• Sonuç bulunamadı

Yeni Symposium Dergisi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yeni Symposium Dergisi"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

D

Haberleflme Adresi: Valikona€› Cad. No:109/4 34390 Niflantafl›/‹stanbul Tel: (212) 240 24 21 - (212) 219 21 75

Fax: 0(212) 240 16 03

E-Adres: doksat@superonline.com / doksat@tnn.net Web-Adres: www.yenisymposium.net

YÜCE®reklam/yay›m/da€›t›m a.fl. Tel: 0(212) 279 10 26 (PBX)

Fax: 0(212) 279 18 64

Bask› ve Cilt: Özgün Ofset, Yeflilce Mahallesi, Aytekin Sokak, No:21 Oto Sanayi 4. Levent/‹stanbul

Tel: (0212) 280 00 09 The official publication of Cerrahpafla Medical

Faculty Clinic’s Foundation

Cerrahpafla T›p Fakültesi Psikiyatri Klini€i Vakf›’n›n yay›n organ›d›r, üç ayda bir yay›nlan›r

eğerli Meslekdaşlarım,

Bu dergiye yazan herkes bilâ istisna meslekdaşımdır.

Nöropsikiyatriyle ilgisi olan her konuda burada

yazıla-ra yer verilmiş ve verilmeye de devam edilecek.

Gene çok değerli katkılarınız ve makalelerinizle, yeni

dönemde bu dergiyi ismine uygun olduğu şekilde

yü-celteceğiz.

Hepinize sevgi ve selamlarımı sunuyorum.

Prof. Dr. M. Kerem Doksat

Kurucu / Founder Ayhan SONGAR, MD, Professor of Psychiatry Onursal Sâhibi / Honour Owner Fevzi SAMUK, MD, Professor of Psychiatry

Yay›n Yönetmeni / Editor in Chief

M. Kerem DOKSAT, MD, Professor of Psychiatry

Yay›n Kurulu / Editorial Board

‹brahim BALCIO⁄LU, MD, Professor of Psychiatry Mert SAVRUN, MD, Professor of Psychiatry Tar›k YILMAZ, MD, Professor of Psychiatry

Yay›n Yönetmeni Yard›mc›lar› / Assistants to the Editor

Nefle KOCABAfiO⁄LU, MD, Professor of Psychiatry

Lut TAMAM, MD, Professor of Psychiatry Numan KONUK, MD, Professor of Psychiatry, Statistics and

Study Design Editör

Uluslararas› Kat›l›mc› / International Participants

Siegfried KASPER, MD, Professor of Psychiatry (Vienna, Austria)

Manfred SPITZER, MD, Professor of Psychiatry (Ulm, Germany)

Psikiyatri, Nöroloji ve Davran›fl Bilimleri Dergisi A Journal of Psychiatry, Neurology and Behavioral Sciences Cilt: 51 l Say›:3 l Ekim-Kasım-Aralık 2013 Volume: 51 l No:3 lOctober-November-December 2013

editörden

New/Yeni Symposium is indexed and abstracted in EMBASE, Scopus, Index Copernicus, Directory of

Open Access Journals (DOAJ) PsycINFO New/Yeni Symposium Türkiye At›f Dizini’ne kay›tl›d›r.

Organizasyon:

Dergide yer alan yaz›larda belirtilen

görüfllerden yaz› sahibi sorumludur. Dergide yay›nlanmak üzere gönderilen yaz›larda ifâde bak›m›ndan ve yaz›n›n esas›na tesir et-memek üzere, gerekli de€ifliklikler dergi redaksiyon heyeti taraf›ndan yap›labilir. Yay›nlanan yaz›lardan, kaynak gösterilmek

Referanslar

Benzer Belgeler

dünya olarak inşa edilen Matrix’in gerçek olmadığını ve oradaki yaşamın ta- mamen bir kurgu olduğunu dile getiren film, insanların bu simüle evrende bir bedene

Avakim, Lefkoşa’nın Karamanizâde Mahallesi’nde bir tarafı ölen Haci Kirkor (Serkis’in büyük oğlu) menzilleri, bir taraftan Meryem Ana kilisesi, bir taraftan Haci

İbadullah, on yedi ay, büyük oğlu Cihangir birkaç gün, küçük oğul Sencer ise beş yıl Belh’te hanlık yapmışlardır. Bu süre zarfında Buhara Hanlığı iyice

lerinin Osmanlı Devleti’ne katılması ve hilâfetin Osmanlı padişahına intikali, Yavuz Sultan Selim’i İslâm ülkelerinin birliği siyasetini, Ortadoğu’nun dışın- da

These healing methods include religious-magical methods and are cultur- ally or traditionally used by ocaklis, imams, in other words the folk healers in order to cure the diseases

Nitekim Osmanlı pavyonunu ziya- ret eden Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri eski Bakanı William Jennings Bryan ile ABD eski Başkanlarından William Howard Taft ve

Accordingly 70 females were divided into study and control groups and the control group were administered medical diet for loss weight of 0.5- 1 kg per week and the study group

Mesela teknoloji olarak, ekonomik olarak, askeri olarak daha güçlü bir Türkiye, AB üyeliği için büyük bir avantaj sağlayabileceği gibi AB’den vazgeçe- bilmeyi de