Monica Carlssons rapport från arbetet i AER Executive Board

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

25 SEPTEMBER 2013

1

Monica Carlssons rapport från arbetet i AER Executive Board

Vid AER:s Generalförsamling i Paris 16-18 maj i år, valdes jag till Förste Vicepresident med särskilt ansvar för jämlikhetsfrågor. Mandatperioden sträcker sig fram till Generalförsamlingen 2015.

AER:s presidium, AER Executive Board, har under de månader som förflutit sedan generalförsamlingen arbetat intensivt för att lägga en stabil

organisatorisk grund för det fortsatta arbetet. Executive Board träffas tills vidare en gång i månaden och har lagt stor vikt vid att säkerställa transparens i beslutsfattandet, såväl gentemot medlemsregionerna som mot AER Bureau, det högsta beslutande organet mellan generalförsamlingarna.

En rad nya administrativa rutiner har etablerats för kontaktmönstret mellan AER:s sekretariat och den politiska nivån. Skriftliga avtal har upprättats för att säkerställa relationen mellan AER och de regioner som ansvarar för AER:s program, främst Summer School, Eurodyssey och RUR@CT. För att förbättra kontakterna med medlemsregionerna ytterligare har en

Memebership Action Plan tagits fram, där ansvaret för kontakterna med regionerna har fördelats mellan presidiemedlemmarna. Själv kommer jag att delta i arbetet gentemot ett antal nordiska och sydeuropeiska regioner.

AER:s Strategi 2013-2020, som antogs vid generalförsamlingen i Paris, understryker vikten av interregionalt samarbete, flernivåstyre, subsidiaritet, uthållig och inkluderande ekonomisk utveckling samt aktiv medverkan från invånarna i regionerna. Strategin togs fram av en arbetsgrupp, i vilken jag deltog.

En arbetsgrupp under ledning av Karsten Uno Petersen, Region

Syddanmark, har nu fått uppdraget att konkretisera strategin i arbetsplaner för sekretariatets och presidiets fortsatta arbete. Resultatet kommer att presenteras för AER Bureau innan årsskiftet.

Monica Carlsson

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :