2011 Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS-2) Kimya Testi ve Cevap Anahtarı

Tam metin

(1)€$e"VI)w]/o$a+ €s&A; %p,{daV. SY M. aa!!!!aaa!a!!!a!. Ö. BASIN KİTAPÇIĞI 00000000.

(2) SY M AÇIKLAMA. Ö. 1. Bu kitapçkta Lisans Yerletirme Snav-2 Kimya Testi bulunmaktadr.. 2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 45 dakikadır.. 3. Bu kitapçktaki testlerde yer alan her sorunun sadece bir do‚ru cevab vardr. Bir soru için birden çok cevap yeri iaretlenmise o soru yanl cevaplanm saylacaktr. 4. De‚itirmek istedi‚iniz bir cevab, size verilen silgiyle, cevap kâ‚dn örselemeden, temizce siliniz ve yeni cevabnz iaretlemeyi unutmaynz.. 5. Bu testler puanlanrken her testteki do‚ru cevaplarnzn saysndan yanl cevaplarnzn saysnn dörtte biri düülecek ve kalan say o testle ilgili ham puannz olacaktr. Bu nedenle, hakknda hiçbir fikriniz olmayan sorular bo braknz. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçn eleyebiliyorsanz kalanlar arasnda do‚ru cevab kestirmeye çalmanz yararnza olabilir. 6. Snavda uyulacak kurallar bu kitapç‚n arka kapa‚nda belirtilmitir..

(3) SY M. Ö.

(4) KİMYA TESTİ. 2011 - LYS2 / KİM. 000000000. 1. Bu testte 30 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Kimya Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. 1.. Belli bir sıcaklık ve dış basınçta içi helyum gazıyla doldurulmuş elastik bir balonun içindeki gazın bir kısmı aynı koşullarda boşaltılarak balonun ağzı tekrar kapatılmıştır.. 2.. balonun birinde 0,02 mol 0,04 mol. II.. Balondaki helyum gazının mol sayısı değişmemiştir.. gazları bulunmaktadır. İçinde. bağlıdır. Bu iki balon şekildeki gibi M musluğu ile birbirine bağlanmıştır.. SY M. Balondaki helyum gazının ortalama kinetik enerjisi azalmıştır.. diğerinde ise. gazı bulunan balon kapalı uçlu bir manometreye. Balonun başlangıca göre son durumuyla ilgili, I.. Sabit sıcaklıkta, hacimleri aynı olan iki özdeş cam. III. Balonun hacmi azalmıştır.. yargılarından hangileri doğrudur?. (Helyum gazının ideal davranışta olduğu düşünülecektir.) A) Yalnız I. Buna göre, M musluğu açıldıktan sonra manometredeki cıva yüksekliği kaç h olur?. C) Yalnız III. (Gazların ideal davranışta olduğu düşünülecektir.). E) II ve III. A) 0,15. B) 0,25. C) 0,50. D) 0,75. E) 1,25. Ö. D) I ve II. B) Yalnız II. 1. Diğer sayfaya geçiniz..

(5) 000000000. 2011 - LYS2 / KİM. 3.. 4.. sıcaklıkta, bir miktar magnezyum şeridi hidroklorik asit çözeltisine atıldığında oluşan. bileşiğini oluşturmaktadır.. tepkimenin denklemi, . Buna göre, tepkimede kaç gram alüminyum kullanılmıştır?. dir. Tepkimede açığa çıkan. Safsızlık içermeyen m gram alüminyum metalinin tamamı oksijenle tepkimeye girerek 0,51 gram. gazı aynı sıcaklıkta. şekilde görüldüğü gibi toplanmış ve hacmi 41 mL bulunmuştur. Tepkimede Mg ve HCl’nin tamamı. A) 0,135. B) 0,240. C) 0,270. harcanmıştır. E) 1,020. SY M. D) 0,480. 5.. ve. ’nun tepkime denklemi aşağıda. verilmiştir.. Açık hava basıncı 680 mm Hg, suyun basıncı 20 mm Hg’dir.. Bu tepkime 10 gram. buhar. ve 5,4 gram. alınarak oluşturulmuştur. Tepkime sonunda,. Buna göre, tepkimeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?. I.. (Hidrojen gazının ideal davranışta olduğu düşünülecektir.). Suyun tamamı harcanmıştır.. II.. den 0,025 mol artmıştır.. III. Oluşan. A) Toplanan hidrojen gazının kısmi basıncı 660 mm Hg’dir.. nin mol sayısı 0,15’tir.. yargılarından hangileri doğrudur?. B) Magnezyumun mol sayısı HCl’nin mol sayısına eşittir.. A) Yalnız I. C) MgCl2 nin mol sayısı magnezyumun mol sayısına eşittir.. Ö. D) Hidrojen gazının mol sayısı. E) HCl’nin mol sayısı. D) I ve III. B) Yalnız II. C) Yalnız III. E) I, II ve III. dir.. dir.. 2. Diğer sayfaya geçiniz..

(6) 000000000. 2011 - LYS2 / KİM. 6.. Radyoaktif bir element olan plütonyumun yarı ömrü 6580 yıldır.. 8.. Bir tepkimenin çok hızlı ve ekzotermik olduğu bulunmuştur.. Buna göre, 100 gram plütonyumun beş yarılanma ömrü sonunda kaç gramı bozunmadan kalır?. Buna göre, bu tepkimenin potansiyel enerji değişim grafiği aşağıdakilerden hangisidir?. A) 50,00. A). B) 25,00 D) 6,75. C) 12,50 E) 3,125. B) 4. 4. 3. 3. 2. 2. 1. 1. 0. 0. Tepkime koordinatı. D). SY M. C). Tepkime koordinatı. Bir miktar metan. gazının tamamı oksijenle. 4. 4. yakıldığında karbondioksit gazı ve 4 mol su buharı. 3. 3. oluşmuştur. Metanın molar yanma ısısı. 2. 2. 1. 1. 890 kj/mol’dür.. 0. Buna göre, tepkimeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?. Tepkime koordinatı. 0. Tepkime koordinatı. E). 4 3 2. A) 4 mol. B) 44 gram. gazı harcanmıştır.. 1. 0. gazı oluşmuştur.. Tepkime koordinatı. C) 16 gram metan gazı yakılmıştır. D) 36 gram su buharı oluşmuştur.. E) Tepkime sonunda 890 kj ısı açığa çıkmıştır.. Ö. 7.. 3. Diğer sayfaya geçiniz..

(7) 000000000. 2011 - LYS2 / KİM. 9.. 10. Fe(k) ile. ve YZ gazları arasındaki tepkime ekzotermiktir ve mekanizması aşağıdaki gibidir.. tepkimeye girmektedir.. Kapalı bir kapta ve sabit sıcaklıkta tepkime dengeye ulaştığında,. 1.. 3Fe(k) + 4H2O(s) ƒ Fe3O 4 (k) + 4H2 (g). denge tepkimesiyle ilgili aşağıdaki yargılardan. 2.. hangisi doğrudur? Buna göre,. ve YZ gazları arasındaki tepkime ile. ilgili, Net tepkime denklemi X2 (g) + 2YZ(g) → Y2 (g) + 2XZ(g) dir.. A). Denge homojen bir dengedir.. B). 4 ⎡Fe O ⎤ ⎡H ⎤ Kd = ⎣ 3 4 ⎦ ⎣ 2 ⎦ 4 ⎣⎡ Fe ⎦⎤ ⎣⎡H2O ⎦⎤. C). nin sayısal değeri. SY M. I.. II.. Hız bağıntısı. III. XY ara üründür.. IV. 1. tepkimenin aktivasyon enerjisi, 2. tepkimeninkinden büyüktür.. D) Açığa çıkan H2 gazının bir kısmı ortamdan D) uzaklaştırıldığında denge sağa (ürünler yönüne) kayar.. yargılarından hangileri doğrudur?. A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. E). Kaba, bir miktar daha derişimleri değişmez.. eklendiğinde denge. E) I, III ve IV. Ö. D) I, II ve III. ye eşittir.. 4. Diğer sayfaya geçiniz..

(8) 000000000. 2011 - LYS2 / KİM. 11. 2 mol. ile 1 mol. 12.. gazları 1 litrelik bir kapta ve. çözeltisinin 0,5 litresi ile çözeltisinin 0,5 litresi bir kapta karıştırıldığında bir çökelek oluşmaktadır.. 2SO2 (g) + O2 (g) ƒ 2SO3 (g). Buna göre, tepkime sonunda kaptaki maddelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?. denklemine göre tepkimeye girmektedir. Dengede. ( Ag CrO. 0,2 mol oksijen gazı olduğu bulunmuştur.. 2. Buna göre, tepkime dengedeyken aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?. A). 4 için K çç = 2, 4 x10. −12. ). için iyon derişimleri çarpımı den büyüktür.. SY M. A) SO2 nin molar derişimi 1,6 M’dir.. B) Tepkime sonunda çözeltide çökmeden kalan + Ag iyonları vardır.. B) SO3 ün molar derişimi 1,6 M’dir.. C) O2 nin mol sayısı, molar derişimine eşittir.. C). D) K = K (0,082 x 300)−1 dir. p d. çöker.. E) K d nin sayısal değeri 80 L/mol’dür.. D). nın derişimi 0,10 molardır.. Ö. E). nin derişimi 0,25 molardır.. 5. Diğer sayfaya geçiniz..

(9) 000000000. 2011 - LYS2 / KİM. 13.. 15. F, Cl, Br ve. asit ve bazların sulu çözeltileriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?. elementlerinin hidrojenle yaptıkları. bileşiklerin (HX) bağ enerjileri ve asit iyonlaşma sabitlerinin. A). B). C). Verilen bir çözeltide. değerleri aşağıda verilmiştir.. ise çözelti. baziktir. Verilen bir çözeltide pOH 1 ise ’dir ve çözelti kuvvetli asidiktir. Verilen bir çözeltide pH. ise. 9’dur ve çözelti baziktir.. SY M. Buna göre, HX bileşikleriyle ilgili,. D). E). Verilen bir çözeltide pH. ise. I.. 7’dir ve çözelti nötrdür.. Sulu ortamda en asidik olan. II.. Verilen bir çözeltide pH’nin sayısal değeri pOH’ninkinden büyükse çözelti asidiktir.. değeri en büyük olan HF’dir.. III. HX bileşiklerinin bağ enerjileri arttıkça asitlikleri azalır.. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. 14. Zayıf bir asidin (HA) sudaki çözeltisiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?. D) I ve III. B) Yalnız II. C) Yalnız III. E) I, II ve III. A) HA suda, + − A) HA + H2O ƒ H3O + A denklemine göre iyonlaşır.. ⎡H O+ ⎤ ⎡ A − ⎤ ⎦ dır. B) K = ⎣ 3 ⎦ ⎣ a HA. [. C). D). ]. değeri sıcaklıkla değişmez.. HA’ya karşı baz gibi davranır.. asidin konjuge. Ö. E) HA’nın suda oluşturduğu bazıdır.. 6. Diğer sayfaya geçiniz..

(10) 000000000. 2011 - LYS2 / KİM. 16. Al, Zn, H, Cu, Ag elementleriyle ilgili standart. indirgenme potansiyellerinin. 18.. sıralanışı. Asidik ortamda. ve. iyonları arasındaki. denkleştirilmemiş tepkime denklemi aşağıdaki gibidir.. şeklindedir. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Zn çubuk,. iyonları oluşur.. A) H2O ' nun katsayısı üçtür.. SY M. çözeltide. Tepkime denklemi, nin katsayısı bir alınarak denkleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?. çözeltisine daldırıldığında. B) Ag çubuk, HCl çözeltisine daldırıldığında çözeltide. iyonları oluşur.. C) Al çubuk,. +. B) H nın katsayısı sekizdir.. çözeltisine daldırıldığında. C) Fe. 2+. alüminyum çubuğun kütlesi artar.. , Fe. 3+. ya yükseltgenmiştir.. −. D) MnO4 iyonundaki Mn’nin değerliği + 7’dir.. D) Zn çubuk, HCl çözeltisine daldırıldığında çinko çubuğun kütlesi değişmez.. E) Cu çubuk, HCl çözeltisine daldırıldığında. E) Fe. 3+. iyonlarının katsayıları beştir.. 19. Aşağıda verilen element atomlarının hidrojenle yaptığı bileşiklerin hangisinde molekülün geometrik şekli yanlış verilmiştir?. 17. Aşağıda verilen bileşiklerin hangisinde azotun yükseltgenme basamağı en büyüktür?. C). Ö. B). D). ve Fe. gazı. oluşur.. A). 2+. E). 7. A). 4 Be. 2. Doğrusal. B). 5B. 3. Düzlem üçgen. C). 6C. 4. Düzgün dört yüzlü. D). 7N. 3. Üçgen piramit. E). 8O. 2. Doğrusal. Diğer sayfaya geçiniz..

(11) 000000000. 2011 - LYS2 / KİM. 20.. 22.. bileşiğiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?. Yukarıda verilen molekülün IUPAC sistemine göre adı aşağıdakilerden hangisidir?. A) Kapalı formülü. A) 5-etil-2,7-dimetiloktan B) 2,4-dietil-6-metilheptan. B) 2-hekzanol bileşiğiyle yapı izomeridir.. C) 4-etil-2,6-dimetiloktan D) 4,6-dietil-2,6-dimetilhekzan. C) Molekül bir eter bileşiğidir.. SY M. E) 5-etil-3,7-dimetiloktan. D) Metalik Na ile tepkimeye girer ve. E) Kaynama sıcaklığı, aynı molekül ağırlığına sahip 1-hekzanol bileşiğinin kaynama sıcaklığından daha düşüktür.. 21. Yapısında yalnız bir karbon atomu içeren organik bileşik aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Asit anhidrit. B) Karboksilik asit. C) Eter. D) Keton. gazı çıkar.. 23. 1-metilsiklohekzen bileşiğinin HCl ile tepkimesi sonucunda aşağıdaki bileşiklerden hangisinin oluşması beklenir?. E) Ester. A). CH3 Cl. B) Cl. C). CH3. D). CH3. CH2Cl. Ö. Cl. E). CH3 Cl. 8. Diğer sayfaya geçiniz..

(12) 000000000. 2011 - LYS2 / KİM. 27. Bir mol asetik asit ile bir mol metil alkolün asit katalizörlüğünde ısıtılması sonucunda,. 24. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin cis-trans izomeri vardır? A) 2-metil-2-büten. B) 2-metil-propen. C) 1-penten. D) propen. I.. Metil asetat oluşur.. II.. Etil asetat oluşur.. III. Dimetil keton oluşur.. E) 2-büten. IV. Bir mol su çıkar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. C) Yalnız III. SY M. 25. Aşağıda verilen alkin bileşiklerinden hangisi uygun koşullarda ile tepkime vermez?. B) Yalnız II. A) Etin. B) Propin. D) 1-pentin. D) I ve IV. E) II ve IV. C) 2-bütin. E) 1-hekzin. 28.. Sodyum etoksitin. metil bromür ile. tepkimesi sonucu aşağıdaki bileşiklerden hangisi. elde edilir?. 26. 2-propanol bileşiğinin,. I.. 1 molünden uygun koşullarda 1 mol su çıkarılması,. II.. 2 molünden uygun koşullarda 1 mol su çıkarılması,. A) Etanol. B) Metanol. C) Dimetil eter. D) Etil metil eter. E) Dietil eter. III. a sidik ortamda yükseltgenmesi. sonucunda oluşan bileşiklerin sınıfı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?. Ester. Keton. B) Alken. Eter. Keton. C) Alkin. Eter. Aldehit. D) Aldehit. Keton. Asit. E) Keton. Ester. Eter. Ö. A)A) Alkan. 9. Diğer sayfaya geçiniz..

(13) 000000000. 2011 - LYS2 / KİM. 29. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin karşısında verilen açıklama yanlıştır?. A). Sekonder Amin. CH3 NHCH2 CH3. SY M. B). C). O. CH3. C. NH2. D). Amit. O. CH3. CH. C. OH. Amino Asit. NH2. E). CH3. CH3. C. Tersiyer Amin. N H2. CH3. Ö. 30. Benzen halkasındaki iki hidrojen atomu yerine iki grubunun farklı konumlarda bağlanmasıyla. en çok kaç yapı izomeri oluşur? A) 2. B) 3. C) 4. D) 5. E) 6. 10. TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ..

(14) 2011 LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 (LYS-2) KİMYA TESTİ 26 HAZİRAN 2011. 16. A. 2. D. 17. E. 3. B. 18. A. 4. C. 19. E. 5. D. 20. C. 6. E 7. A 8. C 9. E. 21. B. 22. D 23. A 24. E. 25. C. SY. 10. D. M. 1. C. 26. B. 12. E. 27. D. 13. D. 28. D. 14. C. 29. E. 15. E. 30. B. Ö. 11. A.

(15)

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :