsgivare är ändamålsenligt och sker med tillräcklig intern kontroll. Delprojektet aktivt medarbetarskap syftar till att bedöma om regionstyrelsen säkerställt att ett

(2)

Sida 2 (2)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP516-612677461-61 0.1

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Ulrika Sundquist Ulrika Sundquist

ändamålsenligt arbete för att uppnå fullmäktiges strategiska mål om aktivt medarbetarskap.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen till övervä- gande del har säkerställt att ett ändamålsenligt arbete sker för att uppnå full- mäktiges strategiska mål om aktivt medarbetarskap.

Revisorerna menar att det finns en tydlig styrning inom området aktivt med- arbetarskap genom bland annat mål, verksamhetsmodell, strategier, policys och övriga adekvata dokument. Revisorerna menar vidare att det finns en regiongemensam struktur för att arbeta med kontinuerliga förbättringsför- slag. Förbättringsarbetet sker i regionens olika verksamheter, men det före- kommer variationer inom regionen vad gäller förutsättningar och driv för förbättringsarbetet.

Revisorerna skriver att det i regionens medarbetarenkät ingår frågor med bäring på området aktivt medarbetarskap och att regionstyrelsen kontinuer- ligt får rapportering avseende området aktivt medarbetarskap.

När det gäller kontrollmålet avseende om det genomförs en strukturerad insamling och analys av medarbetares erfarenheter och förbättringsförslag i samband med att de avslutar sin anställning menar revisorerna att det endast i begränsad utsträckning är uppfyllt. Revisorerna gör denna bedömning ef- tersom det vid revisionstillfället inte genomfördes någon strukturerad in- samling och analys på regionövergripande nivå och att detta genomfördes i varierad grad på divisionsnivå.

Revisorerna rekommenderar därför regionstyrelsen att säkerställa att det finns en samlad bild över vilka medarbetare som har sagt upp sig och via en avgångsenkät samla information om hur regionen uppfattas som arbetsgivare och vad som orsakar att medarbetare vill byta arbetsplats eller arbetsgivare.

Om regiongemensamma avgångsenkäter inte införs, rekommenderar reviso- rerna istället att en systematisk insamling av information från avgångssamta- len införs.

Bilagor:

Revisionsrapport ”Temagranskning Region Norrbotten som attraktiv arbetsgivare. Delgranskning 3: Tillvaratagande av medarbetares kompetens och erfarenheter”

Revisorernas skrivelse

Protokollsutdrag skickas till:

HR-direktör

Regionens revisorer

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :