• Sonuç bulunamadı

KOSGEB KOBİLERİ Destekliyor

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "KOSGEB KOBİLERİ Destekliyor"

Copied!
4
0
0
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

KOSGEB

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 33

KOBiLERi

DESTEKLiYOR

ÖZET: KOSGEB İL Müdürü Hamza Alper Doğru: “250 kişiden az çalışanı olan, 40 milyon TL’nin altında bilançosu ya da net satış hasılatı olan işletmelere KOBİ diyoruz. KOBİ’ler; işletmelerin %99’unu oluşturmakta ve istihdamın %76’sını, yatırımların %53’ünü, ihracatın %62’sini gerçekleştirmektedirler. Burdur’da Müdürlük kurulmadan önce KOBİ’lerimiz Denizli ve sonrasında Isparta’ya bağlı olarak desteklerden faydalanmakta idi. 2012 Ocak ayında Burdur KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüğü kurularak Burdur KOBİ’lerine yerinden hizmet verilm-eye başlanmıştır.

KOBİ’lerin küçük olmasından kaynaklanan sorunlar, bir birliktelik modeli ile aşılmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda destek programı ile 250 Bin TL geri ödemesiz 500 Bin TL geri ödemeli olmak üzere 750 Bin TL’ye kadar destek sağlanabilmektedir.

Verilen destek grupları: Genel Destek Programı, Girişimcilik Destek Programı, AR- GE- İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı, İşbirliği Güç Birliği Destek Programı, KOBİ Proje Destek Programı, Tematik Proje Destek Programı, Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı.” dedi.

ANAHTAR KELİMELER: KOBİ, KOSGEB, destek, proje, program, Hamza Alper Doğru.

ABSTRACT: Hamza Alper Doğru, the director of small and medium industry development organization, reports ‘The enterprises which have employees lower than 250, and net sales revenue less than 40 million TL, are called SMEs. 99% of enterprises in Turkey are SME’s and they constitute 76% of the employment, 53% of investments, and 62% of export. Before the founda-tion of small and medium industry development organi-zation in Burdur, SMEs had benefitted the supports of Denizli and Isparta respectively. Small and medium industry development organization was founded in Burdur in January, 2012 and SMEs of Burdur have been serviced centrally till then.

The problems caused by the size of the SMEs will be over with a synergy model. In accordance with this model, they may be supported with a fund of 750,000TL which will include non-refundable 250,000TL and refundable 500,000TL.

Funded Support Groups are General Support Program, Entrepreneurship Support Program, Research & Development Innovation and Industrial Application Support Program, Cooperation Collabora-tion Support Program, SME Project Support Program, Thematic Project Support Program, SME Support Program Developing Enterprises Market. ’

KEYWORDS: SME, KOSGEB, support, project, program, Hamza Alper Doğru.

KOSGEB İl Müdürü Hamza Alper Doğru ile KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) hakkında söyleşi yaptık. İl Müdürü Doğru, KOSGEB’in kuruluşunu, çalışma alanını, verdiği hizmetleri ve verilen destekleri anlattı.

AYRINTI: KOSGEB’in neden kurulduğu ve tarihsel süreci hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

Hamza Alper DOĞRU: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı kısa adı KOSGEB 1990 yılında 3624 sayılı kanunla kurulan, özel bütçeli, Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruluştur. Kuruluş amacı; ülke ekonomisinde küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ) payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini yükseltmek, sanayiye entegrasyonunu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmektir.

(2)

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 3 Kurulduğu yıllarda sadece imalat sanayiini desteklemek misyonu

ile kurulmuş olan KOSGEB, 2009 yılından itibaren hizmet ve ticaret sektörlerini de kapsayacak şekilde KOBİ’leri desteklemeye başlamıştır. Desteklenen sektörlerin genişlemesiyle hitap edilen KOBİ sayısı artmış, akabinde bütün şehirlerimizde Müdürlük kurma çalışmaları yapılmış ve şuan itibariyle 81 ilimizde hizmet veren bir taşra teşkilatı oluşturulmuştur.

AYRINTI: Kısaca KOBİ’lerden bahseder misiniz ve KOBİ’ler neden önemli, neden desteklenmekte?

DOĞRU: KOBİ tanımı ülkemizde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiş ölçülere göre yapılmaktadır. Bu kapsamda 250 kişiden az çalışanı olan, 40 milyon TL’nin altında bilançosu ya da net satış hasılatı olan işletmelere KOBİ diyoruz. Bu manada KOBİ’ler ülke ekonomimizin yapı taşlarıdır.

28 Kasım 2013 tarihli TUİK haber bülteni verilerine göre KOBİ’ler; işletmelerin %99’unu oluşturmakta ve istihdamın %76’sını, yatırımların %53’ünü, ihracatın %62’sini gerçekleştirmektedirler. KOBİ’ler istatis-tiklerde de görüldüğü üzere ekonomiye ve istihdama katkıları bakımından çok önemlidir. Ayrıca esnek yapıları ile değişen koşullara ayak uydurabilme kabiliyetleri, bölgesel ekonomik ihtiyaçları karşılamaları, büyük işletmeler için bir fidanlık olmaları gibi birçok özelliği KOBİ’lerin önemini artırmaktadır.

AYRINTI: KOSGEB’in KOBİ’lere sağlamış olduğu destekler hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz?

DOĞRU: KOSGEB’in 2009 yılı sonrasında, imalat sanayi dışındaki sektörlerin de destek kapsamına alınmasıyla, destek mevzuatında kapsamlı bir revizyon yapılmıştır. Bu revizyonda KOBİ’lerin ihtiyaçları esas alınarak, erişimi kolay, dinamik, işletmelerin AR-GE ve İnovasyon

faaliyetlerini daha etkin destekleyen, girişimciliğin ve girişimcilik kültürünün teşvik edildiği, işletmelerin bir araya gelerek ortak çalışmalar yapmasını hedefleyen bir destekleme modeli geliştirilmiştir.

KOSGEB bu kapsamda KOBİ’lere, girişimcilere, KOBİ’lere yönelik projeleri olan meslek kuruluşlarına, geri ödemeli ve geri ödemesiz destek imkânı veren yedi ana başlıkta destek vermektedir.

1 Genel Destek Programı ile dört yıllık fakülte mezunu personel istihdamı, yurtdışı iş gezisi, danışmanlık, fuar, belgelendirme, tanıtım gibi on üç başlıkta toplam 215 bin TL’ye kadar KOBİ’lerimize geri ödem-esiz destek sağlanmaktadır. Genel Destek Programı bir proje dahilinde olmayıp bütün KOBİ’lerin faydalanabileceği ve KOSGEB’in KOBİ’ler tarafından en fazla kullanılan destek programıdır.

2 Girişimcilik Destek Programı ile girişimcilik kültürü oluşturmak, sürdürülebilir işletmeler kurulmasını sağlamak, yeni bir iş fikri olan girişimci ruha sahip kişilerin fikirlerini ortaya koymasına imkân tanımak, yeni kurulan işletmelerde ekonomik canlanma meydana getirmek ve yeni istihdam kapıları oluşturmak hedeflenmektedir.

Bu programın birinci kısmını girişimcilik eğitimleri oluşturmaktadır. 70 saatlik girişimcilik eğitimleri ile girişimcilik alanında uzman kişiler tarafından yaygın eğitimler düzenlenmekte ve girişimcilik kültürü ve proje hazırlama konusunda eğitim çalışmaları yapılmaktadır.

Ayrıca aynı eğitimler KOSGEB’le bir protokol yapmak suretiyle üniversitelerimiz tarafından da müfredata alınarak üniversite öğrencilerimize girişimcilik manasında KOSGEB’in imkânlarından faydalanma olanağı sağlanmaktadır. Bu kapsamda ülke genelinde 200 binin üzerinde vatandaşımız bu eğitimlere katılmış ve sertifikalarını almıştır.

(3)

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 3 Bu program kapsamında girişimcilik eğitimini alan ve kendi işini

kurmak isteyen kişiler için 30 Bin TL’ye kadar geri ödemesiz 70 Bin TL’ye kadar geri ödemeli destek sağlanmaktadır. Ülkemizde bu destek sayes-inde binlerce işletme kurulmuştur ve bu sayı her geçen gün artmaktadır. Ayrıca Girişimcilik Destek Programında bayan girişimcilere ve engellilere pozitif ayrımcılık yapılarak %10 oranında fazla destek sağlanmakta; bayan girişimcilerin sayısı artırılmaya çalışılmaktadır. Ülke genelinde de bu pozitif ayrımcılık sayesinde kurulan işletmelerin %50’den fazlasını bayan girişimciler oluşturmaktadır.

3 – AR-GE İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı ile KOBİ’lerin AR-GE ve İnovasyon yaparak daha fazla katma değerli ürün üretmeleri, teknolojik gelişimlere ayak uydurabilmeleri, oluşan ihtiyaçları yeni tasarımlarla karşılama kapasitelerini artırabilmeleri hedeflenmektedir.

Bu program kapsamında yeni bir teknolojik ya da bilimsel fikre dayalı olarak üretilen ürünler prototip aşamasına kadar AR-GE İnovasyon Desteği kapsamında bir proje dahilinde desteklenmektedir. AR-GE aşaması başarı ile biten ürünlerin ise seri üretimi Endüstriyel Uygulama Destek Programı ile desteklenmektedir. Bu kapsamda destek programı çerçevesinde 1 milyon TL’ye kadar geri ödemesiz ve geri ödemeli destek sağlanabilmektedir.

4 - İşbirliği Güç Birliği Destek Programı ile KOBİ’lerin bir araya gelerek ortak sorunlara ortak çözümler bulması, birlikte hareket ederek büyümenin önünün açılması, ayrı ayrı yapılan yatırımlar yerine bir araya gelerek yatırımlar yapılması ve bu sayede atıl kapasitelerin önlen-mesi, ortak pazarlama ortak tasarım gibi etkili yöntemlerinin geliştirilmesi, ortak tedarik gibi küçük olmanın vermiş olduğu tedarikte

yaşanan yüksek maliyet sorunlarının aşılması ve benzeri günümüz piyasa koşullarının temel birçok sorununun aşılması hedeflenmektedir.

Bu program çerçevesinde KOBİ’lerin küçük olmasından kaynakla-nan sorunlar, bir birliktelik modeli ile aşılmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda destek programı ile 250 Bin TL geri ödemesiz 500 Bin TL geri ödemeli olmak üzere 750 Bin TL’ye kadar destek sağlanabilmektedir.

5 – KOBİ Proje Destek Programı ile KOBİ’lerin üretim, yönetim ve organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve benzer alanlarda sunacakları projeler desteklenmektedir. KOBİ’lerin proje yapabilme kabiliyetlerini geliştirmelerini de hedefleyen program çerçevesinde 150 bin TL’ye kadar destek geri ödemesiz destek sağlanabilmektedir. Ancak destek programı üzerinde bazı revizyonlar yapılıyor olması nedeniyle program başvuruları durdurulmuş olup, başvurular revizyonların tamamlanmasını müteakip yapılabilecektir.

6 – Tematik Proje Destek Programı ile başvuru dönemlerinde belirlenen tematik alanlarda yapılacak yatırımlar ve KOBİ’lerin sektörel ihtiyaçları karşılanması hedeflenmektedir. Ayrıca meslek kuruluşlarının KOBİ’leri geliştirmek amacıyla daha fazla proje geliştirmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda program çerçevesinde 150 bin TL’ye kadar geri ödemesiz destek sağlanabilmektedir.

7 – Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı ile KOBİ’lerin borsa marifetiyle finansal kaynaklara ulaşması, yeni gelişen bir enstrü-man olan Gelişen İşletmeler Piyasasında işlem görmek üzere halka arz edilecek KOBİ’lerin halka arz maliyetleri desteklenmektedir. Bu kapsamda program çerçevesinde 100 Bin TL’ye kadar geri ödemesiz destek sağlanabilmektedir.

(4)

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 3 AYRINTI: Son olarak Burdur KOSGEB olarak yapılan faaliyetler

hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz?

DOĞRU: Burdur’da Müdürlük kurulmadan önce KOBİ’lerimiz Denizli ve sonrasında Isparta’ya bağlı olarak desteklerden faydalan-makta idi. 2012 Ocak ayında Burdur KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüğü kurularak Burdur KOBİ’lerine yerinden hizmet verilmeye başlanmıştır. Çeşmedamı Mahallesi Çiloğlu Sokakta bulunan, eski müftülük binası olarak da bilinen, adreste faaliyetlerimiz devam etmek-tedir.

Bölgemizde faaliyet gösteren KOBİ’lerden Genel Destek’ten faydalanan işletme sayısı 200’ün üzerindedir. Özellikle nitelikli personel istihdamı, fuarlara katılım, tanıtım, yurt dışı iş gezisi gibi konularda firmalarımızın talepleri karşılanmaktadır. Ayrıca 3.’sü düzenlenen Ulusal Hayvancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı da desteklenen fuarlar arasına alınmıştır.

Girişimcilik Destek Programı ile şu ana kadar kurulan ve destekle-nen işletme sayısı 120’yi geçmiştir. Bucak’tan Altınyayla’ya kadar mermer işleme tesisinden lokantaya, güzellik merkezinden turşu üreticisine birçok konuda faaliyet gösteren işletme kurulmuştur. Bu işletmelerin %50’den fazlası kadın girişimcilerden oluşmaktadır.

İşbirliği Güçbirliği Destek Programı birçok toplantıda uzunca bahsettiğimiz bir program olmasına rağmen KOBİ’lerimizin ortak iş yapma konusunda çekinceleri oldukça fazla. Fakat Bucak ilçemizde altı üreticimiz bir araya gelerek ortak üretim yapan bir tesis kurdular ve destekten faydalandılar. Ayrıca farklı sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’lerle de işbirlikleri yaparak yeni çözümler geliştirmeleri ve destek almaları konusunda görüşmelerimiz devam etmektedir.

AR-GE İnovasyon Destek Programı çerçevesinde

kuruluşumuzdan bu yana 6 proje desteklenmiştir. Özellikle imalat sanayiinde faaliyet gösteren KOBİ’lerimizi AR-GE yapmaları hususunda teşvik etmekte ve bilgilendirme yapmaktayız. AR-GE ve İnovasyon ülkemizde olduğu gibi Burdur ekonomisini de ileriye taşıyacak konuların başında gelmektedir.

Destekler dışında KOSGEB olarak temel bir misyonumuz da girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılmasıdır. Bu kapsamda Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, İşkur, Halk Eğitim Merkezleri ve Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz protokoller çerçevesinde binin üzerinde vatandaşımıza girişimcilik eğitimleri verildi.

Ayrıca Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Başkanlığımız ile yapmış olduğu protokol çerçevesinde bölümlerin tamamına yakınında girişimcilik dersini müfredata aldı. Bu konuda üniversitemiz bütün Türkiye’de öncü olmuştur. 2012 - 2013 eğitim ve öğretim yılında girişimcilik dersi alan 1500’ün üzerinde öğrencimize girişimcilik sertifikaları verildi.

Üniversitemiz, üniversiteler arasında verilen sertifika açısından birinci sıradadır. Sertifikalarını alan öğrencilerimiz okul sonrasında kendi işlerini kurmak isterlerse 30 Bin TL geri ödemesiz 70 Bin TL geri ödemeli olan Girişimcilik Desteğine başvurma hakkı kazanmaktadır. Ayrıca 2011 - 2012 ve 2012 -2 013 eğitim dönemlerinde girişimcilik dersini alan öğrenciler arasında İş Planı Yarışması düzenlenmiştir. Yarışmada birinci için 15 Bin TL, ikinci için 10 Bin TL, üçüncü için 5 Bin TL ödül mevzuat kapsamında verilmektedir.

Son olarak gerek destekler konusunda gerekse sektörel gelişmeler ve ihtiyaçlar konusunda sivil toplum kuruluşları ve kamu kuruluşları ile birçok toplantı ve ikili görüşme yapılarak KOBİ’lerin sorunlarına çözümler üretilmeye çalışılmaktadır.

Referanslar

Benzer Belgeler

• Hastane merkezli gelişimsel destek programları; risk grubunda olan çocukların gelişimlerini izlemek, gelişimsel geriliği olan çocukları desteklemek, fiziksel

• Kurum merkezli eğitimin çocuğun bütünsel gelişimi esas alınarak planlı ve düzenli olarak okul öncesi eğitim kurumlarında verilmesi gerek dünyada gerekse

• Yapılan değerlendirme çalışması, gerek biten bir etkinliğin son aşamasını gerekse başlayacak olan etkinliğin ilk aşamasını oluşturur. Ayrıca, program

• Yapılan gelişimsel değerlendirme sonucunda belirlenen çocuğun gelişimsel ihtiyaçlarına yönelik gelişimsel destek programının hazırlanması ve uygulanması

Proje yürütücüleri, hibe fon kaynağını sağlayan Devlet Planlama Teşkilatının 2010 yılı için yayınladığı SODES uygulama usul ve esasları yönetmeliğinin 10.maddesi

Ortak olacak kuruluşlar Ortaklık Beyanını doldurmalıdır. Başvuru Formu Bölüm III-2’de yer alan Beyan, baş- vuru sahibinin ve tüm ortaklarının yasal yetki verilmiş

Eşit puan alan başvurular bakımından; söz konusu mali destek programında aynı yararlanıcı tarafından sunulan tek proje başvuru- su niteliğinde olanlar, bu hususta

Bu bölümde; Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı çerçevesinde finanse edilecek projelerin sunulması, seçilmesi ve uygulanması ile ilgili kurallar, 8 Kasım 2008 tarih ve

TAGEM sahip olduğu 195.535 da arazi, 2200 araştırmacı 6235 personel, 48 Araştırma Enstitüsü, 21 Araştırma yetkisi verilen kuruluş ve 1.200 proje sayısı ile Türkiye’nin

Kültür bitkilerindeki zararlı organizmalara karşı yerli bitki koruma ürünlerinin geliştirilmesi,.. Metil Bromide alternatif çevre dostu yeni

Yenierenköy Belediyesi Turistik Tesisin Hizmet Kapasitesinin ve Kalitesinin Geliştirilmesi

3 KKTC-13-EEB-01/039 HEDİYEM SU Uluslararası Standartlara Uygun Bardak Su Üretim Sistemi Kurarak Üretim Kapasitesinin Artırılması Projesi. 4 KKTC-13-EEB-01/002 METOS ELECTRIC

Giro Yatırım Ltd., Üretim Fabrikası Pet Şişe Üretim Verimlilik Ve Kapasite Artırımı, 'Icy Su' Ürün Satışlarının Artırılması Ve 'Kısa Ömürlü Konsantre Meyve

Aile görüĢmeleri: SHM’lerdeki psikososyal hizmet alanlarına giren ve ailenin bir sistem halinde ele alınması gereken durumlarda aile görüĢmelerini tüm psikososyal

Tekirdağ koşullarında farklı dönemlerde hasat edilerek ot üretimi amacıyla yetiştirilen arpa çeşitlerinin NYD bakımından dönemler arasında farklılıkların önemli

Source Database (Kaynak Veritabanı) bölümünde, Database Name (Veritabanı Adı) alanının sağ tarafındaki aşağı oka tıklayın ve mevcut bir Denetim Günlüğü

Çağrısının Amacı İmalat sanayii sektörlerinde teknoloji, yenilik, ürün kalitesi ve verimlilik artışı sağlanması, endüstriyel kapasitenin dönüştürülerek daha

Covid-19 salgınından etkilenen imalat sektöründeki mikro ve küçük işletmeler ile 2017 ve sonrasında kurulmuş imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge

Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programl kapsamında, yenilik tanIml çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün

Poeleri Destekleme Plograml kapsamlnda, yenilik tanlml çerçevesande; yeni bir ürün Üretilmesi, mevcut bir ürü nun 8ellştlnlmesı, Iyll€ştirllmesi, urdn kalitesi

Destek programı süresince yurtdışından alınacak CE Uygunluk İşareti Belgesi için destek üst limiti 150.000 TL olup, diğer belgeler için desteğin üst limiti 50.000 TL’dir..

Doğu Marmara Kalkınma

[r]