9.Sınıf Best Coğrafya Soru Bankası

Tam metin

(1)

BEST DEĞERLENDİRME - 1

3. BASAMAK 9. SINIF COĞRAFYA

4

3.       

Şekildeki küre üzerinde, numaralandırılan merkez-lerin bulundukları paralelmerkez-lerin çevre uzunluklarının fazladan aza doğru sıralanışı, aşağıdakilerin hangi-sinde verilmiştir?

A) I, II ve III B) I, III ve II C) II, I ve III D) II, III ve I E) III, II ve I

4.        

Yukarıdaki şemada boş bırakılan yerlere, aşağıda-kilerden hangisi yazılamaz?

A) Çizgisel dönüş hızı B) Yerel saat

C) Gündüz süreleri

D) Güneş ışınlarının düşme açısı E) Ekvator’a olan uzaklık

6. Bir yerin iklimi, bitki örtüsü, hayvan toplulukları, toprak türleri, akarsu rejimleri, yerleşme biçimi, yetiştirilen ürün-ler ve deniz sularının özellikürün-leri üzerinde o yerin enlemi-nin önemli etkisi vardır.

Buna göre, yukarıdaki durumların enleme göre fark-lılaşmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkisi da-ha fazladır?

A) Sıcaklık değişiminin B) Bitki örtüsündeki değişimin C) Yükselti farklılığının D) Yer şekillerindeki değişimin E) Kayaç türlerinin farklılaşmasının

1. Aşağıdakilerden hangisi, "boylam" terimini tam ola-rak ifade etmektedir?

A) Ekvator’a 23° 27' uzaklıktaki noktalardan geçen ha-yalî çizgilerdir.

B) Kutup noktalarına eşit uzaklıktaki noktaların birleş-tirilmesiyle elde edilen hayalî çizgidir.

C) Ekvator’a paralel olarak çizildiği varsayılan hayalî çemberlerdir.

D) Herhangi bir yerin başlangıç meridyenine olan açı-sal uzaklığının derece, dakika ve saniye cinsinden değeridir.

E) Kuzey Kutup Noktası merkez alınarak ölçülen en uzak noktadır.

2. "..., bir varlığın Yerküre üzerindeki adresidir. Enlem ve boylamlar yardımıyla matematik olarak, çev-resindeki önemli yerlere (deniz, boğaz, devlet, dağ, ır-mak, ada vb.) göre de özel olarak belirtilir."

Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere, aşağıda-kilerden hangisinin yazılması daha uygundur?

A) Konum B) Koordinat C) Yarım küre

D) Harita E) Yerel saat

5. Paralel ve meridyenlerle ilgili, aşağıda verilen bilgi-lerden hangisi yanlıştır?

A) Paralellerin uzunlukları Ekvator’dan kutuplara gidil-dikçe azalır.

B) İki paralel arasındaki uzaklık 111 km’dir. C) İki meridyen arasındaki zaman farkı 4 dakikadır. D) Meridyen yaylarının uzunlukları birbirine eşittir. E) Bütün paraleller kutup noktalarında birleşir. 8F69C103

(2)

COĞRAFİ KONUM BEST DEĞERLENDİRME - 3

SORU BANKASI

9

8. Aşağıdaki Dünya haritasında K, L, M ve N merkezleriyle bu merkezlerden geçen meridyen değerleri verilmiştir.

    

Haritadaki bilgilere göre, aşağıdaki yargıların han-gisine varılamaz?

A) Yerel saatleri arasındaki farkın en fazla olduğu mer-kezler K ve N’dir.

B) Yerel saati en ileri olan merkez N’dir.

C) K - L ile M - N merkezleri arasındaki yerel saat farkı eşittir.

D) Güneşin en geç doğduğu merkez K’dır.

E) L ve M merkezleri arasındaki yerel saat farkı 6 saat-ten azdır.

7. Aralarında 1200 km uzaklık bulunan iki şehrin yerel saatlerinin aynı olması, bu şehirlerle ilgili aşağıda-ki durumlardan hangisinin sonucudur?

A) Ortalama yükseltilerinin az olmasının B) Dönenceler dışında yer almalarının C) Deniz kıyısında yer almalarının D) Aynı yarım kürede bulunmalarının E) Aynı meridyen üzerinde yer almalarının

6. Bir yere ait aşağıdaki özelliklerden hangisinin or-taya çıkmasında, o yerin Ekvator’a olan uzaklığının belirleyici etkisi olmamıştır?

A) Gece ve gündüz süresi B) Güneş ışınlarının düşme açısı C) Yerel saati

D) Kalıcı kar sınırı

E) Orman üst yükselti sınırı

9. Aşağıdaki şekilde, 27° doğu boylamında yer alan İz-mir’de 21 Mart günü, Güneş’in gökyüzündeki konumu gösterilmiştir.

 Buna göre, Güneş’in aynı günde 42° doğu boylamın-da yer alan Sivas’taki konumu, aşağıboylamın-dakilerden han-gisindeki gibidir?          

10. Öğretmen: Yerküre üzerinde bir yeri bulmak için adres sistemi geliştirilmiştir. Bu sistemde yeryüzündeki her-hangi bir yeri, yani konumunu belirlemek için coğrafi koordinatlardan yararlanılır.

Öğrenci: Peki öğretmenim, coğrafi koordinatların oluş-turulmasında nelerden yararlanılmıştır?

Öğretmen, aşağıdaki cevaplardan hangisini söyler-se, öğrencinin sorusunu doğru cevaplandırmış olur? A) Paralel ve meridyenlerden

B) İklim özelliklerinden C) Yükselti değerlerinden

D) Kıta ve okyanusların konumlarından E) Meteorolojik verilerden

(3)

BEST PRATİK

4. BASAMAK

9. SINIF COĞRAFYA

2

Ölçek

••

Eşleştirme •

Aşağıda verilen kesir ölçekleri karşılarındaki çizgi ölçeklerle eşleştiriniz. (Her bir çizgi ölçeğin toplam uzunluğu 5 cm’dir.)

1/1 250 000 1/750 000 1/4 000 000 1/1 500 000 KESİR ÖLÇEK 1/600 000

1

2

3

4

5

ÇİZGİ ÖLÇEK

a

b

c

d

e

                     

Harita

••

Yorumlama •

Aşağıdaki izohips haritasında numaralandırılan yerlerde boyun, tepe, vadi, delta, sırt, kapalı çukur gibi yer şekillerinden han-gilerinin bulunduğunu, haritanın yanındaki bölüme belirtiniz.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

(4)

BEST DEĞERLENDİRME - 4

4. BASAMAK

9. SINIF COĞRAFYA

10

3. Aşağıda, bir bölgenin eş yükselti eğrileriyle çizilen to-poğrafya haritası verilmiştir.

 

Buna göre, haritada aşağıdaki yer şekillerinden han-gisi yoktur?

A) Tepe B) Çukur C) Vadi

D) Boyun E) Yamaç

1. Aşağıda, bir bölgenin eş yükselti eğrileriyle çizilen to-poğrafya haritası verilmiştir.

 Buna göre, haritadaki X, Y ve Z noktalarının yüksel-tileri, aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

X Y Z A) 1500 1000 1400 B) 1600 900 1300 C) 1500 800 1400 D) 1400 800 1200 E) 1200 900 1600

4. Aşağıda, bir yörenin izohips yöntemi kullanılarak çizil-miş haritası gösterilmektedir.

 

Haritadaki bilgilere göre, yöreyle ilgili aşağıdakiler-den hangisi söylenemez?

A) Yörenin gerçek alanı ile iz düşüm alanı arasındaki fark azdır.

B) Yörenin ortalama yüksekliği 2000 metreden fazla-dır.

C) Akarsu vadisinin yükseltisi 1900 metrenin altındadır. D) Yörede tepe, sırt, yamaç ve vadi şekillerine

rastla-nır.

E) Yöredeki en yüksek tepenin yüksekliği 2200 metre-den fazladır.

2. Aşağıdaki haritaların tümünde eş yükselti eğrileri arasındaki yükselti farkı aynı olduğuna göre, harita-ların hangisindeki X - Y doğrultusu üzerindeki yük-selti farkı en azdır?

        61F69B55

(5)

BEST PRATİK

6. BASAMAK

9. SINIF COĞRAFYA

2

Alize rüzgârları dinamik yüksek basınç alan-larından dinamik alçak basınç alanlarına doğru eser.

4

Doğru

Yanlış

Isınma ve soğumaya bağlı olarak oluşan basınç merkezlerine termik basınç merkez-leri denir.

1

Bir yamaç boyunca yükselen hava kütlele-rinin meydana getirdiği yağışlar, orografik yağış olarak ifade edilir.

2

Atmosferde bulunan nem, barometre deni-len aletle ölçülür ve g/m3 olarak ifade edilir..

3

Havanın belli bir sıcaklıkta taşıyabileceği en fazla

nem miktarına nem denir.

1

Boşluk

Doldurma

rüzgârları, yıl içinde yaklaşık al-tı aylık sürelerle birbirine ters yönde esen rüz-gârlardır.

2

Hava kütlesinin, bir dağ yamacından aşağı doğ-ru alçalmasıyla oluşan sıcak ve kudoğ-ru rüzgârlara

denir.

3

Suyun, yeryüzü ile atmosfer arasındaki

dolaşımı-na denir.

4

Kavram

••

Eşleştirme •

Aşağıda verilen rüzgârlar ile bu rüzgâr çeşitlerini eşleştiriniz.

Alize rüzgârları Deniz meltemi Yaz musonu Kasırga RÜZGÂR Batı rüzgârları Yerel rüzgâr Tropikal rüzgâr Sürekli rüzgâr Mevsimlik rüzgâr RÜZGÂR ÇEŞİDİ

1

a

2

b

3

c

4

d

5

(6)

İKLİM TİPLERİ BEST DEĞERLENDİRME - 2

7

SORU BANKASI

7. Aşağıdaki grafik, bir merkezin aylara göre sıcaklık ve yağış ortalamalarını göstermektedir.

(mm) (°C) 300 250 200 150 100 50 O Þ M N M H T A E E K Aylar 0 30 25 20 15 10 5 0 A Yaðýþ Sýcaklýk

Grafikteki bilgilere göre bu merkezde, aşağıdaki ik-lim tiplerinden hangisi görülmektedir?

A) Çöl B) Step C) Akdeniz

D) Kutup E) Tundra

8. Amazon ve Kongo havzalarında ekvatoral iklim özellik-leri görülür.

Bu durum bölgelerin, aşağıdakilerden hangisi ba-kımından daha fazla benzer olmasını sağlamıştır? A) Ortalama yükselti B) Yer çekimi

C) Yer yapısı D) Doğal bitki örtüsü

E) Güneş ışınlarının geliş açısı

11. Yıllık sıcaklık farkının 10 – 15 °C olduğu, yağış re-jiminin düzenli olduğu, doğal bitki örtüsünün çayır ve karışık ormanlar olduğu iklim tipi aşağıdakiler-den hangisidir?

A) Ekvatoral B) Okyanusal C) Muson

D) Karasal E) Savan

10. X bölgesinde; yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağış-lıyken, Y bölgesinde; yazlar serin, kışlar ılık ve her mev-sim yağışlıdır.

Buna göre, bu iki bölgeyle ilgili olarak aşağıdakiler-den hangisi kesin değildir?

A) Her iki bölge de Kuzey Yarım Küre’de yer alır. B) Her iki bölge de soğuk kuşakta yer almaz. C) X bölgesinin yağış rejimi daha düzensizdir. D) Y bölgesinin bitki örtüsü daha gürdür.

E) Her iki bölgede de kar yağışı yağmur yağışından daha azdır.

9. I. Muson II. Ilıman okyanus III. Akdeniz IV. Step

Yukarıdaki iklim tiplerinden hangilerinin yıllık ya-ğış miktarında denizden esen rüzgârların payı en büyüktür?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III

D) II ve IV E) III ve IV

12. Aşağıda verilen yağış rejimlerinden hangisi ekvato-ral iklim bölgelerinde görülür?

               

(7)

BÖLGELER BEST PRATİK

SORU BANKASI

3

Harita

••

Yorumlama•

Aşağıdaki tabloda, Türkiye’deki bazı bölge türleri rakamlarla verilmiştir. Bu bölge türlerinin ait olduğu rakamları, haritada-ki harflerle eşleştiriniz.

1. Karma bölge 2. Turizm bölgesi 3. Madencilik bölgesi 4. Çay tarımı bölgesi 5. Sanayi bölgesi 6. Dağlık bölge 7. Peri bacaları bölgesi 8. Ovalık bölge 9. Tahıl tarımı bölgesi 10. Kurak bölge

11. İdari bölge 12. Liman bölgesi 13. Orman bölgesi 14. Delta bölgesi 15. Kayısı bölgesi

B

C

E

F

M

R

S

K

D

P

H

N

L

G

A

Cevap:

Bulmaca

••

Çözme •

Sol dan Sa ða

1. Sanayi, ticaret, turizm gibi ekonomik faaliyetlerin yaygın olduğu, birden fazla ekonomik faaliyetin geliştiği bölge - Amazon, Nil, Kon-go havzaları oluşturulurken dikkate alınan doğal unsur

2. Ekonomik özelliklerine göre Zonguldak, Batman ve Murgul’un yer aldığı bölge türü - Türkiye’de yağışın fazla olduğu iklim bölgelerin-de oluşan bir bitki türü bölgesi

3. Yer şekli özelliklerine göre oluşturulan haritalarda Adana’nın yer al-dığı bölge - Türkiye’nin de yer alal-dığı uluslarararası savunma amaç-lı askeri bölgenin kısa adı

4. Doğal, beşerî ve ekonomik özellikler bakımından kendi içinde ben-zerlikler gösteren, çevresine göre farklılıklar gösteren alan - Karstik yer şekillerinden travertenlerin yaygın olduğu bölgede yer alan il

5. Sınırları kesin ve net çizgilerle belli olan bölge türü, ... böl-ge - Petrol İhraç Eden Ülkelerin oluşturduğu bölböl-genin kısa adı

6. Toroslar, Himalayalar ve Alplerin yer aldığı doğal bölge türü - Tür-kiye’de illerin sınırlarına göre oluşturulan bölge

1 A B C D E F G H I J K L M 2 3 4 5 6

(8)

BASAMAK KONTROL TESTİ

9. SINIF COĞRAFYA

14

1. • Liman bölgeleri • Ticaret bölgeleri • Sanayi bölgeleri • Madencilik bölgeleri • Tarım bölgeleri

Yukarıdaki bölgeler oluşturulurken, aşağıdakilerden hangisi ölçüt olarak alınmıştır?

A) Ekonomik faaliyetler B) Yer şekilleri C) Nüfus özellikleri D) İklim özellikleri

E) Coğrafi konum

6. Yeryüzünde doğal, beşerî, ekonomik ve siyasi yönden birbirine benzer ya da farklı yerlerin olması, çeşitli özel-liklere göre bölgelerin oluşturulabilmesini sağlamıştır. Bu özelliklerdeki değişme, bölge sınırlarının da değiş-mesine neden olmaktadır.

Buna göre, belli özelliklere dayanarak oluşturulan, aşağıdaki bölgelerden hangisinin sınırlarındaki de-ğişmenin daha uzun zaman alması beklenir? A) Askeri bölgeler B) Nüfus bölgeleri C) Turizm bölgeleri D) Tarım bölgeleri

E) Bitki örtüsü bölgeleri

2. Bazı bölgeler çok kısa bir süre içerisinde oluşabilir ve yine kısa bir sürede ortadan kalkabilir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu tür bölgele-re örnek olarak gösterilemez?

A) Afet bölgesi B) Salgın hastalık bölgesi C) Mülteci bölgesi D) Hava durumu bölgesi

E) Yer şekilleri bölgesi

4. Aşağıdaki haritada, bir alan kırmızı renkle boyanarak gösterilmiştir.

Buna göre bu alanın, aşağıdaki bölge türlerinden hangisinde yer aldığı söylenemez?

A) Ekvatoral iklim bölgesi B) Yağmur ormanları bölgesi C) Buzul etkisinin fazla olduğu bölge D) Aktif yanardağlar bölgesi

E) Tsunami riskinin yüksek olduğu bölge

3. Aşağıdaki haritada, Türkiye’nin deprem bölgeleri gös-terilmiştir.

Buna göre, aşağıda verilen bölgelerden hangisiyle, bu haritanın daha fazla benzerlik göstermesi bek-lenir?

A) Türkiye’nin fiziki haritasının B) Türkiye’nin fay hatları haritasının C) Türkiye’nin iklim tipleri haritasının D) Türkiye’nin nüfus yoğunluğu haritasının E) Türkiye’nin su kaynakları haritasının

5. Türkiye’de doğal özelliklere göre oluşturulacak böl-geler içinde;

I. dağlık bölge, II. fiyort bölgesi, III. falezli bölge, IV. muson bölgesi

gibi bölge türlerinden hangileri bulunmaz?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III

D) II ve IV E) III ve IV E9C227C9

(9)

BASAMAK KONTROL TESTİ

SORU BANKASI

15

7. Yeryüzünde doğal, beşerî, ekonomik ve siyasi özellik-leri açısından benzerlik gösteren alanlara bölge denir. Bir ülke sahip olduğu özelliğe göre farklı bölgeler için-de yer alabilir.

Buna göre;

• iklim tipine göre, Akdeniz iklim bölgesinde, • nüfus yoğunluğuna göre, yoğun nüfuslu bölgede, • ekonomik özelliğine göre sanayileşmiş bölgede, • askeri ve savunma bakımından NATO bölgesinde, • siyasi özelliğine göre Avrupa Birliği bölgesinde yer alan ülke, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Norveç B) Japonya C) İtalya

D) Hollanda E) Avustralya

12. Adana ile Mersin arasında kalan kıyı bölgesi, yakın za-mana kadar tarım bölgesi özelliği gösterirken, sonraki yıllarda sanayi ve ticaret bölgesine dönüşmüştür. Bu durum bölge sınıflandırması ile ilgili, aşağıda-ki yargılardan hangisine kanıt olarak gösterilebilir? A) Ekonomik özelliklere göre oluşturulan bölgelerin

ni-teliğinin zaman içinde değişebileceğine

B) Bölge sınıflandırmasında ekonomik verilerin yaygın olarak kullanıldığına

C) Bir alanın aynı zamanda birden fazla bölge türünde yer alabileceğine

D) Siyasi özelliklere göre oluşturulan bölgelerin sınır-larının çok kolay değişebileceğine

E) Ekonomik özelliklere göre oluşturulan bölgelerin sı-nırlarının çiziminde, doğal unsurların da etkili oldu-ğuna 10. ... ... ... ... ... ... ... ... İstanbul’un içinde yer aldığı doğal, beşerî ve ekonomik

bölgelerdir.

Yukarıdaki kavram haritasında boş bırakılan yerle-re, aşağıdakilerden hangisi gelemez?

A) Sanayi ve ticaret bölgesi B) Maki ve orman bölgesi C) Yoğun nüfuslu bölge

D) Enerji kaynakları ve madencilik bölgesi E) Karadeniz’e kıyısı olan bölge

9. Sanayi

bölgesi bölgesiTarım

Turizm bölgesi

?

Yukarıdaki şemada soru işareti ile gösterilen alana, aşağıdaki şehirlerden hangisinin yazılması beklenir?

A) Trabzon B) Bursa C) Muğla

D) Zonguldak E) Antalya

11. Türkiye’de ekonomik özelliklere göre oluşturulacak turizm bölgesi içerisinde, aşağıdaki illerden hangisi yer almaz?

A) Antalya B) Muğla C) Nevşehir

D) İstanbul E) Erzincan

8. Aşağıdakilerin hangisinde verilen bölgelerin sınır-larının birbiriyle tamamen örtüştüğü söylenebilir? A) Sanayi bölgesi - Liman bölgesi

B) Ekvatoral iklim bölgesi - Yağmur ormanları bölgesi C) Maden bölgesi - Ticaret bölgesi

D) Deprem bölgesi - Seyrek nüfuslu bölge E) Tarım bölgesi - Yoğun nüfuslu bölge

(10)

Best

Değerlendirme - 3

1-A 2-E 3-A 4-C 5-D 6-A 7-E 8-E 9-C 10-E 11-A 12-A

Best

Değerlendirme - 4

1-D 2-E 3-A 4-A 5-D 6-A 7-E 8-E 9-A 10-A 11-B

Best

Değerlendirme - 5

1-C 2-E 3-A 4-D 5-B 6-C 7-A 8-E 9-D 10-B 11-C

BKT

1-A 2-E 3-B 4-C 5-D 6-E 7-C 8-B 9-B 10-D

11-E 12-A

Best

Değerlendirme - 2

1-D 2-E 3-A 4-C 5-A 6-B 7-E 8-D 9-B 10-B 11-C

Best

Değerlendirme - 1

1-D 2-A 3-B 4-E 5-C 6-E 7-D 8-A 9-C 10-B Doğru-Yanlış 1. D 2. Y 3. D 4. D

Kavram Eşleştirme 1. e 2. a 3. b 4. c 5. d

Bulmaca Çözme 1. Karma bölge, Su 2. Maden, Orman 3. Ovalık, NATO 4. Bölge, Denizli 5. Siyasi, OPEC 6. Dağlık, İdari Boşluk Doldurma 1. yer şekilleri 2. ekonomik 3. madencilik 4. karma

Best Pratik

Harita Yorumlama 1. A 2. M 3. C 4. F 5.B 6. R 7. K 8. P 9. L 10. H 11. G 12. N 13. D 14. E 15. S

9. basamak cevap anahtarı

TEST NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

(11)

9. SINIF COĞRAFYA

14

yazılı soruları - 4

14

Aşağıda verilen Türkiye haritasında numaralandırılan illerin isimleri-ni yazınız. SORU - 5      1. 2. 3. 7. 8. 9. 10. 4. 5. 6.

Aşağıda verilen sıcaklık ve yağış grafiklerinin, hangi iklim tiplerine ait olduğunu altlarına yazınız.

SORU - 6                                                                        a. b. c. d.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :