• Sonuç bulunamadı

Rahmi Saltuk, dört yıllık aradan sonra karşımızda:müzik ve söz bence eşdeğerli

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Rahmi Saltuk, dört yıllık aradan sonra karşımızda:müzik ve söz bence eşdeğerli"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Rahmi Saltuk, dört yıllık aradan sonra karsımızda

Müzik ve söz hence eşdeğerli

Kemal KÜÇÜK

* •

U

" ” ikemizde SO’h yıllarda başlayan Pop Müzik hızlı bir gelişim göste­ rirken, ytae aynı yıllar da Ruhi Su’nun yolunu açtığı yeni bir tür, dinleyicinin büyük ilgisini çekiyordu. Türküleri­ miz saz eşliğinde, otantik ya­ nı fazla zedelenmeden, ancak aşık ağzına oranla daha net ve batılı bir teknikle söylenir­ ken, aşık sazına göre d« daha standart vuruş ve perde siste­ mi kullanılarak Halk Müziğin­ deki bu geleneğe çağdaş bir yön veriliyordu. 70’lere girilir­ ken Konser ve plaklarıyla bu türde kendini kabul ettirmeye başlıyan bir genç sanatçı var­ dı: Rahmi Saltuk. Uzun süren başarılı çalışmalarına son bir­ kaç yıldır ara vermişti. Bu günlerde sanatçı yeniden din­ leyici karşısına çıkacak.

— Sayın Saltuk, müzikten birkaç vıl uzak kalmanızın ne­ denini açıklar mısınız?

Müziğe değilse de konserle­ re ara verişimin birkaç nede­ ni vardı. Önce askerlik görevi, ardından çok uzayan üniversi­ te öğrenimimi tamamlama iste ği. Bu arada bir de film çalış­ masına girişince dinleyiciden uzak dört yıl geçiverdi.

— Müziğe ilginiz ve daha sonra bu türe geçişinizdeki et­ kiler nelerdi?

DÖRT YILLIK ARA — Askerlik ve uzayan üniversite öğ­ renimi, R ahm i S altuk’u dört yıl dinleyicilerinden azak

bıraktı. Ama 29 kasımda yeniden sahneye çıkıyor..

Benim yetiştiğim ortam, saz çalıp türkü söylemenin çok doğal karşılandığı bir Anadolu yöresiydi ve çevremde iyi saz çalıp söyleyen dostlar vardı. Ön iki yaşında saza başladım. Profesyonel olmayı düşünmedi ğim için Hukuk Fakültesine girdim. Ancak daha lise yılla­ rında «Kırık Vazo» adlı filmi izlemiş ve unutamamıştım. Fil min cezaevi sahnesinde saz ça­ lıp türkü söyleyen' bir mah­ kûm vardı. Baha sonra bu ro­ lü oynayanın Ruhi Su olduğu­ nu öğrendim. O sıralar, «^şte türküler böyle söylenmeli,» di­ ye düşünmüştüm. Üniversite için İstanbul’a geldiğimde O’ nun hiçbir konserini kaçırma­ dım. Sonra tanışıp sohbetlerin den yararlandım. Bunların ba­ na büyüle katkısı oldu. Çoğu zaman, Ruhi Su’nun öğrencisi misin, diye sorarlar, çok ister­

dim ama buna olanak bulama- drnı.

— Bu türü gerçekleştirenle- rin klasik «aşık» tanımından farklı tarafları nedir?

Çıkış noktası aynı olmakla birlikte sanatçımı: kültür dü­ zeyi, dünya görüşü bu değişik­ liği yaratıyor. Çağdaş kültürün getirdiği zorunlu bir estetik ve teknik anlayış bu yolu açı­ yor. Bu durumda bu tür ça­ lışan müzisyenin sağlam bir Batı müziği eğitimi geçirmesi gerekiyor. Bu yolu açan Ruhi Su Batı müziğini iyi bilirdi ve bunun yaptığı işe faydası mutlaka vardı. Ben bu konuda belli bir eğitim düzeyine gel­ menin yararlı olacağına inanı­ yorum.

— Bazı bestelerinizi yorum­ larken, sözün işlevsel yararını göz çnünde tuttuğunuz ve mü­ ziğe önem vermediğiniz gibi e- leştiriler yapıldı. Düşünceniz?

İlk olarak ezgi ve sözleri halkımız tarafından oluşturul­ muş türküleri çalıp söylüyor­ dum. Ruhi Su, «Türküler, lied- ler, sonatlar gibi bir kalıp için de sıaıulamıyor,» dedi. Böyle olunca türküyü söyleyen ona kendi yorumu gereği bir şey­ ler katıyor. Ben müzik ve sö­ zü hep aynı değerde tutmuş­ tum.

— tik konserlerinizden gü­ nümüze teknik ve biçeni bakı­ mından belirgin değişme ve ge üşmeler vereceğiniz resitaldeki yenilikler neler?

tik konserlerime göre daha çok Türk halkına mal olmuş, ancak sözleri güçsüz olan tür­ küleri yeni sözlerle yorumlu­ yorum. Ayrıca vereceğim resi­ talde türküleri eskiye göre bi­ raz daha yumuşak bir biçimde de yorumlamak istiyorum. Konserlerdeki sanatçı dinleyi­ ci iletişiminden doğanı yeni e- ğilimleri yapıtlarıma yansıtıyo­ rum. Vereceğim resitalde, ilk bölümde yine Tunus’tan başla­ yarak Kul Halil’e, ondan ağıt­ lara ve uzun havalara kadar çeşitli türküleri kısa olarak sunmaya çalışacağım. İkinci bölümdeyse çağdaş ozanlarımı zm şiirleri için bestelediğim yeni türkülerim yer alacak. İlk plak ve konserlerimde ken­ di olanaklarımın sınırlılığı mü ziğimi etkiliyordu. Bugün da­ ha ilerde olduğum

kamsında-y ım .

— Büyük Orkestrayla çalış­ mayı düşünüyor musunuz?

Aydınlar arasında çokseslilik tartışmalarının kızıştığı bir dönemde ben de büyük or­ kestra eşliğinde bir plak yap­ tım. Beğenildiğini sanıyorum ve de çokseslilikten yanayım. Ancak zamanla gördüm ki, na­ sıl îspanya’da bir Flamengo geleneği var, bir kişi çalıyor ve söylüyor, Amerikalının da bançosu var. Ben şimdilik tek başıma saz çalıp söylemekte karar kıldım. Bunu geliştir­ mek istiyorum.

İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

診斷食道癌的重要工具 返回 醫療衛教 發表醫師 劉家鴻醫師 發佈日期 2010/01 /28 診斷食道癌的重要工具 醫生的詳細問診、胃鏡及切片檢查

診斷食道癌的重要工具 返回 醫療衛教 發表醫師 劉家鴻醫師 發佈日期 2010/01/28 診斷食道癌的重要工具 醫生的詳細問診、胃鏡及切片檢查

METHODS AND RESULTS: Among the 40 consecutive patients (29 men, 11 women; mean age 65+/-12 years) with clinically documented frequent attacks of paroxysmal atrial fibrillation

Siklodekstrin, sodyumhipofosfit, floroalkiloligosiloksan, BTCA ile işlem görmüş ve işlem görmemiş kumaşlarda yapılan yağ iticilik test sonuçları ise modal ve

2021 年 01 月 29 日 萬芳醫院新舊任院長交接 「攜手同心,榮耀萬芳」,萬芳醫院新舊任院長交接典禮,於 2021 年 1 月 29 日上午

致力推廣教育 提供牙醫師更多元的進修管道 -北醫進推部主任

Eligible breast cancer patients were randomized assigned into experimental group (receiving fatigue self-care program) (n=10) or control group (receiving routine hospital

Ekip, yanıtı oluştururken başlangıç dönemdeki evreni, çok sayıda alternatif evrenin harmanlanarak bugün içinde yaşadığımız evrene dönüşen, bir kuantum nesnesi olarak