9.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı (4)

Tam metin

(1)

https://yazilidayim.net/

:

1. İnsanların tükettiklerinden fazlasını üretmeye başlamaları öncelikle aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına neden olmuştur?

A) Ateşin kullanılmasına B) Yerleşik hayata geçilmesine C) Tarım hayatının başlamasına D) Kültürel etkileşimin artmasına E) Ticari faaliyetlerin başlamasına

2. Tarih öncesi döneme ait bilgilerin tahminlere dayalı, kesin olmayan bilgiler olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsanların topluluklar halinde yaşamaması B) Yazılı kaynakların bulunmaması

C) Günümüze ulaşan eserlerin az olması

D) Daha çok taş ve madenden eşyaların yapılması E) Yerleşik hayata geçilmiş olması

3."Bir devirden diğerine geçmek, bir kitabı bitirmek değil, bir sayfayı çevirmektir, bir sonraki perdeye geçmektir; fakat oyun devam etmektedir" diyen bir tarihçi, tarihin çağlara ayrılması konusunda öncelikle aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır?

A) Çağları birbirinden bağımsız incelemek doğru değildir. B) Olaylar incelenirken olayların oluşum sırası göz ardı edilmemelidir.

C) Tarihin çağlara ayrılması incelemelerin kolaylıkla yapılması açısından önemlidir.

D) Tarihin çağlara ayrılmasında evrensel olaylar etkilidir. E) Tarihi olayların yer ve zamanı belirtilmelidir

4.I. Türk kelimesini ilk kez devlet adında kullanan Köktürklerdir.

II. Türkiye adı coğrafi bir bölge olarak Bizans kaynaklarında kullanılmıştır.

III. Ziya Gökalp’ e göre Türk adı töreli, kanun , nizam sahibi demektir.

IV. Türk kelimesi Divan-ı Lügati’t-Türk‘te olgunluk çağı demektir.

V. Türkiye adı ilk kez Malazgirt Savaşı sonrasında kullanılmıştır.

Türk adının anlamı ve Türkiye ifadesi ile ilgili numaralandırılmış bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

5..Yazı Anadolu’ya, Mezopotamyalı Asurlular aracılığı ile gelmiştir. Böylece Anadolu’da tarih devirleri başlamıştır. Kayseri Kültepe’de yapılan kazılarda Asurlulara ait ticari belgeler ve “Karum” denilen pazarlar bulunmuştur. Bu bilgilere göre Asurlular ile ilgili aşağıdaki hangi yargıya ulaşılamaz?

A) Anadolu’da sömürge imparatorluğu kurdukları B) Geçim kaynaklarının ticaret olduğu

C) Gelişmiş bir ekonomik yapının olduğu D) Anadolu’da tarihi devirleri başlattıkları

E) Mezopotamya-Anadolu arasında ilişkiyi sağladıkları 6.Öldükten sonra dirilme inancına sahip Mısır medeniyetinde mumyacılık oldukça gelişmiştir. Krallar ölünce piramit adı verilen mezarlara konulmuşlardır. Bu bilgilere bakılarak İlkçağ'da Mısır medeniyetindeki ahiret inancının aşağıdakilerden hangisinin gelişmesine öncülük ettiği söylenemez?

A) Tıp B) Eczacılık C) Geometri

D) Mimari E) Hukuk https://www.sorubak.com

7. Mısır, Mezopotamya, Hint ve Çin uygarlıkları, dünyada bilinen ilk uygarlıklardandır.

Bu uygarlıkların kuruldukları bölgelerin coğrafi konumlarına bakıldığında ilk uygarlıkların kurulmasında aşağıdakilerden hangisinin daha etkili olduğu söylenebilir?

A) Savunmaya uygun olmasının B) Maden yönünden zengin olmasının C) Toplumlararası ilişkilerin gelişmiş olmasının D) Yaşam şartlarının elverişli olmasının E) Göç yolları üzerinde bulunmasının

8.Tarih boyunca toplumlar birbirlerini kültür, din ve hukuk gibi birçok alanlarda etkilemişlerdir.

Tarihi olaylar göz önünde bulundurulduğunda, Çin'de başlayıp gelişen kağıt, matbaa, pusula ve barut gibi teknik buluşların İslam dünyasına ve oradan da batıya taşınması daha çok hangi yolla olmuştur?

A) Kolonicilik B) Göçler C) Savaşlar D) Antlaşmalar E) Ticaret

9.Hammurabi kanunlarından bazıları şunlardır;

- Eğer birisi bir adamın öküzünü öldürürse kendi öküzünü ona vermelidir.

- Birisinin gözünü çıkaranın gözü çıkarılır.

Yukarıdakilere bakılarak Hammurabi Kanunları hakkında ulaşılabilecek en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir? A) Cezalar fidye esasına dayalıdır.

B) Hayvancılığa önem verilmektedir. C) Cezalarda kısas esastır.

D) İnsan haklarına değer verilmemektedir.

E) Kanunların tanrı tarafından koyulduğuna inanılmaktadır. 10.İlkçağ'da Yunanistan'da tarıma elverişli topraklar azdı. Bu durum aşağıdakilerden hangisine yol açmış

olamaz?

A) Halkın geçimini zeytincilik, balıkçılık, hayvancılık gibi başka kaynaklardan temin etmesine

B) Uluslararası ticaretin gelişmesine C) Güçlü bir tüccar sınıfının ortaya çıkmasına D) Tarımla hiç ilgilenilmemesine

E) Kolonizasyon hareketi ile birlikte yeni toprakların elde edilmesine

11.İlkçağ Uygarlıkları’nda medeniyetin gelişim seyri düşünüldüğünde aşağıdaki olaylardan hangisinin günümüz medeniyetinin gelişimine daha fazla katkıda bulunduğu söylenebilir?

a) Paranın bulunması b) Yerleşik hayata geçiş

c) Demirin bulunup işlenmeye başlaması d) Yazının bulunması

e) Savaşlar ve antlaşmalar

12.Aşağıdakilerden hangisi ilk çağda Anadolu’da kurulan uygarlıkların ortak özelliklerinden biridir?

A) Merkezi yönetim anlayışının olması B) İlkel demokrasinin ilk örneklerini uygulamaları C) Çok tanrılı dinsel inançlarının olması D) Gelişmiş bir denizciliğin olması E) Ticaretin temel ekonomik uğraş olması

13.“Patesi” kavramı aşağıdaki ilkçağ medeniyetlerinden hangisine aittir?

A) Çin B) Hint C) İskit D) Fenike E) Mezopotamya

14.Eski Mısır’da, bir yandan tarım ürünlerinden alınan vergilerin hesaplanması matematiğin, Nil nehrinin taşma zamanının hesaplanması astronominin ve Nil sularının taşmasıyla bozulan arazi sınırlarının saptanması da geometrinin gelişmesinde etkili olmuştur.

(2)

Yukarıdaki bilgilere göre bilimsel gelişmeler ile

aşağıdakilerden hangileri arasındaki ilişki vurgulanmıştır? A) Dinsel inanışlar ve siyasal gelişmeler

B) Doğa olayları ve ekonomik gelişmeler C) Kültürel gelişmeler ve doğa olayları D) Siyasal gelişmeler ve teknik gelişmeler E) Ekonomik ilişkiler ve dinsel inanışlar

15.Aşağıda verilen yargılardan hangisi Mısır Krallarının dini ve siyasi otoriteyi şahsında toplandığının kanıtı sayılabilir?

A) Toprakların Kral adına ekilmesi B) Kralın emirlerinin kanun gibi algılanması C) Kralların korunması için piramitlerin yapılması D) Kralların Tanrı-Kral olarak görülmesi E) Rahiplerin nüfuz kazanması

16“Pers hükümdarı I. Dara yaptığı reformlarla ülkeyi satraplık(valilik)lara ayırmıştır.”

I. Dara bununla aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır? A) İç karışıklıklara engel olmak

B) Ülkesinin savunmasını kolaylaştırmak C) Ekonomisini güçlendirmek

D) Yönetimde kolaylık sağlamak E) Bölgelerarası göçü durdurmak

17.Aşağıdakilerden hangisi Çinliler tarafından dünya kültür ve uygarlığına kazandırılan bir yenilik değildir?

A) Alfabe B) Barut C) Matbaa D) Mürekkep E) Pusula

18..“Tarih bilincine sahip olmayan milletle, tarihin öznesi değil nesnesi olurlar.”

Yukarıdaki yargıdan çıkarılabilecek en doğru sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarih olayları objektif ve bilimsel yöntemlerle incelenmelidir

B) Geçmiş olaylardan ders almayanlar, bugünlerine ve geleceklerine yön veremezler

C) Her ulusun tarih tecrübesi kendine özgüdür. D) Tarih olaylar, meydana geldikleri dönemin değer yargılarına göre değerlendirilmelidir.

E) Bilimsel tarih araştırmaları belge ve bulgulara dayanmak zorundadır.

19. • İnsanlık tarihin en uzun dönemi olma • Avcı ve toplayıcı yaşam sürme

• Mağara duvarlarına hayvan ve av sahnelerini çizme Yukarıda özellikleri verilen tarih öncesi dönem aşağı-dakilerden hangisidir?

A) Eski Taş Dönemi (Paleolitik) B) Orta Taş Dönemi (Mezolitik) C) Yeni Taş Dönemi (Neolitik) D) Bakır Dönemi (Kalkolitik) E) Tunç Dönemi

20. Kültür, bir millete ait maddi ve manevi değerlerin tümüdür.

Bir kültürün, başka coğrafyalara taşınmasında, I. ticaret,

II. savaş, III. göç

yollarından hangileri etkilidir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

21.Aşağıdaki kavramlardan hangisi Mısır uygarlığına ait değildir?

A) Nom B) Ziggurat C) Firavun D) Hiyeroglif E) Papirüs

22. Hitit uygarlığına ait aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Devletin başkenti Gordion’dur.

B) Suriye toprakları yüzünden Mısırlılarla savaşmışlardır. C) Kraldan sonra en yetkili kişi Tavananna adı verilen kraliçedir.

D) Bin tanrılı ili adı bu döneme aittir.

E) Anadolu’da ilk medeni kanunları oluşturmuşlardır. 23.• Anadolu bölgesinde Merkezi Tuşpa (Van) olarak kuruldu.

• Ölümden sonraki hayata inanmışlardır.

• Günümüzde varlığını koruyan sulama kanallarını inşa etmişlerdir.

Yukarıda bazı özellikleri verilen ilk çağ uygarlığı aşağı-dakilerden hangisidir?

A) Frig B) Urartu C) Pers D) Akad E) İyon

24.Tarihte ilk kez madeni parayı basarak ticarette takas usulüne son veren İlk Çağ uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İyon B) Pers C) Lidya D) İbrani E) Asur

25.Fenikelilerin kullandığı harf yazısı zamanla İyon ve Yunan uygarlıklarında da kullanılmaya başlanmış ve Akdeniz havzasında yaygınlaşmıştır. Roma’da Latin alfabesi bugünkü şekline ulaşmıştır.Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Akdeniz uygarlıkları etkileşim içerisindedir.

B) Alfabenin ilerlemesinde İyon ve Yunan kültürlerinin etkisi vardır.

C) Harf yazısının ilk şeklini Fenikeliler oluşturmuştur. D) İlk yazılı kaynakları Fenikeliler oluşturmuştur. E) Akdeniz Havzası dünya kültür tarihine katkıda bulunmuştur.

*HER SORU 4 PUANDIR. BAŞARILAR

A.IRMAK

TARİH ÖĞRETMENİ

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Şekil

Updating...

Benzer konular :